Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Sertrone

   25 mg filmdragerade tabletter
   sertralin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Sertrone är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Sertrone
   3. Hur du använder Sertrone
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Sertrone ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Sertrone är och vad det används för

   Det verksamma innehållsämnet i Sertrone är sertralin. Sertralin tillhör en grupp läkemedel som kallas SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare). Dessa läkemedel används för att behandla depression och/eller ångestsjukdomar.

   Sertrone kan användas för att behandla

   • depression och förebygga återkommande depression (hos vuxna)

   • social fobi (hos vuxna)

   • posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (hos vuxna)

   • paniksyndrom (hos vuxna)

   • tvångssyndrom (OCD) (hos vuxna, samt barn och ungdomar i åldersgruppen 6-17 år)

   Depression är en klinisk sjukdom med symtom som att du känner dig ledsen, inte kan sova ordentligt eller njuta av livet som vanligt.

   Tvångssyndrom och paniksyndrom är sjukdomar som kopplas till ångest med symtom som konstant besvär av fixeringar (tvångsföreställningar) vilket gör att du måste upprepa olika ritualer (tvång).

   Posttraumatiskt stressyndrom är ett tillstånd som kan uppträda efter en mycket emotionellt traumatisk upplevelse, med en del symtom som liknar depression och ångest. Social fobi (socialt ångestsyndrom) är en sjukdom som kopplas till ångest. Sjukdomen kännetecknas av känslor av intensiv ångest eller vånda i sociala situationer (t.ex. att tala med främmande människor, att tala inför grupper av människor, att äta eller dricka inför andra människor eller att bekymra sig över att man kanske uppför dig generande).

   Läkaren har bedömt att detta läkemedel är lämpligt för att behandla din sjukdom.

   Fråga läkaren om du är osäker på varför du har fått Sertrone.

   Sertralin som finns i Sertrone kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Sertrone

   Använd inte Sertrone

   • om du är allergisk mot sertralin eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du tar eller har tagit läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) (t.ex. selegilin, moklobemid) eller läkemedel som liknar MAO-hämmare (t.ex. linezolid). Om du avbryter behandlingen med sertralin måste du vänta åtminstone 1 vecka innan du kan påbörja behandling med en MAO-hämmare. Om du avbryter behandlingen med en MAO-hämmare måste du vänta åtminstone 2 veckor innan du kan påbörja behandling med sertralin.

   • om du tar ett läkemedel som heter pimozid (ett läkemedel mot psykiska sjukdomar såsom psykos).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Sertrone.

   Alla läkemedel passar inte alltid alla människor. Tala med läkaren innan du tar Sertrone om du har eller tidigare har haft något av följande:

   • Om du har serotonergt syndrom. I sällsynta fall kan detta syndrom uppträda när du tar vissa andra läkemedel på samma gång som sertralin. (Symtomen på serotonergt syndrom beskrivs i avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”). Läkaren har berättat för dig om du har haft detta tidigare.

   • Om du har lågt natriumvärde i blodet, eftersom detta kan inträffa när man behandlas med Sertrone. Tala också om för läkaren om du tar vissa läkemedel mot högt blodtryck, eftersom sådana läkemedel också kan förändra natriumnivåerna i blodet.

   • Om du är äldre, eftersom du kan löpa högre risk att få låga natriumvärden i blodet (se ovan).

   • Om du har en leversjukdom. Läkaren kan bedöma att du bör ha en lägre dos av Sertrone.

   • Om du har diabetes. Blodsockernivåerna kan påverkas på grund av Sertrone och din diabetesmedicin kan behöva anpassas.

   • Om du har epilepsi (krampanfall) eller om du tidigare har haft kramper. Om du får ett krampanfall, kontakta din läkare omedelbart.

   • Om du tidigare har haft sjukdom med mani och depression (bipolär sjukdom) eller schizofreni. Om du har en manisk period, kontakta din läkare omedelbart.

   • Om du har eller tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord (se nedan ”Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv”)

   • Blödningar, eller om du har tagit läkemedel som tunnar ut blodet (t.ex. acetylsalicylsyra eller warfarin) eller som kan öka risken för blödning.

   • Om du är barn eller ungdom under 18 år. Sertrone ska bara ges till barn och ungdomar i åldrarna 6-17 år om de lider av tvångssyndrom (OCD). Om du behandlas för denna sjukdom kommer läkaren att vilja kontrollera dig noggrant (se ”Barn och ungdomar” nedan).

   • Om du får elbehandling (s.k. elektrokonvulsiv behandling, ECT).

   • Om du har besvär med ögonen, såsom vissa typer av glaukom (ökat tryck i ögonen).

