• Simvastatin
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Simvastatin Ranbaxy

   10 mg, 20 mg, och 40 mg filmdragerade tabletter
   simvastatin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Simvastatin Ranbaxy är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Simvastatin Ranbaxy
   3. Hur du använder Simvastatin Ranbaxy
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Simvastatin Ranbaxy ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Simvastatin Ranbaxy är och vad det används för

   Simvastatin Ranbaxy innehåller den aktiva substansen simvastatin. Simvastatin Ranbaxy är ett läkemedel som används för att sänka nivåerna av totalkolesterol i blodet, det ”onda” kolesterolet (LDL-kolesterol) och blodfetter, så kallade triglycerider. Simvastatin Ranbaxy ökar dessutom nivåerna av det ”goda” kolesterolet (HDL-kolesterol), Simvastatin Ranbaxy tillhör en grupp av läkemedel som kallas statiner.

   Kolesterol är ett av flera fetter som finns i ditt blod. Ditt totalkolesterol består huvudsakligen av LDL- och HDL-kolesterol.

   LDL-kolesterol kallas ofta det "onda" kolesterolet eftersom det orsakar fettinlagring i dina kärlväggar och bildar plack. Denna plack-inlagring kan så småningom leda en till förträngning av dina kärl. Denna förträngning kan minska eller blockera blodflödet till viktiga organ som hjärta och hjärna. Blockad av blodflödet kan resultera i en hjärtinfarkt eller stroke.

   HDL-kolesterol kallas ofta det "goda" kolesterolet eftersom det hjälper till att förhindra det "onda" kolesterolet från att lagras in i kärlen och skyddar mot hjärtsjukdom.

   Triglycerider är en annan typ av fett i blodet som kan öka risken för hjärtsjukdom. Du ska fortsätta med kolesterolsänkande kost under tiden du tar detta läkemedel.

   Simvastatin Ranbaxy används som tillägg till din kolesterolsänkande kost om du har:

   • förhöjda kolesterolnivåer i blodet (primär hyperkolesterolemi) eller förhöjda blodfetter (kombinerad hyperlipidemi)

   • en ärftlig sjukdom (homozygot familjär hyperkolesterolemi) som ger förhöjda kolesterolnivåer i blodet. Du kan även få annan behandling.

   • kranskärlssjukdom eller om du löper risk att utveckla kranskärlssjukdom (på grund av att du har diabetes, tidigare haft slaganfall eller andra kärlsjukdomar). Behandling med Simvastatin Ranbaxy kan leda till förlängd överlevnad genom att minska risken för hjärt-kärlsjukdom, oavsett kolesterolmängden i ditt blod.

   Hos de flesta ger högt kolesterol inga omedelbara symtom. Din läkare kan mäta din kolesterolnivå med ett enkelt blodprov. Besök din läkare regelbundet, följ upp din kolesterolnivå och diskutera dina mål med din läkare.

   Simvastatin som finns i Simvastatin Ranbaxy kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Simvastatin Ranbaxy

   Använd inte Simvastatin Ranbaxy

   • om du är allergisk mot simvastatin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har leverbesvär

   • om du är gravid eller ammar

   • om du tar läkemedel med ett eller flera av följande aktiva innehållsämnen:

    • itrakonazol, ketokonazol, posakonazol eller vorikonazol (används vid behandling av svampinfektioner)

    • erytromycin, klaritromycin eller telitromycin (används vid behandling av infektioner)

    • HIV-proteashämmare som indinavir, nelfinavir, ritonavir och saquinavir (HIV‑proteashämmare används vid HIV‑infektioner)

    • boceprevir eller telaprevir (används vid behandling av hepatit C virusinfektion)

    • nefazodon (används vid behandling av depression)

    • kobicistat

    • gemfibrozil (används för att sänka kolesterolnivån)

    • ciklosporin (används ofta hos organtransplanterade patienter)

    • danazol (ett syntetiskt hormon som används för att behandla endometrios, ett tillstånd där livmoderslemhinnan växer utanför livmodern).

