Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Singulair

   5 mg tuggtabletter
   montelukast

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig eller ditt barn.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig eller ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina eller ditt barns.

   - Om du eller ditt barn får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Singulair är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Singulair
   3. Hur du tar Singulair
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Singulair ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Singulair är och vad det används för

   Vad Singulair är

   Singulair är en leukotrienreceptorantagonist som blockerar substanser s. k. leukotriener.


   Hur Singulair verkar

   Leukotriener orsakar sammandragning och svullnad av luftvägarna i lungorna. Genom att blockera leukotrienerna förbättrar Singulair symtomen vid astma och hjälper till att kontrollera astma.


   När Singulair ska användas

   Din läkare har förskrivit Singulair för att behandla astma och därmed förhindra astmasymtom under dagen och natten.


   • Singulair används för behandling av barn 6 till 14 år som inte fått fullgod kontroll med tidigare astmamedicinering och därför behöver tilläggsbehandling.

   • Singulair kan även vara ett behandlingsalternativ till inhalationssteroider hos barn 6 till 14 år gamla som inte nyligen behandlats med kortisonpreparat som tas via munnen mot sin astma och som inte kunnat använda inhalationssteroider.

   • Singulair förebygger också sammandragning av luftvägarna i samband med fysisk ansträngning.


   Beroende på dina eller ditt barns symtom och svårighetsgraden av astman avgör din läkare hur Singulair ska användas.


   Vad är astma?
   Astma är en kronisk sjukdom.


   Astma inkluderar:

   • Svårighet att andas på grund av sammandragning av luftvägarna. Denna sammandragning av luftvägarna förvärras och förbättras beroende på olika förhållanden.

   • Känsliga luftvägar som reagerar på olika saker såsom cigarettrök, pollen, kall luft eller ansträngning.

   • Svullnad (inflammation) av luftvägarnas slemhinnor.


   Symtom på astma inkluderar: hosta, väsande andning och trånghet i bröstet.


   Montelukast som finns i Singulair kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Singulair

   Använd inte Singulair

   Tala om för din läkare om eventuella medicinska eller allergiska problem som du eller ditt barn har eller har haft.


   Ta inte Singulair

   • om du eller ditt barn är allergisk mot montelukast eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du eller ditt barn tar Singulair.

   • Om astmasymtomen eller andningen förvärras, kontakta omgående din läkare.

   • Singulair är inte avsett för behandling av akuta astmaattacker. Om en attack uppträder ska du följa de instruktioner läkaren givit för denna situation. Ha alltid ditt eller ditt barns inhalerbara luftrörsvidgande astmaläkemedel med dig för akuta astmaattacker.

   • Det är viktigt att du eller ditt barn tar eventuella andra astmaläkemedel som läkaren ordinerat. Singulair är inte avsett att ersätta andra astmaläkemedel som läkaren ordinerat för samtidig behandling.

   • Under behandling med astmaläkemedel ska du känna till att om du eller ditt barn får en kombination av olika symtom, som influensaliknande symtom, stickningar eller domningar i armar eller ben, förvärrade andningssymtom och/eller hudutslag, bör läkare kontaktas.

   • Om du vet att din eller ditt barns astma förvärras av acetylsalicylsyra eller andra medel mot inflammation (s.k. NSAID), använd då inte dessa läkemedel.

   Barn och ungdomar

   Ge inte detta läkemedel till barn yngre än 6 år.


   Det finns andra beredningsformer av detta läkemedel tillgängliga för barn och ungdomar under 18 år som är baserade på åldersgrupp.

   Andra läkemedel och Singulair

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du eller ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Vissa läkemedel kan påverka hur Singulair fungerar och Singulair kan påverka hur andra läkemedel fungerar.


   Tala om för läkaren om du eller ditt barn använder följande mediciner innan behandlingen med Singulair påbörjas:

   • fenobarbital (medel mot epilepsi)

   • fenytoin (medel mot epilepsi)

   • rifampicin (medel mot tuberkulos och andra infektioner)

   Singulair med mat och dryck

   Singulair 5 mg tuggtablett ska inte tas omedelbart efter mat; intag bör ske 1 timme före eller 2 timmar efter måltid.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Singulair.


   Graviditet
   Din läkare avgör om du kan ta Singulair under denna tid.


   Amning
   Det är okänt om Singulair går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning av Singulair under amning eller planerad amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Singulair förväntas inte påverka din förmåga att köra bil eller handha maskiner. Individuella reaktioner på läkemedel kan dock variera. Dock har yrsel och dåsighet rapporterats som kan påverka vissa patienters förmåga att köra bil eller handha maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Singulair 5 mg tuggtablett innehåller aspartam, en källa till fenylalanin

   Om du eller ditt barn har fenylketonuri (en ovanlig ärftlig ämnesomsättningsrubbning) bör du tänka på att varje 5 mg tuggtablett innehåller fenylalanin (0,842 mg fenylalanin i varje 5 mg tuggtablett).


   3. Hur du tar Singulair

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   • Ta endast en tuggtablett Singulair en gång dagligen enligt läkarens rekommendation.

   • Det är viktigt att du eller ditt barn fortsätter att ta Singulair dagligen enligt läkarens föreskrift både under symtomfria perioder och under perioder med försämrad astma.


   Barn 6-14 års ålder

   Den rekommenderade dosen är en 5 mg tuggtablett som tas en gång dagligen till kvällen.