   • Omdu har fått veta vid en undersökning av ditt hjärta att du har ett avvikande EKG (elektrokardiogram) som kallas förlängt QT-intervall.

   Rastlöshet/akatisi

   Användning av sertralin har kopplats till en plågsam rastlöshet och behov att röra på sig, att ofta inte kunna sitta eller stå still(akatisi). Detta uppträder oftast under de första behandlingsveckorna. Att öka dosen kan vara skadligt så om du utvecklar sådana symtom bör du tala med din läkare.

   Utsättningsreaktioner

   Biverkningar i anslutning till att behandlingen avbryts (utsättningsreaktioner) är vanliga, särskilt om behandlingen stoppas plötsligt (se avsnitt 3, Om du slutar att ta Sertrone och se avsnitt 4, Eventuella biverkningar). Risken för att få utsättningssymtom beror på hur länge du behandlats, doseringen och hur snabbt dosen trappas ner. I allmänhet är dessa symtom lätta till måttliga, men för vissa patienter kan de vara allvarliga. Symtomen uppträder normalt inom de första dagarna efter avbrytandet av behandlingen och försvinner vanligen av sig själv eller avklingar inom 2 veckor. Hos vissa patienter kan de sitta i längre (2-3 månader eller mer). Om behandlingen med sertralin ska avbrytas rekommenderas att dosen minskas gradvis under en period om flera veckor eller månader. Du bör alltid diskutera med din läkare om hur du kan avbryta behandlingen på bästa sätt.

   Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv.

   Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

   Dessa tankar kan vara vanliga:

   • om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,

   • om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

   Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider avoro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

   Barn och ungdomar

   Sertrone ska normalt inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år, förutom till patienter med tvångssyndrom (OCD). Risken för biverkningar som självmordsförsök, tankar på att skada sig själv eller begå självmord (självmordstankar) och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos personer under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan Sertrone skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om en läkare har skrivit ut Sertrone till dig och du är under 18 år och du vill diskutera detta, kontakta läkaren. Du ska också informera läkaren om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om dessa symtom förvärras hos en person under 18 år som tar Sertrone. Dessutom har de långsiktiga effekterna hos Sertrone på tillväxt, mognad och utveckling av inlärningsförmåga (kognitiv förmåga) och beteende ännu inte fastställts hos denna åldersgrupp.

   Andra läkemedel och Sertrone

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Vissa läkemedel kan påverka effekten hos Sertrone, eller också kan Sertrone minska effekten hos andra läkemedel som tas samtidigt.

   Intag av Sertrone tillsammans med följande läkemedel kan ge allvarliga biverkningar:

   • läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) som moklobemid (mot depression) och selegilin (mot Parkinsons sjukdom) samt antibiotikumet linezolid samt metylenblått (för behandling av höga nivåer methemoglobin i blodet). Använd inte Sertrone tillsammans med dessa läkemedel.

   • läkemedel mot psykiska sjukdomar såsom psykos (pimozid). Använd inte Sertrone tillsammans med pimozid.

   Tala med läkaren om du tar något av följande läkemedel:

   • naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum). Effekten från johannesört kan vara i 1-2 veckor.

   • produkter som innehåller aminosyran tryptofan

   • läkemedel mot svår värk (t.ex. tramadol)

   • läkemedel mot migrän (t.ex. sumatriptan)

   • läkemedel som används vid narkos eller för att behandla kronisk smärta (fentanyl, mivakurium och suxameton)

   • blodförtunnande läkemedel (warfarin)

   • läkemedel mot smärta/ledinflammation (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), t.ex. ibuprofen, acetylsalicylsyra)

   • lugnande medel (diazepam)

   • diuretika (urindrivande medel)

   • läkemedel mot epilepsi (fenytoin, fenobarbitaler, karbamazepin)

   • läkemedel mot diabetes (tolbutamid)

   • läkemedel mot stark magsyra, magsår och halsbränna (cimetidin, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol)

   • läkemedel mot mani och depression (litium)

   • andra läkemedel mot depression (t.ex. amitriptylin, nortriptylin, nefazodon, fluoxetin, fluvoxamin)

   • läkemedel mot schizofreni och andra psykiska sjukdomar (t.ex. perfenazin, levomepromazin och olanzapin).

   • läkemedel som används mot högt blodtryck, bröstsmärtor, eller för att reglera hjärtats hastighet och rytm (t.ex. verapamil, diltiazem, flekainid, propafenon).