   Ta inte mer än 40 mg Simvastatin Ranbaxy om du tar lomitapid (används för att behandla ett allvarligt och sällsynt genetiskt kolesteroltillstånd).

   Rådfråga läkare om du är osäker om ditt läkemedel finns listat ovan.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Simvastatin Ranbaxy.

   Informera läkaren:

   • om alla dina medicinska besvär, även allergier.

   • om du har en hög alkoholkonsumtion.

   • om du har eller tidigare har haft någon leversjukdom. Simvastatin Ranbaxy kanske inte är rätt läkemedel för dig.

   • om du ska genomgå ett kirurgiskt ingrepp. Behandlingsuppehåll med Simvastatin Ranbaxy kan behöva göras under en kortare tid.

   • om du är av asiatiskt ursprung, då en annan dos kan gälla för dig.

   • om du tar eller under de senaste 7 dagarna, har tagit ett läkemedel som kallas fusidinsyra (ett läkemedel för bakteriella infektioner) genom munnen eller genom en injektion. Kombinationen av fusidinsyra och Simvastatin Ranbaxy kan leda till allvarliga muskelbesvär (rabdomyolys).

   Din läkare bör ta ett blodprov innan du börjar ta Simvastatin Ranbaxy, samt om du har några symtom på leverbesvär under behandling med Simvastatin Ranbaxy. Detta blodprov tas för att kontrollera din leverfunktion.

   Din läkare kan också behöva ta ett blodprov för att kontrollera din leverfunktion efter att du börjat ta Simvastatin Ranbaxy.

   Under behandlingen med detta läkemedel kommer läkaren att kontrollera dig noggrant om du har diabetes eller löper risk att få diabetes. Det är mer troligt att du löper risk att få diabetes om du har höga blodsocker- och höga blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck.

   Tala om för din läkare om du har någon allvarlig lungsjukdom.

   Kontakta läkare omedelbart om du får oförklarlig muskelvärk, -ömhet eller -svaghet. Anledningen till detta är att i sällsynta fall kan muskelbesvär vara allvarliga och innebära nedbrytning av muskler med njurskada som följd och i mycket sällsynta fall har dödsfall förekommit.

   Risken för nedbrytning av muskler är större vid högre doser av Simvastatin Ranbaxy, gäller särskilt för dosen 80 mg. Risken för nedbrytning av muskler är också större hos vissa patienter. Tala med din läkare om något av följande gäller för dig:

   • du har en hög alkoholkonsumtion

   • du har njurbesvär

   • du har besvär med sköldkörteln

   • du är 65 år eller äldre

   • du är kvinna

   • om du någonsin har haft muskelproblem under behandling med kolesterolsänkande läkemedel så kallade "statiner" eller fibrater

   • du eller någon nära släkting har en ärftlig muskelsjukdom

   Tala om för läkaren eller apotekspersonalen om du har en ihållande muskelsvaghet. Ytterligare tester och läkemedel kan behövas för att undersöka och behandla detta.

   Barn och ungdomar

   Säkerhet och effekt av Simvastatin Ranbaxy har studerats hos pojkar i åldern 10 – 17 år och hos flickor som haft menstruationer under minst ett år (se avsnitt 3: Hur du använder Simvastatin Ranbaxy). Simvastatin Ranbaxy har inte studerats hos barn under 10 års ålder. För ytterligare information, kontakta läkare.

   Andra läkemedel och Simvastatin Ranbaxy

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   • Om du behöver ta fusidinsyra via munnen för att behandla en bakteriell infektion måste du tillfälligt sluta att ta detta läkemedel. Din läkare kommer att tala om för dig när det är säkert att börja ta Simvastatin Ranbaxy igen. Intag av Simvastatin Ranbaxy tillsammans med fusidinsyra kan i sällsynta fall leda till muskelsvaghet, ömhet eller smärta (rabdomyolys). Mer information om rabdomyolys finns i avsnitt 4.

