Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Selokeen

   1 mg/ml injektionsvätska, lösning
   metoprololtartrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska . Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Selokeen är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Selokeen
   3. Hur du använder Selokeen
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Selokeen ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Selokeen är och vad det används för

   Selokeen tillhör läkemedelsgruppen betablockerare. Den aktiva substansen metoprolol minskar effekten av stresshormoner i hjärtat. Det leder till att hjärtat slår långsammare, förhindrar och behandlar rytmstörningar och sänker blodtrycket.


   Selokeen injektionsvätska används för:

   • behandling och förebyggande av oregelbunden hjärtverksamhet (arytmi)

   • behandling av hjärtinfarkt

   2. Vad du behöver veta innan du använder Selokeen

   Använd inte Selokeen:

   • om du är allergisk mot metoprololtartrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller andra liknande läkemedel (beta-receptorblockerande läkemedel)

   • om du har allvarliga hjärtblock och/eller mycket låg puls

   • om du har mycket lågt blodtryck

   • om du har svår perifer kärlsjukdom

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Seloken om du:

   • har astma eller uttalade andningsbesvär av annan orsak (tex KOL)

   • har svår njursjukdom

   • har hjärtsvikt/lågt blodtryck

   • har rytmstörningar

   • har spasmangina (Prinzmetals angina)

   • har feokromocytom (tumör i binjuremärgen)

   • får behandling mot en allvarlig allergisk reaktion

   • har benägenhet för lågt blodsocker (hypoglykemi).

   • har svår akut sjukdom med sura ämnen i kroppen

   • har fönstertittarsjuka (perifer kärlsjukdom)

   Andra läkemedel och Selokeen

   Tala om för läkaren om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Selokeen, till exempel:

   • läkemedel mot hjärt- och kärlsjukdom (t.ex. amiodaron, kinidin, propafenon, diltiazem, verapamil, klonidin, disopyramid, hydralazin, digitalis/digoxin)

   • läkemedel mot epilepsi (barbitursyraderivat)

   • antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel (t.ex. celecoxib, indometacin)

   • läkemedel vid akut chock och svår allergisk reaktion (adrenalin)

   • läkemedel mot slemhinnesvullnad i näsan (fenylpropanolamin)

   • läkemedel mot allergi (difenhydramin)

   • läkemedel mot svampinfektion i huden (terbinafin)

   • läkemedel mot tuberkulos (rifampicin)

   • andra betablockerare t ex som ögondroppar

   • läkemedel mot depression och Parkinsons sjukdom (MAO-hämmare)

   • läkemedel för inhalation vid bedövning (inhalationsanestetika)

   • läkemedel mot diabetes i tablettform

   • läkemedel mot halsbränna och sura uppstötningar (cimetidin)

   • läkemedel mot depression (t.ex. paroxetin, fluoxetin och sertralin)

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Selokeen ges till dig under graviditet och amning endast om det är absolut nödvändigt.

   Betablockare inklusive Selokeen kan förorsaka skada för fostret och förtidig födsel. Selokeen kan ge förlångsammad hjärtverksamhet hos fostret och det nyfödda barnet.


   Selokeen utsöndras i bröstmjölk och kan eventuellt påverka barnet.


   3. Hur du använder Selokeen

   Läkaren bestämmer dosen så att den passar för dig.

   Om du använt för stor mängd av Selokeen

   Läkaren ger den dos du behöver, en överdos är osannolik. Om du av misstag givits en för hög dos av Selokeen kan du känna symtom som illamående och kräkningar, kramper, svettningar, trötthet, låg puls och blodtryck, hjärtsvikt och andnöd. Medvetslöshet kan inträffa.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Mycket vanliga (fler än 1 person av 10 drabbas): trötthet


   Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas): huvudvärk, yrsel, kalla händer och fötter, låg puls, hjärtklappning, andfåddhet vid ansträngning, magsmärtor, illamående, kräkningar, diarré, förstoppning.


   Mindre vanliga (fler än 1 person av 1 000 drabbas): bröstsmärtor, vätskeansamling (ödem), viktökning, sömnstörningar, mardrömmar, depression, stickningar i huden, överkänslighet från huden, förvärrade luftrörsbesvär, övergående försämring av hjärtsvikt. Under en hjärtattack kan blodtrycket sänkas kraftigt.


   Sällsynta (färre än 1 person av 1 000 drabbas): ökad svettning, håravfall, smakförändringar, övergående nedsättning av den sexuella funktionen, minnesstörningar, förvirring, nervositet, oro, hallucinationer, psoriasis kan förvärras, överkänslighet mot solljus, minskat antal blodplättar (trombocytopeni), långsam hjärtverksamhet, rubbningar i hjärtrytmen, svimningsanfall, leverpåverkan, synstörningar, öronsusning, torra och/eller irriterade ögon.


   Ingen känd frekvens (kan ej beräknas från tillgängliga data): vävnadsdöd (gangrän) hos patienter med svåra cirkulationsstörningar, leverinflammation, ledsmärta, muskelkramper, rinnsnuva, muntorrhet, ögoninflammation, nedsatt koncentrationsförmåga.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Selokeen ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25°C.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är metoprololtartrat 1 mg/ml.

   • Övriga innehållsämnen är: natriumklorid, vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Klar, färglös lösning.

   Glasampuller 5 x 5 ml

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Importör/Information lämnas av

   Omnia Läkemedel AB, Box 1106, 251 11 Helsingborg, Sverige


   Ompackare

   Orifice Medical AB, Aktergatan 4, 271 55 Ystad, Sverige

   eller Prespack Jacek Karoński, 38, Sadowa Str., 60-185 Skórzewo, Polen


   Tillverkare

   Cenexi, 52 rue Marcel et Jacques Gaucher, 94120 Fontenay-sous-Bois, Frankrike.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-02-29


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Inför ett kirurgiskt ingrepp ska anestesiläkare informeras om patientens metoprololbehandling.


   Anvisningar för användning och hantering

   Selokeen injektionsvätska, lösning kan användas outspädd.


   För infusion kan Selokeen 1 mg/ml injektionsvätska, lösning motsvarande upp till 40 mg metoprolol, (8 ampuller) sättas till 1000 ml av följande infusionslösningar:

   • Natriumklorid 9 mg/ml,

   • Mannitol 150 mg/ml,

   • Glukos 100 mg/ml,

   • Glukos 50 mg/ml,

   • Fruktos 200 mg/ml,

   • Invertos 100 mg/ml,

   • Ringer,

   • Ringer-Glukos,

   • Ringer-Acetat.


   Macrodex är inte lämpligt att blanda med Selokeen.


   Spädd infusionsvätska bör användas inom 12 timmar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Selokeen

  Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml 5 x 5 milliliter Ampull

  • Varunummer: 416822
  • Tillverkare: Omnia Läkemedel AB

  301,50 kr

  Jämförspris: 12,06 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?