Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Sildenafil Orifarm

   25 mg, 50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter
   sildenafilcitrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Sildenafil Orifarm är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Sildenafil Orifarm
   3. Hur du tar Sildenafil Orifarm
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Sildenafil Orifarm ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Sildenafil Orifarm är och vad det används för

   Sildenafil Orifarm tillhör en grupp mediciner som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare (PDE5-hämmare). Det verkar genom att underlätta för blodkärlen i din penis att vidga sig så att blodet kan flöda in när du är sexuellt stimulerad. Sildenafil Orifarm underlättar endast att få en erektion om du är sexuellt stimulerad.


   Sildenafil Orifarm är en behandling för män med erektil dysfunktion, mer känt som impotens. Detta innebär att en man inte kan få, eller bibehålla, en hård erigerad penis tillräcklig för sexuellt umgänge.


   Sildenafil som finns i Sildenafil Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Sildenafil Orifarm

   Ta inte Sildenafil Orifarm

   • om du är allergisk mot sildenafil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du tar mediciner som kallas för nitrater, eftersom de i kombination med Sildenafil Orifarm kan orsaka kraftigt blodtrycksfall. Tala om för din läkare om du tar något av dessa läkemedel, som ofta ges för att lindra kärlkramp (angina pectoris) eller ”bröstsmärtor”. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   • om du tar mediciner som kallas för kväveoxiddonatorer såsom amylnitrit (”poppers”), eftersom en kombination av sådana läkemedel med Sildenafil Orifarm eventuellt också kan leda till kraftigt blodtrycksfall.

   • om du tar riociguat. Detta läkemedel används för att behandla pulmonell arteriell hypertension (dvs högt blodtryck i lungorna) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (dvs högt blodtryck i lungorna till följd av blodproppar). PDE5-hämmare, så som Sildenafil Orifarm, har visats öka den blodtryckssänkande effekten av detta läkemedel. Om du tar riociguat eller om du är osäker, tala med din läkare.

   • om du har allvarliga hjärt- eller leverproblem.

   • om du nyligen haft stroke eller hjärtinfarkt eller om du har lågt blodtryck.

   • om du har vissa, sällsynta, ärftliga ögonsjukdomar (såsom retinitis pigmentosa).

   • om du någonsin tidigare har förlorat synen på grund av icke-arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt/neuropati (NAION).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Sildenafil Orifarm

   • om du har sicklecellanemi (onormala röda blodkroppar), leukemi (blodcellscancer), multipelt myelom (cancer i benmärgen)

   • om du har deformerad penis eller någon sjukdom i penis såsom Peyronies sjukdom

   • om du har hjärtproblem. I så fall ska din läkare noggrant kontrollera om ditt hjärta tål den ökade ansträngning som sexuell aktivitet innebär

   • om du just nu har magsår eller en blödningssjukdom (såsom hemofili)

   • om du upplever en plötsligt försämrad eller förlorad syn, sluta ta Sildenafil Orifarm och kontakta läkare omedelbart.

   Du ska inte använda Sildenafil Orifarm samtidigt med någon annan (peroral eller lokal) behandling mot erektil dysfunktion.


   Du ska inte använda Sildenafil Orifarm samtidig som någon behandling mot pulmonell arteriell hypertension (PAH) som innehåller sildenafil eller några andra PDE5-hämmare.


   Du ska inte ta Sildenafil Orifarm om du inte har erektil dysfunktion.


   Du ska inte ta Sildenafil om du är kvinna.


   Speciellt att ta hänsyn till när det gäller patienter med lever- eller njurproblem

   Du ska tala om för din doktor om du har njur- eller leverproblem. Din doktor kan besluta att din dos ska vara lägre.

   Barn och ungdomar

   Sildenafil Orifarm ska inte ges till personer under 18 år.

   Andra läkemedel och Sildenafil Orifarm

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Sildenafil Orifarm tabletterna kan påverka effekten av vissa mediciner speciellt sådana som används för att behandla bröstsmärtor. Om du blir akut sjuk bör du informera den som behandlar ditt tillstånd att du tagit Sildenafil Orifarm och när du gjorde det. Ta inte Sildenafil Orifarm med andra mediciner om inte din läkare säger att du kan göra det.


