Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Sertralin Krka

   50 mg och 100 mg filmdragerade tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR SERTRALIN KRKA OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER SERTRALIN KRKA
   3. HUR DU ANVÄNDER SERTRALIN KRKA
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV SERTRALIN KRKA
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD ÄR SERTRALIN KRKA OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Vad används dåSertralin Krka för?


   Det verksamma innehållsämnet i Sertralin Krka är sertralin. Sertralin tillhör en grupp läkemedel som kallas SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare). Dessa läkemedel används för att behandla depression och/eller ångestsjukdomar.


   Sertralin Krka kan användas för att behandla

   • depression och förebygga återkommande depression (hos vuxna)

   • social fobi (hos vuxna)

   • posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (hos vuxna)

   • paniksyndrom (hos vuxna)

   • tvångssyndrom (OCD) (hos vuxna, samt barn och ungdomar i åldersgruppen 6-17 år).

   Depression är en klinisk sjukdom med symtom som att du känner dig ledsen, inte kan sova ordentligt eller njuta av livet som vanligt.


   Tvångssyndrom och paniksyndrom är sjukdomar som kopplas till ångest med symtom som konstant besvär av fixeringar (tvångsföreställningar) vilket gör att du måste upprepa olika ritualer (tvång).


   Posttraumatiskt stressyndrom är ett tillstånd som kan uppträda efter en mycket emotionellt traumatisk upplevelse, med en del symtom som liknar depression och ångest. Social fobi (socialt ångestsyndrom) är en sjukdom som kopplas till ångest. Sjukdomen kännetecknas av känslor av intensiv ångest eller vånda i sociala situationer (t.ex. att tala med främmande människor, att tala inför grupper av människor, att äta eller dricka inför andra människor eller att bekymra sig över att man kanske uppför dig generande).


   Läkaren har bedömt att detta läkemedel är lämpligt för att behandla din sjukdom.


   Fråga läkaren om du är osäker på varför du har fått Sertralin Krka.


   Sertralin som finns i Sertralin Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


   2. INNAN DU ANVÄNDER SERTRALIN KRKA

   Använd inte Sertralin Krka:

   • om du är allergisk (överkänslig) mot sertralin eller mot något av övriga innehållsämnen i Sertalin Krka

   • om du tar eller har tagit läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) (t.ex. selegilin, moklobemid) eller läkemedel som liknar MAO-hämmare (t.ex. linezolid). Om du avbryter behandlingen med sertralin måste du vänta åtminstone 1 vecka innan du kan påbörja behandling med en MAO-hämmare. Om du avbryter behandlingen med en MAO-hämmare måste du vänta åtminstone 2 veckor innan du kan påbörja behandling med sertralin.

   • om du tar ett läkemedel som heter pimozid (ett läkemedel mot psykiska sjukdomar).

   Var särskilt försiktig med Sertralin Krka:

   Alla läkemedel passar inte alltid alla människor. Tala med läkaren innan du tar Sertralin Krka om du har eller tidigare har haft något av följande:


   • Serotonergt syndrom. I sällsynta fall kan detta syndrom uppträda när du tar vissa andra läkemedel på samma gång som sertralin. (Symtomen på serotonergt syndrom beskrivs i avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”). Läkaren har berättat för dig om du har haft detta tidigare.

   • Lågt natriumvärde i blodet, eftersom detta kan inträffa när man behandlas med Sertralin Krka. Tala också om för läkaren om du tar vissa läkemedel mot högt blodtryck, eftersom sådana läkemedel också kan förändra natriumnivåerna i blodet.

   • Var särskilt försiktig om du är äldre, eftersom du kan löpa högre risk att få låga natriumvärden i blodet (se ovan).

   • Leversjukdom. Läkaren kan bedöma att du bör ha en lägre dos av Sertralin Krka.

   • Diabetes. Blodsockernivåerna kan påverkas på grund av Sertralin Krka och din diabetesmedicin kan behöva anpassas.