   • läkemedel mot bakterieinfektioner (t.ex. rifampicin, klaritromycin, telitromycin och erytromycin)

   • läkemedel mot svampinfektioner (t.ex. ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol, flukonazol)

   • läkemedel mot hiv/aids och hepatit C (proteashämmare som ritonavir och telaprevir)

   • läkemedel för att förhindra illamående och kräkningar efter kemoterapi (cellgiftsbehandling) (aprepitant)

   • läkemedel som man vet kan öka risken för förändringar av den elektriska aktiviteten i hjärtat (t.ex. antipsykotika och antibiotika).

   Sertrone med mat, dryck och alkohol

   Sertrone tabletter kan tas med eller utan måltid.

   Alkohol bör undvikas när du behandlas med Sertrone.

   Sertralin bör inte tas i kombination med grapefruktjuice eftersom detta kan öka nivån av sertralin i kroppen.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Sertralins säkerhet på gravida kvinnor har inte fastställts fullständigt. Sertrone kommer bara ges till dig om du är gravid om din läkare anser att nyttan för dig är större än de eventuella riskerna för barnet. Om det finns en möjlighet att du kan bli gravid bör du använda säker preventivmetod (t.ex. p-piller) när du tar Sertrone.

   Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Sertrone. När läkemedel såsom Sertrone används under graviditet, särskilt under de tre sista månaderna, kan de öka risken för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.

   Ditt nyfödda barn kan även få andra symptom som vanligtvis börjar inom de första 24 timmarna efter födseln:

   • svårigheter att andas

   • blåaktig hud eller att barnet är för varmt eller kallt

   • blåa läppar

   • kräkningar eller att barnet inte äter ordentligt

   • att barnet är väldigt trött, har svårt att sova eller gråter ihållande

   • spända eller slappa muskler

   • darrningar, ryckningar eller kramper

   • förstärkta reflexer

   • lättretlighet

   • lågt blodsocker

   Om ditt nyfödda barn har något av dessa symptom eller om du är orolig för ditt barns hälsa ska du kontakta din läkare eller barnmorska för råd.

   Det finns belägg för att sertralin passerar över till bröstmjölk hos människa. Sertralin bör bara ges till ammande kvinnor om din läkare anser att nyttan överväger de eventuella riskerna för barnet.

   Fertilitet

   I djurstudier har det visat sig att vissa läkemedel såsom sertralin kan minska kvaliteten på sperma. I teorin skulle detta kunna påverka fertiliteten, men någon sådan nedsättande effekt av sertralin på fertilitet har ännu ej påvisats hos människa.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Psykofarmaka som sertralin kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Du bör därför inte köra bil eller använda maskiner förrän du vet hur detta läkemedel påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Sertrone

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är:

   Vuxna

   Depression och tvångssyndrom:

   Vanlig effektiv dos är 50 mg dagligen. Dosen kan sedan ökas med 50 mg i taget i intervall om åtminstone en vecka under ett antal veckor. Den maximalt rekommenderade dosen är 200 mg dagligen.

   Paniksyndrom, social fobi och posttraumatiskt stressyndrom:

   Behandlingen bör starta med 25 mg dagligen, och därefter ökas till 50 mg dagligen efter en vecka. Dosen kan sedan ökas med 50 mg i taget under ett antal veckor. Den maximalt rekommenderade dosen är 200 mg dagligen.

   Användning för barn och ungdomar

   Sertrone får endast ges till barn och ungdomar i åldrarna 6-17 år som lider av tvångssyndrom (OCD).

   Tvångssyndrom:

   Barn 6-12 år: Rekommenderad startdos är 25 mg dagligen. Efter en vecka kan läkaren öka dosen till 50 mg dagligen. Maximal dos är 200 mg dagligen.

   Ungdomar 13-17 år: Rekommenderad startdos är 50 mg dagligen. Maximal dos är 200 mg dagligen.

   Om du har lever- eller njurproblem, tala om det för din läkare och följ de anvisningar du får.

   Administreringssätt

   Sertrone tabletter kan tas med eller utan mat.

   Ta läkemedlet en gång dagligen, antingen på morgonen eller på kvällen.

   Din läkare kommer att säga till dig hur länge du ska ta detta läkemedel. Det beror på sjukdomens natur och hur bra du svarar på behandlingen. Det kan ta flera veckor innan dina symtom förbättras.

   Behandling av depression bör vanligtvis fortsätta i 6 månader efter att du har märkt en förbättring.

   Om du har tagit för stor mängd av Sertrone

   Om du fått i dig för stor mängd Sertrone av misstag, kontakta omedelbart din läkare, Giftinformationscentralen (tel. 112) eller uppsök närmsta akutmottagning. Ta alltid med dig läkemedelsförpackningen med etiketten på, oavsett om det är något läkemedel kvar eller inte.

