Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Sevelamer carbonate Winthrop

   800 mg filmdragerade tabletter
   sevelamerkarbonat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Sevelamer carbonate Winthrop är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Sevelamer carbonate Winthrop
   3. Hur du tar Sevelamer carbonate Winthrop
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Sevelamer carbonate Winthrop ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Sevelamer carbonate Winthrop är och vad det används för

   Sevelamer carbonate Winthrop innehåller sevelamerkarbonat som den aktivasubstansen. Det binder fosfat från maten i matsmältningskanalen och sänker på så sätt serumnivåerna av fosfor i blodet.

   Detta läkemedel används för kontroll av hyperfosfatemi (höga fosfatnivåer i blodet) hos

   • vuxna patienter som dialysbehandlas (en blodreningsteknik). Det kan användas för att behandla patienter som får hemodialys (genom en blodfiltreringsmaskin) eller peritonealdialys (där vätska pumpas in i bukhålan och ett inre membran i kroppen filtrerar blodet);

   • patienter med kronisk (långvarig) njursjukdom med serumfosfornivåer (i blodet) på mer eller lika med 1,78 mmol/l, som inte får dialys.

   Detta läkemedel ska användas tillsammans med andra behandlingsmetoder såsom kalciumtillskott och vitamin D för att förhindra utvecklingen av skelettsjukdom.

   Höjda nivåer av serumfosfor kan leda till hårda avlagringar i kroppen vilka kallas förkalkningar. Dessa avlagringar kan göra att blodkärlen blir stela så att det blir svårare att pumpa runt blodet i kroppen. Höjda nivåer av serumfosfor kan också leda till klåda i huden, röda ögon, skelettsmärta och frakturer.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Sevelamer carbonate Winthrop

   Ta inte Sevelamer carbonate Winthrop

   • om du har låga nivåer av fosfat i blodet (läkaren kontrollerar detta åt dig)

   • om du har tarmobstruktion

   • om du är allergisk mot den aktiva substansen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Om något av följande stämmer in på dig, tala med läkare innan du tar Sevelamer carbonate Winthrop:

   • om du har sväljproblem

   • om du har problem med motilitet (rörlighet) i magsäck och tarm

   • om du kräks ofta

   • om du har en aktiv tarminflammation

   • om du har genomgått en större operation i magsäcken eller tarmen.

   Ytterligare behandlingar:

   På grund av antingen ditt njurtillstånd eller din dialysbehandling kan du:

   • utveckla låga eller höga kalciumnivåer i blodet. Eftersom detta läkemedel inte innehåller kalcium kan det hända att din läkare ordinerar extra kalciumtabletter.

   • ha en låg mängd vitamin D i blodet. Därför kan din läkare kontrollera nivåerna av vitamin D i ditt blod och ordinera mer vitamin D om det behövs. Om du inte tar något tillskott av multivitaminer kan du även få låga nivåer av vitamin A, E, K och folsyra i blodet och därför kan din läkare komma att kontrollera dessa nivåer och ordinera vitamintillskott om så behövs.

   Viktigt att tänka på för patienter som får peritonealdialys:

   Du kan utveckla peritonit (bukhinneinflammation) i samband med peritonealdialysen. Denna risk kan minskas om man noga följer de sterila metoderna under påsbyten. Du bör omedelbart tala om för läkaren om du får nya tecken eller symtom på obehag i buken, buksvullnad, buksmärta, bukömhet eller hård/stel buk, förstoppning, feber, frossa, illamående eller kräkningar.

   Du kan förvänta dig att kontrolleras noggrannare när det gäller problem med låga nivåer av vitamin A, D, E, K och folsyra.

   Barn

   Säkerhet och effekt för barn (under 6 år) har inte studerats. Därför rekommenderas inte detta läkemedel till barn under 6 års ålder.

   Andra läkemedel och Sevelamer carbonate Winthrop

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   • Du bör inte ta Sevelamer carbonate Winthrop samtidigt med ciprofloxacin (ett antibiotikum).

   • Om du tar läkemedel för hjärtrytmproblem eller för epilepsi bör du rådfråga läkaren när du tar Sevelamer carbonate Winthrop.


   • Sevelamer carbonate Winthrop kan minska effekterna av sådana läkemedel som ciklosporin, mykofenolatmofetil och takrolimus (läkemedel som används för att hämma immunsystemet). Läkaren kommer att rådge dig om du tar dessa läkemedel.


   • Brist på sköldkörtelhormon kan i mindre vanliga fall observeras hos vissa personer som tar levotyroxin (används för att behandla låga nivåer av sköldkörtelhormon) och Sevelamer carbonate Winthrop. Därför kan läkaren kontrollera nivåerna av sköldkörtelstimulerande hormon i ditt blod mera noggrant.


   • Om du tar läkemedel såsom omeprazol, pantoprazol eller lansoprazol för att behandla halsbränna, gastroesofagal reflux (GERD) eller magsår, ska du rådfråga läkare när du tar Sevelamer carbonate Winthrop.

   Din läkare kommer regelbundet att kontrollera risken för att Sevelamer carbonate Winthrop ska påverka eller påverkas av andra mediciner.

   I vissa fall ska Sevelamer carbonate Winthrop tas samtidigt som du tar ett annat läkemedel. Läkaren kan be dig att ta detta läkemedel 1 timme innan eller 3 timmar efter att du tagit Sevelamer carbonate Winthrop, eller han/hon kanske vill kontrollera blodnivåerna av det läkemedlet.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel. Det är okänt om Sevelamer carbonate Winthrop påverkar ofödda barn.

   Tala om för läkaren om du vill amma ditt barn. Det är okänt om Sevelamer carbonate Winthrop kan passera ut i bröstmjölken och påverka ditt barn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är inte troligt att Sevelamer carbonate Winthrop påverkar din körförmåga eller förmåga att använda maskiner.

