Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Sevelamer Teva

   800 mg filmdragerade tabletter
   sevelamerkarbonat
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Sevelamer Teva är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Sevelamer Teva
   3. Hur du tar Sevelamer Teva
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Sevelamer Teva ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Sevelamer Teva är och vad det används för

   Sevelamer Teva innehåller sevelamerkarbonat som det aktiva innehållsämnet. Det binder fosfat från maten i matsmältningskanalen och sänker på så sätt serumnivåerna av fosfor i blodet.

   Sevelamer Teva används för kontroll av hyperfosfatemi (höga fosfatnivåer i blodet) hos:

   • vuxna patienter som dialysbehandlas (en blodreningsteknik). Det kan användas för att behandla patienter som får hemodialys (genom en blodfiltreringsmaskin) eller peritonealdialys (där vätska pumpas in i bukhålan och ett inre membran i kroppen filtrerar blodet);

   • patienter med kronisk (långvarig) njursjukdom med serumfosfornivåer (i blodet) på mer eller lika med 1,78 mmol/l, som inte får dialys.

   Sevelamer Teva ska användas tillsammans med andra behandlingsmetoder såsom kalciumtillskott och vitamin D för att förhindra utvecklingen av skelettsjukdom.

   Höjda nivåer av serumfosfor kan leda till hårda avlagringar i kroppen vilka kallas förkalkningar. Dessa avlagringar kan göra att blodkärlen blir stela så att det blir svårare att pumpa runt blodet i kroppen. Höjda nivåer av serumfosfor kan också leda till klåda i huden, röda ögon, skelettsmärta och frakturer.

   Sevelamerkarbonat som finns i Sevelamer Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Sevelamer Teva

   Ta inte Sevelamer Teva:

   • om du är allergisk mot den aktiva substansen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har låga nivåer av fosfat i blodet (läkaren kontrollerar detta åt dig)

   • om du har tarmobstruktion


   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Sevelamer Teva om något av följande gäller dig:

   • om du har sväljproblem

   • om du har problem med motilitet (rörlighet) i magsäck och tarm

   • om du kräks ofta

   • om du har en aktiv tarminflammation

   • om du har genomgått en större operation i magsäcken eller tarmen.


   Ytterligare behandlingar:

   På grund av antingen ditt njurtillstånd eller din dialysbehandling kan du:

   • utveckla låga eller höga kalciumnivåer i blodet. Eftersom Sevelamer Teva inte innehåller kalcium kan det hända att din läkare ordinerar extra kalciumtabletter.

   • ha en låg mängd vitamin D i blodet. Därför kan din läkare kontrollera nivåerna av vitamin D i ditt blod och ordinera mer vitamin D om det behövs. Om du inte tar något tillskott av multivitaminer kan du även få låga nivåer av vitamin A, E, K och folsyra i blodet och därför kan din läkare komma att kontrollera dessa nivåer och ordinera vitamintillskott om så behövs.


   Viktigt att tänka på för patienter som får peritonealdialys:

   Du kan utveckla peritonit (bukhinneinflammation) i samband med peritonealdialysen. Denna risk kan minskas om man noga följer de sterila metoderna under påsbyten. Du bör omedelbart tala om för läkaren om du får nya tecken eller symtom på obehag i buken, buksvullnad, buksmärta, bukömhet eller hård/stel buk, förstoppning, feber, frossa, illamående eller kräkningar.

   Du kan förvänta dig att kontrolleras noggrannare när det gäller problem med låga nivåer av vitamin A, D, E, K och folsyra.

   Barn och ungdomar

   Säkerhet och effekt för barn (under 6 år) har inte studerats. Därför rekommenderas inte Sevelamer Teva till barn under 6 års ålder.

   Andra läkemedel och Sevelamer Teva

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   • Du bör inte ta Sevelamer Teva samtidigt med ciprofloxacin (ett antibiotikum).

   • Om du tar läkemedel för hjärtrytmproblem eller för epilepsi bör du rådfråga läkaren när du tar Sevelamer Teva.

   • Sevelamer Teva kan minska effekterna av sådana läkemedel som ciklosporin, mykofenolatmofetil och takrolimus (läkemedel som används för att hämma immunsystemet). Läkaren kommer att rådge dig om du tar dessa läkemedel.