   Du ska inte ta Sildenafil Orifarm om du tar mediciner som kallas för nitrater, eftersom de i kombination med Sildenafil Orifarm kan orsaka kraftigt blodtrycksfall. Tala alltid om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av dessa läkemedel, som ofta ges för att lindra kärlkramp (angina pectoris) eller ”bröstsmärtor”.


   Du ska inte ta Sildenafil Orifarm om du tar mediciner som kallas för kväveoxiddonatorer såsom amylnitrit (”poppers”), eftersom en kombination av sådana läkemedel med Sildenafil Orifarm eventuellt också kan leda till kraftigt blodtrycksfall.


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du redan tar riociguat.


   Om du tar s.k. proteashämmare för behandling av HIV, kan din läkare föreskriva att du börjar med den lägsta dosen av Sildenafil Orifarm (25 mg).


   En del patienter som tar alfa-receptorblockerare för behandling av högt blodtryck eller prostata-förstoring kan uppleva yrsel eller svimningskänsla, vilket kan orsakas av lågt blodtryck när man hastigt sätter sig upp eller ställer sig upp. Vissa patienter har upplevt dessa symtom när de tagit Sildenafil Orifarm med alfa-receptorblockerare. Detta sker troligast inom 4 timmar efter det att man tagit Sildenafil Orifarm. För att minska risken för dessa symtom bör du ta alfareceptor-blockerare regelbundet med en fast daglig dos innan du börjar ta Sildenafil Orifarm. Din läkare kan ordinera en lägre dos (25 mg) Sildenafil Orifarm.

   Sildenafil Orifarm med mat, dryck och alkohol

   Sildenafil Orifarm kan tas med eller utan mat, men om du tar det tillsammans med en kraftig måltid kan det ta lite längre tid innan det verkar.


   Alkoholintag kan tillfälligt minska förmågan att få erektion. För att få maximal effekt från din medicin bör du inte dricka stora mängder alkohol innan du tar Sildenafil Orifarm.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Sildenafil Orifarm ska inte användas av kvinnor.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Sildenafil Orifarm kan orsaka yrsel och kan påverka synen. Du ska vara medveten om hur du reagerar på Sildenafil Orifarm innan du kör bil eller använder maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Sildenafil Orifarm innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du tar Sildenafil Orifarm

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vanlig startdos är 50 mg.


   Du ska inte ta Sildenafil Orifarm mer än en gång per dygn.


   Du ska ta Sildenafil Orifarm ungefär en timme innan du planerar att ha sexuellt umgänge. Svälj tabletten hel med ett glas vatten.


   Om du upplever att effekten av Sildenafil Orifarm är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.


   Sildenafil Orifarm ger dig endast erektion om du är sexuellt stimulerad. Den tid det tar för Sildenafil Orifarm att fungera varierar från person till person, men normalt tar det mellan en halv och en timme. Du kan märka att det tar längre tid innan Sildenafil Orifarm verkar om du tar det tillsammans med en kraftig måltid.


   Om Sildenafil Orifarm inte hjälper dig att få erektion eller om erektionen inte räcker tillräckligt länge för att fullborda sexuellt umgänge ska du säga till din läkare.


   Tabletten kan delas i två lika stora doser

   Om du har tagit för stor mängd av Sildenafil Orifarm

   Du kan eventuellt uppleva att biverkningarna och deras svårighetsgrad ökar. Doser över 100 mg ökar inte effekten.


   Ta inte fler tabletter än vad din läkare säger åt dig att göra.


   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De biverkningar som rapporterats i samband med användning av Sildenafil Orifarm är vanligen lindriga till måttliga och varar bara en kort stund.


   Sluta använda Sildenafil Orifarm och kontakta genast din läkare om du upplever något av följande allvarliga symtom:

   • En allergisk reaktion – mindre vanligt (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

    Symtom inkluderar plötsliga väsljud, andningssvårigheter eller yrsel, svullnad i ögonlock, ansikte, läppar eller hals.

   • Bröstsmärtor - mindre vanligt
    Om detta sker under eller efter samlag:

    •  Res dig upp i halvsittande ställning och försöka slappna av.

    • Ta inte nitrater

   • Förlängda och ibland smärtsamma erektioner - sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)
    Om du får en sådan erektion som varar längre än 4 timmar ska du kontakta läkare omedelbart.

