Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Sendoxan

   50 mg Dragerade tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte inte vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR SENDOXAN OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER SENDOXAN
   3. HUR DU ANVÄNDER SENDOXAN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR SENDOXAN SKA FÖRVARAS

   FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   - Det aktiva innehållsämnet är cyklofosfamidmonohydrat motsvarande cyklofosfamid 50 mg.

   - Övriga innehållsämnen är sackaros, majsstärkelse, laktosmonohydrat 24,6 mg, talk, kalciumvätefosfatdihydrat, titandioxid (färgämne E 171), kalciumkarbonat, makrogol 35 000, kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, gelatin, povidon, karmellosnatrium, glycerol 85%, polysorbat 20, montanglykol-vax.


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tryckförpackning, 100 tabletter


   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

   Sverige:

   Baxter Medical AB

   Box 63

   SE-16494 Kista


   Tillverkare:

   Baxter Oncology GmbH

   Plant Künsebeck

   Kantstrasse 2

   D-33790 Halle Künsebeck

   Tyskland


   1. VAD ÄR SENDOXAN OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Vad används dåSendoxan för?   Sendoxan är ett medel mot cancer som skadar arvsmassan i cellerna på ett sätt som gör att celldelningen hämmas och cellerna dör. Sendoxan hämmar också immunförsvaret.
   Sendoxan används huvudsakligen vid olika typer av cancer samt mot vissa så kallade autoimmuna sjukdomar, t ex långvarig och svår ledgångsreumatism (reumatoid artrit).


   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER SENDOXAN

   Använd inte Sendoxan :


   • Om du någonsin har haft en allergisk reaktion mot cyklofosfamid.En allergisk reaktion kan ha symtom som andningssvårigheter, väsande andning, utslag, klåda eller svullnad av ansikte och läppar.

   • Om din benmärg inte fungerar som den ska (speciellt om du tidigare behandlats med cytostatika och/eller strålterapi). Ditt blod kommer att testas för att kontrollera din benmärgsfunktion.

   • Om du har en pågående inflammation i urinblåsan, vilket visar ig genom urinering (cystit).

   • Om du har en pågående infektion.

   • Om du har svårigheter att kasta vatten på grund av något hinder i urinvägarna.

   • Om du ammar

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Sendoxan:

   • om du får eller nyligen fått strålbehandling eller kemoterapi.

   • om du har leverproblem.

   • om du har njurproblem. Din läkare kommer att ta blodprov för att undersöka hur väl dina njurar och din lever fungerar.

   • om du har problem med hjärtat eller har fått strålbehandling av hjärttrakten.

   • om du har generellt dålig hälsa och är svag.

   • om du är äldre

   • om du tänker bli gravid (se avsnitt “Graviditet, amning och fertilitet”)

   • Sendoxan kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

   • Sluta att ta Sendoxan och kontakta läkare snarast möjligt om du får oförklarlig muskelsmärta, muskelkramper eller muskelsvaghet.


   Påverkan av blod-och immunförsvaret

   • Blodcellerna produceras i benmärgen. Det finns tre sorter: röda blodceller, som transporterar runt syre i kroppen, vita blodceller som bekämpar infektioner och blodplättar, som får blodet att levra sig.

   • Efter att ha tagit Sendoxan kommer antalet av alla tre typer av blodceller att sjunka. Detta är en oundviklig biverkan av Sendoxan. Antalet blodceller kommer att nå sin lägsta nivå ca 5 – 10 dagar efter att du börjat ta Sendoxan, och kommer att fortsätta vara lågt tills några dagar efter att kuren avslutats. De flesta uppnår normalt antal blodceller inom 21- 28 dagar. Om du fått mycket kemoterapi tidigare kan det ta längre tid att uppnå normal nivå.

   • Du kommer sannolikt att få infektioner när antalet blodceller minskar. Försök undvika närkontakt med människor som hostar, är förkylda eller har andra infektioner.

   • Din läkare kommer att kontrollera om antalet blodceller är tillräckligt högt före och under behandlingen med Sendoxan.


   Påverkan av tandköttet

   • Det är viktig med noggrann munhygien eftersom sår och infektioner i munnen kan förekomma. Tala med din läkare om detta om du är osäker.   Påverkan av urinblåsan

   • Sendoxan kan skada innerväggarna i urinblåsan och orsaka blödningar. Din läkare vet att detta kan förekomma, och om nödvändigt kommer du att få ett läkemedel kallat Uromitexan (Mesna) som beskyddar urinblåsan.

