Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   SIFROL

   0,088 mg; 0,18 mg; 0,35 mg; 0,7 mg respektive 1,1 mg tabletter
   pramipexol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   -Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad SIFROL är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar SIFROL
   3. Hur du tar SIFROL
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur SIFROL ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad SIFROL är och vad det används för

   SIFROL innehåller den aktiva substansen pramipexol och SIFROL hör till en grupp läkemedel som kallas dopaminagonister, som stimulerar dopaminreceptorerna i hjärnan. Genom stimulering av dopaminreceptorer utlöses nervimpulser i hjärnan som kan hjälpa till att kontrollera kroppens rörelser.

   SIFROL används för att:

   • behandla symtom på Parkinsons sjukdom hos vuxna. Det kan användas enbart eller i kombination med levodopa (en annan medicin mot Parkinsons sjukdom).

   • behandla symtom på medelsvår till svår primär restless legs hos vuxna (myrkrypningar i benen).

   2. Vad du behöver veta innan du tar SIFROL

   Ta inte SIFROL

   -om du är allergisk mot pramipexol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar SIFROL. Tala om för din läkare om du har (har haft) eller fått några symtom, speciellt något av följande:

   • njursjukdom.

   • hallucinationer (ser, hör eller förnimmer saker som inte finns). De flesta hallucinationer är synhallucinationer.

   • dyskinesi (t ex onormala, okontrollerade rörelser i armar och ben). Om du har avancerad Parkinsons sjukdom och även tar levodopa, kan du utveckla dyskinesi under upptitreringsperioden med SIFROL.

   • dystoni (oförmåga att hålla kroppen och nacken rak och upprätt (axial dystoni)). Du kan i synnerhet uppleva en framåtböjning av huvudet och nacken (kallas även antecollis), framåtböjning av ländryggen (kallas även kamptokormi) eller ryggböjning i sidled (kallas även pleurototonus eller Pisa‑syndrom).

   • sömnighet och episoder av plötsligt insomnande.

   • psykos (t ex jämförbart med symtom på schizofreni).

   • synstörning. Dina ögon ska undersökas regelbundet under behandlingen med SIFROL.

   • svår hjärt- eller blodkärlssjukdom. Du kommer att behöva kontrollera blodtrycket regelbundet, särskilt i början av behandlingen. Skälet är att man vill undvika blodtrycksfall när man ställer sig upp.

   • förvärrade symtom. Du kan uppleva att symtomen startar tidigare än vanligt, blir mer intensiva och berör andra delar av kroppen.

   Tala om för läkare om du eller din familj/vårdgivare uppmärksammar att du utvecklar drifter eller begär att uppträda på ett för dig ovanligt sätt och att du inte kan motstå impulsen, driften eller lockelsen att utföra aktiviteter som kan skada dig själv eller andra. Detta kallas störd impulskontroll och kan omfatta beteende som spelberoende, överdrivet ätande eller köpbeteende, onormalt hög sexualdrift eller ökad upptagenhet av ständiga tankar på sex eller sexuella känslor. Din läkare kan behöva justera dosen eller avsluta medicineringen.

   Tala om för läkare om du eller din familj/vårdgivare uppmärksammar att du utvecklar mani (känner upprördhet, upprymdhet eller blir överexalterad) eller delirium (sänkt medvetenhet, förvirring eller verklighetsförlust). Din läkare kan behöva justera dosen eller avsluta medicineringen.

   Tala om för läkare om du får symtom som depression, apati, ångest, trötthet, svettningar eller smärta efter att slutat ta eller minskat dosen SIFROL. Om problemen kvarstår i mer än några veckor kan läkaren behöva justera din behandling.

   Tala om för läkare om du utvecklar en oförmåga att hålla kroppen och nacken rak och upprätt (axial dystoni). Om detta inträffar kan läkaren vilja ändra din medicinering.

   Barn och ungdomar

   SIFROL rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

   Andra läkemedel och SIFROL

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även läkemedel, naturläkemedel, hälsokost eller kosttillskott som du fått utan recept.

   Undvik att ta SIFROL tillsammans med antipsykotiska läkemedel.

   Var försiktig om du tar något av följande läkemedel:

   • cimetidin (för behandling av överskott av magsyra och magsår).

   • amantadin (som kan användas för att behandla Parkinsons sjukdom).

   • mexiletin (för behandling av oregelbundna hjärtslag, ett tillstånd som kallas ventrikelarytmi).

