Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, Österrike

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Richter Pharma AG, Durisolstrasse 14, 4600 Wels, Österrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Spasmium vet. 500 mg/ml + 4 mg/ml injektionsvätska, lösning

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Varje ml innehåller:

   Aktiva substanser:

   Metamizolnatriummonohydrat 500,0 mg

   (motsvarande 443 mg metamizol)

   Hyoscinbutylbromid 4,0 mg

   (motsvarande 2,76 mg hyoscin)

   Hjälpämnen:

   Fenol (som konserveringsmedel) 5,0 mg

   Klar, gulaktig lösning.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Häst, nötkreatur, svin, hund: Behandling av kramp eller ihållande ökad tonus (spänning) i glatt muskulatur i mag‑tarmkanalen eller i urin- och gallvägarna, vilket är förknippat med smärta.

   Endast hästar: Spasmodisk kolik.

   Endast nötkreatur, svin, hund: Som stödjande behandling av akut diarré.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte vid överkänslighet mot aktiva substanser eller mot några hjälpämnen.

   Använd inte vid:

   • sår i mag‑tarmkanalen

   • kroniska mag‑tarmsjukdomar

   • mekaniska förträngningar (stenoser) i mag‑tarmkanalen

   • tarmstopp (paralytisk ileus) hos häst

   • sjukdomar i det hematopoetiska systemet (de blodbildande organen)

   • rubbningar av blodets förmåga att levra sig

   • njurinsufficiens

   • hjärtrytmrubbning med onormalt snabba hjärtslag

   • glaukom

   • godartad tumör (adenom) i prostata.

   6. BIVERKNINGAR

   Hos häst och nötkreatur kan ibland en svag ökning av hjärtfrekvensen observeras på grund av hyoscinbutylbromids hämmande effekt på det parasympatiska nervsystemet.

   Hos hund kan smärtsamma reaktioner uppträda på injektionsstället omedelbart efter injektion. Dessa avtar snabbt och har ingen negativ inverkan på den förväntade nyttan av behandlingen.

   I mycket sällsynta fall kan anafylaktiska överkänslighetsreaktioner uppträda och dessa bör behandlas symptomatiskt.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Häst, nötkreatur, svin, hund

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Häst, nötkreatur: intravenös användning

   Svin: intramuskulär användning

   Hund:intravenös eller intramuskulär användning

   Doseringsanvisning:

   Häst: 25 mg metamizolnatriummonohydrat/kg kroppsvikt och

   0,2 mg hyoscinbutylbromid/kg kroppsvikt (dvs. 2,5 ml per 50 kg)

   Nötkreatur: 40 mg metamizolnatriummonohydrat/kg kroppsvikt och

   0,32 mg hyoscinbutylbromid/kg kroppsvikt (dvs. 4 ml per 50 kg)

   Kalvar: 50 mg metamizolnatriummonohydrat/kg kroppsvikt och

   0,4 mg hyoscinbutylbromid/kg kroppsvikt (dvs. 1 ml per 10 kg)

   Svin: 50 mg metamizolnatriummonohydrat/kg kroppsvikt och

   0,4 mg hyoscinbutylbromid/kg kroppsvikt (dvs. 1 ml per 10 kg)

   Hund: 50 mg metamizolnatriummonohydrat/kg kroppsvikt och

   0,4 mg hyoscinbutylbromid/kg kroppsvikt (dvs. 0,1 ml per kg)

   Behandlingsfrekvens:

   Nötkreatur och kalvar: upp till två gånger dagligen i tre dagar.

   Häst och svin: engångsinjektion.

   Hund: engångsinjektion. Behandlingen kan vid behov upprepas efter 24 timmar.

   Proppen får inte punkteras fler än 25 gånger.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Se avsnitt 12. ”Särskilda varningar” i bipacksedeln.

