Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Somatulina Autogel

   60 mg 90 mg 120 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
   Lanreotid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan Du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om Du har ytterligare frågor vänd Dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD SOMATULINA AUTOGEL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER SOMATULINA AUTOGEL
   3. HUR DU ANVÄNDER SOMATULINA AUTOGEL
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR SOMATULINA AUTOGEL SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD SOMATULINA AUTOGEL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Somatulina Autogel är en långtidsverkande form av lanreotid. Lanreotid liknar det naturligt förekommande hormonet somatostatin. Lanreotid motverkar förhöjd produktion av tillväxthormon.


   Somatulina Autogel används för behandling av akromegali (förstoring av vissa kroppsdelar orsakade av överproduktion av tillväxthormon) då nivån av tillväxthormon förblir onormal efter kirurgiskt ingrepp och/eller vid strålbehandling, eller hos patienter för vilka kirurgi och/eller strålbehandling inte är något alternativ.


   Somatulina Autogel används dessutom vid behandling av symtom orsakade av vissa hormonproducerande tumörer.

   2. INNAN DU ANVÄNDER SOMATULINA AUTOGEL

   Ta inte Somatulina Autogel:

   • om Du är överkänslig (allergisk) mot lanreotid eller någon annan somatostatinanalog.

   Var särskilt försiktig med Somatulina Autogel:

   Somatulina Autogel kan ge förändringar av blodglukosnivån. Har Du diabetes kan eventuellt insulinbehovet förändras.


   Tala om för Din läkare om Du:

   • är diabetiker

   • lider av hjärtsjukdomar

   • någon gång har haft lever- eller njurproblem.

   Användning av andra läkemedel

   Somatulina Autogel kan påverka andra läkemedel som intas samtidigt. Tala därför om för Din läkare om Du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet

   Okänt om Somatulina Autogel påverkar fostret. Rådgör därför med läkare före användning under graviditet.


   Amning

   Okänt om Somatulina Autogel går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Yrsel, trötthet och kraftlöshet har rapporterats vid behandling med Somatulina Autogel. Din förmåga att köra bil och använda maskiner kan påverkas.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU ANVÄNDER SOMATULINA AUTOGEL

   Somatulina Autogel ges av läkare eller sjuksköterska som en djup injektion i skinkan.


   Du kommer att få en injektion var 28:e dag. Din läkare kan ge Dig varierande dos eller variera dosintervall beroende på behandlingens effekter. Din läkare bestämmer också hur lång behandlingstiden skall vara.


   Om samma dos av Somatulina Autogel ges, kan du eller en tränad person, efter lämplig träning, injicera läkemedlet själv. Sjukvårdspersonal bestämmer om du eller en tränad person ska administrera produkten. För instruktion om hur du själv eller en tränad person injicerar läkemedlet läs bruksanvisningen i slutet av denna bipacksedel.

   Om du har använt för stor mängd av Somatulina Autogel

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Somatulina Autogel ge biverkningar såsom beskrivs nedan:

   • Mycket vanliga (hos fler än 10 personer av 100): Diarré, lös avföring, magsmärta, gallstenssmärta.

   • Vanliga (hos fler än 1 person av 100 men färre än 10 personer av 100): Trötthet, yrsel, huvudvärk, illamående, kräkningar, förstoppning, bukspänning, gasbildning, obehagskänsla i buken, matsmältningsproblem, långsam hjärtrytm, ändring av blodsockernivån, påverkan på lever och gallgångar, viktminskning, minskad hårväxt, håravfall, blodvallningar i huden, reaktion på injektionsstället.

   • Mindre vanliga (hos fler än 1 person av 1000 men färre än 1 person av 100): Diabetes mellitus, missfärgad avföring, sömnsvårigheter, kraftlöshet.

   Om några biverkningar är besvärande eller oroande tala om det för Din läkare.


   Om Du får andra biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för Din läkare.

   5. HUR SOMATULINA AUTOGEL SKA FÖRVARAS

   Förvaras i kylskåp (2 – 8°C) i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Det aktiva innehållsämnet är lanreotid 60 mg, 90 mg respektive 120 mg per förfylld spruta som lanreotidacetat.

   • Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor, ättiksyra, koncentrerad (för pH-justering).


