Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Sevelamer Sandoz

   2,4 g pulver till oralsuspension
   sevelamerkarbonat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Sevelamer Sandoz är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Sevelamer Sandoz
   3. Hur du tar Sevelamer Sandoz
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Sevelamer Sandoz ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Sevelamer Sandoz är och vad det används för

   Sevelamer Sandoz innehåller sevelamerkarbonat som det aktiva innehållsämnet. Det binder fosfat från maten i matsmältningskanalen och sänker på så sätt serumnivåerna av fosfor i blodet.

   Sevelamer Sandoz används för kontroll av hyperfosfatemi (höga fosfatnivåer i blodet) hos

   • vuxna patienter som dialysbehandlas (en blodreningsteknik). Det kan användas för att behandla patienter som får hemodialys (genom en blodfiltreringsmaskin) eller peritonealdialys (där vätska pumpas in i bukhålan och ett inre membran i kroppen filtrerar blodet);

   • vuxna patienter med kronisk (långvarig) njursjukdom med serumfosfornivåer (i blodet) på mer eller lika med 1,78 mmol/l, som inte får dialys.

   • barn med kronisk (långvarig) njursjukdom över 6 års ålder och över en viss längd och vikt (används för att beräkna kroppsyta av läkare).

   Sevelamer Sandoz ska användas tillsammans med andra behandlingsmetoder såsom kalciumtillskott och vitamin D för att förhindra utvecklingen av skelettsjukdom.

   Höjda nivåer av serumfosfor kan leda till hårda avlagringar i kroppen vilka kallas förkalkningar. Dessa avlagringar kan göra att blodkärlen blir stela så att det blir svårare att pumpa runt blodet i kroppen. Höjda nivåer av serumfosfor kan också leda till klåda i huden, röda ögon, skelettsmärta och frakturer.

   Sevelamerkarbonat som finns i Sevelamer Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Sevelamer Sandoz

   Ta inte Sevelamer Sandoz

   • om du har låga nivåer av fosfat i blodet (läkaren kontrollerar detta åt dig)

   • om du har tarmobstruktion

   • om du är allergisk mot sevelamerkarbonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Om något av följande stämmer in på dig, tala med läkare innan du tar Sevelamer Sandoz:

   • om du har sväljproblem

   • om du har problem med motilitet (rörlighet) i magsäck och tarm

   • om du kräks ofta

   • om du har en aktiv tarminflammation

   • om du har genomgått en större operation i magsäcken eller tarmen

   Barn och ungdomar

   Barn

   Säkerhet och effekt för barn (under 6 år) har inte studerats. Därför rekommenderas inte Sevelamer Sandoz till barn under 6 års ålder.

   Ytterligare behandlingar:

   På grund av antingen ditt njurtillstånd eller din dialysbehandling kan du:

   • utveckla låga eller höga kalciumnivåer i blodet. Eftersom Sevelamer Sandoz inte innehåller kalcium kan det hända att din läkare ordinerar extra kalciumtabletter.

   • ha en låg mängd vitamin D i blodet. Därför kan din läkare kontrollera nivåerna av vitamin D i ditt blod och ordinera mer vitamin D om det behövs. Om du inte tar något tillskott av multivitaminer kan du även få låga nivåer av vitamin A, E, K och folsyra i blodet och därför kan din läkare komma att kontrollera dessa nivåer och ordinera vitamintillskott om så behövs.

   Viktigt att tänka på för patienter som får peritonealdialys:

   Du kan utveckla peritonit (bukhinneinflammation) i samband med peritonealdialysen. Denna risk kan minskas om man noga följer de sterila metoderna under påsbyten. Du bör omedelbart tala om för läkaren om du får nya tecken eller symtom på obehag i buken, buksvullnad, buksmärta, bukömhet eller hård/stel buk, förstoppning, feber, frossa, illamående eller kräkningar.

   Du kan förvänta dig att kontrolleras noggrannare när det gäller problem med låga nivåer av vitamin A, D, E, K och folsyra.

   Andra läkemedel och Sevelamer Sandoz

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   • Du bör inte ta Sevelamer Sandoz samtidigt med ciprofloxacin (ett antibiotikum).

   • Om du tar läkemedel för hjärtrytmproblem eller för epilepsi bör du rådfråga läkaren när du tar Sevelamer Sandoz.

