Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Sorbangil

   5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletter
   isosorbiddinitrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal..

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD SORBANGIL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER SORBANGIL
   3. HUR DU ANVÄNDER SORBANGIL
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR SORBANGIL SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD SORBANGIL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Sorbangil används för behandling vid kramp i hjärtmuskeln (angina pectoris) och vid hjärtsvikt.


   Sorbangil vidgar blodkärlen och ger därmed hjärtmuskeln bättre genomblödning.


   Isosorbiddinitrat som finns i Sorbangil kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER SORBANGIL

   Använd inte Sorbangil

   • om du är allergisk mot isosorbiddinitrat eller mot något annat av innehållsämnena i detta läkemedel.

   • om du har inflammation i hjärtsäcken eller blod i hjärtsäcken.

   • om du lider av hjärtsvikt

   • tillsammans med läkemedel mot högt blodtryck och kärlkramp s.k. kalicumantagoniser av dihydropyridintyp.

   • tillsammans med läkemedel mot impotens (som innehåller sildenafil, vardenafil eller tadalafil). Se även ”Andra läkemedel och Sorbangil”.

   • tillsammans med läkemedel som används för att behandla högt blodtryck i lungorna (riociguat). Se även ”Andra läkemedel och Sorbangil”.

   Varningar och försiktighet

   • om du tänker tugga tabletten för att få snabb effekt bör du sitta ner. Effekten kommer då inom några minuter och kan eventuellt ge kortvarig yrsel.

   Du bör informera din läkare om du

   • har lågt blodtryck

   • har skador i hjärnans blodkärl

   • har förhöjt tryck i hjärnan

   • har förträngning i stora blodkärl

   • har långvarig hjärtsjukdom

   • har blodbrist

   • har bristande syresättning av blodet

   • har nedsatt sköldkörtelfunktion

   Andra läkemedel och Sorbangil

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Sorbangil ska inte användas samtidigt som vissa läkemedel som används vid impotens (som innehåller sildenafil, vardenafil, tadalafil) då detta kan resultera i ett allvarligt blodtrycksfall som kan orsaka permanent skada på hjärtat och hjärnan.


   Sorbangil ska inte användas samtidigt med läkemedel som innehåller riociguat då samtig användning kan orsaka onormalt lågt blodtryck (hypotoni).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Det finns en begränsad erfarenhet av användning under graviditet.

   Det är okänt om Sorbangil går över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Yrsel kan förekomma när du tar Sorbangil. Du bör tänka på detta vid t.ex. bilkörning eller användning av maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU ANVÄNDER SORBANGIL

   Använd alltid Sorbangil enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för Dig.

   För att hejda ett anfall av kramp (angina pectoris-anfall) bör man sitta ned, tugga sönder tabletterna och håll kvar dem i munnen.

   Vid förebyggande medicinering sväljes tabletterna hela, vanligtvis 2-3 gånger per dag i samband med måltid.

   Vid medicinering mot hjärtsvikt sväljes tabletterna hela, vanligtvis 3 gånger om dagen i samband med måltid.

   Om du har tagit för stor mängd av Sorbangil

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   En besvärande huvudvärk kan uppstå när man börjar med Sorbangil, den brukar gå över när man tagit preparatet några gånger.


   Vanliga: Huvudvärk, yrsel, hjärtklappning, lågt blodtryck och illamående.

   Sällsynta: Svimning.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR SORBANGIL SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Burken och locket sorteras som hårdplast. Genomtryckskartan sorteras som mjuk plastförpackning.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är isosorbiddinitrat 5 mg, 10 mg, 20 mg respektive 40 mg.

   • Övriga innehållsämnen är mannitol, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, kolloidal kiseldioxid, natriumstärkelseglykolat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tablett 5 mg (vit, rund, kupad, med brytskåra och prägling SG inom bågar, 8 mm)

   Tablett 10 mg (vit, rund, kupad, med brytskåra och prägling SO inom bågar, 8 mm)

   Tablett 20 mg (vit, rund, kupad, med brytskåra och prägling SA inom bågar, 10 mm)

   Tablett 40 mg (vit, rund, kupad, med brytskåra och prägling SN inom bågar, 8 x 18 mm)


   5 mg tabletter: 49 x 1 endosförpackning, 100 st tryckförpackning, 250 st plastburk (endast för dosdispensering)

   10 mg tabletter: 100 st, tryckförpackning, 250 st plastburk (endast för dosdispensering)

   20 mg tabletter: 49 x 1 endosförpackning, 100 st plastburk

   40 mg tabletter: 100 st plastburk

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   tel: 08-630 19 00


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2017-03-22

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Sorbangil

  Tablett 20 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 031773
  • Tillverkare: Meda AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?