Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Sevelamer Mylan

   800 mg filmdragerade tabletter
   sevelamerkarbonat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Sevelamer Mylan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Sevelamer Mylan
   3. Hur du tar Sevelamer Mylan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Sevelamer Mylan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Sevelamer Mylan är och vad det används för

   Sevelamer Mylan innehåller sevelamerkarbonat som det aktiva innehållsämnet. Det binder fosfat från maten i matsmältningskanalen och sänker på så sätt serumnivåerna av fosfor i blodet.

   Sevalemer Mylan används för kontroll av hyperfosfatemi (höga fosfatnivåer i blodet) hos:

   • vuxna patienter som dialysbehandlas (en blodreningsteknik). Det kan användas för att behandla patienter som får hemodialys (genom en blodfiltreringsmaskin) eller peritonealdialys (där vätska pumpas in i bukhålan och ett inre membran i kroppen filtrerar blodet);

   • patienter med kronisk (långvarig) njursjukdom med serumfosfornivåer (i blodet) på mer eller lika med 1,78 mmol/l, som inte får dialys.

   Sevalemer Mylan ska användas tillsammans med andra behandlingsmetoder såsom kalciumtillskott och vitamin D för att förhindra utvecklingen av skelettsjukdom.

   Höjda nivåer av serumfosfor kan leda till hårda avlagringar i kroppen vilka kallas förkalkningar. Dessa avlagringar kan göra att blodkärlen blir stela så att det blir svårare att pumpa runt blodet i kroppen. Höjda nivåer av serumfosfor kan också leda till klåda i huden, röda ögon, skelettsmärta och frakturer.

   Sevelamerkarbonat som finns i Sevelamer Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Sevelamer Mylan

   Ta inte Sevelamer Mylan

   • om du har låga nivåer av fosfat i blodet (läkaren kontrollerar detta åt dig)

   • om du har tarmobstruktion (stopp eller hinder i tarmen)

   • om du är allergisk mot sevelamerkarbonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Sevelamer Mylan om något av följande gäller dig:

   • om du har sväljproblem

   • om du har problem med motilitet (rörlighet) i magsäck och tarm

   • om du kräks ofta

   • om du har en aktiv tarminflammation

   • om du har genomgått en större operation i magsäcken eller tarmen.

   Barn och ungdomar

   Säkerhet och effekt för barn (under 18 år) har inte studerats. Därför rekommenderas inte Sevelamer Mylan till barn.

   Ytterligare behandlingar:

   På grund av antingen ditt njurtillstånd eller din dialysbehandling kan du:

   • utveckla låga eller höga kalciumnivåer i blodet. Eftersom Sevelamer Mylan inte innehåller kalcium kan det hända att din läkare ordinerar extra kalciumtabletter.

   • ha en låg mängd vitamin D i blodet. Därför kan din läkare kontrollera nivåerna av vitamin D i ditt blod och ordinera mer vitamin D om det behövs. Om du inte tar något tillskott av multivitaminer kan du även få låga nivåer av vitamin A, E, K och folsyra i blodet och därför kan din läkare komma att kontrollera dessa nivåer och ordinera vitamintillskott om så behövs.

   Viktigt att tänka på för patienter som får peritonealdialys:

   Du kan utveckla peritonit (bukhinneinflammation) i samband med peritonealdialysen. Denna risk kan minskas om man noga följer de sterila metoderna under påsbyten. Du bör omedelbart tala om för läkaren om du får nya tecken eller symtom på obehag i buken, buksvullnad, buksmärta, bukömhet eller hård/stel buk, förstoppning, feber, frossa, illamående eller kräkningar.

   Du kan förvänta dig att kontrolleras noggrannare när det gäller problem med låga nivåer av vitamin A, D, E, K och folsyra.

   Andra läkemedel och Sevelamer Mylan

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Du bör inte ta Sevelamer Mylan samtidigt med ciprofloxacin (ett antibiotikum).

   Om du tar läkemedel för hjärtrytmproblem eller för epilepsi bör du rådfråga läkaren när du tar Sevelamer Mylan.

   Sevelamer Mylan kan minska effekterna av sådana läkemedel som ciklosporin, mykofenolatmofetil och takrolimus (läkemedel som används för att hämma immunsystemet). Läkaren kommer att rådge dig om du tar dessa läkemedel.