   Att ta Simvastatin Ranbaxy tillsammans med något av dessa läkemedel kan öka risken för muskelbesvär (vissa av dessa har redan listats i avsnittet ovanför "Använd inte Simvastatin Ranbaxy").

   • ciklosporin (används ofta av patienter som genomgått organtransplantation)

   • danazol (ett syntetiskt hormon som används för att behandla endometrios, ett tillstånd där livmoderslemhinnan växer utanför livmodern)

   • läkemedel med ett aktivt innehållsämne som itrakonazol, ketokonazol, flukonazol, posakonazol eller vorikonazol (används vid behandling av svampinfektioner)

   • fibrater med ett aktivt innehållsämne som gemfibrozil och bezafibrat (används för att sänka kolesterolnivån)

   • erytromycin, klaritromycin, telitromycin eller fusidinsyra (används vid behandling av bakteriella infektioner). Ta inte fusidinsyra under tiden du använder detta läkemedel. Se även avsnitt 4 i denna bipacksedel.

   • HIV‑proteashämmare som indinavir, nelfinavir, ritonavir och saquinavir (används vid behandling av AIDS)

   • boceprevir eller telaprevir (används vid behandling av hepatit C virusinfektion)

   • nefazodon (används vid behandling av depression)

   • läkemedel som innehåller det aktiva innehållsämnet kobicistat

   • amiodaron (används vid behandling av oregelbunden hjärtrytm)

   • verapamil, diltiazem eller amlodipin (används vid behandling av högt blodtryck, bröstsmärta associerad med hjärt-kärlsjukdom eller andra hjärtbesvär)

   • lomitapid (används för att behandla ett allvarligt och sällsynt genetiskt kolesteroltillstånd)

   • kolkicin (används vid behandling av gikt).

   Tala också om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel utöver de som nämns ovan, även receptfria sådana. Det är särskilt viktigt att tala om för läkaren om du tar läkemedel med något av följande aktiva innehållsämnen:

   • blodproppsförebyggande läkemedel med ett aktivt innehållsämne såsom warfarin, fenprokumon eller acenokumarol (antikoagulantia)

   • fenofibrat (används också för att sänka kolesterolnivån)

   • niacin (används också för att sänka kolesterolnivån)

   • rifampicin (används vid behandling av tuberkulos).

   Tala om för läkare som förskriver ett nytt läkemedel till dig att du tar Simvastatin Ranbaxy.

   Simvastatin Ranbaxy med mat och dryck

   Grapefruktjuice innehåller ett eller flera ämnen som kan påverka kroppens nedbrytning av vissa läkemedel, även Simvastatin Ranbaxy. Intag av grapefruktjuice bör undvikas.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Om du blir gravid då du tar Simvastatin Ranbaxy ska du omedelbart avbryta behandlingen och meddela din läkare.

   Ta inte Simvastatin Ranbaxy om du ammar eftersom det är okänt om läkemedlet passerar över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Simvastatin Ranbaxy förväntas inte påverka din förmåga att köra bil eller hantera maskiner. Ta dock i beaktande att vissa personer blir yra då de tagit Simvastatin Ranbaxy.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Simvastatin Ranbaxy innehåller laktos

   Simvastatin Ranbaxy innehåller laktos. Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Simvastatin Ranbaxy

   Din läkare bestämmer vilken dos som är lämplig för dig beroende på dina besvär, din pågående behandling och din personliga riskprofil.

   Ta alltid Simvastatin Ranbaxy enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Du ska fortsätta med kolesterolsänkande diet under tiden du tar Simvastatin Ranbaxy.

   Dosering:

   Rekommenderad dos är Simvastatin Ranbaxy 10mg, 20 mg, 40 mg eller två tabletter Simvastatin Ranbaxy 40 mg (totalt 80 mg) en gång dagligen.

