• Bensylpenicillinbensatin, komb
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

   Strødamvej 52

   2100 København Ø

   Danmark

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Siccalactin vet. intramammär salva

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 plastspruta (8 g) innehåller:

   Aktiva substanser: 170 mg bensylpenicillinbenzatin motsvarande 200.000 IE bensylpenicillin, dihydrostreptomycinsulfat motsvarande 400 mg dihydrostreptomycin.

   Hjälpämnen: Aluminiummonostearat, vitt vaselin och flytande paraffin.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Siccalactin vet är ett läkemedel bestående av penicillin och dihydrosteptomycin, där båda har bakteriedödande effekt. Det används vid förebyggande behandling och behandling av juverinflammation under sinperioden. Annat användningsområde kan ha ordinerats av veterinären.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall ej användas vid överkänslighet mot penicillin, dihydrostreptomycin eller något övrigt innehållsämne.

   Skall ej användas till lakterande kor.

   6. BIVERKNINGAR

   Inga kända.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Nöt.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   1 plastspruta ges per juverfjärdedel.

   Annan dosering kan ha ordinerats av veterinären.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Spenspetsen rengörs noggrant med den bifogade våtservetten före applicering.

   10. KARENSTID(ER)

   Slakt: 35 dygn.

   Mjölk: Leverans av mjölk får ske tidigast 4 dygn efter kalvning om behandling skett 4 veckor eller

   längre tid före kalvning, dock tidigast 4 dygn efter kalvning.

   Leverans av mjölk får ske tidigast 30 dygn efter behandling om denna skett 4-1 vecka före kalvning,

   dock tidigast 4 dygn efter kalvning.

   Leverans av mjölk får ske tidigast 30 dygn efter kalvning om behandling skett 1 vecka eller kortare

   tid före kalvning.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Kan användas till dräktiga kor.

   Endast för sintidsbehandling. Ska ej användas till lakterande kor.

   Effekten av penicillin minskar om man samtidigt använder vissa andra antibakteriella medel t.ex. erytromycin eller tetracykliner.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överblivet eller för gammalt läkemedel från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-05-14

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Siccalactin® vet.

  Intramammär salva Bensylpenicillinbensatin, komb 4 x 8 gram Förfylld spruta

  • Varunummer: 414300
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordi

  151,50 kr

  Jämförpris: 4,73 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?