Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Sovaldi 400 mg filmdragerade tabletter

   400 mg filmdragerade tabletter
   sofosbuvir

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Sovaldi är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Sovaldi
   3. Hur du tar Sovaldi
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Sovaldi ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Sovaldi är och vad det används för

   Sovaldi innehåller den aktiva substansen sofosbuvir som ges för att behandla infektion med hepatit C-virus hos vuxna och ungdomar från 12 år upp till 18 år.

   Hepatit C är en infektion i levern orsakad av ett virus. Detta läkemedel verkar genom att minska mängden hepatit C-virus i kroppen och så småningom avlägsna viruset ur blodet.

   Sovaldi måste alltid tas tillsammans med andra läkemedel för behandling av hepatit C. Det har inte effekt ensamt. Det tas vanligtvis tillsammans med antingen:

   • ribavirin eller

   • peginterferon alfa och ribavirin

   Det är mycket viktigt att du även läser bipacksedlarna för de andra läkemedlen som du ska ta tillsammans med Sovaldi. Om du har några frågor om dina läkemedel, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Sovaldi

   Ta inte Sovaldi

   • om du är allergisk mot sofosbuvir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6 i denna bipacksedel).

   → Om detta gäller dig, ska du omedelbart berätta det för läkaren.

   • Om du för närvarande tar något av följande läkemedel

    • Rifampicin och rifabutin (antibiotika som används för att behandla infektioner, inklusive tuberkulos).

    • Johannesört(Hypericum perforatum – växtbaserat läkemedel som används för att behandla lätt nedstämdhet).

    • Karbamazepin, fenobarbital och fenytoin(läkemedel som används för att behandla epilepsi och förebygga epilepsianfall).

   Varningar och försiktighet

   Sovaldi måste alltid tas tillsammans med andra läkemedel för behandling av hepatit C (se avsnitt 1 ovan). Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel om du:

   • just nu tar, eller de senaste månaderna har tagit läkemedlet amiodaron för behandling av oregelbundna hjärtslag (läkaren kan komma att överväga alternativa behandlingar om du har tagit detta läkemedel)

   • har andra leverbesvär än hepatit C, t.ex. om du väntar på en levertransplantation

   • har eller tidigare har haft en infektion med hepatit B-virus, eftersom läkaren då kan vilja följa upp dig mer noggrant

   • har njurproblem. Tala med läkare eller apotekspersonal om du har svåra njurbesvär eller om du står på njurdialys eftersom effekterna av Sovaldi inte har testats fullt ut på patienter med svåra njurbesvär.

   • har diabetes. Dina blodsockernivåer kan behöva kontrolleras noggrannare och/eller justering av dina diabetesläkemedel kan behövas efter att du har börjat ta Sovaldi. Hos vissa diabetespatienter har blodsockernivåerna sjunkit (hypoglykemi) efter att behandling med läkemedel så som Sovaldi har påbörjats.

   Tala omedelbart om för läkaren om du tar något läkemedel för hjärtproblem och du under behandlingen upplever:

   • andfåddhet eller ökning av andfåddhet som du redan upplever

   • yrsel

   • palpitationer (hjärtklappning)

   • svimningsanfall

   Blodprover

   Läkaren kommer att undersöka ditt blod före, under och efter behandlingen med Sovaldi, för att:

   • besluta vilka andra läkemedel du ska ta tillsammans med Sovaldi och hur länge.

   • bekräfta att behandlingen har fungerat och att du inte längre bär på hepatit C-virus.

   Barn och ungdomar

   Ge inte detta läkemedel till barn under 12 år. Användning av Sovaldi hos barn och ungdomar under 12 år har ännu inte studerats.

   Andra läkemedel och Sovaldi

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Warfarin och andra likartade läkemedel som kallas vitamin K-antagonister används för att tunna ut blodet. Din läkare kan behöva testa ditt blod oftare för att kontrollera blodets koaguleringsförmåga.

