Bipacksedel - Simidon

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Simidon

10 mg, 20 mg, 40 mg filmdragerade tabletter
simvastatin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Simidon är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Simidon
3. Hur du tar Simidon
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Simidon ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Simidon är och vad det används för

Simidon innehåller den aktiva substansen simvastatin och tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner. Dessa läkemedel verkar genom att minska mängden totalkolesterol, det ”onda” kolesterolet (LDL-kolesterol) och vissa fetter som kallas triglycerider i blodet. Simidon ökar dessutom nivåerna av det ”goda” kolesterolet (HDL-kolesterol). Du ska fortsätta med kolesterolsänkande diet under tiden du tar detta läkemedel.

Kolesterol är ett av flera fetter som finns i ditt blod. Ditt totalkolesterol består huvudsakligen av LDL- och HDL-kolesterol.

LDL-kolesterol kallas ofta det "onda" kolesterolet eftersom det orsakar fettinlagring i dina kärlväggar och bildar plack. Denna plackinlagring kan så småningom leda en till förträngning av dina kärl. Denna förträngning kan minska eller blockera blodflödet till viktiga organ som hjärta och hjärna. Blockad av blodflödet kan resultera i en hjärtinfarkt eller stroke.

HDL-kolesterol kallas ofta det "goda" kolesterolet eftersom det hjälper till att förhindra det "onda" kolesterolet från att lagras in i kärlen och skyddar mot hjärtsjukdom.

Triglycerider är en annan typ av fett i blodet som kan öka risken för hjärtsjukdom.

Simidon används för:

 • att sänka kolesterol- och triglyceridhalten i blodet när fettfattig kost och andra åtgärder (t.ex. motion, viktminskning) inte ger önskat resultat (primär hyperkolesterolemi eller kombinerad hyperlipidemi).

 • att sänka ärftligt höga halter av kolesterol i blodet (homozygot familjär hyperkolesterolemi), som komplement till diet och andra behandlingar (t ex LDL-aferes) eller när sådana behandlingar inte är lämpliga.

 • att minska risken för kranskärlssjukdom om du har åderförkalkning (arterioskleros) eller diabetes, även om kolesterolvärdena är normala, som komplement till diet och andra behandlingar.

Hos de flesta ger högt kolesterol inga omedelbara symtom. Din läkare kan mäta din kolesterolnivå med ett enkelt blodprov. Besök din läkare regelbundet, följ upp din kolesterolnivå och diskutera dina mål med din läkare.

Simvastatin som finns i Simidon kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Simidon

Ta inte Simidon:

 • om du är allergisk mot simvastatin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har leverbesvär eller kontinuerligt höga halter av vissa leverenzymer (serumtransaminaser).

 • om du är gravid eller ammar.

 • om du samtidigt tar ett eller flera av följande läkemedel:

  • ketokonazol, itrakonazol, posakonazol eller vorikonazol (läkemedel vid svampinfektioner)

  • HIV-proteashämmare som indinavir, nelfinavir, ritonavir och sakvinavir (läkemedel vid HIV-infektioner)

  • boceprevir eller telaprevir (används vid behandling av hepatit C virusinfektion)

  • erytromycin, klaritromycin eller telitromycin (antibiotika vid infektioner)

  • nefazodon (ett läkemedel mot depression)

  • gemfibrozil (ett kolesterolsänkande läkemedel)

  • ciklosporin (ett läkemedel som ofta används till organtransplanterade patienter)

  • danazol (ett tillverkat hormon som används vid behandling av endometrios), ett tillstånd där livmoderslemhinnan växer utanför livmodern).

 • om du tar, eller de senaste 7 dagarna, har tagit eller givits ett läkemedel som kallas fusidinsyra (används för att behandla bakteriella infektioner)

Rådfråga läkare om du är osäker om ditt läkemedel finns listat ovan.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Simidon.

 • Informera din läkare om alla dina medicinska besvär, även allergier.

 • Tala om för din läkare om du har en hög alkoholkonsumtion.

 • Tala om för din läkare om du har eller tidigare har haft någon leversjukdom. Simidon kanske inte är rätt läkemedel för dig.

 • Tala om för din läkare om du ska genomgå ett kirurgiskt ingrepp. Behandlingsuppehåll med Simidon kan behöva göras under en kortare tid.

 • Din läkare bör ta ett blodprov innan du börjar ta Simidon. Detta blodprov tas för att kontrollera din leverfunktion.

 • Din läkare kan också behöva ta ett blodprov för att kontrollera din leverfunktion efter att du börjat ta Simidon.