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Somatulina Autogel är en vit till svagt gul halvfast beredning. Varje förpackning innehåller en förfylld spruta med injektionsnål.

   Importör:

   Medartuum AB, Göteborg

   Tillverkare:

   Ipsen Pharma-koncernen


   Ompackare:

   Munro Wholesale Medical Supplies Ltd., Glasgow, Skottland


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2013-12-18

   Bruksanvisning

   Följande instruktion beskriver hur Somatulina Autogel ska injiceras.

   LÄS HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR MED INJEKTIONEN.


   Somatulina Autogel tillhandahålls färdig för användning i en förfylld spruta utrustad med ett automatiskt säkerhetssystem, som automatiskt låser nålen efter avslutad injicering, för att förhindra stickskador efter användning.

   Innan användning - Efter användning


   1. Ta ut Somatulina Autogel ur kylskåpet 30 minuter innan det ska ges. Öppna inte den laminerade skyddspåsen förrän omedelbart innan injiceringen.


   2. Kontrollera att den laminerade skyddspåsen är obruten innan du öppnar den och att utgångsdatum inte är passerat. Utgångsdatum är tryckt på ytterkartongen samt på skyddspåsen. ANVÄND INTE LÄKEMEDLET OM UTGÅNGSDATUM ÄR PASSERAT ELLER OM DEN LAMINERADE SKYDDSPÅSEN ÄR SKADAD PÅ NÅGOT VIS.

   Kontrollera att den laminerade skyddspåsen är obruten innan du öppnar den

   3. Tvätta händerna med tvål och se till att det finns en ren yta för iordningställandet.


   4. Riv upp skyddspåsen och ta ut den förfyllda sprutan.

   4. Riv upp skyddspåsen och ta ut den förfyllda sprutan.

   5. Välj injektionsställe:

   a) övre yttre kvadranten av skinkan (om injektionen ges av sjukvårdspersonal eller annan tränad person) eller

   b) övre yttre delen av låret (om du ger injektionen själv).

   5a.

   5b.

   Injektion av sjukvårdspersonal eller annan tränad person

   eller

   Självinjektion

   Injektion av sjukvårdspersonal eller annan tränad person

   Självinjektion

   • Växla injektionsställe mellan högra och vänstra sidan mellan varje tillfälle du får Somatulina Autogel.


   6. Tvätta injektionsstället


   7. Vrid av kolvskyddet samt kassera det

   7. Vrid av kolvskyddet samt kassera det

   8. Avlägsna nålskyddet och kassera det.

   8. Avlägsna nålskyddet och kassera det.

   9. Håll skinnet runt injektionsstället slätt med hjälp av tumme och pekfinger. Injicera läkemedlet utan att nypa ihop skinnet. Nålen ska sättas in snabbt med hela sin längd (djup subkutan injektion) vinkelrät (90º) mot skinnet.

   9. Håll skinnet runt injektionsstället slätt med hjälp av tumme och pekfinger.

   10. Injicera läkemedlet långsamt. Normalt behövs ca 20 sekunder. Injicera hela dosen tills kolven inte kan tryckas ihop mer. Vid detta läge hörs ett ”klick”

   Observera: Håll kvar trycket med tummen mot kolven, för att förhindra att det automatiska säkerhetssystemet aktiveras för tidigt.

   10. Injicera läkemedlet långsamt.

   11. Håll kvar trycket mot kolven medan nålen dras ut från injektionsstället.

   11. Håll kvar trycket mot kolven medan nålen dras ut från injektionsstället.

   12. Släpp trycket mot kolven. Nålen kommer automatiskt att dras in i säkerhetsskyddet och låsas fast.

   12. Släpp trycket mot kolven. Nålen kommer automatiskt att dras in i säkerhetsskyddet och låsas fast.

   13. Tryck försiktigt på injektionsstället med en torr bomullstuss eller steril kompress för att förhindra blödning. Gnugga eller massera inte injektionsstället efter injicering.


   14. Kassera den använda sprutan enligt sjukvårdspersonalens instruktioner. Kasta INTE sprutan i hushållsavfallet.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Somatulina Autogel

  Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 60 mg 0,2 milliliter Förfylld spruta

  • Varunummer: 458681
  • Tillverkare: Medartuum AB

  7.592,20 kr

  Jämförpris: 7.592,20 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?