Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Spinraza

   12 mg injektionsvätska, lösning
   nusinersen

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   • Om du eller ditt barn får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Spinraza är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du eller ditt barn ges Spinraza
   3. Hur Spinraza ges
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Spinraza ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Spinraza är och vad det används för

   Spinraza innehåller den aktiva substansen nusinersen som tillhör en grupp läkemedel som kallas för antisens-oligonukleotider. Spinraza används för att behandla en genetisk sjukdom som kallas spinal muskelatrofi (SMA).

   Spinal muskelatrofi orsakas av brist på ett protein som kallas överlevnadsmotorneuron, (SMN) i kroppen. Detta resulterar i förlust av nervceller i ryggraden, som leder till muskelsvaghet i axlarna, höfterna, låren och övre delen av ryggen. Det kan också försvaga musklerna som används till att andas och svälja.

   Spinraza verkar genom att underlätta för kroppen att producera mer av SMN-proteinet som personer med SMA lider brist på. Detta minskar förlusten av nervceller och kan förbättra muskelstyrkan.

   2. Vad du behöver veta innan du eller ditt barn ges Spinraza

   Spinraza får inte ges:

   • Om du eller ditt barn är allergisk mot nusinersen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Om du är osäker, tala med läkare eller sjuksköterska innan du eller ditt barn ges Spinraza.

   Varningar och försiktighet

   Det finns en risk för att biverkningar inträffar efter att Spinraza givits genom lumbalpunktion (se avsnitt 3). Dessa kan omfatta huvudvärk, kräkningar och ryggsmärta. Det kan också finnas svårigheter med att ge läkemedel genom denna metod hos mycket unga patienter och de med skolios (vriden och krökt ryggrad).

   Andra läkemedel som ingår i samma läkemedelsgrupp som Spinraza har visat sig påverka de blodkroppar som gör att blodet stelnar. Innan du eller ditt barn ges Spinraza kan din läkare besluta att blodprover ska tas för att kontrollera om ditt eller ditt barns blod stelnar ordentligt. Detta kanske inte behövs varje gång du eller ditt barn ges Spinraza.

   Andra läkemedel som ingår i samma läkemedelsgrupp som Spinraza har visat sig påverka njurarna. Innan du eller ditt barn ges Spinraza kan din läkare besluta att urinprover ska tas för att kontrollera om dina eller ditt barns njurar fungerar normalt. Detta kanske inte behövs varje gång du eller ditt barn ges Spinraza.

   Det har förekommit ett litet antal rapporter med patienter som utvecklat hydrocefalus (en ansamlig av för mycket vätska runt hjärnan) efter att de fått Spinraza. Vissa av dessa patienter behövde få en så kallad ventrikuloperitoneal shunt implanterad för att behandla hydrocefalus. Om du upptäcker några symtom på ökat huvudomfång, sänkt medvetande, ihållande illamående, kräkningar eller huvudvärk eller andra symtom som gör dig orolig, berätta för din eller barnets läkare för att få nödvändig behandling. Fördelarna och riskerna med fortsatt behandling med Spinraza samtidigt med en inopererad ventrikuloperitoneal shunt är för närvarande inte kända.

   Tala med läkare innan du eller ditt barn ges Spinraza.

   Andra läkemedel och Spinraza

   Tala om för läkare om du eller ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du ges detta läkemedel. Användning av Spinraza ska undvikas under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Spinraza har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Spinraza innehåller en liten mängd natrium

   Varje dos Spinraza innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium. Det är näst intill ”natriumfritt” och kan användas av patienter som ordinerats saltfattig kost


   3. Hur Spinraza ges

   Normaldosen av Spinraza är 12 mg.

   Hur Spinraza ges:

   • På behandlingens första dag, dag 0.

   • Därefter runt dag 14, dag 28 och dag 63.

   • Därefter en gång var 4:e månad.

   Spinraza ges som injektion i nedre delen av ryggen. Denna injektion, som kallas lumbalpunktion, utförs genom att en kanyl införs i rummet runt ryggmärgen. Detta görs av en läkare som har erfarenhet av att utföra lumbalpunktioner. Du eller ditt barn kan även få ett läkemedel som gör att du slappnar av eller sover under proceduren.

   Hur länge Spinraza används

   Din läkare kommer att tala om för dig hur länge du eller ditt barn behöver få Spinraza. Avbryt inte behandlingen med Spinraza såvida inte din läkare råder dig att göra det.

   Om du eller ditt barn missar en injektion

   Om du eller ditt barn har missat en dos Spinraza, tala med din läkare för att säkerställa att Spinraza kan ges så snart som möjligt.

   Om du har några frågor om hur Spinraza ges, kontakta din läkare.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningar relaterade till lumbalpunktion kan inträffa när Spinraza ges eller kort därefter. De flesta av dessa biverkningar har rapporterats inom 72 timmar efter proceduren.

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

   • Ryggsmärta

   • Huvudvärk

   • Kräkningar

   Övriga biverkningar som inte observerats i kliniska prövningar:

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • Allvarlig infektion relaterad till lumbalpunktion (t.ex. meningit)

   • Hydrocefalus (en ansamlig av för mycket vätska runt hjärnan)

   • Meningit som inte orsakas av en infektion (inflammation i hinnorna runt ryggmärgen och hjärnan, som kan manifesteras som nackstelhet, huvudvärk, feber, illamående och kräkningar).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Spinraza ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”EXP.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2°C till 8°C). Får ej frysas.

   Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Om kylskåp inte finns tillgängligt ska Spinraza förvaras i sin originalkartong, skyddas från ljus, vid eller under 30°C under högst 14 dagar.

   Oöppnade injektionsflaskor med Spinraza kan tas ut ur och ställas tillbaka i kylskåpet vid behov. Om injektionsflaskan tas ut ur originalkartongen får den totala tiden utanför kylskåp inte överstiga 30 timmar, vid en temperatur som inte överstiger 25°C.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är nusinersen.

   • Varje 5 ml injektionsflaska innehåller nusinersennatrium motsvarande 12 mg nusinersen.

   • Varje ml innehåller 2,4 mg nusinersen.

   • Övriga innehållsämnen är natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfat, natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumhydroxid, saltsyra, vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Spinraza är en klar färglös injektionsvätska, lösning.

   Varje kartong med Spinraza innehåller en injektionsflaska.

   Varje injektionsflaska är avsedd för engångsbruk.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Biogen Netherlands B.V.

   Prins Mauritslaan 13

   1171 LP Badhoevedorp

   Nederländerna

   Tillverkare

   Biogen (Danmark) Manufacturing ApS

   Biogen Allé 1

   DK - 3400 Hillerød

   Danmark

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Biogen Belgium N.V./S.A.

   Tél/Tel: +32 2 219 12 18

   Lietuva

   Ewopharma AG Atstovybė

   Tel: +370 52 14 02 60

   България

   ТП ЕВОФАРМА

   Teл.: +359 2 962 12 00

   Luxembourg/Luxemburg

   Biogen Belgium N.V./S.A.

   Tél/Tel: +32 2 219 12 18

   Česká republika

   Biogen (Czech Republic) s.r.o.

   Tel: +420 255 706 200

   Magyarország

   Biogen Hungary Kft.

   Tel.: +36 (1) 899 9883

   Danmark

   Biogen (Denmark) A/S

   Tlf: +45 77 41 57 57

   Malta

   Pharma MT limited

   Tel: +356 213 37008/9

   Deutschland

   Biogen GmbH

   Tel: +49 (0) 89 99 6170

   Nederland

   Biogen Netherlands B.V.

   Tel: +31 20 542 2000

   Eesti

   Ewopharma AG Eesti filiaal

   Tel: +372 6 68 30 56

   Norge

   Biogen Norway AS

   Tlf: +47 23 40 01 00

   Ελλάδα

   Genesis Pharma SA

   Τηλ: +30 210 8771500

   Österreich

   Biogen Austria GmbH

   Tel: +43 1 484 46 13

   España

   Biogen Spain SL

   Tel: +34 91 310 7110

   Polska

   Biogen Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 351 51 00

   France

   Biogen France SAS

   Tél: +33 (0)1 41 37 95 95

   Portugal

   Biogen Portugal

   Tel.: +351 21 318 8450

   Hrvatska

   Medis Adria d.o.o.

   Tel: +385 (0) 1 230 34 46

   România

   Ewopharma AG Representative Office

   Tel.: +40 377 881 045

   Ireland

   Biogen Idec (Ireland) Ltd.

   Tel: +353 (0)1 463 7799

   Slovenija

   Biogen Pharma d.o.o.

   Tel.: +386 1 511 02 90

   Ísland

   Icepharma hf

   Sími: +354 540 8000

   Slovenská republika

   Biogen Slovakia s.r.o.

   Tel.: +421 2 323 340 08

   Italia

   Biogen Italia s.r.l.

   Tel: +39 02 584 9901

   Suomi/Finland

   Biogen Finland Oy

   Puh/Tel: +358 207 401 200

   Κύπρος

   Genesis Pharma Cyprus Ltd

   Τηλ: +357 22 769946

   Sverige

   Biogen Sweden AB

   Tel: +46 8 594 113 60

   Latvija

   Ewopharma AG pārstāvniecība

   Tel: +371 66 16 40 32

   United Kingdom

   Biogen Idec Limited

   Tel: +44 (0) 1628 50 1000


   Denna bipacksedel ändrades senast

   03/2019


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   1. Injektionsflaskan med Spinraza ska inspekteras för partiklar före administrering. Om partiklar observeras och/eller vätskan i injektionsflaskan inte är klar och färglös, ska injektionsflaskan inte användas.

   2. Aseptisk teknik ska användas vid beredning av Spinraza lösning för intratekal administrering.

   3. Injektionsflaskan ska tas ut ur kylskåpet och anta rumstemperatur (25°C) utan användning av yttre värmekällor före administrering.

   4. Om injektionsflaskan fortfarande är oöppnad och lösningen oanvänd, ska den ställas tillbaka i kylskåpet.

   5. Precis före administrering, avlägsna plastlocket och för in sprutans injektionskanyl i mitten av injektionsflaskans försegling för att dra upp lämplig volym. Spinraza får inte spädas. Externa filter behöver inte användas.

   6. Spinraza administreras som en intratekal bolusinjektion under 1-3 minuter med en kanyl för spinalanestesi.

   7. Injektionen får inte administreras i områden på huden som uppvisar tecken på infektion eller inflammation.

   8. Det rekommenderas att en volym av cerebrospinalvätska, motsvarande volymen Spinraza som ska injiceras, avlägsnas innan administrering av Spinraza.

   9. När lösningen har dragits upp i sprutan måste den kasseras om den inte används inom 6 timmar.

   10. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Spinraza

  Injektionsvätska, lösning 12 mg 1 x 5 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 103330
  • Tillverkare: Biogen Sweden AB

  800.757 kr

  Jämförpris: 160.151,40 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?