   • Brist på sköldkörtelhormon kan i mindre vanliga fall observeras hos vissa personer som tar levotyroxin (används för att behandla låga nivåer av sköldkörtelhormon) och Sevelamer Teva. Därför kan läkaren kontrollera nivåerna av sköldkörtelstimulerande hormon i ditt blod mera noggrant.

   • Om du tar läkemedel såsom omeprazol, pantoprazol eller lansoprazol för att behandla halsbränna, gastroesofagal reflux (GERD) eller magsår, ska du rådfråga läkare när du tar Sevelamer Teva.

   Din läkare kommer regelbundet att kontrollera risken för att Sevelamer Teva ska påverka eller påverkas av andra mediciner.

   I vissa fall ska Sevelamer Teva tas samtidigt som du tar ett annat läkemedel. Läkaren kan be dig att ta detta läkemedel 1 timme innan eller 3 timmar efter att du tagit Sevelamer Teva, eller han/hon kanske vill kontrollera blodnivåerna av det läkemedlet.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Det är okänt om Sevelamer Teva påverkar ofödda barn.

   Tala om för läkaren om du vill amma ditt barn. Det är okänt om Sevelamer Teva kan passera ut i bröstmjölken och påverka ditt barn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är inte troligt att Sevelamer Teva påverkar din körförmåga eller förmåga att använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Sevelamer Teva innehåller laktos

   Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Sevelamer Teva

   Ta alltid Sevelamer Teva enligt läkarens anvisningar. Läkaren baserar dosen på din serumfosfornivå.

   Rekommenderad startdos av Sevelamer Teva tabletter för vuxna och äldre (över 65 år) är en till två tabletter på 800 mg vid varje måltid, alltså 3 gånger per dag. 

   Tabletterna måste sväljas hela. De får inte krossas, tuggas eller delas.

   I början kommer läkaren att kontrollera fosfornivåerna i ditt blod med 2-4 veckors mellanrum och kanske justera Sevelamer Teva-dosen vid behov för att uppnå en lämplig fosfatnivå.

   Patienter som tar Sevelamer Teva ska följa sin ordinerade diet.

   Om du har tagit för stor mängd av Sevelamer Teva

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Vid en eventuell överdos ska du omedelbart kontakta din läkare.

   Om du har glömt att ta Sevelamer Teva

   Om du har missat en dos ska du hoppa över denna dos och ta nästa dos i vanlig tid i samband med måltid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Eftersom förstoppning kan vara ett tidigt symtom på blockering i tarmen bör du kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Följande biverkningar har rapporterats hos patienter som tar Sevelamer Teva:

   Mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 personer):

   Kräkningar, förstoppning, smärta i övre delen av buken, illamående.

   Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 personer):

   Diarré, buksmärta, matsmältningsbesvär, väderspändhet.

   Mycket sällsynta (kan påverka upp till 1 av 10 000 personer):

   Överkänslighet.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   Fall av klåda, utslag, långsam tarmmotilitet (rörlighet)/blockeringar i tarmen och hål på tarmväggen rapporterats.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Sevelamer Teva ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på burken och ytterkartong efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är sevelamerkarbonat. Varje filmdragerad tablett innehåller 800 mg sevelamerkarbonat.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, kiseldioxid (kolloidal, vattenfri), zinkstearat. Tablettdrageringen innehåller hypromellos (E464) och diacetylerade monoglycerider.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Sevelamer Teva är ovala, vita till benvita filmdragerade tabletter (20 mm x 7 mm) med "SVL" präglat på ena sidan.

   HDPE-burkar med polypropenskruvlock.

   Varje burk innehåller 30, 50 eller 180 filmdragerade tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Teva Sweden AB

   Box 1070

   251 10 Helsingborg

   Tillverkare

   Synthon Hispania SL

   Poligono las Salinas

   ES-08830

   Sant Boi de Llobregat

   Spanien

   Merckle GmbH

   Ludwig-Merckle-Straße 3

   89143 Blaubeuren

   Tyskland

   Pliva Hrvatska d.o.o.

   Prilaz baruna Filipovica 25

   10000 Zagreb

   Kroatien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-10-27


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Sevelamer Teva

  Filmdragerad tablett 800 mg 180 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 592678
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  665,09 kr

  Jämförpris: 3,69 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?