   • zidovudin (som kan användas för att behandla HIV, en immunbrist sjukdom).

   • cisplatin (för behandling av olika sorters cancer).

   • kinin (som kan användas för att förebygga smärtsamma nattliga vadkramper och för behandling av en typ av malaria känd som falciparummalaria).

   • prokainamid (för behandling av oregelbundna hjärtslag).

   Om du tar levodopa, bör dosen av levodopa reduceras när du påbörjar behandling med SIFROL.

   Var försiktig med användning av läkemedel som har lugnande effekt eller vid intag av alkoholdrycker. I dessa fall kan SIFROL påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner.

   SIFROL med mat, dryck och alkohol

   Var försiktig med alkoholdrycker under behandling med SIFROL.

   SIFROL kan tas med eller utan föda.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Effekten av SIFROL på det ofödda barnet är okänd. Därför ska du inte ta SIFROL om du är gravid, om inte din läkare råder dig att göra det. Din läkare kommer då att diskutera med dig huruvida du ska fortsätta ta SIFROL.

   SIFROL ska inte användas under amning. SIFROL kan minska produktionen av bröstmjölk. Det kan också passera till bröstmjölken och nå ditt barn. Om användning av SIFROL är nödvändig, ska amningen avslutas.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   SIFROL kan orsaka hallucinationer (att man ser, hör eller förnimmer saker som inte finns). Om du råkar ut för detta ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

   SIFROL har samband med sömnighet och episoder av plötsligt insomnande, särskilt hos patienter med Parkinsons sjukdom. Om du råkar ut för dessa biverkningar, ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner. Du ska berätta för din läkare om detta händer.


   3. Hur du tar SIFROL

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker. Läkaren kommer att informera dig om den rätta doseringen.

   SIFROL kan tas med eller utan föda. Tabletterna ska sväljas med vatten.

   Parkinsons sjukdom

   Dygnsdosen ska alltid delas i 3 lika doser.

   Under den första veckan är den vanliga dosen 1 tablett SIFROL 0,088 mg tre gånger dagligen (motsvarande 0,264 mg per dag).

   Första veckan vid Parkinsons sjukdom

   Första veckan

   Antal tabletter

   1 tablett SIFROL 0,088 mg

   3 gånger dagligen

   Total dygnsdos (mg)

   0,264

   Dosen ökas var 5:e-7:e dag enligt din läkares anvisningar, tills symtomen kontrolleras (underhållsdos).

   Doshöjning vid Parkinsons sjukdom

   Andra veckan

   Tredje veckan

   Antal tabletter

   1 tablett SIFROL 0,18 mg

   3 gånger dagligen

   eller

   2 tabletter SIFROL 0,088 mg

   3 gånger dagligen

   1 tablett SIFROL 0,35 mg

   3 gånger dagligen

   eller

   2 tabletter SIFROL 0,18 mg

   3 gånger dagligen

   Total dygnsdos (mg)

   0,54

   1,1

   Den vanliga underhållsdosen är 1,1 mg per dag. Din läkare kan dock behöva höja dosen ytterligare. Om nödvändigt kan din läkare höja din dosering upp till maximalt 3,3 mg per dag. En lägre underhållsdos om 3 SIFROL tabletter 0,088 mg är också möjlig.

   Underhållsdoser vid Parkinsons sjukdom

   Lägsta underhållsdos

   Högsta underhållsdos

   Antal tabletter

   1 tablett SIFROL 0,088 mg

   3 gånger dagligen

   1 tablett SIFROL 1,1 mg

   3 gånger dagligen

   Total dygnsdos (mg)

   0,264

   3,3

   Patienter med njursjukdom

   Om du har måttlig eller svår njursjukdom, kommer din läkare att förskriva en lägre dos. I detta fall kommer du att ta tabletterna endast en eller två gånger dagligen. Om du har måttlig njursjukdom är den vanliga startdosen 1 tablett SIFROL 0,088 mg två gånger dagligen. Vid svår njursjukdom är den vanliga startdosen endast 1 tablett SIFROL 0,088 mg per dag.

   Restless Legs (myrkrypningar i benen)

   Dosen tas vanligen 1 gång per dag, 2-3 timmar före sänggående.

   Under den första veckan är den vanliga dosen 1 tablett SIFROL 0,088 mg en gång per dag (motsvarar 0,088 mg dagligen):

   Startdos vid Restless legs

   Första veckan

   Antal tabletter

   1 tablett SIFROL 0,088 mg

   Total dygnsdos (mg)

   0,088

   Dosen höjs var 4:e - 7:e dag enligt din läkares anvisningar, tills symtomen kontrolleras (underhållsdos).