   • Epilepsi eller om du tidigare har haft kramper. Om du får ett krampanfall, kontakta din läkare omedelbart.

   • Sjukdom med mani och depression (bipolär sjukdom) eller schizofreni. Om du har en manisk period, kontakta din läkare omedelbart.

   • Självmordstankar (se nedan ”Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv”)

   • Blödningar, eller om du har tagit läkemedel som tunnar ut blodet (t.ex. acetylsalicylsyra eller warfarin) eller som kan öka risken för blödning.

   • Om du är barn eller ungdom under 18 år. Sertralin Krka ska bara ges till barn och ungdomar i åldrarna 6-17 år om de lider av tvångssyndrom. Om du behandlas för denna sjukdom kommer läkaren att vilja kontrollera dig noggrant (se ”Användning hos barn och ungdomar” nedan).

   • Om du får elbehandling (s.k. elektrokonvulsiv behandling, ECT).

   • Om du har problem med ökat tryck i ögonen (såsom vissa typer av glaukom eller grön starr).


   Rastlöshet/akatisi

   Användning av sertralin har kopplats till akatisi (plågsam rastlöshet och behov att röra på sig, att ofta inte kunna sitta eller stå still). Detta uppträder oftast under de första behandlingsveckorna. Att öka dosen kan vara skadligt för patienter som utvecklar sådana symtom.


   Utsättningsreaktioner

   Reaktioner i anslutning till att behandlingen avbryts är vanliga, särskilt om behandlingen stoppas plötsligt (se avsnitt 4, Eventuella biverkningar). Risken för att få utsättningssymtom beror på hur länge du behandlats, doseringen och hur snabbt dosen trappas ner. I allmänhet är dessa symtom lätta till måttliga, men för vissa patienter kan de vara allvarliga. Symtomen uppträder normalt inom de första dagarna efter avbrytandet av behandlingen och försvinner vanligen av sig själv eller avklingar inom 2 veckor. Hos vissa patienter kan de sitta i längre (2-3 månader eller mer). Om behandlingen med sertralin ska avbrytas rekommenderas att dosen minskas gradvis under en period om flera veckor eller månader, beroende på patientens behov.


   Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv.

   Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

   Dessa tankar kan vara vanliga:

   • om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,

   • om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

   Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider avoro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.


   Användning hos barn och ungdomar

   Sertralin ska normalt inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år, förutom till patienter med tvångssyndrom. Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos personer under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan Sertralin Krka skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om en läkare har skrivit ut Sertralin Krka till en patient under 18 år och du vill diskutera detta, kontakta läkaren. Du ska också informera läkaren om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om dessa symtom förvärras hos en person under 18 år som tar Sertralin Krka. Dessutom har de långsiktiga effekterna hos Sertralin Krka på tillväxt, mognad och utveckling av intellekt och beteende ännu inte fastställts hos denna åldersgrupp.


   Intag av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Vissa läkemedel kan påverka effekten hos Sertralin Krka, eller också kan Sertralin Krka minska effekten hos andra läkemedel som tas samtidigt.


   Intag av Sertralin Krka tillsammans med följande läkemedel kan ge allvarliga biverkningar:

   • läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) som moklobemid (mot depression) och selegilin (mot Parkinsons sjukdom) samt antibiotikumet linezolid. Använd inte Sertralin Krka tillsammans med MAO-hämmare.

   • läkemedel mot psykiska sjukdomar (pimozid). Använd inte Sertralin Krka tillsammans med pimozid.


   Tala med läkaren om du tar något av följande läkemedel:

   • Naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum). Effekten från johannesört kan vara i 1-2 veckor. Tala med din läkare.