   • Uromitexan (Mesna) kan ges som injektion, blandat i den intravenösa lösningen eller som tabletter.

   • De flesta som får Sendoxan tillsammans med mesna upplever inga problem med urinblåsan, men läkaren kan vilja testa urinen för eventuellt innehåll av blod genom att använda urinsticka eller mikroskop.

   • Informera omedelbart din läkare om du upptäcker blod i urinen.

   Sendoxan med mat, dryck och alkohol:

   Risken för illamående och kräkningar ökar vid intag av alkohol.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Du ska inte bli gravid medan du tar cyklofosfamid. Detta är för att fostret kan skadas. Informera din läkare om du är gravid, misstänker att du är gravid eller planerar att bli gravid.

   • Varken män eller kvinnor ska försöka skaffa barn inom 6-12 månader efter avslutad behandling. Använd ett effektivt preventivmedel. Be din läkare om råd.

   • Tala med din läkare om möjligheten att frysa in sperma eller ägg innan behandlingen startar.

   • Amma inte under behandling med cyklofosfamid. Be din läkare om råd.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Vissa biverkningar, såsom yrsel, dimsyn, nedsatt syn kan indirekt påverka förmågan att föra fordon och använda maskiner.

   Andra läkemedel och Sendoxan

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   När Sendoxan används samtidigt med andra läkemedel kan effekten påverka eller påverkas av de andra läkemedlen. Det ökar risken för biverkningar och andra oönskade effekter.

   Exempel på läkemedel som påverkar eller påverkas av Sendoxan:

   • Allopurinol, som används mot gikt, kan förstärka biverkningarna av Sendoxan.

   • Suxameton , ett muskelavslappnande läkemedel som används under operationer, kan få en förstärkt effekt.

   • Läkemedel som används i samband med behandling av cancersjukdomar

   • Vissa läkemedel mot inflammation och smärta (indometacin) ökar risken för långsammare utsöndring av vatten, vilket kan medföra ansamling av vatten i kroppen.

   • Vissa läkemedel mot epilepsi (fenobarbital, fenytoin, karbamazepin)

   • Vissa läkemedel mot bland annat magsår (cimetidin)

   • Vissa läkemedel mot högt blodtryck (hydroklorotiazid)

   • Vissa läkemedel mot infektioner (som ex. ciprofloxacin, sulfonamider, klaritromycin, telitromycin)

   • Vissa läkemedel mot svampinfektioner (flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol)

   • Vissa läkemedel mot illamående (aprepitant)

   • Vissa läkemedel som hämmar immunförsvaret (azatioprin, ciklosporin, natalizumab)

   • Rifampicin som används mot tuberkulos

   • Busulfan som ges vid benmärgstransplantationer

   • Bupropion som används vid rökavvänjning kan påverka effekten av Sendoxan

   • Läkemedel som hämmar koagulering av blodet, t ex. warfarin och prasugrel

   • Vissa antibiotika liksom amfotericin B

   • Zidovudin,som används mot virusinfektioner och en typ av läkemedel som kallas proteashämmare

   • Tamoxifen, som används vid hormonbehandling för bröstcancer

   • Vissa typer av läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm, t ex amiodaron

   • Vissa läkemedel mot hjärtsvikt (digoxin)

   • Läkemedel mot högt blodtryck såsom verapamil, ACE-hämmare

   • Strålbehandling av hjärttrakten

   • Läkemedel som tillhör gruppen kortikosteroider

   • Om du ska vaccineras är det viktigt att du talar om att du behandlas med Sendoxan, då man ibland kan få försämrad effekt av vaccinet, och i vissa fall kan vaccineringen orsaka en infektion.

   • Läkemedel mot lätt nedstämdhet även kallad hypericum såsom johannesört

   3. HUR DU ANVÄNDER SENDOXAN

   Doseringsanvisning

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

   Vanlig dos för vuxna är 1-2-(-4) tabletter per dag.

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

   Faktorer som bestämmer dosens storlek är:

   • vilken sjukdom du behandlas för

   • din längd och vikt

   • ditt allmäntillstånd

   • om du har några andra läkemedel mot cancer eller strålbehandling

   Sendoxan ges vanligen som en serie kurer. Efter varje kur görs en paus (en period utan tillförsel av Sendoxan) innan nästa kur.