   Symtomen på överdosering kan vara dåsighet, illamående och kräkningar, snabba hjärtslag, skakningar, upprördhet, yrsel och, i sällsynta fall, medvetslöshet.

   Om du har glömt att använda Sertrone

   Om du glömmer en tablett, ta inte den missade tabletten. Ta nästa tablett i rätt tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Sertrone

   Sluta inte att ta Sertrone , såvida inte läkaren säger till dig det. Din läkare vill att du gradvis minskar dosen av Sertrone under flera veckor innan du helt slutar att ta läkemedlet. Om du plötsligt slutar att ta detta läkemedel kan du få biverkningar som yrsel, domningar, sömnproblem, upprördhet eller ångest, huvudvärk, illamående, kräkningar och skakningar. Om du upplever någon av dessa biverkningar eller några andra biverkningar när du slutar att ta Sertrone, kontakta din läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Illamående är den vanligaste biverkningen. Biverkningarna beror på dosen och går ofta över eller och avtar efter fortsatt behandling.

   Tala genast med din läkare om du upplever något av följande symtom när du har tagit detta läkemedel. Symtomen kan vara allvarliga.

   • om du får svåra hudutslag med blåsor (erythema multiforme) (detta kan drabba munnen och tungan). Det kan vara tecken på en sjukdom som heter Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys (TEN). Din läkare avbryter i så fall behandlingen.

   • allergisk reaktion eller allergi, vilket kan ge symtom som kliande hudutslag, andningsproblem, väsande andning, svullnader i ögonlocken, ansiktet eller på läpparna

   • om du blir upprörd eller förvirrad eller får diarré, feber och högt blodtryck, kraftiga svettningar och snabba hjärtslag. Detta är symtom på serotonergt syndrom. I sällsynta fall kan detta syndrom uppträda när du tar vissa andra läkemedel på samma gång som sertralin. Din läkare kan vilja avbryta behandlingen.

   • om du får gulaktig hud och gulaktiga ögon, vilket kan tyda på leverskada

   • om du upplever symtom på depression med tankar på att skada dig själv eller begå självmord (självmordstankar).

   • om du börjar känna dig rastlös och inte kan sitta eller stå still efter att du har börjat ta Sertrone. Tala med din läkare om du börjar känna dig rastlös.

   • om du får krampanfall

   • om du har en manisk pedriod (se avsnitt 2 Varningar och försiktighet)

   Följande biverkningar har setts i kliniska studier på vuxna:

   Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

   sömnlöshet, yrsel, sömnighet, huvudvärk, diarré, illamående, muntorrhet, utebliven utlösning, extrem trötthet.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • halsont, anorexi, ökad aptit

   • depression, känna sig konstig, mardrömmar, ångest, upprördhet, oro, minskat sexuellt intresse, tandagnisslan

   • domningar och stickningar, skakningar, muskelsträckning, onormal smak, bristande uppmärksamhet

   • synstörningar, öronringningar

   • hjärtklappning, värmevallningar, gäspningar

   • magont, kräkningar, förstoppning, orolig mage, gaser

   • utslag, ökade svettningar, muskelvärk, potensproblem, smärta i bröstkorgen

   • ledvärk

   • sjukdomskänsla

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • luftrörskatarr, rinnande näsa

   • överkänslighet

   • låga nivåer av sköldkörtelhormon

   • hallucinationer, kraftig lyckokänsla, likgiltighet, onormala tankar, aggression

   • kramper, ofrivilliga muskelsammandragningar, onormal koordination, inte kunna vara still, minnesförlust, minskade känslor, talsvårigheter, yrsel när man ställer sig upp, svimningsanfall, migrän

   • förstorade pupiller

   • öronont, snabba hjärtslag, högt blodtryck, vallningar

   • andningssvårigheter (eventuellt med väsljud), andfåddhet, näsblod

   • inflammation i matstrupen, svårigheter att svälja, hemorrojder, ökad salivavsöndring, störningar i tungrörelserna, rapningar

   • ögonsvullnad, mörklila fläckar i huden, ansiktssvullnad, håravfall, kallsvettning, torr hud, nässelfeber, klåda

   • inflammation i led och ben, muskelsvaghet, ryggont, muskelryckningar

   • behov att kissa på natten, oförmåga att kissa, ökad urinmängd, behöva kissa oftare, problem med att kissa, urininkontinens

   • vaginal blödning, sexuella problem, sexuella problem hos kvinnor, oregelbunden menstruation, bensvullnad, frossa, feber, svaghet, törst, ökade levervärden, viktnedgång, viktuppgång.