   • Produkter som innehåller aminosyran tryptofan

   • Läkemedel mot svår värk (t.ex. tramadol)

   • Läkemedel som används vid narkos eller för att behandla kronisk smärta (fentanyl)

   • Läkemedel mot migrän (t.ex. sumatriptan)

   • Blodförtunnande läkemedel (warfarin)

   • Läkemedel mot smärta/ledinflammation (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), t.ex. ibuprofen, acetylsalicylsyra)

   • Lugnande medel (diazepam)

   • Diuretika (urindrivande medel)

   • Läkemedel mot epilepsi (fenytoin, fenobarbital, karbamazepin)

   • Läkemedel mot diabetes (tolbutamid)

   • Läkemedel mot stark magsyra och magsår (cimetidin, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol)

   • Läkemedel mot mani och depression (litium)

   • Andra läkemedel mot depression (t.ex. amitriptylin, nortriptylin, nefazodon, fluoxetin, fluvoxamin)

   • Läkemedel mot schizofreni och andra psykiska sjukdomar (t.ex. perfenazin, levomepromazin och olanzapin).

   • Läkemedel som används för att reglera hjärtats hastighet och rytm (t ex flekainid, propafenon).

   • Läkemedel mot högt blodtryck eller kärlkramp(diltiazem, verapamil)

   • Läkemedel mot bakterieinfektioner (t.e.x. erytromycin, klaritromycin, telitromycin)

   • Läkemedel mot svampinfektioner (t.ex. ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol, flukonazol)

   • Läkemedel för förebyggande av illamående och kräkning (aprepitant)

   Intag av Sertralin Krka med mat och dryck:

   Sertralin Krka tabletter kan tas med eller utan måltid.

   Alkohol bör undvikas när du behandlas med Sertralin Krka.

   Sertralin bör inte tas i kombination med grapefruktjuice eftersom detta kan öka nivån av sertralin i kroppen.

   Graviditet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


   Sertralins säkerhet på gravida kvinnor har inte fastställts fullständigt. Sertralin bör bara ges till gravida kvinnor om läkaren anser att nyttan för modern överväger de eventuella riskerna för fostret. Kvinnor i fertil ålder som behandlas med med sertralin bör använda lämpligt preventivmedel.


   Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Sertralin Krka. När läkemedel såsom sertralin används under graviditet, särskilt under de tre sista månaderna, kan de öka risken för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.


   Ditt nyfödda barn kan även få andra symptom som vanligtvis börjar inom de första 24 timmarna efter födseln, symptomen inkluderar:

   - svårigheter att andas

   - blåaktig hud eller att barnet är för varmt eller kallt

   - blåa läppar

   - kräkningar eller att barnet inte äter ordentligt

   - att barnet är väldigt trött, har svårt att sova eller gråter ihållande

   - spända eller slappa muskler

   - darrningar, ryckningar eller kramper

   - förstärkta reflexer

   - irritabilitet

   - lågt blodsocker.

   Om ditt nyfödda barn har något av dessa symptom eller om du är orolig för ditt barns hälsa ska du kontakta din läkare eller barnmorska för råd.

   Amning

   Det finns belägg för att sertralin utsöndras i bröstmjölk hos människa. Sertralin bör bara ges till ammande kvinnor om läkaren anser att nyttan för modern överväger de eventuella riskerna för barnet.


   Fertilitet

   I djurstudier har det visat sig att vissa läkemedel såsom sertralin kan minska kvaliteten på sperma. I teorin skulle detta kunna påverka fertiliteten, men någon sådan nedsättande effekt av sertralin på fertilitet har ännu ej påvisats hos människa.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Psykofarmaka som sertralin kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Du bör därför inte köra bil eller använda maskiner förrän du vet hur detta läkemedel påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU ANVÄNDER SERTRALIN KRKA

   Doseringsanvisning

   Ta alltid Sertralin Krka enligt läkarens anvisningar.

   Sertralin Krka tabletter kan tas med eller utan mat.