   Doshöjning vid Restless legs

   Andra veckan

   3:e veckan

   4:e veckan

   Antal tabletter

   1 tablett SIFROL 0,18 mg

   eller

   2 tabletter SIFROL 0,088 mg

   1 tablett SIFROL 0,35 mg

   eller

   2 tabletter SIFROL 0,18 mg

   eller

   4 tabletter SIFROL 0,088 mg

   1 tablett SIFROL 0,35 mg och 1 tablett SIFROL 0,18 mg

   eller

   3 tabletter SIFROL 0,18 mg

   eller

   6 tabletter SIFROL 0,088 mg

   Total dygnsdos (mg)

   0,18

   0,35

   0,54

   Den dagliga dosen ska inte överstiga 6 tabletter SIFROL 0,088 mg eller en dos på 0,54 mg (0,75 mg pramipexolsalt).

   Om du slutar att ta dina tabletter under mer än några få dagar och vill återuppta behandlingen, måste du starta om igen med den lägsta dosen. Du kan sedan trappa upp dosen igen, som du gjorde första gången. Be din läkare om råd.

   Din läkare kommer att utvärdera behandlingen efter 3 månader för att avgöra om du ska fortsätta med behandlingen eller ej.

   Patienter med njursjukdom:

   Om du har svår njursjukdom, är SIFROL kanske ingen lämplig behandling för dig.

   Om du har tagit för stor mängd av SIFROL

   Om du av misstag tar för många tabletter,

   • kontakta din läkare eller närmaste akutmottagning omedelbart för rådgivning.

   • du kan uppleva kräkningar, oförmåga att vara stilla, eller någon av de biverkningar som beskrivs i avsnitt 4 Eventuella biverkningar.

   Om du har glömt att ta SIFROL

   Var inte orolig. Hoppa helt enkelt över den aktuella dosen fullständigt och ta sedan nästa dos vid rätt tid. Försök inte kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta SIFROL

   Sluta inte ta SIFROL utan att först tala med din läkare. Om du måste avsluta behandlingen, kommer din läkare att minska dosen gradvis. Detta minskar risken för försämring av symtomen.

   Om du har Parkinsons sjukdom ska du inte avbryta behandlingen med SIFROL abrupt. Ett plötsligt avbrott kan göra att du utvecklar ett sjukdomstillstånd som kallas malignt neuroleptikasyndrom, detta tillstånd kan innebära en stor hälsorisk. Symtomen omfattar:

   • akinesi (bortfall av muskelrörlighet)

   • stel muskulatur

   • feber

   • varierande blodtryck

   • takykardi (ökad hjärtklappning)

   • förvirring

   • sänkt medvetandenivå (t ex koma)

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Utvärdering av dessa biverkningar baseras på följande frekvenser:

   Tabell biverkningsfrekvens

   Benämning

   Antal användare som påverkas:

   Mycket vanliga:

   kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   Vanliga:

   kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   Mindre vanliga:

   kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   Sällsynta:

   kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

   Mycket sällsynta:

   kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

   Ingen känd frekvens :

   kan inte beräknas från tillgängliga data

   Om du har Parkinsons sjukdom kan du få följande biverkningar:

   Mycket vanliga:

   • Dyskinesi (onormala ofrivilliga rörelser)

   • Sömnighet

   • Yrsel

   • Illamående

   Vanliga:

   • Starkt behov att bete sig på ett ovanligt sätt

   • Hallucinationer (onormala syner, ljud eller förnimmelser)

   • Förvirring

   • Trötthet

   • Sömnlöshet (insomni)

   • Överskott av vätska, vanligen i benen (perifert ödem)

   • Huvudvärk

   • Lågt blodtryck (hypotension)

   • Onormala drömmar

   • Förstoppning

   • Synförsämring

   • Kräkningar

   • Viktförlust inklusive minskad aptit

   Mindre vanliga:

   • Paranoia (t ex överdriven oro för sin hälsa)

   • Onormal verklighetsuppfattning

   • Överdriven sömnighet under dagtid och plötsligt insomnande

   • Minnesförlust (amnesi)

   • Hyperkinesi (oförmåga att vara stilla)

   • Viktökning

   • Allergiska reaktioner (t ex utslag, klåda, överkänslighet)