   Hjälpämnen

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 800 mg, dvs läkemedlet är nästan natriumfritt.


   3. Hur du tar Sevelamer carbonate Winthrop

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Läkaren baserar dosen på din serumfosfornivå.

   Rekommenderad startdos av detta läkemedel för vuxna och äldre (> 65 år) är en till två tabletter på 800 mg vid varje måltid, alltså 3 gånger per dag.

   Tabletterna måste sväljas hela. De får inte krossas, tuggas eller brytas i bitar.

   I början kommer läkaren att kontrollera fosfornivåerna i ditt blod med 2-4 veckors mellanrum och kanske justera Sevelamer carbonate Winthrop-dosen vid behov för att uppnå en lämplig fosfatnivå.

   Patienter som tar Sevelamer carbonate Winthrop ska följa sin ordinerade diet.

   Om du tagit för stor mängd av Sevelamer carbonate Winthrop

   Vid en eventuell överdos ska du omedelbart kontakta din läkare

   Om du har glömt att ta Sevelamer carbonate Winthrop

   Om du har missat en dos ska du hoppa över denna dos och ta nästa dos i vanlig tid i samband med måltid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Eftersom förstoppning kan vara ett tidigt symtom på blockering i tarmen bör du kontakta läkare eller apotekspersonal om det skulle uppstå.

   Följande biverkningar har rapporterats hos patienter som tar Sevelamer carbonate Winthrop:

   Mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 personer):

   kräkningar, förstoppning, smärta i övre delen av buken, illamående

   Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 personer):

   diarré, buksmärta, matsmältningsbesvär, väderspändhet

   Mycket sällsynt (kan påverka upp till 1 av 10 000 personer):

   överkänslighet.

   Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgänglig data):

   fall av klåda, utslag, långsam tarmmotilitet (rörlighet)/blockeringar i tarmen och hål på tarmväggen har rapporterats.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Sevelamer carbonate Winthrop ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på burken och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är sevelamerkarbonat. Varje tablett innehåller 800 mg sevelamerkarbonat.

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, natriumklorid, zinkstearat, hypromellos (E464), diacetylerade monoglycerider, svart järnoxid (E172), isopropylalkohol och propylenglykol.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Sevelamer carbonate Winthrop filmdragerade tabletter är vita tabletter med ”SC800” präglat på ena sidan. Tabletterna är förpackade i burkar av polyeten med hög densitet försedda med ett barnsäkert polypropenlock och en induktionsförsegling.

   Förpackningsstorlekar: 

   1 burk med 30 tabletter

   1 burk med 180 tabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Genzyme Europe B.V.

   Paasheuvelweg 25
   1105 BP Amsterdam

   Nederländerna

   Tillverkare:

   Genzyme Ireland Ltd.

   IDA Industrial Park

   Old Kilmeaden Road

   Waterford

   Ireland


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel.

   België/Belgique/Belgien/
   Luxembourg/Luxemburg

   Sanofi Belgium

   Tél/Tel: + 32 2 710 54 00

   Lietuva

   UAB SANOFI-AVENTIS LIETUVA

   Tel. +370 5 275 5224

   България

   SANOFI BULGARIA EOOD

   Tел: +359 2 9705300

   Magyarország

   SANOFI-AVENTIS Zrt

   Tel: +36 1 505 0050

   Česká republika

   sanofi-aventis, s.r.o.

   Tel: +420 233 086 111

   Malta

   Sanofi Malta Ltd

   Tel: +356 21493022

   Danmark

   Sanofi A/S

   Tlf: +45 45 16 70 00

   Nederland

   sanofi-aventis Netherlands B.V.

   Tel: +31 20 245 4000

   Deutschland

   Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

   Tel: +49 (0)180 2 222010

   Norge

   sanofi-aventis Norge AS

   Tlf: + 47 67 10 71 00

   Eesti

   sanofi-aventis Estonia OÜ

   Tel. +372 6 273 488

   Österreich

   sanofi-aventis GmbH

   Tel: + 43 1 80 185 - 0

   Ελλάδα

   sanofi-aventis AEBE

   Τηλ: +30 210 900 1600

   Polska

   sanofi-aventis Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 280 00 00

   España

   sanofi-aventis, S.A.

   Tel: +34 93 485 94 00

   Portugal

   Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda..

   Tel: +351 21 35 89 400

   France

   sanofi-aventis France

   Tél : 0 800 222 555

   Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

   România

   Sanofi Romania SRL

   Tel: +40 (0) 21 317 31 36

   Hrvatska

   sanofi-aventis Croatia d.o.o.

   Tel: +385 1 600 34 00

   Slovenija

   sanofi-aventis d.o.o.

   Tel: +386 1 560 4800

   Ireland

   sanofi-aventis Ireland Ltd T/A SANOFI

   Tel: +353 (0) 1 4035 600

   Slovenská republika

   sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

   Tel.: +421 2 33 100 100

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Suomi/Finland

   Sanofi Oy

   Puh/Tel: + 358 201 200 300

   Italia

   Sanofi S.p.A.

   Tel: 800.536 389

   Sverige

   Sanofi AB

   Tel: +46 (0)8 634 50 00

   Κύπρος

   sanofi-aventis Cyprus Ltd.

   Τηλ: +357 22 871600

   United Kingdom

   Sanofi

   Tel: +44 (0) 845 372 7101

   Latvija

   sanofi-aventis Latvia SIA

   Tel: +371 67 33 24 51   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-05-16


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

   Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Sevelamer carbonate Winthrop

  Filmdragerad tablett 800 mg 180 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 422291
  • Tillverkare: Sanofi AB

  666,69 kr

  Jämförpris: 3,70 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?