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • tarmproblem, öroninfektion, cancer, svullna körtlar, högt kolesterolvärde, lågt blodsocker

   • fysiska symtom på grund av stress eller sinnesrörelse, läkemedelsberoende, psykotisk störning, förföljelsemani, självmordstankar, sömngång, för tidig utlösning

   • allvarlig allergisk reaktion

   • koma, onormala rörelser, svårigheter att röra sig, ökad sinnesförnimmelse, störd sinnesförnimmelse

   • grön starr, problem med tårflödet, fläckar framför ögonen, dubbelseende, ljuset sticker i ögonen, ögonblödning

   • problem med att kontrollera blodsockernivån (diabetes)

   • hjärtattack, långsamma hjärtslag, hjärtproblem, dålig cirkulation i armar och ben, täppt i halsen, snabb andning, långsam andning, talsvårigheter, hicka

   • blod i avföringen, ont i munnen, sår på tungan, tandproblem, tungproblem, munsår, problem med leverfunktionen

   • hudproblem med blåsor, utslag i hårbotten, onormal hårstruktur, onormal hudlukt, bensjukdom

   • minskad urinmängd, svårigheter att kissa, blod i urinen

   • kraftig vaginal blödning, torr vagina, rodnad och smärta i penis och förhud, underlivsflytning, förlängd erektion, utsöndring från brösten

   • bråck, minskad läkemedelstolerans, gångsvårigheter, onormal sperma, ökade kolesterolvärden i blodet, skada, kärlutvidgningsoperation

   • Fall av självmordstankar och självmordsbeteende har rapporterats under behandling med sertralin eller direkt efter avslutad behandling (se avsnitt 2).

   Efter godkännande för försäljning av sertralin har följande biverkningar rapporterats:

   • minskat antal vita blodkroppar, minskat antal blodplättar, endokrina problem, låga blodsalter, ökad blodsockernivå

   • hemska onormala drömmar, självmordsbeteende

   • problem med muskelrörelserna (som att röra sig mycket, muskelsträckning, gångsvårigheter och stelhet, spasmer och ofrivilliga muskelrörelser), plötslig kraftig huvudvärk (som kan vara tecken på ett allvarligt tillstånd som kallas reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom (RCVS)),

   • synpåverkan, olikstora pupiller, problem med blödningar (t.ex. magblödning), tilltagande ärrbildning i lungvävnaden (interstitiell lungsjukdom), inflammation i bukspottkörteln, påverkan på leverfunktionen, gulfärgning av hud och ögon (gulsot)

   • hudödem, hudreaktion mot solen, muskelkramp, bröstförstoring, problem med koagulationen, onormala laboratorievärden, sängvätning, yrsel, svimning, eller obehag i bröstet som kan vara tecken på förändringar i den elektriska aktiviteten i hjärtat (sett på EKG) eller onormal hjärtrytm

   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   I kliniska studier på barn och ungdomar sågs i allmänhet liknande biverkningar som hos vuxna (se ovan). De vanligaste biverkningarna hos barn och ungdomar var huvudvärk, sömnlöshet, diarré och illamående.

   Symptom som kan uppträda när behandlingen avbryts

   Om du plötsligt slutar att ta detta läkemedel kan du uppleva biverkningar såsom yrsel, domningar, sömnstörningar, upprördhet eller ångest, huvudvärk, illamående, kräkningar och skakningar (se avsnitt 3, “Om du slutar att ta Sertrone”).

   En ökad risk för benfrakturer har setts hos patienter som tar denna typ av läkemedel.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Sertrone ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är sertralin. En filmdragerad tablett innehåller 25 mg sertralin (som sertralinhydroklorid).

   • Övriga innehållsämnen är kalciumvätefosfatdihydrat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), hydroxipropylcellulosa, talk och magnesiumstearat i tablettkärnan och hypromellos, titandioxid (E171), talk och propylenglykol i filmdrageringen.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tabletterna är vita, runda, aningen bikonvexa, filmdragerade tabletter med diameter 5,8 mm - 6,6 mm och tjocklek 2,3 mm - 3,3 mm.

   Förpackningsstorlekar: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 98, och 100 tabletter i blisterförpackningar.

   Kartonger med 100 och 250 tabletter i plastburkar finns även tillgängliga.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännandet för försäljning

   KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

   Tillverkare

   KRKA d.d., Novo mesto, Smarjesca cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017–03–22


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Sertrone

  Filmdragerad tablett 25 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 518545
  • Tillverkare: KRKA Sverige AB

  290,62 kr

  Jämförpris: 2,91 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?