Bild på Sinupret forte
 • Pulveriserad Gullgentiana
 • Växtbaserat Läkemedel
 • Kan användas för lindring av symtom i näsan och dess bihålor vid förkylning
 • Från 12 år. Läs bipacksedeln noga innan användning
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Sinupret forte

   dragerade tabletter
   Pulveriserad gullgentiana, pulveriserade Primula-arter (gullviva och/eller lundviva), pulveriserade Rumex-arter (ängssyra, bergsyra, tomtskräppa, spenatskräppa, krusskräppa och/eller stor ängssyra), pulveriserad fläder och pulveriserad järnört

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 veckor.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Sinupret forte är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Sinupret forte
   3. Hur du använder Sinupret forte
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Sinupret forte ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Sinupret forte är och vad det används för

   Sinupret forte är ett växtbaserat läkemedel för lindring av symtom i näsan och dess bihålor vid förkylning.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Sinupret forte

   Ta inte Sinupret forte

   - om du är allergisk mot de aktiva substanserna eller mot något av övriga innehållsämnen i Sinupret forte (anges i avsnitt 6).

   - om du har magsår.

   Varningar och försiktighet

   Allvarliga överkänslighetsreaktioner kan förekomma. Sluta att ta Sinupret forte och kontakta genast läkare om du får något av följande symtom: svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter. Denna typ av reaktioner kan kräva akut sjukhusvård. Se även avsnitt 4.

   Om du har gastrit (magkatarr) eller känslig mage ska du vara särskilt försiktig vid användning av detta läkemedel. Sinupret forte ska helst tas efter måltider med ett glas vatten.

   Om symptomen i näsa och bihålor håller i sig längre än 2 veckor, blir värre, återkommer ofta och/eller följs av feber och upphostningar av varigt slem, ska du kontakta läkare.

   Barn

   Rekommenderas inte till barn under 12 år eftersom det saknas tillräckliga data.

   Andra läkemedel och Sinupret forte

   Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

   Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.

   Graviditet, amning och fertilitet

   I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under graviditet eller amning.

   Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Sinupret forte har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Sinupret forte innehåller glukos, laktos, sackaros och sorbitol.

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du tala med läkare innan du använder detta läkemedel.


   3. Hur du använder Sinupret forte

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är

   Vuxna, äldre och ungdomar från 12 år: 1 tablett 3 gånger dagligen.

   Administreringssätt

   Tabletterna bör sväljas hela med lite vätska (t.ex. ett glas vatten), efter måltider.

   Behandlingstid

   Sinupret forte bör inte användas längre än 2 veckor. Se avsnitt 2.

   Användning för barn och ungdomar

   Rekommenderas inte till barn under 12 år.

   Om du använt för stor mängd av Sinupret forte

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Sinupret forte

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du slutar att använda Sinupret forte

   Det är ofarligt att sluta ta Sinupret forte.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Magbesvär (t.ex. magknip och illamående) är ovanliga.

   Överkänslighetsreaktioner i huden (t.ex. utslag, rodnad, klåda) är sällsynta.

   Allergiska reaktioner såsom angioödem, andnöd och ansiktsödem (svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter) har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare). Denna typ av reaktioner kan kräva akut sjukhusvård, se även avsnitt 2.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Sinupret forte ska förvaras

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tablettkartan efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna i 1 dragerad tablett är:

   12 mg pulveriserad gullgentiana (Gentiana lutea L.), rot, motsvarande 12 mg torkad rot,

   36 mg pulveriserade Primula-arter (gullviva (Primula veris L.) och/eller lundviva (Primula elatior L. Hill)), blomma, motsvarande 36 mg torkade blommor,

   36 mg pulveriserade Rumex-arter (ängssyra (Rumex acetosa L.), bergsyra (Rumex acetosella L.), tomtskräppa (Rumex obtusifolius L.), spenatskräppa (Rumex patientia L.), krusskräppa (Rumex crispus L.) och/eller stor ängssyra (Rumex thyrsiflorus Fingerh.)), ört, motsvarande 36 mg torkad ört,

   36 mg pulveriserad fläder (Sambucus nigra L.), blomma, motsvarande 36 mg torkade blommor,

   36 mg pulveriserad järnört (Verbena officinalis L.), ört, motsvarande 36 mg torkad ört.

   Övriga innehållsämnen är:

   Sackaros, talk, laktosmonohydrat, kalciumkarbonat, potatisstärkelse, majsstärkelse, dextrin, kolloidal vattenfri kiseldioxid, stearinsyra, titandioxid (färgämne E 171), flytande glukos, gelatin, indigokarmin aluminiumlack (färgämne E 132), shellack, lätt magnesiumoxid, sorbitol, basisk butylerad metakrylatsampolymer, montanglykolvax, riboflavin (E 101), ricinolja, klorofyllin-kopparkomplex (E 141).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Sinupret forte är en sockerdragerad, grön, rund, bikonvex tablett med slät yta och söt smak. Den dragerade tabletten har en diameter på 10,3 – 10,9 mm.

   Sinupret forte finns i förpackningar med 20 och 50 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Bionorica SE

   Kerschensteinerstrasse 11-15

   92318 Neumarkt

   Tyskland

   Telefon +49-9181-23190

   Fax +49-9181-231265

   E-mail: info@bionorica.de

   Lokal företrädare

   Midsona Sverige AB

   Box 505 77

   202 15 Malmö

   Sverige

   E-post: lakemedel@midsona.se


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-02-28


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Sinupret forte

  Dragerad tablett 20 styck Blister

  • Varunummer: 129235
  • Tillverkare: Midsona Sverige AB

  99,50 kr

  Jämförpris: 14,93 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/sinupret-forte-dragerad-tablett-20-styck-blister-252762/ 252762 Sinupret forte https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/129235s.jpg 99.50 99.50 SEK InStock Pulveriserad Gullgentiana Meny Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Bihåleinflammation Beredningsform Beredningsform/Tablett Meny/Förkylning & feber/Snuva & nästäppa Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Dragerad tablett 20 styck Blister