Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Zoetis Belgium SA

   Rue Laid Burniat 1

   1348 Louvain-la-Neuve

   Belgien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Simparica5 mg tuggtabletter för hund 1,3-2,5 kg, Simparica 10 mg tuggtabletter för hund > 2,5–5 kg , Simparica 20 mg tuggtabletter för hund > 5–10 kg , Simparica 40 mg tuggtabletter för hund > 10–20 kg , Simparica 80 mg tuggtabletter för hund > 20–40 kg , Simparica 120 mg tuggtabletter för hund > 40–60 kg, sarolaner.

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Varje tuggtablett innehåller:

   Simparica tuggtabletter

   sarolaner (mg)

   för hund 1,3-2,5 kg

   5

   för hund > 2,5-5 kg

   10

   för hund > 5-10 kg

   20

   för hund > 10-20 kg

   40

   för hund > 20-40 kg

   80

   för hund > 40-60 kg

   120

   Brunmelerade fyrkantiga tuggtabletter med rundade kanter. Den ena sidan av tabletten är präglad med en siffra som anger tablettens styrka (mg): "5", "10","20", "40", "80" eller "120".

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Behandling av fästingangrepp (Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus och Rhipicephalus sanguineus). Läkemedlet har en omedelbar och varaktig dödande effekt på fästingar under minst 5 veckor.

   Behandling av loppangrepp (Ctenocephalides felis och Ctenocephalides canis). Läkemedlet har en omedelbar och varaktig dödande effekt mot nya loppangrepp under minst 5 veckor. Läkemedlet kan användas som en del av en behandlingsstrategin för allergisk hudinflammation orsakad av loppa (Flea Allergy Dermatitis, FAD).

   Behandling av skabb (Sarcoptes scabiei).

   Behandling av öronskabb (Otodectes cynotis).

   Behandling av demodikos (orsakad av Demodex canis).

   Loppor och fästingar måste sätta sig fast på värddjuret och börja äta för att exponeras för den aktiva substansen.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte vid överkänslighet mot aktiva substanser eller mot några hjälpämnen.

   6. BIVERKNINGAR

   Milda, övergående gastrointestinala biverkningar såsom kräkning eller diarré, övergående neurologiska störningar såsom tremor, inkoordination (ataxi) eller konvulsion och systemiska biverkningar, såsom letargi, anorexi eller aptitlöshet har observerats i mycket sällsynta fall. Dessa symtom går vanligtvis över utan behandling.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Hund.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Oral användning.

   Läkemedlet ska ges i en dos på 2–4 mg/kg kroppsvikt enligt följande tabell:

   Kroppsvikt (kg)

   Tablettstyrka (mg sarolaner)

   Antal tabletter som ska administreras

   1,3-2,5

   5

   En

   > 2,5-5

   10

   En

   > 5-10

   20

   En

   > 10-20

   40

   En

   > 20-40

   80

   En

   > 40-60

   120

   En

   > 60

   Lämplig kombination av tabletter

   Lämplig kombination av tabletter

   Använd lämplig kombination av tillgängliga styrkor för att få den rekommenderade dosen på 2–4 mg/kg. Tabletterna ska inte delas.

   Tabletter kan ges med eller utan foder.

   Behandlingsschema:

   För optimal kontroll av lopp- och fästingangrepp, ska läkemedlet ges med en månads intervall under hela lopp- och/eller fästingsäsongen baserat på lokal epidemiologisk utbredning.

   För behandling av öronskabb (Otodectes cynotis) ska en enkeldos ges. En ny veterinärundersökning rekommenderas 30 dagar efter behandling eftersom vissa djur kan behöva en andra behandling.

   För behandling av skabb (orsakad av Sarcoptes scabiei var. canis) ska en dos ges med en månads intervall under två påföljande månader.