   Vuxna:

   Den vanligaste startdosen är 10, 20 eller i vissa fall 40 mg dagligen. Din läkare kan, efter minst 4 veckor, behöva justera din dos till maximalt 80 mg per dag. Ta inte mer än 80 mg per dag.

   Din läkare kan förskriva lägre doser, särskilt om du tar vissa läkemedel listade ovan eller har vissa njurbesvär.

   Dosen 80 mg rekommenderas endast till vuxna patienter med mycket höga kolesterolvärden och som löper hög risk för hjärt-kärlsjukdom och som inte uppnått sina behandlingsmål på lägre doser.

   Användning för barn och ungdomar

   Den rekommenderade startdosen för barn (10 – 17 år) är vanligtvis 10 mg till kvällen. Högsta rekommenderade dos är 40 mg dagligen.

   Administreringssätt:

   Ta Simvastatin Ranbaxy på kvällen. Simvastatin Ranbaxy kan tas med eller utan mat.

   Fortsätt att ta Simvastatin Ranbaxy om inte din läkare har sagt till dig att sluta.

   Om din läkare har ordinerat Simvastatin Ranbaxy tillsammans med ett annat kolesterolsänkande läkemedel som innehåller gallsyrabindande läkemedel, bör du ta Simvastatin Ranbaxy åtminstone 2 timmar före eller 4 timmar efter att du tagit det gallsyrabindande läkemedlet.

   Om du använt för stor mängd av Simvastatin Ranbaxy

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Simvastatin Ranbaxy

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta bara din vanliga dos Simvastatin Ranbaxy vid den tid du brukar nästa dag.

   Om du slutar att använda Simvastatin Ranbaxy

   Tala med läkare eller apotekspersonal eftersom dina kolesterolnivåer kan öka igen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Simvastatin Ranbaxy orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Följande indelning används för att beskriva hur ofta biverkningar har rapporterats:

   • Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

   Följande sällsynta allvarliga biverkningar har rapporterats.

   Om någon av dessa allvarliga biverkningar uppstår, sluta ta ditt läkemedel och kontakta din läkare omedelbart eller uppsök en akutmottagning på närmsta sjukhus.

   • muskelvärk, -ömhet, -svaghet eller -kramper. I sällsynta fall kan muskelbesvär vara allvarliga och innebära nedbrytning av muskler med njurskada som följd och i mycket sällsynta fall har dödsfall förekommit

   • överkänslighet (allergiska reaktioner) inklusive:

    • svullnad av ansikte, tunga och svalg, vilket kan orsaka andningssvårigheter (angioödem)

    • svår muskelvärk, vanligtvis i axlar och höfter

    • utslag med svaghet i armar, ben och nackmuskulatur

    • värk eller inflammation i lederna (reumatisk polymyalgi)

    • inflammation i blodkärl (vaskulit)

    • blåmärken av okänd orsak, hudutslag och svullnad (dermatomyosit), nässelutslag, hudkänslighet mot solbestrålning, feber, rodnad

    • andnöd (dyspné) och allmän sjukdomskänsla

    • lupus-liknande sjukdomsbild (inkluderande utslag, ledbesvär och påverkan på blodkroppar)

   • inflammation i levern med följande symtom: gulaktig färg av hud och ögon, klåda, mörkfärgad urin eller blek avföring, känsla av trötthet eller svaghet, aptitlöshet (sällsynt), leversvikt (mycket sällsynt)

   • inflammation i bukspottkörteln, ofta med svåra buksmärtor.

   Följande biverkningar har också rapporterats i sällsynta fall:

   • lågt antal röda blodkroppar (anemi)

   • domningar eller svaghet i armar och ben

   • huvudvärk, ”myrkrypningar”, yrsel

   • matsmältningsbesvär (buksmärta, förstoppning, väderspänning, dyspepsi, diarré, illamående, kräkningar)

   • utslag, klåda, håravfall

   • svaghet

   • sömnsvårigheter (mycket sällsynt)

   • dåligt minne (mycket sällsynt), minnesförlust, förvirring.