Under behandlingen med detta läkemedel kommer läkaren att kontrollera dig noggrant om du har diabetes eller löper risk att få diabetes. Det är mer troligt att du löper risk att få diabetes om du har höga blodsocker- och blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck.

Tala om för din läkare om du har någon allvarlig lungsjukdom.

Tala om för läkaren eller apotekspersonalen om du har en ihållande muskelsvaghet. 

Ytterligare tester och läkemedel kan behövas för att undersöka och behandla detta.

Kontakta läkare omedelbart om du upplever oförklarlig muskelvärk, känslighet för tryck eller muskelsvaghet. Anledningen till detta är att i sällsynta fall kan muskelbesvär vara allvarliga och innebära nedbrytning av muskler med njurskada som följd och i mycket sällsynta fall har dödsfall förekommit.

Risken för nedbrytning av muskler kan vara större för dig vid höga doser av Simidon, särskilt med dosen 80 mg. Risken för muskelnedbrytning är även större hos vissa patienter. Tala med din läkare om något av följande gäller för dig:

 • du är över 65 år

 • du har njurbesvär

 • du har sköldkörtelbesvär

 • du eller nära familjemedlemmar har en ärftlig muskelsjukdom

 • du är kvinna

 • du någon gång har haft muskelbesvär under behandling med kolesterolsänkande läkemedel så kallade "statiner" eller fibrater

 • du har en hög alkoholkonsumtion

Prata med din läkare om något av det ovanstående gäller för dig eller har gjort det tidigare.

Barn och ungdomar

Säkerhet och effekt har studerats hos pojkar i åldern 10 – 17 år och hos flickor som haft menstruationer under minst ett år (se avsnitt 3: Hur du tar Simidon).

Simidon har inte studerats hos barn under 10 års ålder. För ytterligare information, kontakta läkare.

Andra läkemedel och Simidon

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Observera att nedanstående information även kan gälla produkter som du har tagit för en tid sedan eller kan komma att ta vid någon tidpunkt i framtiden.

Det är särskilt viktigt att tala om för läkaren om du tar något av följande läkemedel. Risken för muskelbesvär kan öka om simvastatin tas tillsammans med följande läkemedel: (vissa av dessa har redan nämnts i ovanstående avsnitt ”Ta inte Simidon”)

 • Fibrater (andra kolesterolsänkande läkemedel, som gemfibrozil, bezafibrat). Ciklosporin (läkemedel som används för att undertrycka immunsystemet och ofta används av patienter som genomgått organtransplantation).

 • Läkemedel som itrakonazol, ketokonazol, flukonazol, posakonazol eller vorikonazol (läkemedel mot svampinfektioner).

 • Erytromycin, klaritromycin och telitromycin (antibiotika).

 • Vissa läkemedel för behandling av HIV-infektioner (HIV-proteashämmare, som indinavir, nelfinavir, ritonavir och sakvinavir).

 • Boceprevir eller telaprevir (används vid behandling av hepatit C virusinfektion)

 • Danazol (läkemedel som används för att behandla endometrios och bröstcystor hos kvinnor)

 • Nefazodon (läkemedel vid depression).

 • Amiodaron, ett läkemedel som används för oregelbunden hjärtrytm

 • Verapamil, diltiazem eller amlodipin (läkemedel som används för att behandla högt blodtryck, bröstsmärta i samband med hjärtsjukdom eller andra hjärtsjukdomar).

 • Fusidinsyra som tablett eller infusion (ett läkemedel som används för att behandla bakterieinfektioner). Använd inte fusidinsyra under tiden du använder den här medicinen. Se även avsnitt 4 i den här bipacksedeln.

 • Kolkicin (ett läkemedel för behandling av gikt).

Liksom för de läkemedel som är nämnda ovan, tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Du bör i synnerhet tala om för läkaren om du tar

 • läkemedel som förebygger blodpropp (antikoagulantia, som fenprokumon, acenokumarol och warfarin). Simvastatin kan förstärka effekten av dessa läkemedel.

 • fenofibrat (ett annat kolesterolsänkande läkemedel)

 • niacin (ett annat kolesterolsänkande läkemedel)

 • rifampicin (antibiotika vid behandling av tuberkulos)

Tala även om för din läkare om du tar niacin (nikotinsyra) eller en produkt som innehåller niacin och är av kinesiskt ursprung.

Tala även om för läkaren som förskriver nya läkemedel till dig att du tar Simidon.

Simidon med mat och dryck:

Grapefruktjuice innehåller en eller flera beståndsdelar som kan öka mängden Simidon i blodet. Därför ska du inte dricka grapefruktjuice, eftersom det kan öka risken för muskelskada.