   • Sevelamer Sandoz kan minska effekterna av sådana läkemedel som ciklosporin, mykofenolatmofetil och takrolimus (läkemedel som används för att hämma immunsystemet). Läkaren kommer att rådge dig om du tar dessa läkemedel.

   • Brist på sköldkörtelhormon kan i mindre vanliga fall observeras hos vissa personer som tar levotyroxin (används för att behandla låga nivåer av sköldkörtelhormon) och Sevelamer Sandoz. Därför kan läkaren kontrollera nivåerna av sköldkörtelstimulerande hormon i ditt blod mera noggrant.

   • Om du tar läkemedel såsom omeprazol, pantoprazol eller lansoprazol för att behandla halsbränna, gastroesofagal reflux (GERD) eller magsår, ska du rådfråga läkare när du tar Sevelamer Sandoz.

   Din läkare kommer regelbundet att kontrollera risken för att Sevelamer Sandoz ska påverka eller påverkas av andra läkemedel.

   I vissa fall ska Sevelamer Sandoz tas samtidigt som du tar ett annat läkemedel.

   Läkaren kan be dig att ta detta läkemedel 1 timme innan eller 3 timmar efter att du tagit Sevelamer Sandoz, eller han/hon kanske vill kontrollera blodnivåerna av det läkemedlet

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel. Det är okänt om Sevelamer Sandoz påverkar ofödda barn.

   Tala om för läkaren om du vill amma ditt barn. Det är okänt om Sevelamer Sandoz kan passera ut i bröstmjölken och påverka ditt barn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är inte troligt att Sevelamer Sandoz påverkar din körförmåga eller förmåga att använda maskiner.


   3. Hur du tar Sevelamer Sandoz

   Ta alltid Sevelamer Sandoz enligt läkarens anvisningar. Läkaren baserar dosen på din serumfosfornivå.

   För dosen 2,4 g ska pulver till oral suspension lösas upp i 60 ml vatten per dospåse. Drick det inom 30 minuter efter beredningen. Det är viktigt att du dricker upp all vätska och det kan vara nödvändigt att skölja glaset med vatten och dricka även detta så att du säkert vet att du svalt allt pulver.

   Rekommenderad startdos av Sevelamer Sandoz hos vuxna är 2,4–4,8 g per dag jämnt fördelat på tre måltider. Den exakta startdosen och den fortsatta dosen fastställs av din läkare.

   Användning för barn och ungdomar

   Rekommenderad startdos av Sevelamer Sandoz hos barn är baserad på deras längd och vikt (används för att beräkna kroppsyta av läkare). Hos barn bör Sevelamer Sandoz pulver användas, eftersom tabletter inte är lämpliga hos denna population. Sevelamer Sandoz bör tas med mat och inte på tom mage. Den exakta startdosen och den fortsatta dosen fastställs av din läkare.

   För doser mindre än 2,4 g kan Sevelamer Sandoz pulver i dospåse delas upp. Sevelamer Sandoz pulver kan mätas i volym (ml) med en doseringsskopa eller doseringssked.

   Dos sevelamerkarbonat (g)

   Volym (ml)

   0,4 g (400 mg)

   1 ml

   0,8 g (800 mg)

   2 ml

   1,2 g (1 200 mg)

   3 ml

   1,6 g (1 600 mg)

   4 ml

   Beredning med 1 ml doseringsskopa:

   För dos 0,4 g:

   • Öppna dospåsen genom att klippa med en sax längs den markerade linjen.

    • För in skopan i dospåsen.

    • Fyll skopan med råge (ovanför kanten).

    • Dra ut skopan från dospåsen genom att dra skopan mot överkanten på den öppna dospåsen för att jämna till pulvret längs med kanten på skopan. Detta gör att överskott av Sevelamer Sandoz pulver kan falla tillbaka i påsen.

   • Lös upp 1 ml Sevelamer Sandoz pulver från doseringsskopan i 60 ml vatten. Drick inom 30 minuter efter beredning. Det är viktigt att dricka all vätska och det kan vara nödvändigt att skölja ur glaset med vatten och dricka detta också för att se till att allt pulver sväljs.

   • Stäng dospåsen genom att vika den två gånger.