   10. KARENSTID(ER)

   Kött och slaktbiprodukter:

   Häst, nötkreatur (i.v.) 12 dagar

   Svin (i.m.) 15 dagar

   Mjölk:

   Nötkreatur (i.v.) 4 dagar

   Använd inte till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på injektionsflaskans och kartongens etikett efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 28 dagar

   Öppnad innerförpackning förvaras vid högst 25 °C.

   När förpackningen brutits, skrivs datumet då eventuell kvarvarande produkt ska kasseras på för detta avsett utrymme på etiketten.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag

   Inga.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   På grund av risken för anafylaktisk chock (överkänslighetsreaktion) ska lösningar som innehåller metamizol administreras långsamt när de ges intravenöst.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

   Hos ett mycket litet antal personer kan metamizol orsaka reversibel men potentiellt allvarlig agranulocytos (minskning av antalet vita blodkroppar) samt andra reaktioner såsom hudallergi. Var noga med att undvika självinjektion.

   Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök omedelbart läkare och visa denna information eller etiketten.

   Personer som är överkänsliga för metamizol eller hyoscin ska undvika kontakt med läkemedlet. Undvik att använda produkten om du är känslig för pyrazoloner eller acetylsalicylsyra.

   Tvätta omedelbart bort stänk från hud och ögon.

   Användning under dräktighet och digivning

   Laboratoriestudier på djur (kanin, råtta) har inte givit belägg för skadliga effekter på fostret. Information saknas avseende användning under dräktighet hos de djurslag som produkten är avsedd för. En effekt på den glatta muskulaturen i förlossningskanalen kan förekomma. Metamizols metaboliter passerar placentabarriären och utsöndras i mjölken. Därför ska denna produkt endast användas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

   Andra läkemedel och Spasmium vet.

   Effekterna av metamizol och/eller hyoscinbutylbromid kan förstärkas vid samtidig användning av andra antikolinergiska eller smärtstillande substanser.

   Samtidig användning av läkemedel som inducerar mikrosomala leverenzymer (t.ex. barbiturater, fenylbutazon) minskar halveringstiden och därmed varaktigheten av metamizols effekt. Samtidig administrering av neuroleptika, särskilt fentiazinderivat, kan leda till allvarlig hypotermi (lägre kroppstemperatur än normalt). Vidare medför samtidig användning av glukokortikoider förhöjd risk för blödning i mag‑tarmkanalen. Den urindrivande effekten av furosemid försvagas.

   Samtidig användning av andra svaga smärtstillande medel ökar metamizols effekter och biverkningar.

   Den antikolinergiska effekten av kinidin och antihistaminer liksom de takykardiska effekterna (ökad hjärtfrekvens) av beta‑sympatomimetika kan förstärkas av detta veterinärmedicinska läkemedel.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)

   Den akuta giftigheten hos båda de aktiva substanserna är mycket låg. I studier på råtta var symptomen ospecifika och omfattade: ataxi (oförmåga att samordna muskelrörelser), vidgade pupiller, ökad hjärtfrekvens, utmattning, krampanfall, medvetslöshet och andningssymptom.

   Vid överdosering ska behandlingen avbrytas. Fysostigmin rekommenderas som motgift mot hyoscinbutylbromid. Det finns inget specifikt motgift mot metamizolnatrium. Vid överdosering ska därför symptomatisk behandling sättas in.

   Eftersom hyoscinbutylbromid verkar hämmande på det parasympatiska nervsystemet, observerades i vissa fall en svag ökning av hjärtfrekvensen hos häst och nötkreatur efter administrering av dubbel terapeutisk dos.

   Blandbarhetsproblem

   Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015-11-12

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar: 100 ml, 5 x 100 ml

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Salfarm Scandinavia AB
   Florettgatan 29C, 2 vån
   SE-254 67 Helsingborg
   Tel: +46 (0)76783 4810
   E-post: scan@salfarm.com

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Spasmium vet.

  Injektionsvätska, lösning 500 mg/ml + 4 mg/ml 100 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 165903
  • Tillverkare: Salfarm Scandinavia AB

  343 kr

  Jämförpris: 3,43 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?