Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Sotalol 2care4

   80, 160 mg tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR SOTALOL 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER SOTALOL 2CARE4
   3. HUR DU ANVÄNDER SOTALOL 2CARE4
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV SOTALOL 2CARE4

   Vad innehåller Sotalol 2care4 ?

   Innehållsdeklaration

   – Den aktiva substansen är d,l-sotalolhydroklorid 80 mg respektive 160 mg.

   – Övriga innehållsämnen är dibasisk kalciumfosfat, majsstärkelse,

   talk, povidon, natriumstärkelseglykollat, magnesiumstearat.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark

   Tillverkare

   Mylan B.V., Bunschoten, Nederländerna

   McDermott Laboratories, trading as Gerard Laboratories,

   Dublin 13, Irland

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR SOTALOL 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Tabletter 80 mg: 100 st i tryckförpackning,

   Tabletter 160 mg: 100 st i tryckförpackning.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåSotalol 2care4 för?

   Den aktiva substansen Sotalol 2care4 är sotalol. Den tillhör en

   läkemedelsgrupp som kallas betablockerare. Sotalol 2care4 motverkar

   störningar i hjärtrytmen genom att påverka hjärtats elektriska

   impulser. Sotalol 2care4 används för att behandla störningar i

   hjärtats rytm.


   Sotalolhydroklorid som finns i Sotalol 2care4 kan också vara

   godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i

   denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan

   hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras

   instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER SOTALOL 2CARE4

   Använd inte Sotalol 2care4:

   Ta inte Sotalol 2care4

   – om du är allergisk mot sotalol eller något annat innehållsämne i

   detta läkemedel.

   – om du har vissa typer av störningar av hjärtats elektriska

   impulser, obehandlad hjärtsvikt eller chock, vissa typer av

   narkos, tumörer som producerar blodtryckshöjande ämnen (så

   kallat feokromocytom), lågt blodtryck, allvarliga störningar

   i blodcirkulationen i händer och fötter, astma eller andra

   andningsbesvär, svår njursvikt.

   Var särskilt försiktig med Sotalol 2care4:

   Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar Sotalol 2care4

   om du:

   – har diabetes, då sotalol kan dämpa tecken på för lågt blodsocker

   och därmed försvåra inställningen av medicindosen.

   – har låg halt av magnesium eller kalium i blodet

   – har nedsatt njurfunktion. En minskning av dosen kan vara nödvändig.

   – har försämrad blodcirkulation i händer och fötter.


   Om du drabbas av yrselattacker eller svimningsanfall, kontakta

   omedelbart läkare.


   Sotalol kan i sällsynta fall förvärra symptomen vid psoriasis.


   Före behandling med sotalol är det viktigt att tänka på att denna typ

   av läkemedel kan förvärra symtomen vid hjärtsvikt och astmatiska

   sjukdomar.


   Behandlingen med Sotalol 2care4 får inte avbrytas plötsligt

   Graviditet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar

   att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du

   använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före

   användning av Sotalol 2care4 under graviditet.

   Behandling med Sotalol 2care4 ska avbrytas 48 – 72 timmar före

   beräknat datum för förlossning. Om detta inte är möjligt ska det

   nyfödda barnet noggrant övervakas 48 – 72 timmar efter födelsen.

   Amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar

   att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du

   använder detta läkemedel.


   Amning

   Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför

   inte Sotalol 2care4 under amning annat än på bestämd ordination av

   läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Sotalol 2care4 påverkar vanligtvis inte reaktionerna och körförmågan.

   Var uppmärksam på att det finns risk för att drabbas av trötthet och

   yrsel, särskilt i början av behandlingen.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra

   motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En

   av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

   användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller

   biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns

   i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

   vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är

   osäker.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har

   tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Sotalol 2care4 kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel.


   Tala om för din läkare särskilt, om du använder något av nedan

   uppräknade läkemedel:

   – läkemedel vid sjukdomar i hjärta och blodkärl, allergi, diabetes,

   inflammation, reumatism eller psykiska sjukdomar.

   3. HUR DU ANVÄNDER SOTALOL 2CARE4

   Doseringsanvisning

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare

   eller apotekspersonal

   om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt för dig.

   Vanlig startdos är 80 mg en gång dagligen eller uppdelat på två

   dostillfällen. Underhållsdosering är ofta 160-320 mg per dygn,

   fördelat på två doseringar. En del patienter kan behöva högre

   dosering.

   Om du använder mera Sotalol 2care4 än du borde:

   Om du tagit för stor dos eller om t.ex. ett barn har fått i sig

   läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller

   Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

   rådgivning.

   Vid överdosering kan sänkt puls eller blodtryck, andningssvårigheter

   samt långsam hjärtrytm förekomma. Vid mycket stora doser kan även

   andra störningar av hjärtfunktionen förekomma.

   Om du glömt att ta Sotalol 2care4:

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men

   alla användare behöver inte få dem.


   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • sömnstörningar

   • huvudvärk, svimningskänsla, yrsel

   • långsam puls, förändringar på EKG-kurva, hjärtklappning

   • andnöd

   • diarré, kräkningar

   • kraftlöshet, bröstsmärta, vätskeansamling (ödem)


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • depression, humörsvängningar, ångest

   • domningar i händer och fötter, smakförändringar

   • synstörningar

   • hörselstörningar

   • störningar i hjärtats rytm, hjärtsvikt, svimning

   • lågt blodtryck

   • sura uppstötningar, gaser, illamående, magsmärta

   • hudutslag

   • kramper

   • sexuella störningar

   • feber, trötthet


   Ingen känd frevens

   • försämrad blodcirkulation i händer och fötter


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta

   gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan

   också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att

   rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

   läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   5. FÖRVARING AV SOTALOL 2CARE4

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten eller kartongen

   efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre

   används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-10-20

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Sotalol 2care4

  Tablett 80 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 553571
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  108,50 kr

  Jämförspris: 1,09 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?