   Ta läkemedlet en gång dagligen, antingen på morgonen eller på kvällen.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vanlig dos är:

   Vuxna

   Depression och tvångssyndrom

   Vanlig effektiv dos är 50 mg dagligen. Dosen kan sedan ökas med 50 mg i taget i

   intervall om åtminstone en vecka under ett antal veckor. Den maximalt rekommenderade dosen är 200 mg dagligen.

   Paniksyndrom, social fobi och posttraumatiskt stressyndrom

   Behandlingen bör starta med 25 mg dagligen, och därefter ökas till 50 mg dagligen

   efter en vecka. Dosen kan sedan ökas med 50 mg i taget under ett antal veckor. Den maximalt

   rekommenderade dosen är 200 mg dagligen.


   Barn och ungdomar

   Sertralin Krka får endast ges till barn och ungdomar i åldrarna 6-17 år som lider av tvångssyndrom (OCD).

   Tvångssyndrom:

   Barn 6-12 år: Rekommenderad startdos är 25 mg dagligen. Efter en vecka kan läkaren öka

   dosen till 50 mg dagligen. Maximal dos är 200 mg dagligen.

   Ungdomar 13-17 år: Rekommenderad startdos är 50 mg dagligen. Maximal dos är 200 mg

   dagligen.


   Om du har lever- eller njurproblem, tala om det för din läkare och följ de anvisningar du får.


   Din läkare kommer att säga till dig hur länge du ska ta detta läkemedel. Det beror på sjukdomens natur och hur bra du svarar på behandlingen. Det kan ta flera veckor innan dina symtom förbättras.

   Behandling av depression bör vanligtvis fortsätta i 6 månader efter att du har märkt en förbättring.

   Om du har tagit för stor mängd av Sertralin Krka

   Om du fått i dig för stor mängd Sertralin Krka av misstag, kontakta omedelbart din läkare, Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, tel. 09-471 977 i Finland) eller uppsök närmsta akutmottagning. Ta alltid med dig läkemedelsförpackningen med etiketten på, oavsett om det är något läkemedel kvar eller inte.


   Symtomen på överdosering kan vara dåsighet, illamående och kräkningar, snabba hjärtslag, skakningar, upprördhet, yrsel och, i sällsynta fall, medvetslöshet.

   Om du glömt att ta Sertralin Krka:

   Om du glömmer en tablett, ta inte den missade tabletten. Ta nästa tablett i rätt tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Sertralin Krka

   Sluta inte att ta Sertralin Krka, såvida inte läkaren säger till dig det. Din läkare vill att du gradvis minskar dosen av Sertralin Krka under flera veckor innan du helt slutar att ta läkemedlet. Om du plötsligt slutar att ta detta läkemedel kan du få biverkningar som yrsel, domningar, sömnproblem, upprördhet eller ångest, huvudvärk, illamående, kräkningar och skakningar. Om du upplever någon av dessa biverkningar eller några andra biverkningar när du slutar att ta Sertralin Krka, kontakta din läkare.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Sertralin Krka orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

   information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   Illamående är vanligaste biverkningen. Biverkningarna beror på dosen och är ofta övergående och avtar efter fortsatt behandling.


   Tala genast med din läkare om du upplever något av följande symtom när du har tagit detta läkemedel.

   Symtomen kan vara allvarliga.

   • om du får svåra hudutslag med blåsor (erythema multiforme) (detta kan drabba munnen och tungan). Det kan vara tecken på en sjukdom som heter Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys (TEN). Din läkare avbryter i så fall behandlingen.

   • allergisk reaktion eller allergi, vilket kan ge symtom som kliande hudutslag, andningsproblem, väsande andning, svullnader i ögonlocken, ansiktet eller på läpparna

   • om du blir upprörd eller förvirrad eller får diarré, feber och högt blodtryck, kraftiga svettningar och snabba hjärtslag. Detta är symtom på serotonergt syndrom. I sällsynta fall kan detta syndrom uppträda när du tar vissa andra läkemedel på samma gång som sertralin. Din läkare kan vilja avbryta behandlingen.