   För behandling av demodikos (orsakad av Demodex canis) ska en enkeldos ges en gång i månaden under 3 på varandra följande månader. Behandlingen är effektiv och leder till en märkbar förbättring av symtomen. Behandlingen bör fortsättas tills hudavskrapningar är negativa under åtminstone 2 på varandra följande månatliga tillfällen. Eftersom demodikos är en multifaktoriell sjukdom, rekommenderas det att man också behandlar eventuella bakomliggande sjukdomar på lämpligt vis.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Simparica-tabletterna är tuggbara och smakliga, och hunden äter dem gärna. Om hunden inte äter tabletten frivilligt, kan den också ges med foder eller direkt i munnen.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Det finns inga särskilda förvaringsanvisningar för detta veterinärmedicinska läkemedel. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på blistret efter EXP.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   Parasiterna måste börja äta på värddjuret för att exponeras för sarolaner. Därför kan risken för överföring av smittsamma parasitsjukdomar inte uteslutas.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Valpar yngre än 8 veckor och/eller hundar som väger mindre än 1,3 kg ska endast behandlas om veterinären rekommenderar det.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Tvätta händerna efter hantering av läkemedlet.

   Oavsiktligt intag av läkemedlet kan eventuellt leda till biverkningar, såsom övergående neurologiska symtom. För att förhindra att barn får tillgång till läkemedlet, ska endast en tuggtablett i taget tas från blisterförpackningen och endast vid behov. Lägg tillbaka blisterförpackningen i kartongen omedelbart efter användning och förvara kartongen utom syn- och räckhåll för barn. Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

   Dräktighet och digivning:

   Säkerheten av detta veterinärmedicinska läkemedel har inte fastställts under dräktighet och digivning eller hos djur avsedda för avel. Laboratoriestudier på råtta och kanin har inte gett belägg för teratogena effekter. Använd endast om veterinären bedömer att nyttan överväger risken.

   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:

   Inga kända.

   Under kliniska fältstudier observerades inga interaktioner mellan Simparica-tuggtabletter för hund och vanligt använda veterinärmedicinska läkemedel.

   I säkerhetsstudier i laboratorium observerades inga interaktioner när sarolaner gavs samtidigt med milbemycinoxim, moxidektin och pyrantelpamoat. (Effekten var inte undersökt.)

   Sarolaner binder sig starkt till plasmaproteiner och kan möjligen konkurrera med andra starkt bundna läkemedel såsom icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och kumarinderivatet warfarin.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   I en studie om säkerhetsmarginalen gavs läkemedlet oralt till 8 veckor gamla beaglevalpar i doser på 0, 1, 3 och 5 gånger den maximala dosen på 4 mg/kg med 28-dagars intervall för 10 doser. Med den maximala dosen 4 mg/kg förekom inga biverkningar. I överdoseringsgrupperna observerades övergående och självbegränsande neurologiska symtom hos några djur: mild tremor med tre gånger den maximala exponeringsdosen och konvulsioner med fem gånger den maximala exponeringsdosen. Alla hundar återhämtade sig utan behandling.

   Sarolaner tolererades väl av collies med multidrug-resistance-protein 1-defekt (MDR1 -/-) efter en oraladministrering med fem gånger den rekommenderade dosen. Inga behandlingsrelaterade kliniska symtom observerades.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Fråga veterinären hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2019-03-21

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Sarolaner är en akaricid och insekticid tillhörande isoxazolin-familjen. Sarolaner är effektiv mot vuxna loppor (Ctenocephalides felis och Ctenocephalides canis), flera fästingarter såsom Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus och kvalsterarterna Demodex canis, Otodectes cynotis och Sarcoptes scabiei.

   För loppor börjar effekten inom 8 timmar efter att loppan har fäst sig under 28-dagarsperioden efter administrering av produkten. För fästningar (I. ricinus) börjar effekten inom 12 timmar efter att fästingen har fäst sig under 28-dagarsperioden efter administrering av produkten. Fästningar som fäst sig på djuret före administrering dör inom 24 timmar.

   Läkemedlet dödar loppor som nyligen fäst sig på hunden innan de lägger ägg och förhindrar därmed att miljön kontamineras av loppor på de ställen hunden rör sig.

   Alla styrkor av tuggtabletterna finns tillgängliga i följande förpackningar: kartong med 1 blister med 1, 3 och 6 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta den lokala företrädaren för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Orion Pharma Animal Health

   Tel: +46 (0)8 623 64 40

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Simparica för hund >10-20 kg

  Tuggtablett 40 mg 3 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 507646
  • Tillverkare: Orion Pharma AB, Animal Health

  220,50 kr

  Jämförpris: 73,50 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?