   Tala med din läkare om att ta Sovaldi om du tar något av följande läkemedel:

   • Oxkarbazepin (ett läkemedel som används för att behandla epilepsi och förebygga epilepsianfall).

   • Modafinil (ett läkemedel som används för att behandla människor med narkolepsi och som hjälper dem att hålla sig vakna).

   • Rifapentin (ett läkemedel som används för att behandla infektioner, inklusive tuberkulos).

   Skälet till detta är att de gör att Sovaldi inte fungerar lika bra.

   Tala om för läkaren om du tar något av följande läkemedel:

   • amiodaron, används för behandling av oregelbundna hjärtslag.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på vilka läkemedel som kan tas tillsammans med Sovaldi.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Graviditet och preventivmedel

   Graviditet måste undvikas på grund av användning av Sovaldi tillsammans med ribavirin. Ribavirin kan orsaka allvarliga fosterskador. Det är därför mycket viktigt att du och din partner vidtar särskilda försiktighetsåtgärder vid sexuellt umgänge om det finns risk för att graviditet ska inträffa.

   • Sovaldi används vanligen tillsammans med ribavirin. Ribavirin kan orsaka fosterskador. Det är därför mycket viktigt att du (eller din partner) inte blir gravid under denna behandling.

   • Du eller din partner måste använda en effektiv preventivmetod under och efter behandlingen. Det är mycket viktigt att du läser avsnittet ”Graviditet” i bipacksedeln till ribavirin mycket noga. Fråga läkaren om en effektiv preventivmetod som är lämplig för dig.

   • Om du eller din partner blir gravid under behandling med Sovaldi eller under de närmaste månaderna efter behandlingen, måste du omedelbart kontakta läkare.

   Amning

   Du ska inte amma under behandling med Sovaldi. Det är inte känt om sofosbuvir, den aktiva substansen i Sovaldi går över i bröstmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid intag av Sovaldi tillsammans med andra läkemedel för behandling av hepatit C-infektion har patienter rapporterat trötthet, yrsel, dimsyn och försämrad uppmärksamhet. Om du upplever någon av dessa biverkningar ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.


   3. Hur du tar Sovaldi

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos

   Rekommenderad dos är en tablett (400 mg) en gång dagligen med mat. Din läkare talar om för dig hur länge du ska ta Sovaldi.

   Svälj tabletten hel. Tugga, krossa eller dela inte tabletten eftersom den har en mycket bitter smak. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du har problem med att svälja tabletter.

   Sovaldi ska alltid tas i kombination med andra läkemedel mot hepatit C.

   Om du kräks mindre än 2 timmar efter att du har tagit Sovaldi, ta en ny tablett. Om du kräks mer än 2 timmar efter att du har tagit den behöver du inte ta någon mer tablett förrän du ska ta nästa tablett enligt behandlingsschemat.

   Om du har tagit för stor mängd av Sovaldi

   Om du av misstag tar mer än den rekommenderade dosen, ska du omedelbart kontakta läkare eller närmaste akutmottagning för att få råd. Ta med dig burken med tabletterna så att du enkelt kan beskriva vad du har tagit.

   Om du har glömt att ta Sovaldi

   Det är viktigt att du inte missar en dos av detta läkemedel.

   Om du missar en dos:

   • och du märker det mindre än 18 timmar efter tidpunkten då du vanligtvis tar Sovaldi, måste du ta tabletten så snart som möjligt. Ta sedan nästa dos vid den vanliga tidpunkten.

   • och du märker det 18 timmar eller mer efter tidpunkten då du vanligtvis tar Sovaldi, vänta och ta nästa dos vid den vanliga tiden. Ta inte dubbel dos (två doser tätt inpå varandra).