Graviditet och amning

Ta inte Simidon om du är gravid, försöker att bli gravid eller misstänker att du kan vara gravid, eftersom säkerheten hos gravida kvinnor inte har fastställts. Om du blir gravid medan du använder Simidon, måste du omedelbart sluta ta tabletterna och kontakta läkare.

Det finns inga tillgängliga data om utsöndring av Simidon i bröstmjölk. Eftersom många läkemedel utsöndras i bröstmjölk och det finns risk för allvarliga biverkningar, får du inte amma ditt spädbarn medan du tar Simidon.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Simidon förväntas inte påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Emellertid har sällsynta fall av yrsel rapporterats hos patienter som tar simvastatintabletter (se avsnitt 4). Kör inte bil eller använd maskiner som kräver uppmärksamhet om du upplever denna biverkning.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Simidon innehåller laktos:

Simidontabletter innehåller bland annat laktosmonohydrat. Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter, ska du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Simidon

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Du bör fortsätta med kolesterolsänkande diet under tiden du tar Simidon.

Rekommenderat dosintervall är 5-80 mg en gång dagligen på kvällen. Tabletten ska sväljas.

Dosen 80 mg rekommenderas endast till vuxna patienter med mycket höga kolesterolvärden och som löper stor risk för hjärt-kärlsjukdom och som inte har uppnått sina behandlingsmål på lägre doser.

Din läkare bestämmer vilken dos som är lämplig för dig, beroende på ditt tillstånd, din pågående behandling och din personliga riskprofil.

Ta Simidon på kvällen. Simidon kan tas med eller utan mat. Den vanligaste startdosen är 10 mg, 20 mg eller i vissa fall 40 mg dagligen. Din läkare kan, efter minst 4 veckor, behöva justera din dos till maximalt 80 mg per dag. Ta inte mer är 80 mg per dag. Din läkare kan förskriva lägre doser, särskilt om du tar vissa läkemedel listade ovan eller har vissa njurbesvär. Fortsätt att ta Simidon om inte din läkare har sagt till dig att sluta.

Om läkaren har ordinerat en gallsyrabindare (ett annat läkemedel som sänker kolesterolhalten, t.ex kolestyramin) tillsammans med Simidon ska du ta Simidon minst två timmar före eller fyra timmar efter det att du tog gallsyrabindaren.

Användning för barn och ungdomar:

För barn (10-17 år) med en ärftlig sjukdom kallad familjär hyperkolesterolemi är den vanliga rekommenderade startdosen 10 mg dagligen på kvällen. Maximal rekommenderad dos är 40 mg per dag.

Äldre patienter:

Simvastatindosen behöver inte ändras för äldre patienter.

Bruksanvisning

Simidontabletter ska tas med vatten. Ta tabletterna antingen på fastande mage eller efter måltid.

Behandlingens längd:

Du kommer att behöva ta Simidon under lång tid. Läkaren kommer att tala om hur länge du behöver ta Simidon.

Om du tycker att Simidon har för stark eller för svag effekt, ska du prata med läkare eller apotekspersonal.

Om du har tagit för stor mängd av Simidon

Om du tar för många tabletter av misstag, kontakta omedelbart läkare eller apotekspersonal.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Simidon

Om du kommer på att du har glömt att ta en dos strax efter det att du skulle ha tagit den, ska du ta den så snart som möjligt. Om det snart är dags att ta nästa dos, ska du hoppa över den glömda dosen och ta nästa dos när det är dags för den. Fråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Simidon

Om du plötsligt slutar att ta det här läkemedlet, kan kolesterolvärdet stiga igen. Det är därför viktigt att du rådfrågar läkare innan du slutar med behandlingen, även om du upplever kroppsliga obehag. Han/hon kan avgöra om du kan sluta och tala om hur du gör det på bästa sätt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. I de flesta fall har biverkningarna varit lindriga och kortvariga.

Om någon av följande allvarliga biverkningar inträffar, sluta att ta läkemedlet och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste akutmottagning:

 • muskelsmärta, ömhet, svaghet eller kramp. I sällsynta fall kan dessa muskelproblem vara allvarliga , inklusive muskelnedbrytning med njurskada som följd och i mycket sällsynta fall har dödsfall förekommit (se avsnitt 2 “Varningar och försiktighet”).

