Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Sorbisterit

   pulver till oral/rektal suspension
   Kalciumpolystyrensulfonat
   sackaros

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Sorbisterit är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Sorbisterit
   3. Hur du använder Sorbisterit
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Sorbisterit ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Sorbisterit är och vad det används för

   Sorbisterit används för att behandla hyperkalemi (förhöjd mängd av kalium i blodet) hos patienter som har njursjukdom samt hos patienter som genomgår dialys (bortförandet av skadliga ämnen från blodet). Sorbisterit är ett katjonbytarharts (olöslig sammansättning som frisläpper vissa joner i utbyte mot andra joner) som i magtarmkanalen binder kalium i utbyte mot kalcium. Detta leder till minskat kaliumupptag i blodet.


   Kalciumpolystyrensulfonat som finns i Sorbisterit kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Sorbisterit

   Använd inte Sorbisterit

   • om du har kaliumbrist i blodet, som visar sig som allvarlig muskelkramp eller muskelsvaghet och muskeltrötthet

   • om du har överskott av kalcium i blodet

   • om du är allergisk mot kalciumpolystyrensulfonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du lider av förstoppning eller totalt stopp i tarmen

   • om du samtidigt använder sorbitol (laxermedel)

   • via munnen (oralt) till nyfödda barn

   • till nyfödda barn med nedsatta tarmrörelser

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Sorbisterit

   • om du ska ta preparatet via munnen (oralt) måste du sitta upp för att förhindra inandning av vätskan

   • om du har förstoppning måste du informera din läkare innan du använder detta läkemedel

   Elektrolytinnehållet i ditt blod måste kontrolleras varje dag.

   Be din läkare om råd om någon av varningarna ovan stämmer in på dig nu eller har gjort det tidigare.

   Barn

   Särskild försiktighet måste iakttas vid användning hos barn och nyfödda eftersom för hög dos eller felaktig utspädning kan resultera i att jonbytaren får för kraftig effekt. Speciell hänsyn måste tas till barn med låg kroppsvikt, framför allt nyfödda, eftersom det finns risk för blödningar i tarmarna samt vävnadsdöd (nekros) i tjocktarmen.

   Andra läkemedel och Sorbisterit

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Du bör särskilt informera din läkare om du tar:

   • läkemedel som ökar hjärtats verkningsgrad t. ex. digoxin (hjärtglykosid) eftersom deras effekt kan förstärkas;

   • läkemedel som är vätskedrivande t. ex. hydroklortiazid (tiaziddiuretika) eller furosemid och torasemid (loopdiuretika);

   • sorbitol får inte användas som laxermedel eftersom det finns risk för skada i tjocktarmen (nekros);

   • läkemedel som innehåller kalium;

   • läkemedel mot halsbränna (antacida) eller laxermedel, såsom magnesiumhydroxid, aluminiumhydroxid eller kalciumkarbonat;


    Dessa läkemedel och Sorbisterit ska tas med minst 3 timmars mellanrum;

   • tetracyklin (ett antibiotikum) som tas via munnen eftersom dess effekt minskar vid samtidigt intag av Sorbisterit;

   • L-tyroxin: Sorbisterit minskar upptaget och därmed effekten av detta sköldkörtelhormon. L-tyroxin måste tas flera timmar efter användning av Sorbisterit;

   • litium: ett antidepressivt läkemedel vars upptag minskar av Sorbisterit.

   • vissa läkemedel som påverkar nervceller eller nervfibrer (antikolinergika) eftersom det finns en ökad risk för magbiverkningar med Sorbisterit.

   Sorbisterit med mat och dryck

   Sorbisterit får inte användas tillsammans med fruktjuicer (dvs. ananas, grapefrukt, apelsin, tomat eller druvjuice) som innehåller mycket kalium, eftersom dessa påverkar effekten av Sorbisterit negativt.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Du ska inte använda Sorbisterit under graviditet eller vid amning såvida inte din läkare anser det vara absolut nödvändigt.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Sorbisterit innehåller sackaros

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Sorbisterit

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Nödvändig behandlingslängd beror på resultatet av dagliga mätningar av kaliumhalten i ditt blod.


   Rekommenderad dos är:

   Oral användning (via munnen):

   • Vuxna inklusive äldre:

    1 doseringsmått (20 g pulver) rörs ut i cirka 150 ml vätska och tas 1-3 gånger dagligen.

   • Barn:

    0,5 till 1 g pulver/kg kroppsvikt per dag, rörs ut i cirka 150 ml vätska och fördelas på åtminstone tre doseringstillfällen under en period på 24 timmar.

