Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Spasmofen

   injektionsvätska, lösning
   Metylskopolaminnitrat, kodeinhydrokloriddihydrat, morfinhydroklorid, noskapinhydroklorid, papaverinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Spasmofen är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Spasmofen
   3. Hur du använder Spasmofen
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Spasmofen ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Spasmofen är och vad det används för

   Spasmofen innehåller de aktiva substanserna morfin, kodein, papaverin, noskapin och metylskopolamin.

   Morfin och kodein tillhör en grupp läkemedel som kallas opioidanalgetika och som verkar genom att lindra smärta.

   Papaverin verkar kramplösande på glatt muskulatur (muskler som inte kan styras av viljan).

   Noskapin har hostdämpande effekt.

   Metylskopolamin minskar mag-tarm rörelserna.


   Spasmofen används vid smärtor av olika slag, t ex vid kramptillstånd i gall- och urinvägar samt i mag-tarmkanalen.


   Morfin, kodein, papaverin, noskapin och metylskopolamin som finns i Spasmofen kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Spasmofen

   Använd inte Spasmofen

   • om du är allergisk mot någon av de aktiva substanserna eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har kvarstående segt slem i andningsorganen eller nedsatt andningsförmåga

   • om du lider av orostillstånd under alkohol- eller sömnmedelspåverkan

   • om du vet att du mycket snabbt omvandlar kodein till morfin

   • om du ammar

   Varningar och försiktighet

   Spasmofen är vanebildande.


   Din läkare skall informeras om du har bronkialastma, nedsatt lever- eller njurfunktion eftersom Spasmofen bör användas med försiktighet vid dessa tillstånd.


   Om du har trång kammarvinkel i ögonen och med grund främre ögonkammare kan du få attack av akut glaukom (ögonsjukdom som beror av förhöjt tryck i ögat) ett tillstånd som dock är ovanligt.


   Kodein omvandlas till morfin i levern av ett enzym. Det är morfin som ger smärtlindring. Vissa personer har olika varianter av detta enzym som gör att de kan påverkas på olika sätt. Vissa personer kan inte bilda morfin eller så bildas det i mycket små mängder vilket gör att man inte får tillräcklig smärtlindring. Andra personer har en ökad risk att få allvarliga biverkningar eftersom de kan bilda en mycket stor mängd morfin. Om du får någon av följande biverkningar måste du sluta att ta detta läkemedel och omedelbart kontakta läkare: långsam eller ytlig andning, förvirring, sömnighet, små pupiller, illamående eller kräkningar, förstoppning, aptitlöshet.

   Andra läkemedel och Spasmofen

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel.


   Samtidig användning av Spasmofen och vissa läkemedel ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. Exempel på dessa läkemedel är:

   • andra starka smärtstillande läkemedel (opioidläkemedel)

   • lugnande läkemedel, sömnmedel och läkemedel mot epilepsi (t.ex. bensodiazepiner, vissa antihistaminer och barbiturater)

   • narkosläkemedel för sövning inför t.ex. en operation

   • vissa läkemedel mot psykisk sjukdom (fentiaziner)

   • muskelavslappnande läkemedel

   På grund av detta ska samtidig användning av Spasmofen och ovanstående läkemedel endast övervägas av läkaren när andra behandlingsalternativ inte är möjliga. Om läkaren förskriver Spasmofen samtidigt med något av ovanstående läkemedel, ska dosen och behandlingstiden begränsas av läkaren. Tala om för läkaren om du tar något av ovanstående läkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara medvetna om de tecken och symtom som anges ovan. Kontakta läkaren om du upplever något av dessa symtom.


   Behandlingen med Spasmofen kan även påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel mot:

   • oregelbunden hjärtrytm (kinidin)

   • blodpropp (warfarin)

   • sömnproblem

   • psykiska störningar (neuroleptika)

   • depression (t.ex. amitryptilin, klomipramin)

   • tuberkulos (rifampicin).

   Spasmofen med alkohol

   Samtidigt bruk av alkohol skall undvikas eftersom kombinationen kan orsaka försämrad andningsförmåga.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Spasmofen under graviditet.


   Ta inte Spasmofen om du ammar. Kodein och morfin passerar över till bröstmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Spasmofen kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Spasmofen

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vanlig dos är 1-2 ml 1-2 gånger per dygn subkutant, intramuskulärt eller långsamt intravenöst.

   Om du använt för stor mängd av Spasmofen

   Om du fått i dig för stor dos mängd läkemedel eller om t. ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Spasmofen

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Anfall av synrubbningar eller ögonsmärtor kräver omedelbar kontroll av ögonläkare för att utesluta anfallsglaukom (förhöjt tryck i ögat) innan behandlingen fortsätter.


   Vid tecken på försämrad andning t.ex. långsammare eller svagare andning än normalt skall behandlingen avbrytas och läkare kontaktas omedelbart.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Svårighet att kasta vatten, pupillförminskning. Ökad ADH-frisättning, sedering, yrsel, förstoppning, illamående, kräkningar.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Muntorrhet med risk för tand- och munslemhinneskador. Noggrann munhygien är därför viktig. Kramper i gall- och urinvägar. Svårighet att se klart på nära håll, oregelbunden hjärtrytm, omtöckning och nedstämdhet i form av retlighet, olust och otålighet kan förekomma. Försämrad andningsförmåga (andningsdepression), förvirring, sammandragning i luftrören, klåda.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Hjärtklappning, snabb puls, högt eller lågt blodtryck, vätskeansamling perifert till exempel i benen. Mycket svår överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall (anafylaktisk chock).


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Hallucinationer, eufori, sömn-, minnes- och koncentrationsstörningar, kramper, nässelutslag, muskelryckningar, dåsighet, huvudvärk, synrubbningar (dimsyn, ofrivilliga ögonrörelser, dubbelseende), långsam hjärtrytm, lungödem, svettning, rodnad, nedsatt sexlust, impotens, smärta vid injektionsstället, sänkt kroppstemperatur.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Spasmofen ska förvaras

   Förvaras i kylskåp (2ºC - 8ºC). Lösningen kan förvaras vid högst 25ºC men är då bara hållbar i 12 månader (om inte utgångsdatum passerar innan dess).


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är: metylskopolaminnitrat 0,15 mg, kodeinhydrokloriddihydrat 0,4 mg, morfinhydroklorid 6,6 mg, noskapinhydroklorid 3 mg och papaverinhydroklorid 20 mg.

   • Övriga innehållsämnen är: etanol (96%) 46 mg, natriummetabisulfit (konserveringsmedel E223), dinatriumedetat, glycerol, natriumhydroxid och/eller saltsyra till pH 3,5 och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Klar, svagt gul lösning.


   Glasampull med 1 ml injektionsvätska.

   Förpackning med 10 x 1 ml

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Tel: 08-630 19 00

   Email: info@medasverige.se


   Tillverkare

   Apotek Produktion & Laboratorier AB

   Formvägen 5B

   906 04 Umeå


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-07-02


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Spasmofen®

  Injektionsvätska, lösning 10 x 1 milliliter Ampull

  • Varunummer: 019174
  • Tillverkare: Meda AB

  470,50 kr

  Jämförpris: 47,05 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?