Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Serevent Diskus

   50 mikrogram/dos Inhalationspulver, avdeladdos
   Salmeterol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD SEREVENT DISKUS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER SEREVENT DISKUS
   3. HUR DU ANVÄNDER SEREVENT DISKUS
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR SEREVENT DISKUS SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD SEREVENT DISKUS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Serevent är en långverkande luftrörsvidgare som verkar i huvudsak på luftrören (bronselektiv beta-stimulerare),så att kramp och tilltäppning (bronkobstruktion)minskar under minst 12 timmar. Effekten sätter in inom 10–20 minuter. Full effekt uppnås efter 2-3 timmar.


   Serevent Diskus används vid underhållsbehandling av astma tillsammans med inhalerade kortisonpreparat samt vid KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom). Serevent Diskus ger inte omedelbar lindring vid akuta astmaanfall. Man ska då ta en annan luftrörsvidgande medicin. Om behandlingen inte ger önskad effekt, kontakta läkare.

   Om du behandlas för astma ska du alltid ha både Serevent och inhalationskortison som du ska ta tillsammans.

   2. INNAN DU ANVÄNDER SEREVENT DISKUS

   Använd inte Serevent Diskus

   - Om du är allergisk (överkänslig) mot salmeterol eller mot övriga innehållsämnen i Serevent Diskus. Laktosmonohydrat kan innehålla mjölkprotein.

   Var särskilt försiktig med Serevent Diskus

   Rådgör med läkare innan behandling med Serevent Diskus påbörjas om du har någon av följande sjukdomar:

   - hjärt-kärlsjukdom

   - ökad sköldkörtelfunktion (hypertyreos)

   - diabetes

   - tillstånd med minskad kaliumhalt i blodet.


   Innan du börjar använda Serevent ,tala om för din läkare om du behandlas för svampinfektion med läkemedel innehållande ketokonazol eller itrakonazol, eller om du behandlas för HIV med ritonavir. Dessa läkemedel kan öka risken för biverkningar med Serevent, inklusive oregelbunden hjärtrytm, eller förvärra biverkningar.


   Om du använder Serevent för astma kan din läkare vilja följa upp dina symtom mer regelbundet. Om din astma eller andning försämras ska du ta kontakt med din läkare.

   Användning av andra läkemedel

   Effekten av behandlingen kan påverkas om Serevent och vissa andra läkemedel tas samtidigt. Rådgör därför med din läkare före samtidig användning av andra mediciner. Vissa blodtrycksmediciner (beta-blockerare) kan upphäva effekten av Serevent.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet och amning

   Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid användning av Serevent under graviditet.

   Det är okänt om Serevent går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Serevent Diskus

   Serevent Diskus innehåller laktos upp till 12,5 mg/dos. Denna mängd orsakar normalt inga problem för laktosintoleranta personer.


   3. HUR DU ANVÄNDER SEREVENT DISKUS

   Använd alltid Serevent Diskus enligt läkarens anvisningar. Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

   Vanlig dos för vuxna och barn från 6 års ålder är 1 dos morgon och kväll.För att uppnå full effekt bör Serevent Diskus användas regelbundet. Serevent Diskus bör inte användas mer än 2 gånger per dygn. Se bruksanvisning för mer information.

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Vid överdosering kan du få ökad hjärtklappning, darrningar och huvudvärk.

   Om du har glömt att ta Serevent Diskus

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Serevent Diskus orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Biverkningar indelas i följande kategorier:

   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 10)

   Vanliga (fler än 1 person av 100)

   Mindre vanliga (färre än 1 person av 100)

   Sällsynta (färre än 1 person av 1000)

   Mycket sällsynta (färre än 1 person av 10 000)


   Vanliga/Mindre vanliga: Darrningar, hjärtklappning, muskelkramp, huvudvärk


   Sällsynta/Mycket sällsynta: Överkänslighetsreaktioner, t.ex. nässelfeber, hudutslag, svullnad i ansikte, munhåla och svalg, kramp i luftrören, anafylaktiska reaktioner/chock (en typ av svår allergisk reaktion/chock). Kontakta då omedelbart läkare. Led- och muskelvärk. Oregelbunden hjärtrytm. Irritation i munhåla och svalg.


   Förhöjda blodglukosnivåer har rapporterats i mycket sällsynta fall.


   Inhalationsbehandling kan genom ej klarlagda mekanismer ge upphov till kramp i luftrören. Biverkningarna är ofta dosberoende.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR SEREVENT DISKUS SKA FÖRVARAS

   * Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   * Förvaras vid högst 30ºC.


   * Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Frågga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. Eftersom läkemedelsrester kan finnas kvar i de tomma förpackningarna bör man inte kasta dessa i soporna utan även de tomma förpackningarna bör återlämnas till apotek.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen i Serevent Diskus är salmeterol. varje dos innehåller 50 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat)

   Övrigt innehållsämne är laktosmonohydrat (som innehåller mjölkproteiner)


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Sereven Diskus är en formgjuten plastinhalator, i vilken inhalationspulvret ligger förpackat i avdelade blisterdoser i en folieremsa med ett avrivbart hölje.


   Serevent Diskus är förpackad i kartonger i förpackningsstorlekarna 1x60 doser eller 180 (3x60) doser.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Sverige

   Tel: 042-32 66 95


   Ompackare:

   Interport Ltd.

   Brandon House

   Marlowe Way

   Croydon

   CRO 4XS

   England


   Tillverkare:

   GlaxoSmithKline- koncernen


   BRUKSANVISNING

   Läs noggrant igenom bruksanvisningen, innan du använder Serevent Diskus.


   1. ÖPPNA

   Fatta tag om inhaltorn och för tumgreppet i pilens riktning så långt det går.


   2. MATA FRAM

   Håll inhalatorn med munstycket mot dig. För frammatningsspaken från dig, så långt det går- tills ett klick hörs. Serevent Diskus är nu klar att användas.


   3. INHALERA

   * Gör en normal utandning

   OBS! Andas aldrig ut genom inhalatorn

   * För därefter inhalatorn till munnen och slut läpparna om munstycket. Andas in djupt genom munnen.

   * Tag bort inhalatorn

   * Håll andan 5-10 sekunder

   * Andas ut


   4. STÄNG

   Du stänger inhalatorn genom att föra tumgreppet mot dig så långt det går. Ett klick hörs när inhalatorn stängs. Frammatningsspaken har nu automatiskt återgått till sitt ursprungsläge. Inhalatorn är klar att användas på nytt.


   KOM IHÅG

   Förvara inhalatorn vid högst 30º


   Förvara inhalatorn stängd


   Andas aldrig ut genom inhalatorn

   Rör endast frammatningsspaken, när du ska inhalera

   Behöver ej rengöras

   Överskrid ej ordinerad dosering

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   24 januari 2011

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Serevent Diskus

  Inhalationspulver, avdelad dos 50 mikrogram/dos 180 dos(er) Inhalator

  • Varunummer: 435680

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / dos(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?