   Lämpliga vätskor att lösa upp pulvret i är vatten, te eller icke-alkoholhaltiga drycker. Sorbisterit ska tas i samband med måltid och när du sitter upp.


   Rektal användning (via ändtarmen):

   • Vuxna, inklusive äldre: Efter ett lavemang, rörs 2 doseringsmått (40 g) ut i 150 ml 5% glukoslösning och ges via ändtarmen 1-3 gånger dagligen.

    Hålles kvar i 6 timmar.

   • Barn:

    Tillförsel via ändtarmen görs om Sorbisterit inte kan sväljas.

    0,5 till 1 g pulver/kg kroppsvikt per dag, rörs ut i 150 ml 5% glukoslösning och fördelas på åtminstone tre doseringstillfällen under en period på 24 timmar. Sex timmar efter tillförseln via ändtarmen bör tjocktarmen sköljas för att avlägsna jonbytaren.

   Om du upplever att effekten av Sorbisterit är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.


   Om du använt för stor mängd av Sorbisterit

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (Sverige tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. För stor mängd Sorbisterit ger vanligtvis en minskad mängd av kalium i ditt blod (hypokalemi) och kan ge symtom såsom kramp, obehag i benen när du sitter stilla, extrem svaghet i kroppen och i vissa fall förlamning. Onormal hjärtrytm kan uppstå. Andra symtom på överdosering är ökad mängd kalcium i blodet (hyperkalcemi) med symtom såsom utmattning, muskelsvaghet, tätare vattenkastning, förstoppning, onormal hjärtrytm, njursvikt eller koma. Dessutom kan en överdos ge förstoppning, totalt stopp i tarmarna och vätskeansamling.

   Om du har glömt att använda Sorbisterit

   Rådfråga din läkare eller apotekspersonal.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Sorbisterit

   Detta kan leda till en ökning av halten kalium i blodet.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Sammanställningen av biverkningarna baseras på följande frekvenser:

   Mycket vanliga:

   förekommer hos fler än 1 av 10 användare

   Vanliga:

   förekommer hos fler än 1 av 100, men färre än 1 av 10 användare

   Mindre vanliga:

   förekommer hos fler än 1 av 1000, men färre än 1 av 100 användare

   Sällsynta:

   förekommer hos fler än 1 av 10 000 men färre än 1 av 1000 användare

   Mycket sällsynta:

   förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare, även enstaka rapporter

   Ingen känd frekvens

   (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   Vanliga:

   • kalciumöverskott i blodet

   • kaliumbrist i blodet vilket visar sig i form av allvarlig muskelkramp eller muskelsvaghet och muskeltrötthet

   • magnesiumbrist i blodet

   • illamående

   • kräkningar


   Mindre vanliga:

   • förstoppning

   • diarré

   • magsår

   • skada i tjocktarmen som kan leda till att hål uppstår i tarmväggen

   • nedsatt aptit

   • stopp i tarmen


   Sällsynta:

   • totalt stopp i tarmen som kan bli allvarligt vid

    • ansamling av jonbytarhartset i tarmen

    • klumpbildning av avföringen efter rektal användning till barn

    • bildning av proppar efter intag via munnen hos nyfödda barn

   • Efter rektal användning har blödning från ändtarmen observerats hos för tidigt födda barn och nyfödda barn med låg födelsevikt


   Mycket sällsynta:

   • akut inflammation i luftvägarna som visar sig som hosta, upphostat slem och/eller en speciell typ av lunginflammation orsakad av inandning av detta läkemedel


   Vid intag via munnen kan det vara svårt att svälja den ganska stora mängden utrört pulver.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Sorbisterit ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Hållbarhet efter att förpackningen har öppnats: 3 månader


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är kalciumpolystyrensulfonat. 1 g Sorbisterit innehåller 759 – 949 mg kalciumpolystyrensulfonat. 20 g Sorbisterit innehåller 15,18 – 18,98 g kalciumpolystyrensulfonat.

   • Övriga innehållsämnen är sackaros och citronsyra, vattenfri.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Sorbisterit är ett krämfärgat till ljusbrunt fint pulver och tillhandahålls tillsammans med ett doseringsmått i en förpackning innehållande 500 g.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH

   D-61346 Bad Homburg v.d.H., Tyskland


   Tillverkare

   Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

   Else-Kröner-Str.1, D-63152 Bad Homburg v.d.H., Tyskland


   Ytterligare upplysningar om denna medicin lämnas av lokalt ombud

   Fresenius Medical Care Sverige AB

   Tel: + 46 8 594 776 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-03-19


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Sorbisterit

  Pulver till oral/rektal suspension 500 gram Burk

  • Varunummer: 095734

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / gram

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?