• Bedakilin
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   SIRTURO

   100 mg tabletter
   bedakilin
   laktosmonohydrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad SIRTURO är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar SIRTURO
   3. Hur du tar SIRTURO
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur SIRTURO ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad SIRTURO är och vad det används för

   SIRTURO innehåller den aktiva substansen bedakilin.

   SIRTURO är en typ av antibiotika. Antibiotika används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier.

   SIRTURO används för att behandla lungtuberkulos när bakterierna har blivit resistenta mot ett eller flera andra sorters antibiotika. Detta kallas multiresistent lungtuberkulos.

   SIRTURO ska alltid tas tillsammans med andra läkemedel för behandling av lungtuberkulos.

   SIRTURO används för vuxna 18 år och äldre.

   2. Vad du behöver veta innan du tar SIRTURO

   Ta inte SIRTURO:

   • om du är allergisk mot bedakilin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Ta inte SIRTURO om detta gäller dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar SIRTURO.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar SIRTURO om:

   • du har haft onormalt hjärt-EKG eller hjärtsvikt

   • du har, eller någon i familjen har haft, hjärtproblem, så kallat ”medfött förlängt QT-syndrom”

   • du har minskad sköldkörtelfunktion (visas i blodprov)

   • du har en leversjukdom eller om du regelbundet dricker alkohol

   • du har humant immunbristvirusinfektion (hiv)

   Om något av ovan gäller dig (eller om du är osäker), tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar SIRTURO.

   Barn och ungdomar

   Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar (under 18 år). Detta på grund av att det inte har studerats i denna åldersgrupp.

   Andra läkemedel och SIRTURO

   Andra läkemedel kan påverka SIRTURO. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Följande är exempel på läkemedel som eventuellt kan påverka eller påverkas av SIRTURO:

   Läkemedel (namn på den aktiva substansen)

   Läkemedlet används för:

   rifampicin, rifapentin, rifabutin

   att behandla vissa infektioner såsom tuberkulos

   (medel mot mykobakterier)

   ketokonazol, flukonazol

   att behandla svampinfektioner (medel mot svamp)

   efavirenz, etravirin, lopinavir/ritonavir

   att behandla hiv-infektion (antiretrovirala icke -nukleosid omvänt transkriptashämmare, antiretrovirala proteashämmare)

   klofazimin

   att behandla vissa infektioner såsom lepra

   (medel mot mykobakterier)

   karbamazepin, fenytoin

   att behandla epileptiska anfall (kramplösande medel)

   johannesört (Hypericum perforatum)

   att lindra ångest (en växtbaserad produkt)

   ciprofloxacin, erytromycin, klaritromycin

   att behandla bakterieinfektioner (antibakteriella medel)

   SIRTURO med alkohol

   Du bör undvika att dricka alkohol när du behandlas med SIRTURO.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan känna dig yr efter att ha tagit SIRTURO. Om detta händer, kör inte och använd inte maskiner.

   SIRTURO innehåller laktosmonohydrat

   SIRTURO innehåller ”laktos” (en typ av socker). Om du inte tål eller kan bryta ner vissa sockerarter, tala med din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar SIRTURO

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   SIRTURO ska alltid användas i kombination med andra läkemedel avsedda för behandling av tuberkulos. Din läkare bestämmer vilka läkemedel du ska ta tillsammans med SIRTURO.

   Hur mycket du ska ta

   Du ska ta SIRTURO som en 24 veckors behandling.

   De första 2 veckorna:

   • Ta 400 mg (4 tabletter om 100 mg) en gång dagligen.

   Från vecka 3 till vecka 24:

   • Ta 200 mg (2 tabletter om 100 mg) en gång per dag fördelat på 3 dagar per vecka. Det måste gå minst 48 timmar mellan varje gång du tar SIRTURO. Till exempel kan du ta SIRTURO på måndagar, onsdagar och fredagar från vecka 3 och framåt.

   Du kan behöva fortsätta behandlingen med andra läkemedel mot tuberkulos i mer än 6 månader. Om du har frågor, kontrollera med din läkare.

   Intag av detta läkemedel

   • Ta SIRTURO med mat. Maten är viktig för att få rätt mängd läkemedel i kroppen.

   • Svälj tabletterna hela med vatten.

   Om du har tagit för stor mängd av SIRTURO

   Om du har tagit för stor mängd av SIRTURO, ta genast kontakt med läkare eller sjukvård. Ta med dig läkemedelsförpackningen.

   Om du har glömt att ta SIRTURO

   Under de 2 första veckorna

   • Hoppa över den glömda dosen och ta nästa dos som vanligt.

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Från vecka 3 och framåt

   • Ta den glömda dosen på 200 mg så snart som möjligt.

   • Återuppta därefter behandling enligt schemat, tre gånger per vecka.

   Om du har glömt en dos och du är osäker på vad du ska göra, tala med din läkare eller apotekspersonal.

   Om du slutar att ta SIRTURO

   Sluta inte ta SIRTURO utan att först ha pratat med din läkare.

   Att hoppa över doser eller att inte slutföra hela behandlingsperioden kan:

   • göra din behandling ineffektiv och att din tuberkulos kan bli sämre

   • öka risken för att bakterierna blir resistenta mot läkemedlet. Det innebär att din sjukdom i framtiden kanske inte går att behandla med SIRTURO eller andra läkemedel.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

   • huvudvärk

   • ledvärk

   • yrsel

   • illamående eller kräkningar

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • diarré

   • förhöjda leverenzymer (visas i blodprover)

   • värkande eller ömma muskler (inte orsakat av träning)

   • onormalt EKG kallat ”QT-förlängning” (kan orsaka svimning). Tala genast med din läkare om du svimmar.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur SIRTURO ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Detta läkemedel kan utgöra en miljörisk. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är bedakilin. Varje tablett innehåller bedakilinfumarat motsvarande 100 mg bedakilin.

   • Övriga innehållsämnen är: kolloidal vattenfri kiseldioxid, kroskarmellosnatrium, hypromellos, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, polysorbat 20.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Odragerad, vit till nästan vit, rund bikonvex tablett, 11 mm i diameter, präglad "T" ovanför "207" på ena sidan och "100" på den andra sidan.

   Plastburk innehållande 188 tabletter.

   En kartong innehållande 4 blisterstrips som tryckförpackning (innehållande 6 tabletter per strip).

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Janssen Cilag International NV

   Turnhoutseweg 30

   B 2340 Beerse

   Belgien

   Tillverkare

   Janssen Pharmaceutica NV

   Turnhoutseweg 30

   B-2340 Beerse

   Belgien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   Sverige

   Janssen‑Cilag AB

   Box 4042

   SE‑16904 Solna

   Tel: +46 8 626 50 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   03/2018


   Övriga informationskällor

   Detta läkemedel har fått ett ”villkorat godkännande för försäljning”. Detta innebär att det väntas komma fler uppgifter om läkemedlet.

   Europeiska läkemedelsmyndigheten går igenom ny information om detta läkemedel minst varje år och uppdaterar denna bipacksedel när så behövs.

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

  SIRTURO

  Tablett 100 mg Bedakilin 188 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 518777
  • Tillverkare: Janssen-Cilag AB

  204.369 kr

  Jämförpris: 1.087,07 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?