   Sluta inte att ta Sovaldi

   Sluta inte att ta detta läkemedel om inte läkaren säger åt dig att göra det. Det är mycket viktigt att du fullföljer hela behandlingskuren för att ge läkemedlet de bästa förutsättningarna att behandla infektionen med hepatit C-virus.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   När du tar Sovaldi tillsammans med amiodarone (ett läkemedel som används mot hjärtproblem), kan det hända att du får en eller flera av nedanstående biverkningar:

   • långsamma eller oregelbundna hjärtslag, eller problem med hjärtrytmen

   • andfåddhet eller ökning av andfåddhet som du redan upplever

   Tala med läkare eller apotekspersonal om du märker av någon av ovanstående biverkningar under behandlingen.

   När du tar Sovaldi tillsammans med ribavirin eller både peginterferon alfa och ribavirin, kan du få en eller flera av nedanstående biverkningar:

   Mycket vanliga biverkningar

   (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

   • feber, frossa, influensaliknande symptom

   • diarré, illamående, kräkning

   • sömnsvårigheter (insomni)

   • trötthet och irritation

   • huvudvärk

   • hudutslag, hudklåda

   • aptitlöshet

   • yrsel

   • muskelvärk och muskelsmärta, ledsmärta

   • andfåddhet, hosta

   Blodprover kan också visa:

   • lågt antal röda blodkroppar (anemi); tecken kan vara trötthet, huvudvärk, andfåddhet vid ansträngning

   • lågt antal vita blodkroppar (neutropeni); tecken kan vara fler infektioner än vanligt, inklusive feber och frossa eller halsont eller munsår

   • lågt antal blodplättar

   • förändringar i levern (påvisas med förhöjda mängder av ett ämne i blodet som kallas bilirubin)

   Vanliga biverkningar

   (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   • humörförändringar, nedstämdhet, ångest, upprördhet

   • dimsyn

   • svår huvudvärk (migrän), minnesförlust, försämrad koncentrationsförmåga

   • viktminskning

   • andfåddhet vid ansträngning

   • magbesvär, förstoppning, muntorrhet, matsmältningsbesvär, sura uppstötningar

   • håravfall och tunnare hår

   • torr hud

   • ryggvärk, muskelspasmer

   • bröstsmärta, svaghetskänsla

   • förkylning (nasofaryngit)

   Andra effekter som kan ses vid behandling med sofosbuvir:

   Frekvensen för följande biverkningar är okänd (frekvensen kan inte uppskattas ur tillgängliga data).

   - utbredda allvarliga hudutslag med fjällande hud som kan åtföljas av feber, influensaliknande symtom, blåsor i munnen, ögonen och/eller på könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom).

   Om någon biverkning blir allvarlig, tala om det för läkaren.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Sovaldi ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på burken och kartongen efter {EXP}. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är sofosbuvir. Varje filmdragerad tablett innehåller 400 mg sofosbuvir.

   • Övriga innehållsämnen är

    Tablettkärna:

    Mannitol, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

    Filmdragering:

    Polyvinylalkohol, titandioxid, makrogol 3350, talk, gul järnoxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   De filmdragerade tabletterna är gula, kapselformade, tabletter, präglade på den ena sidan med ”GSI” och med ”7977” på den andra sidan.

   Varje burk innehåller kiselgel (torkmedel) som måste förvaras i burken för att bidra till att skydda tabletterna. Torkmedlet finns i en separat dospåse eller behållare och ska inte sväljas.

   Följande förpackningsstorlekar är tillgängliga: Ytterkartonger innehållande 1 burk med 28 filmdragerade tabletter och 84 (3 burkar med 28) filmdragerade tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras i ditt land.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Gilead Sciences Ireland UC

   Carrigtohill

   County Cork, T45 DP77

   Irland

   Tillverkare

   Gilead Sciences Ireland UC

   IDA Business & Technology Park

   Carrigtohill

   County Cork

   Irland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   Gilead Sciences Sweden AB

   Tel: + 46 (0) 8 5057 1849


   Denna bipacksedel ändrades senast

   11/2018


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Sovaldi

  Filmdragerad tablett 400 mg 28 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 062575
  • Tillverkare: Gilead Sciences Sweden AB

  121.967 kr

  Jämförpris: 4.355,96 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?