Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Sivextro

   200 mg filmdragerade tabletter
   tedizolidfosfat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Sivextro är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Sivextro
   3. Hur du tar Sivextro
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Sivextro ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Sivextro är och vad det används för

   Sivextro är ett antibiotikum som innehåller den aktiva substansen tedizolidfosfat. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas ”oxazolidinoner”.

   Det används för att behandla vuxna med infektioner i huden och vävnaderna under huden.

   Det verkar genom att stoppa tillväxten av vissa bakterier som kan orsaka allvarliga infektioner.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Sivextro

   Ta inte Sivextro

   • om du är allergisk mot tedizolidfosfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Din läkare har bestämt att Sivextro är lämpligt för att behandla din infektion.

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du tar Sivextro om något av följande stämmer in på dig:

   • om du har diarré, eller har haft diarré medan (eller upp till 2 månader efter att) du har tagit antibiotika tidigare.

   • om du är allergisk mot andra läkemedel som tillhör gruppen ”oxazolidinoner”
    t.ex. linezolid, cykloserin).

   • om du tar vissa läkemedel som kallas tricykliska eller SSRI:er (selektiva serotoninåterupptagshämmare) för att behandla depression, till exempel

    • amitriptylin, citalopram, klomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin och sertralin.

   • om du tar vissa läkemedel som används för att behandla migrän och kallas ”triptaner”, till exempel sumatriptan och zolmitriptan.

   • om du tar vissa läkemedel som kallas MAO-hämmare för att behandla depression, till exempel

    • fenelzin, isokarboxazid, selegilin och moklobemid.

   Fråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på om du tar något av dessa läkemedel.

   Diarré

   Kontakta din läkare omedelbart om du får diarré under eller efter behandlingen. Ta inte något läkemedel för att behandla diarrén utan att först rådfråga din läkare.

   Resistens mot antibiotika

   Bakterier kan med tiden bli resistenta mot antibiotikabehandling. Det innebär att antibiotika inte kan stoppa tillväxten av bakterier och behandla din infektion. Din läkare bestämmer om du ska få Sivextro för att behandla din infektion.

   Vissa biverkningar har setts med en annan medlem av oxazolidinonklassen vid administrering under en period som var längre än den som rekommenderas för Sivextro. Tala omedelbart om för din läkare om du drabbas av något av följande när du tar Sivextro:

   • ett lågt antal vita blodkroppar

   • anemi (lågt antal röda blodkroppar)

   • blöder eller får blåmärken lätt

   • förlorad känslighet i händer och fötter (till exempel domningar, stickningar/pirrningar eller kraftiga smärtor)

   • problem med synen, t.ex. dimsyn, förändrat färgseende, svårt att se detaljer eller om synfältet blir begränsat.

   Barn och ungdomar

   Detta läkemedel bör inte användas till barn och ungdomar eftersom det inte har studerats tillräckligt i dessa patientgrupper.

   Andra läkemedel och Sivextro

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är särskilt viktigt att du talar om för läkare om du dessutom tar:

   • imatinib, lapatinib (används för att behandla cancer)

   • metotrexat (används för att behandla cancer eller reumatoid artrit)

   • sulfasalazin (används för att behandla inflammatoriska tarmsjukdomar)

   • topotekan (används för att behandla cancer)

   • statiner som pitavastatin, rosuvastatin (används för att sänka kolesterolnivåerna i blodet)

   Sivextro kan störa effekterna av dessa läkemedel. Din läkare kan förklara närmare.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Det är okänt om Sivextro utsöndras i bröstmjölk. Rådfråga din läkare innan du ammar ditt barn.

   Om du är kvinna och kan bli gravid måste du använda en tillförlitlig preventivmetod när du tar Sivextro. Kontakta läkare omedelbart om du blir gravid när du tar Sivextro.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Undvik att köra bil och använda maskiner om du känner dig yr eller trött efter att ha tagit det här läkemedlet.


   3. Hur du tar Sivextro

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är en 200 mg tablett en gång dagligen i 6 dagar. Tabletterna ska sväljas hela och kan tas med eller utan mat eller dryck.

   Tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 6 dagar.

   Om du har tagit för stor mängd av Sivextro

   Kontakta läkare, apotekspersonal eller närmaste akutmottagning så fort som möjligt om du har tagit fler tabletter än vad du borde, och ta läkemedlet med dig.

   Om du har glömt att ta Sivextro

   Om du glömmer att ta ditt läkemedel ska du ta dosen så snart som möjligt upp till 8 timmar före nästa schemalagda dos. Om det är mindre än 8 timmar kvar till nästa dos ska du vänta tills det är dags för nästa schemalagda dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du är osäker, rådfråga apotekspersonal.

   Du ska ta alla 6 tabletterna för att slutföra behandlingskuren, även om du har missat en dos.

   Om du slutar att ta Sivextro

   Om du slutar att ta Sivextro utan att först rådfråga läkaren kan dina symtom förvärras. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du slutar att ta läkemedlet.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta din läkare omedelbart om du får diarré under eller efter behandlingen.