   • Svimning

   • Hjärtsvikt (hjärtproblem som kan orsaka andfåddhet och svullna anklar)*

   • Förändrad utsöndring av antidiuretiskt hormon*

   • Rastlöshet

   • Dyspné (andningssvårigheter)

   • Hicka

   • Pneumoni (lunginflammation)

   • Oförmåga att motstå impulsen, driften eller begäret att utföra en handling som kan vara skadlig för dig själv och andra, vilket kan inkludera:

    • Stark impuls att spela överdrivet trots allvarliga personliga konsekvenser eller konsekvenser för familjen

    • Förändrat eller ökat sexuellt intresse och beteende, av betydande besvär för dig eller andra, till exempel ökad sexualdrift

    • Okontrollerbart överdrivet köpbeteende eller slösande med pengar

    • Hetsätning (ätande av stora mängder mat under kort tid) eller tvångsmässigt ätande (ätande större mängder mat än normalt och mer än vad som behövs för att stilla hungern)*

   • Delirium (sänkt medvetenhet, förvirring, verklighetsförlust)

   Sällsynta:

   • Mani (känna upprördhet, upprymdhet eller bli överexalterad)

   Ingen känd frekvens:

   • Efter att behandling med SIFROL satts ut eller trappats ner: depression, apati, ångest, trötthet, svettningar eller smärta kan förekomma (utsättningssyndrom efter behandling med dopaminagonist).

   Berätta för din läkare om du upplever något av ovanstående beteenden, han kommer diskutera hur man kan hantera eller reducera symtomen.

   För biverkningar som markeras med * är en exakt frekvensuppskattning inte möjlig eftersom dessa biverkningar inte sågs i kliniska studier med 2762 patienter som behandlades med pramipexol. Frekvensen är sannolikt inte högre än ”mindre vanliga”.

   Om du har Restless Legs kan du få följande biverkningar:

   Mycket vanliga:

   • Illamående

   Vanliga:

   • Ändrade sömnvanor, som sömnlöshet (insomni) och sömnighet

   • Trötthet

   • Huvudvärk

   • Onormala drömmar

   • Förstoppning

   • Yrsel

   • Kräkningar

   Mindre vanliga:

   • Starkt behov att bete sig på ett ovanligt sätt*

   • Hjärtsvikt (hjärtproblem som kan orsaka andfåddhet och svullna anklar)*

   • Förändrad utsöndring av antidiuretiskt hormon*

   • Dyskinesi (onormala ofrivilliga rörelser)

   • Hyperkinesi (oförmåga att vara stilla)*

   • Paranoia (t ex överdriven oro för sin hälsa)*

   • Onormal verklighetsuppfattning*

   • Minnesförlust (amnesi)*

   • Hallucinationer (onormala syner, ljud eller förnimmelser)

   • Förvirring

   • Överdriven sömnighet under dagtid och plötsligt insomnande

   • Viktökning

   • Lågt blodtryck (hypotension)

   • Överskott av vätska, vanligen i benen (perifert ödem)

   • Allergiska reaktioner (t ex hudutslag, klåda, överkänslighet)

   • Svimning

   • Rastlöshet

   • Synförsämring

   • Viktförlust inklusive minskad aptit

   • Dyspné (andningssvårigheter)

   • Hicka

   • Pneumoni (lunginflammation)*

   • Oförmåga att motstå impulsen, driften eller begäret att utföra en handling som kan vara skadliga för dig själv och andra, vilket kan inkludera:

    • Stark impuls att spela överdrivet trots allvarliga personliga konsekvenser eller konsekvenser för familjen*

    • Förändrat eller ökat sexuellt intresse och beteende, av betydande besvär för dig eller andra, till exempel ökad sexualdrift*

    • Okontrollerbart överdrivet köpbeteende eller slösande med pengar*

    • Hetsätning (ätande av stora mängder mat under kort tid) eller tvångsmässigt ätande (ätande större mängder mat än normalt och mer än vad som behövs för att stilla hungern)*

   • Mani (känna upprördhet, upprymdhet eller bli överexalterad)*

   • Delirium (sänkt medvetenhet, förvirring, verklighetsförlust)*

   Ingen känd frekvens:

   • Efter att behandling med SIFROL satts ut eller trappats ner: depression, apati, ångest, trötthet, svettningar eller smärta kan förekomma (utsättningssyndrom efter behandling med dopaminagonist).

   Berätta för din läkare om du upplever något av ovanstående beteenden, han kommer diskutera hur man kan hantera eller reducera symtomen.