   Följande mycket sällsynta allvarliga biverkningar har rapporterats:

   • en allvarlig allergisk reaktion som orsakar andningssvårigheter eller yrsel (anafylaxi).

   Följande biverkningar har även rapporterats, men förekomsten kan inte fastställas med tillgänglig information (ingen känd frekvens):

   • erektionsbesvär

   • depression

   • inflammation i lungorna som orsakar andningsbesvär inkluderande ihållande hosta och/eller andnöd eller feber

   • problem med senor, ibland försvårad, med bristning i senan

   Ytterligare möjliga biverkningar som har rapporterats med vissa statiner:

   • sömnstörningar inkluderande mardrömmar

   • sexuella problem

   • diabetes. Detta är mer troligt om du har höga blodsocker- och höga blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck. Läkaren kommer att kontrollera dig medan du tar detta läkemedel.

   • muskelsmärta, ömhet eller svaghet som är ihållande och som eventuellt inte försvinner efter avslutad behandling med Simvastatin Ranbaxy (ingen känd frekvens).

   Laboratorievärden

   I några blodprover har förhöjningar av leverfunktionsvärden och ett muskelenzym (kreatininkinas) observerats.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Simvastatin Ranbaxy ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är simvastatin. En tablett innehåller antingen 10 mg, 20 mg eller 40 mg simvastatin.

   • Övriga innehållsämnen är: tablettkärna: butylhydroxianisol (E320), laktosmonohydrat, pregelatiniserad majsstärkelse, delvis pregelatiniserad majsstärkelse (1500), askorbinsyra, citronsyramonohydrat, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat.

   Filmdrageringen:

   10 mg: Opadry 20A 54963 rosa, består av: hydroxipropylcellulosa, hypromellos, titandioxid (E 171), talk, gul, röd, svart järnoxid (E 172).

   20 mg: Opadry 20A 56532 brun, består av: hydroxipropylcellulosa, hypromellos, titandioxid (E 171), talk, gul, röd, svart järnoxid (E 172).

   40 mg: Opadry 20A 54964 rosa, består av: hydroxipropylcellulosa, hypromellos, titandioxid (E 171), talk, gul, röd, svart järnoxid (E 172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Filmdragerad tablett

   10 mg: 8,0 mm ± 0,3 mm lång och 6,0 mm ± 0,3 mm bred, persikofärgad, oval, filmdragerad tablett märkt med ”SST” på ena sidan och ”10” på den andra sidan.

   20 mg: 10,0 mm ± 0,3 mm lång och 7,5 mm ± 0,3 mm bred brun, oval, filmdragerad tablett märkt med ”SST” på ena sidan och ”20” på den andra sidan.

   40 mg: 12,0 mm ± 0,3 mm lång och 9,0 mm ± 0,3 mm bred, rödbrun, oval, filmdragerad tablett märkt med ”SST” på ena sidan och ”40” på den andra sidan.

   Blister av PVDC-överdragen klar, genomskinlig PVC-film med baksida av hård värmeförslutbar aluminiumfolie överdragen med värmeförslutningslack.

   Förpackningsstorlekar: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 filmdragerade tabletter.

   Sjukhusförpackning: 10 x 30 filmdragerade tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Ranbaxy (UK) Limited

   5th floor, Hyde Park, Hayes 3, 11 Millington Road

   Hayes, UB3 4AZ

   Storbritannien

   Tillverkare:

   Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V., Polarisavenue 87, 2132 JH Hoofddorp, Nederländerna

   Terapia S.A., 124, Fabricii Street, 400632, Cluj Napoca, Rumänien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-05-09


  Simvastatin Ranbaxy

  Filmdragerad tablett 10 mg Simvastatin 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 064660
  • Tillverkare: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V

  42,49 kr

  Jämförpris: 0,42 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?