   • om du får gulaktig hud och gulaktiga ögon, vilket kan tyda på leverskada

   • om du upplever symtom på depression med självmordstankar.

   • om du börjar känna dig rastlös och inte kan sitta eller stå still efter att du har börjat ta Serralin Krka. Tala med din läkare om du börjar känna dig rastlös.

   • om du får ett krampanfall.

   • om du har en manisk period (se avsnitt 2 ”Var särskilt försiktig med Sertralin Krka”).


   Följande biverkningar har setts i kliniska studier på vuxna.


   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

   • sömnlöshet, yrsel, sömnighet, huvudvärk, diarré, illamående, muntorrhet, utebliven utlösning, trötthet.


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10):

   • halsont, anorexi, ökad aptit,

   • depression, känna sig konstig, mardrömmar, ångest, upprördhet, oro, minskat sexuellt intresse, tandagnisslan,

   • domningar och stickningar, skakningar, muskelsträckning, onormal smak, bristande uppmärksamhet,

   • synstörningar, öronringningar,

   • hjärtklappning, värmevallningar, gäspningar,

   • magont, kräkningar, förstoppning, orolig mage, gaser,

   • utslag, ökade svettningar, muskelvärk, sexuella störningar, potensproblem, smärta i bröstkorgen.


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • luftrörskatarr, rinnande näsa,

   • hallucinationer, kraftig lyckokänsla, likgiltighet, onormala tankar,

   • kramper, ofrivilliga muskelsammandragningar, onormal koordination, inte kunna vara still, minnesförlust, minskade känslor, talsvårigheter, yrsel när man ställer sig upp, migrän,

   • öronont, snabba hjärtslag, högt blodtryck, vallningar,

   • andningssvårigheter (eventuellt med väsljud), andfåddhet, näsblod,

   • inflammation i matstrupen, svårigheter att svälja, hemorrojder, ökad salivavsöndring, störningar i tungrörelserna, rapningar,

   • ögonsvullnad, mörklila fläckar i huden, håravfall, kallsvettning, torr hud, nässelfeber,

   • inflammation i led och ben, muskelsvaghet, ryggont, muskelryckningar, behov att kissa på natten, oförmåga att kissa, ökad urinmängd, behöva kissa oftare, problem med att kissa,

   • vaginal blödning, sexuella problem hos kvinnor, sjukdomskänsla, frossa, feber, svaghet, törst, viktnedgång, viktuppgång.   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer):

   • tarmproblem, öroninfektion, cancer, svullna körtlar, högt kolesterolvärde, lågt blodsocker,

   • fysiska symtom på grund av stress eller sinnesrörelse, läkemedelsberoende, psykotisk störning, aggression, förföljelsemani, självmordstankar, sömngång, för tidig utlösning,

   • koma, onormala rörelser, svårigheter att röra sig, ökad sinnesförnimmelse, störd sinnesförnimmelse,

   • grön starr, problem med tårflödet, fläckar framför ögonen, dubbelseende, ljuset sticker i ögonen, ögonblödning, förstorade pupiller,

   • hjärtattack, långsamma hjärtslag, hjärtproblem, dålig cirkulation i armar och ben, täppt i halsen, snabb andning, långsam andning, talsvårigheter, hicka,

   • blod i avföringen, ont i munnen, sår på tungan, tandproblem, tungproblem, munsår, problem med leverfunktionen,

   • hudproblem med blåsor, utslag i hårbotten, onormal hårstruktur, onormal hudlukt, bensjukdom,

   • minskad urinmängd, urininkontinens, svårigheter att kissa,

   • kraftig vaginal blödning, torr vagina, rodnad och smärta i penis och förhud, underlivsflytning, förlängd erektion, utsöndring från brösten,

   • bråck, minskad läkemedelstolerans, gångsvårigheter, onormala laboratorievärden, onormal sperma, skada, kärlutvidgningsoperation.