   Andra biverkningar kan vara:

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Illamående

   • Kräkning

   • Huvudvärk

   • Klåda över hela kroppen

   • Trötthet

   • Yrsel

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Svampinfektioner i huden, munnen och slidan (oral/vaginal torsk)

   • Klåda (inklusive klåda på grund av allergisk reaktion), håravfall, akne, röda och/eller kliande utslag eller nässelutslag, kraftig svettning

   • Minskad eller förlorad känslighet i huden, pirrande/stickande känsla i huden

   • Värmevallning eller rodnad i ansiktet, på halsen eller övre delen av bröstkorgen

   • Abscess (svullen, varfylld knöl)

   • Infektion, inflammation eller klåda i slidan

   • Oro, irritabilitet, skakningar eller darrningar

   • Luftvägsinfektion (bihålor, svalg och bröstkorg)

   • Torrhet i näsan, täppthet i bröstet, hosta

   • Sömnighet, onormalt sömnmönster, svårt att sova, mardrömmar (obehagliga/störande drömmar)

   • Muntorrhet, förstoppning, matsmältningsbesvär, smärta/obehag i magen (buken), kväljningar, ulkningar, klarrött blod i avföringen

   • Refluxsjukdom (halsbränna, smärta eller svårt att svälja), gaser i magen

   • Ledsmärta, muskelkramper, ryggsmärta, nacksmärta, smärta/obehag i armar och ben, nedsatt greppstyrka

   • Dimsyn, ”fläckar” (små prickar som flyter omkring i synfältet)

   • Svullna eller förstorade lymfknutor

   • Allergisk reaktion

   • Uttorkning

   • Dålig kontroll av diabetes

   • Onormal smakupplevelse

   • Långsamma hjärtslag

   • Feber

   • Svullna fotleder och/eller fötter

   • Urinen luktar onormalt, onormala blodprover

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Sivextro ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller blisteretiketten efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är tedizolidfosfat. En filmdragerad tablett innehåller 200 mg tedizolidfosfat.

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, mannitol, povidon, krospovidon och magnesiumstearat inne i tablettkärnan. Filmdrageringen av tabletten innehåller polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk och gul järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Sivextro är en oval, gul, filmdragerad tablett märkt med ”TZD” på ena sidan och ’200’ på den andra sidan.

   Det tillhandahålls som 6 × 1 tabletter i perforerade endosblister.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Merck Sharp & Dohme B.V.

   Waarderweg 39

   2031 BN Haarlem

   Nederländerna

   Tillverkare

   Merck Sharp & Dohme B.V.

   Waarderweg 39

   2031 BN Haarlem

   Nederländerna

   Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret

   Route de Marsat, Riom

   63963, Clermont-Ferrand Cedex 9

   Frankrike

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   Belgique/België/Belgien

   MSD Belgium BVBA/SPRL

   Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

   dpoc_belux@merck.com

   Lietuva

   UAB Merck Sharp & Dohme

   Tel.: +370 5 278 02 47

   msd_lietuva@merck.com

   България

   Мерк Шарп и Доум България ЕООД

   Тел.: +359 2 819 3737

   info-msdbg@merck.com

   Luxembourg/Luxemburg

   MSD Belgium BVBA/SPRL

   Tél/Tel: +32(0)27766211

   dpoc_belux@merck.com

   Česká republika

   Merck Sharp & Dohme s.r.o.

   Tel.: +420 233 010 111

   dpoc_czechslovak@merck.com

   Magyarország

   MSD Pharma Hungary Kft.

   Tel.: +361 888 53 00

   hungary_msd@merck.com

   Danmark

   MSD Danmark ApS

   Tlf: +45 4482 4000

   dkmail@merck.com

   Malta

   Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

   Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

   malta_info@merck.com

   Deutschland

   MSD SHARP & DOHME GMBH

   Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

   e-mail@msd.de

   Nederland

   Merck Sharp & Dohme BV

   Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

   medicalinfo.nl@merck.com

   Eesti

   Merck Sharp & Dohme OÜ

   Tel.: +372 6144 200

   msdeesti@merck.com

   Norge

   MSD (Norge) AS

   Tlf: +47 32 20 73 00

   msdnorge@ msd.no

   Ελλάδα

   MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

   Τηλ: +30 210 98 97 300

   dpoc_greece@merck.com

   Österreich

   Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

   Tel: +43 (0) 1 26 044

   msd-medizin@merck.com

   España

   Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

   Tel: +34 91 321 06 00

   msd_info@merck.com

   Polska

   MSD Polska Sp.z o.o.

   Tel.: +48 22 549 51 00

   msdpolska@merck.com

   France

   MSD France

   Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

   Portugal

   Merck Sharp & Dohme, Lda

   Tel: +351 21 4465700

   clic@merck.com

   Hrvatska

   Merck Sharp & Dohme d.o.o.

   Tel: + 385 1 6611 333

   croatia_info@merck.com

   România

   Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

   Tel: +40 21 529 29 00

   msdromania@merck.com

   Ireland

   Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

   Tel: +353 (0)1 299 8700

   medinfo_ireland@merck.com

   Slovenija

   Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

   Tel: + 386 1 5204 201

   msd_slovenia@merck.com

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

   Tel.: +421 2 58282010

   dpoc_czechslovak@merck.com

   Ιtalia

   MSD Italia S.r.l.

   Tel: +39 06 361911

   medicalinformation.it@merck.com

   Suomi/Finland

   MSD Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0) 9 804650

   info@msd.fi

   Κύπρος

   Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

   Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

   cyprus_info@merck.com

   Sverige

   Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

   Tel: +46 77 5700488

   medicinskinfo@merck.com

   Latvija

   SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

   Tel: +371 67364224

   msd_lv@merck.com.

   United Kingdom

   Merck Sharp & Dohme Limited

   Tel: +44 (0) 1992 467272

   medicalinformationuk@merck.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-10-11.


      

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Sivextro

  Filmdragerad tablett 200 mg 6 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 066893
  • Tillverkare: Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

  10.188,88 kr

  Jämförpris: 1.698,15 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?