   Brist på sköldkörtelhormon kan i mindre vanliga fall observeras hos vissa personer som tar levotyroxin (används för att behandla låga nivåer av sköldkörtelhormon) och Sevelamer Mylan. Därför kan läkaren kontrollera nivåerna av sköldkörtelstimulerande hormon i ditt blod mera noggrant.

   Om du tar läkemedel såsom omeprazol, pantoprazol eller lansoprazol för att behandla halsbränna, gastroesofageal reflux (GERD) eller magsår, ska du rådfråga din läkare när du tar Sevalemer Mylan. Din läkare kommer regelbundet att kontrollera risken för att Sevelamer Mylan ska påverka eller påverkas av andra läkemedel.

   I vissa fall ska Sevalemer Mylan tas samtidigt som ett annat läkemedel. Läkaren kan be dig att ta detta läkemedel 1 timme innan eller 3 timmar efter att du tagit Sevalemer Mylan, eller han/hon kanske vill kontrollera blodnivåerna av det läkemedlet.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel. Det är okänt om Sevelamer Mylan påverkar ofödda barn.

   Tala om för läkaren om du vill amma ditt barn. Det är okänt om Sevelamer Mylan kan passera ut i bröstmjölken och påverka ditt barn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är inte troligt att Sevalamer Mylan påverkar din körförmåga eller förmåga att använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Sevelamer Mylan innehåller laktos

   Sevelamer Mylan innehåller laktos(mjölksocker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Sevelamer Mylan

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Läkaren baserar dosen på din serumfosfornivå.

   Rekommenderad startdos av Sevelamer Mylan tabletter för vuxna och äldre (över 65 år) är en till två tabletter på 800 mg vid varje måltid, alltså 3 gånger per dag.

   Tabletterna måste sväljas hela. De får inte krossas, tuggas eller delas.

   I vissa fall ska Sevelamer Mylan tas samtidigt som du tar ett annat läkemedel. Läkaren kan be dig att ta det läkemedlet 1 timme före eller 3 timmar efter det att du tar Sevelamer Mylan, eller kanske vill kontrollera blodnivåerna av det läkemedlet.

   Läkaren kommer att kontrollera fosfornivåerna i ditt blod regelbundet och kanske justera Sevelamer Mylan-dosen vid behov för att uppnå en lämplig fosfatnivå.

   Om du har tagit för stor mängd av Sevelamer Mylan

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Sevelamer Mylan

   Om du har missat en dos ska du hoppa över denna dos och ta nästa dos i vanlig tid i samband med måltid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt ifall du upplever något av följande:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):
   -förstoppning, vilket kan vara ett tidigt tecken på en blockering i tarmen

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)
   -allvarliga allergiska reaktioner, inklusive svullnad i ansikte, läppar, tunga eller svalg och som orsakar andnings- eller sväljsvårigheter

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)
   -svår buksmärta med blod i avföringen eller kräkningar vilket kan vara tecken på hål på tarmväggen

   Andra biverkningar som har rapporterats hos patienter som tar sevelamerkarbonat:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   -kräkningar

   -smärta i övre delen av buken

   -illamående

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   -diarré

   -buksmärta

   -matsmältningsbesvär

   -gasbildning i magen

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   -klåda

   -utslag

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Sevelamer Mylan ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på burken och kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är sevelamerkarbonat. Varje filmdragerad tablett innehåller 800 mg sevelamerkarbonat.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, kiseldioxid (kolloidal, vattenfri), zinkstearat. Tablettdrageringen innehåller hypromellos (E464) och diacetylerade monoglycerider.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Sevalemer Mylan 800 mg filmdragerade tabletter, vita till benvita, ovalformade och markerade med ”SVL” på ena sidan. Tabletterna är ungefär 20 mm långa och 7 mm breda.

   Tabletterna är packade i burkar av högdensitetspolyeten-med polypropen-lock.

   Varje burk innehåller 180, 200 eller 210 tabletter.

   Förpackningar innehållande 1, 2 eller3 burkar finnstillgängliga.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Mylan AB

   Box 23033

   104 35 Stockholm

   Tillverkare

   Synthon Hispania SL

   Castelló 1, Polígono Las Salinas,

   08830 Sant Boi de Llobregat

   Spanien

   Mylan Hungary Kft

   H-2900 Komárom

   Mylan utca 1

   Ungern


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-06-22


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Sevelamer Mylan

  Filmdragerad tablett 800 mg 180 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 530181
  • Tillverkare: Mylan AB

  387,89 kr

  Jämförpris: 2,15 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?