   • självmordstankar, självmordsbeteende: fall av självmordstankar och självmordsbeteende har rapporterats under behandling med sertralin eller direkt efter avslutad behandling (se avsnitt 2).


   Efter marknadsföringen av sertralin har följande biverkningar rapporterats:

   • minskat antal vita blodkroppar, minskat antal blodplättar, lågt värde av sköldkörtelhormon, endokrina problem, låga blodsalter, problem med att kontrollera blodsockernivån (diabetes), ökad blodsockernivå,

   • hemska onormala drömmar,

   • problem med muskelrörelserna (som att röra sig mycket, muskelsträckning, gångsvårigheter och stelhet, muskelryckningar och ofrivilliga muskelrörelser), svimningsanfall, plötslig kraftig huvudvärk (som kan vara tecken på ett allvarligt tillstånd som kallas reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom (RCVS)),

   • onormal syn, ojämna pupiller, problem med blödningar (t.ex. näsblod, magblödning eller blod i urinen), lungsjukdomar som påverkar vävnaden i lungorna, inflammation i bukspottkörteln, allvarliga problem med leverfunktionen, gulfärgning av hud och ögon (gulsot),

   • hudödem, hudreaktion mot solen, klåda, ledvärk, muskelkramp, bröstförstoring, oregelbundna menstruationer, bensvullnad, problem med koagulationen och allvarlig allergisk reaktion.


   En ökad risk för benfrakturer har setts hos patienter som tar denna typ av läkemedel.


   Biverkningar hos barn och ungdomar:

   I kliniska studier på barn och ungdomar sågs i allmänhet liknande biverkningar som hos vuxna (se ovan). De vanligaste biverkningarna hos barn och ungdomar var huvudvärk, sömnlöshet, diarré och illamående.


   Symptom som kan uppträda när behandlingen avbryts

   Om du plötsligt slutar att ta detta läkemedel kan du uppleva biverkningar såsom yrsel, domningar, sömnstörningar, upprördhet eller ångest, huvudvärk, illamående, kräkningar och skakningar (se avsnitt 3, ”Om du slutar att ta Sertralin Krka”).


   En ökad risk för benfrakturer har setts hos patienter som tar denna typ av läkemedel.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

   information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. FÖRVARING AV SERTRALIN KRKA

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   Innehållsdeklaration


   - Det aktiva innehållsämnet är 50 mg eller 100 mg sertralin (som sertralinhydroklorid).

   - Övriga innehållsämnen är kalciumvätefosfatdihydrat (E341), mikrokristallin cellulosa (E460), natriumstärkelseglykolat (typ A), hydroxipropylcellulosa (E463), talk (E553) och magnesiumstearat (E572) i tablettkärnan och hypromellos (E464), titandioxid (E171), talk (E553 ) och propylenglykol i filmdrageringen.


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


   50 mg: Tabletterna är vita, ovala, lätt bikonvexa, filmdragerade tabletter med brytskåra på ena sidan och märkning ”S3” på andra. Tabletterna kan delas i två lika stora delar.

   100 mg: Tabletterna är vita, runda, lätt bikonvexa, filmdragerade tabletter med avfasade kanter och brytskåra på ena sidan. Tabletterna kan delas i två lika stora delar.


   Förpackningsstorlekar: 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 98, 100x1 (endos) och 100 tabletter i blisterförpackningar (Al/PVC).


   Tabletter finns även tillgängliga i plastburkar av polyeten (HDPE) med 100, 250 eller 500 tabletter.


   Innehavare av godkännandet för försäljning

   KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige


   Tillverkare

   KRKA d.d., Novo mesto, Smarjesca cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2014–01–20

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Sertralin Krka

  Filmdragerad tablett 50 mg 100 x 1 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 024366
  • Tillverkare: KRKA Sverige AB

  310,19 kr

  Jämförspris: 3,10 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?