   • Plötslig nedsättning eller förlust av synen – sällsynt


   • Allvarlig hudreaktion - sällsynt
    Symtom inkluderar allvarlig fjällning och svullnad i huden, blåsbildning i mun, genitalier och runt ögonen, feber.

   • Krampanfall – sällsynt


   Andra biverkningar:


   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): huvudvärk.


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): illamående, ansiktsrodnad, värmevallningar (symtomen kan bland annat vara en plötslig känsla av värme i överkroppen), matsmältningsproblem, förändrat färgseende, dimsyn, synstörningar, nästäppa och yrsel.


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): kräkningar, hudutslag, ögonirritation, blodsprängda ögon/rödögdhet, ögonsmärta, att man ser ljusblixtar eller uppfattar ljus som mycket starkt, ljuskänslighet, vattniga ögon, hjärtklappning, snabba hjärtslag, högt blodtryck, lågt blodtryck, muskelsmärta, sömnighet, minskad känsel, svindel, öronringningar, muntorrhet, blockerade eller täppta bihålor, inflammation i slemhinnan i näsan (symtomen är bland andra rinnsnuva, nysningar och nästäppa), smärta i övre delen av magen, gastroesofageal refluxsjukdom (symtomen är bland andra halsbränna), närvaro av blod i urinen, smärta i armar eller ben, näsblödning, värmekänsla och trötthetskänsla.


   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): svimning, stroke, hjärtattack, oregelbundna hjärtslag, tillfälligt minskat blodflöde till delar av hjärnan, en känsla av att det blir trångt i halsen, avdomnad mun, blödning i bakre del av ögat, dubbelseende, minskad synskärpa, onormal känsla i ögat eller ögonlocket, små prickar eller fläckar i synfältet, att man ser en gloria runt ljuskällor, utvidgade pupiller, missfärgning av ögonvitan, blödning i penis, blod i sädesvätskan, torr näsa, svullnad inuti näsan, lättretlighet och plötslig nedsättning eller förlust av

   hörsel.


   Efter att läkemedlet har börjat marknadsföras och använts av patienter har sällsynta fall av instabil angina (en typ av hjärtproblem) och plötsligt dödsfall rapporterats. Det är värt att notera att de flesta – men inte alla – av de män som upplevde dessa symtom hade hjärtbesvär innan de tog denna medicin. Det är omöjligt att säga om dessa händelser berodde på Sildenafil Orifarm.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Sildenafil Orifarm ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är sildenafil. Varje filmdragerad tablett innehåller sildenafil citrat motsvarande 25, 50 och 100 mg sildenafil (i form av citratsalt).


   Övriga innehållsämnen är:

   • Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, vattenfri kalciumvätefosfat, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat.

   • Filmdragering: laktosmonohydrat, hypromellos, titandioxid (E171), triacetin, indigokarmin aluminiumlack (E132).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Sildenafil Orifarm 25 mg:

   Blå, runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter med prägling 124 på den ena sidan och J på den andra sidan.


   Sildenafil Orifarm 50 mg:

   Blå, bikonvexa, med en brytskåra, filmdragerade tabletter med prägling 125 på den ena sidan och J på den andra sidan med brytskåran.


   Sildenafil Orifarm 100 mg:

   Blå, bikonvexa, med en brytskåra, filmdragerade tabletter med prägling 126 på den ena sidan och J på den andra sidan med brytskåran.


   Förpackningsstorlekar

   25 mg:

   PVC/Aluminium-blisterförpackningar med 1, 2, 4, 8, 12 eller 16 tabletter.

   PVC/PVDC/Aluminium-blisterförpackningar med 1, 4, 8 eller 16 tabletter.


   50 mg och 100 mg:

   PVC/Aluminium-blisterförpackningar med 1, 2, 4, 8, 12, 16 eller 24 tabletter.

   PVC/PVDC/Aluminium-blisterförpackningar med 1, 4, 8, 16 eller 24 tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Orifarm Generics A/S

   Energivej 15

   5260 Odense S

   Danmark


   Lokal företrädare:

   Orifarm Generics AB

   Box 56048

   102 17 Stockholm

   info@orifarm.com


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Sverige, Danmark, Norge och Finland: Sildenafil Orifarm


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-04-07


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Sildenafil Orifarm

  Filmdragerad tablett 50 mg 4 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 030258
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  246 kr

  Jämförspris: 61,50 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?