   För biverkningar som markeras med * är en exakt frekvensuppskattning inte möjlig eftersom dessa biverkningar inte sågs i kliniska studier med 1395 patienter som behandlades med pramipexol. Frekvensen är sannolikt inte högre än ”mindre vanliga”.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur SIFROL ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 30 ºC. Förvara i originalförpackningen, för att skydda tabletterna från ljus.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är pramipexol.

   Varje tablett innehåller 0,088 mg, 0,18 mg, 0,35 mg, 0,7 mg eller 1,1 mg pramipexol i form av 0,125 mg, 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg respektive 1,5 mg pramipexoldihydrokloridmonohydrat.

   Övriga innehållsämnen är: mannitol, majsstärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, povidon K 25 och magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   SIFROL 0,088 mg tabletter är vita, runda, flata och utan skåra.

   SIFROL 0,18 mg tabletter och SIFROL 0,35 mg tabletter är vita, ovala och flata. Tabletterna har skåra på båda sidor och kan delas i två lika stora delar.

   SIFROL 0,7 mg tabletter och SIFROL 1,1 mg tabletter är vita, runda och flata. Tabletterna har skåra på båda sidor och kan delas i två lika stora delar.

   Alla tabletter är märkta med företagssymbolen för Boehringer Ingelheim på ena sidan och koderna P6, P7, P8, P9, eller P11 på andra sidan, vilka representerar tablettstyrkorna 0,088 mg, 0,18 mg, 0,35 mg, 0,7 mg respektive 1,1 mg.

   Alla styrkor av SIFROL finns tillgängliga i aluminium-blisterkartor med 10 tabletter i varje karta, i kartonger som innehåller 3 eller 10 blisterkartor (30 eller 100 tabletter). Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Boehringer Ingelheim International GmbH

   D-55216 Ingelheim am Rhein

   Tyskland

   Tillverkare

   Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

   D-55216 Ingelheim am Rhein

   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

   Tél/Tel: +32 2 773 33 11

   Lietuva

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Lietuvos filialas

   Tel: +370 37 473922

   България

   Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ

   - клон България

   Тел: +359 2 958 79 98

   Luxembourg/Luxemburg

   SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

   Tél/Tel: +32 2 773 33 11

   Česká republika

   Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

   Tel: +420 234 655 111

   Magyarország

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Magyarországi Fióktelepe

   Tel: +36 1 229 89 00

   Danmark

   Boehringer Ingelheim Danmark A/S

   Tlf: +45 39 15 88 88

   Malta

   Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

   Tel: +353 1 295 9620

   Deutschland

   Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

   Tel: +49 (0) 800 77 90 900

   Nederland

   Boehringer Ingelheim b.v.

   Tel: +31 (0) 800 22 55889

   Eesti

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Eesti filiaal

   Tel: +372 612 8000

   Norge

   Boehringer Ingelheim Norway KS

   Tlf: +47 66 76 13 00

   Eλλάδα

   Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

   Tηλ: +30 2 10 89 06 300

   Österreich

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Tel: +43 1 80 105-0

   España

   Boehringer Ingelheim España, S.A.

   Tel: +34 93 404 51 00

   Polska

   Boehringer Ingelheim Sp.zo.o.

   Tel: +48 22 699 0 699

   France

   Boehringer Ingelheim France S.A.S.

   Tél: +33 3 26 50 45 33

   Portugal

   Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

   Tel: +351 21 313 53 00

   Hrvatska

   Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

   Tel: +385 1 2444 600

   România

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Viena – Sucursala Bucureşti

   Tel: +40 21 302 28 00

   Ireland

   Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

   Tel: +353 1 295 9620

   Slovenija

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Podružnica Ljubljana

   Tel: +386 1 586 40 00

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   organizačná zložka

   Tel: +421 2 5810 1211

   Italia

   Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

   Tel: +39 02 5355 1

   Suomi/Finland

   Boehringer Ingelheim Finland Ky

   Puh/Tel: +358 10 3102 800

   Κύπρος

   Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

   Tηλ: +30 2 10 89 06 300

   Sverige

   Boehringer Ingelheim AB

   Tel: +46 8 721 21 00

   Latvija

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Latvijas filiāle

   Tel: +371 67 240 011

   United Kingdom

   Boehringer Ingelheim Ltd.

   Tel: +44 1344 424 600


   Denna bipacksedel ändrades senast

   02/2018


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Sifrol®

  Tablett 0,7 mg 100 styck Blister

  • Varunummer: 142083
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim AB

  751,35 kr

  Jämförpris: 7,51 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?