   Singulair ska inte användas tillsammans med någon annan produkt som innehåller samma aktiva innehållsämne, montelukast.


   Detta läkemedel ska tas genom munnen.

   Tabletterna ska tuggas innan de sväljs.

   Singulair 5 mg tuggtablett ska inte tas omedelbart efter mat, intag bör ske minst 1 timme före eller 2 timmar efter måltid.

   Om du eller ditt barn har tagit för stor mängd av Singulair

   Kontakta omdelbart läkare för råd.

   Om du eller ditt barn fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   I majoriteten av de rapporter som finns om överdoseringar har inga biverkningar rapporterats. De vanligaste förekommande symtomen som rapporterats vid överdos hos vuxna och barn inkluderade magont, sömnighet, törst, huvudvärk, kräkning och överaktivitet.

   Om du har glömt att ta Singulair eller glömt att ge ditt barn Singulair

   Försök att ta Singulair enligt ordination. Om du eller ditt barn har missat en dos, återgå då till det vanliga schemat med en tuggtablett om dagen.


   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du eller ditt barn slutar att ta Singulair

   Singulair kan endast behandla din eller ditt barns astma om du eller ditt barn fortsätter att ta det.

   Det är viktigt att fortsätta ta Singulair så länge din läkare ordinerar det. Det hjälper dig att kontrollera din eller ditt barns astma.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   I kliniska studier med Singulair 5 mg tuggtabletter var de vanligaste rapporterade biverkningarna (som förekom hos minst 1 patient av 100 och färre än 1 patient av 10) där ett troligt samband föreligger:

   • huvudvärk


   Följande biverkning rapporterades i kliniska studier med Singulair 10 mg filmdragerad tablett:

   • magont

   Dessa var vanligtvis milda och förekom oftare hos patienter behandlade med Singulair än med placebo (ett piller som inte innehåller något läkemedel).


   Frekvensen för eventuella biverkningar som uppräknas nedan definieras enligt följande klassificering:

   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

   Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

   Har rapporterats: förekommer hos ett okänt antal användare


   Under den tid läkemedlet har varit på marknaden har följande biverkningar rapporterats:

   • övre luftvägsinfektion (Mycket vanliga)

   • ökad blödningsbenägenhet (Sällsynta)

   • allergiska reaktioner inkluderande svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, vilket kan orsaka andnings- eller sväljsvårigheter (Mindre vanliga)

   • beteende- och humörförändringar [förändrat drömmönster inklusive mardrömmar,sömnlöshet, sömngång irritationsbenägenhet, ängslan, rastlöshet, oro/upprördhet inkluderande aggressivt beteende eller fientlighet, depression (Mindre vanliga), darrningar, uppmärksamhetsstörning, nedsatt minnesförmåga (Sällsynta), hallucinationer, desorientering, självmordstankar och handlingar (Mycket sällsynta)]

   • yrsel, dåsighet, domningar och stickningar, krampanfall (Mindre vanliga)

   • hjärtklappning (Sällsynta)

   • näsblod (Mindre vanliga), svullnad (inflammation) i lungorna (Mycket sällsynta)

   • diarré, illamående, kräkningar (Vanliga), muntorrhet, matsmältningsbesvär (Mindre vanliga)

   • hepatit (leverinflammation) (Mycket sällsynta)

   • hudutslag (Vanliga), blåmärken, klåda, nässelutslag, (Mindre vanliga), ömmande röda knölar under huden företrädesvis på smalbenen (erythema nodosum), allvarliga hudreaktioner (erythema multiforme) som kan uppträda utan förvarning (Mycket sällsynta)

   • led eller muskelvärk, muskelkramper (Mindre vanliga)

   • feber (Vanliga), svaghet/trötthet, allmän sjukdomskänsla, svullnad (Mindre vanliga)


   Hos astmapatienter behandlade med montelukast har mycket sällsynta fall av en kombination av symtom, som influensaliknande symtom, stickningar eller domningar i armar eller ben, förvärrade andningssymtom och/eller hudutslag (Churg-Strauss syndrom) rapporterats. Tala omedelbart om för din läkare om du eller ditt barn får ett eller flera av dessa symtom (se avsnitt 2).


   Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information om biverkningar.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Singulair ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på blistret efter EXP. De två första siffrorna anger månaden och de fyra sista siffrorna anger året. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är montelukast. En tuggtablett innehåller montelukastnatrium motsvarande 5 mg montelukast.

   • Övriga innehållsämnen är mannitol (E421), mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylcellulosa (E463), röd järnoxid (E172) kroskarmellosnatrium, smakämne (körsbär), aspartam (E951) och magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   5 mg Singulair tuggtablett är rosa, rund, bikonvex, märkt SINGULAIR på ena sidan och MSD 275 på den andra.

   Blister i förpackningar om: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 100, 140, 200 tuggtabletter.

   Blister (endos) i förpackningar om: 49x1, 50x1 och 56x1 tuggtabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Information lämnas av

   Merck Sharp & Dohme B.V.

   P.O. Box 581

   2003 PC Haarlem

   Nederländerna

   Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

   Box 45192

   104 30 Stockholm

   Tel: 077-570 04 88   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-09-21


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Singulair®

  Tuggtablett 5 mg 28 styck Blister

  • Varunummer: 021402
  • Tillverkare: Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

  156,51 kr

  Jämförspris: 5,59 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?