 • överkänslighet (allergiska reaktioner) inklusive:

  • svullnad av ansikte, tunga och svalg, vilket kan orsaka andningssvårigheter

  • svår muskelvärk, vanligtvis i axlar och höfter

  • utslag med svaghet i armar, ben och nackmuskulatur

  • värk eller inflammation i lederna (reumatisk polymyalgi)

  • inflammation i blodkärl (vaskulit)

  • blåmärken av okänd orsak, hudutslag och svullnad (dermatomyosit), nässelutslag, hudkänslighet mot solbestrålning, feber, rodnad

  • andnöd (dyspné) och allmän sjukdomskänsla

  • lupus-liknande sjukdomsbild (inkluderande utslag, ledbesvär och påverkan på blodkroppar)

 • inflammation i levern med gulaktig färg av hud och ögon, klåda, mörkfärgad urin eller blek avföring, leversvikt (mycket sällsynt).

 • inflammation i bukspottkörteln (svåra buksmärtor som strålar ut mot ryggen, illamående och kräkningar).

Nedanstående biverkningar rapporterades i sällsynta fall (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

 • lågt antal röda blodkroppar (anemi)

 • magbesvär (som kväljningar, förstoppning, buksmärta, gasbildning, illamående, matsmältningsbesvär, diarré, kräkning)

 • huvudvärk, yrsel, stickande känsla, kraftlöshet, domning eller känselförlust i armar och ben

 • håravfall, hudutslag, klåda

 • förhöjda halter av leverenzymer i blodet

 • förvirring

 • minnesförlust

Följande mycket sällsynta biverkningar har rapporterats (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • sömnsvårigheter

 • dåligt minne

Följande biverkningar har även rapporterats med ingen känd frekvens (förekommer hos okänt antal användare):

 • erektionsbesvär

 • depression

 • inflammation i lungorna som orsakar andningsbesvär inkluderande ihållande hosta och/eller andnöd eller feber

 • problem med senorna, ibland förvärrat av senbrott

 • muskelsvaghet som är ihållande

Ytterligare möjliga biverkningar som har rapporterats med vissa statiner:

 • sömnstörningar inkluderande mardrömmar

 • sexuella problem

 • diabetes. Detta är mer troligt om du har höga blodsocker- och höga blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck. Läkaren kommer att kontrollera dig medan du tar detta läkemedel.

Laboratorievärden

I några blodprover har förhöjningar av leverfunktionsvärden och ett muskelenzym (kreatininkinas) observerats.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Simidon ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvara tabletterna i originalförpackningen. Ljuskänsliga. Fuktkänsliga.

Förvaras vid högst 30º C.

Efter första öppnandet av tablettburken: Förvaras vid högst 25° C och används inom 6 månader.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är: simvastatin, 10 mg, 20 mg eller 40 mg.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa (E460), pregelatiniserad majsstärkelse, butylhydroxianisol (E320), askorbinsyra (E300), vattenfri citronsyra (E330), kolloidal vattenfri kiseldioxid (E551), talk (E553b), magnesiumstearat (E470b).

Dragering: hypromellos (E464), röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172), trietylcitrat (E1505), titandioxid (E171), talk (E553b), povidon K-30.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Simidon 10 mg är en persikofärgad, oval, bikonvex, filmdragerad tablett med brytskåra på ena sidan.

Tabletten kan delas i två lika stora delar längs brytskåran.

Simidon 20 mg är en mellanbrun, oval, bikonvex, filmdragerad tablett med brytskåra på ena sidan.

Tabletten kan delas i två lika stora delar längs brytskåran.

Simidon 40 mg är en tegelröd, oval, bikonvex, filmdragerad tablett med brytskåra på ena sidan.

Tabletten kan delas i två lika stora delar längs brytskåran.

Tabletterna är förpackade i blisterförpackningar som ligger i en kartong eller HPDE-burkar.

Blisterförpackningar:

Simidon 10 mg, filmdragerade tabletter: 10, 20, 28, 30, 50, 60, 98 eller 100 tabletter.

Simidon 20 mg, filmdragerade tabletter: 10, 20, 28, 30, 50, 60, 98 eller 100 tabletter.

Simidon 40 mg, filmdragerade tabletter: 10, 20, 28, 30, 50, 60, 98 eller 100 tabletter.

Tablettburkar:

Simidon 10 mg, filmdragerade tabletter: 100, 250 eller 500 tabletter.

Simidon 20 mg, filmdragerade tabletter: 100, 250 eller 500 tabletter.

Simidon 40 mg, filmdragerade tabletter: 100, 250 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island

Ombud:

SanoSwiss UAB

Aukstaiciu str. 26A

LT-44169 Kaunas

Litauen

+370 700 01320

info@sanoswiss.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-03-27