   • Det återstående Sevelamer Sandoz pulvret kan användas inom 24 timmar för nästa dos.

   • Kassera dospåse med Sevelamer Sandoz pulver som har varit öppen mer än 24 timmar.

   För dos 0,8 g:

   • Följ instruktionerna ovan, men fyll skopan två gånger för att erhålla 2 ml Sevelamer Sandoz pulver.

   För dos 1,2 g:

   • Följ instruktionerna ovan, men fyll skopan tre gånger för att erhålla 3 ml Sevelamer Sandoz pulver.

   För dos 1,6 g:

   • Följ instruktionerna ovan, men fyll skopan fyra gånger för att erhålla 4 ml Sevelamer Sandoz pulver.

   Beredning med 1 ml doseringssked:

   För dos 0,4 g:

   • Öppna dospåsen genom att klippa med en sax längs den markerade linjen.

   • Håll doseringsskeden vertikalt.

   • Häll innehållet i dospåsen i doseringsskeden för att fylla skeden till 1 ml.

   • Knacka inte med fingret på doseringsskeden för att komprimera pulvret (få plats med mer pulver i skeden).

   • Lös upp 1 ml Sevelamer Sandoz pulver från doseringsskeden i 60 ml vatten. Drick inom 30 minuter efter beredning. Det är viktigt att dricka all vätska och det kan vara nödvändigt att skölja ur glaset med vatten och dricka detta också för att se till att allt pulver sväljs.

   • Stäng dospåsen genom att vika den två gånger.

   • Det återstående Sevelamer Sandoz pulvret kan användas inom 24 timmar för nästa dos.

   • Kassera dospåse med Sevelamer Sandoz pulver som har varit öppen mer än 24 timmar.

   För dos 0,8 g:

   • Följ instruktionerna ovan, men fyll skeden två gånger för att erhålla 2 ml Sevelamer Sandoz pulver.

   För dos 1,2 g:

   • Följ instruktionerna ovan, men fyll skeden tre gånger för att erhålla 3 ml Sevelamer Sandoz pulver.

   För dos 1,6 g:

   • Följ instruktionerna ovan, men fyll skeden fyra gånger för att erhålla 4 ml Sevelamer Sandoz pulver.

   I början kommer läkaren att kontrollera fosfornivåerna i ditt blod med 2–4 veckors mellanrum och kanske justera Sevelamer Sandoz-dosen vid behov för att uppnå en lämplig fosfatnivå.

   Patienter som tar Sevelamer Sandoz ska följa sin ordinerade diet.

   Om du har tagit för stor mängd av Sevelamer Sandoz

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Sevelamer Sandoz

   Om du har missat en dos ska du hoppa över denna dos och ta nästa dos vid vanlig tid i samband med måltid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Eftersom förstoppning kan vara ett tidigt symtom på blockering i tarmen bör du kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Följande biverkningar har rapporterats hos patienter som tar Sevelamer Sandoz:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • Kräkningar

   • Förstoppning

   • Smärta i övre delen av buken

   • Illamående

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Diarré

   • Buksmärta

   • Matsmältningsbesvär

   • Gaser i magen

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Överkänslighet

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): 

   • Fall av klåda

   • Utslag

   • Långsam tarmmotilitet (rörlighet)/blockeringar i tarmen och hål på tarmväggen har rapporterats.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Sevelamer Sandoz ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på dospåsen och kartongen efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Den beredda suspensionen måste intas inom 30 minuter efter beredningen.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är sevelamerkarbonat. En Sevelamer Sandoz-dospåse innehåller 2,4 g sevelamerkarbonat.

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa (E460), karmellosnatrium, sukralos (E955), citronsmakämne, apelsinsmakämne och gul järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Sevelamer Sandoz pulver till oral suspension är ett naturvitt till gult pulver som tillhandahålls i en foliedospåse. Foliedospåsarna är förpackade i en ytterkartong.

   Förpackningsstorlekar:

   60 dospåsar per kartong

   90 dospåsar per kartong

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

   Tillverkare

   Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-04-27


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Sevelamer Sandoz

  Pulver till oral suspension 2,4 g 90 dospåsar Påse

  • Varunummer: 555575
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  2.613,14 kr

  Jämförpris: 29,03 kr / dospåsar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?