   Om du har tagit för stor mängd av Sendoxan

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112 i Sverige, tel 09-4711 i Finland).


   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Sendoxan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   • Nedsatt benmärgsfunktion, vilket kan leda till brist på vita blodkroppar (infektionskänslighet), blodplättar (blödningsrisk) och blodbrist

   • Inflammation i ögats bindehinna

   • Illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, buksmärta

   • Hudutslag bland annat nässelutslag

   • Leverpåverkan

   • Håravfall

   • Inflammation i urinblåsan med blod i urinen


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

   • Allvarlig överkänslighetsreaktion (anafylaktisk chock)

   • Tumörsjukdom/cancersjukdom orsakad av behandlingen

   • Minskad salthalt i blodet

   • Vätskeansamling

   • Aptitlöshet och avmagring

   • Yrsel

   • Dimsyn

   • Hjärtpåverkan

   • Bindvävsförändringar i lungor

   • Snuva

   • Inflammation och sår i slemhinnor

   • Inflammation i bukspottkörteln

   • Blödningar och inflammation i mag-tarmkanalen

   • Hud- och nagelförändringar

   • Förändringar i njure, urinledare och urinblåsa

   • Utebliven menstruation

   • Frånvaro/minskning av spermier i sädesvätskan

   • Huvudvärk

   • Feber

   • Lokala reaktioner vid injektionsstället (svullnad, rodnad, sår)


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

   • Kraftig slemhinne- och hudinflammation med hög feber (Stevens-Johnsons syndrom) och svåra hudreaktioner med hudavlossning (toxisk epidermal nekrolys)


   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   • Lunginflammation, blodförgiftning

   • Snabbt sönderfall av tumörceller

   • Tumör/cancersjukdom hos avkomma

   • Okontrollerad blodlevring (DIC)

   • Hemolytiskt uremiskt syndrom (sammansatt symtombild med bl.a anemi, prickformiga blödningar i huden och ibland akut njursvikt.)

   • Nedsatt immunförsvar

   • Vatten förgiftning (t ex förvirring, huvudvärk, yrsel)

   • Blodsockerförändringar

   • Förvirring

   • Hjärnpåverkan, kramper, nervpåverkan (lukt-och smakförändringar)

   • Nedsatt syn, ökat tårflöde

   • Öronringningar, dövhet

   • Hjärtrytmrubbningar

   • Hjärtsvikt

   • Hjärtinfarkt, kärlkramp (bröstsmärta)

   • Blodpropp i kärl och lungorna

   • Blodtrycksförändringar

   • Akut andnödssyndrom (ARDS)

   • Lungpåverkan med t ex. andnöd, hosta, och syrebrist

   • Kramp i luftrören

   • Nästäppa, nysning

   • Inflammation i öronspottskörteln

   • Stopp i gallvägarna

   • Gulsot

   • Vätska i buken

   • Muskelsönderfall, muskelkramper

   • Ökad svettning (hyperhidros)

   • Allvarliga hudförändringar (sklerodermi)

   • Muskel- och ledsmärta

   • Nedsatt njurfunktion inklusive njursvikt

   • Blåskatarr, blåssammandragning (kontraktur)

   • Stora urinmängder (diabetes insipidus)

   • Blödning i urinvägarna inklusive blödande urinvägsinfektion

   • Oförmåga att få barn (infertilitet)

   • För tidig födsel

   • Fosterdöd, missbildningar eller tillväxtstörningar hos foster

   • Kraftlöshet, trötthet, svaghetskänsla

   • Influensaliknande sjukdom, smärta, frossa

   • Förändringar i blodprovsresultat


   Kontakta omedelbart läkare om du ser blod i urinen, får plötslig och oförklarlig feber, har ovanliga smärtor eller svullnader i benen, håll i bröstet och andningsbesvär eller har en känsla av smärta och tyngd i bröstet.
   Vissa biverkningar kan uppkomma efter det att behandlingen med Sendoxan är avslutad. Kontakta därför även sjukhuspersonalen eller din läkare om du misstänker att du drabbats av biverkningar efter det att behandlingens avslutats.

   Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller farmaceut.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR SENDOXAN SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25oC.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-05-09

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Sendoxan

  Dragerad tablett 50 mg 100 styck Blister

  • Varunummer: 044732
  • Tillverkare: Baxter Medical AB

  409 kr

  Jämförpris: 4,09 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?