Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Selexid

   200 mg och 400 mg filmdragerade tabletter
   Pivmecillinamhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD SELEXID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER SELEXID
   3. HUR DU TAR SELEXID
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR SELEXID SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD SELEXID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Selexid tillhör en grupp läkemedel som kallas penicilliner, det är en typ av antibiotika.

   Selexid verkar genom att döda de bakterier som orsakar infektioner i urinblåsan eller urinledarna (urinvägsinfektion).

   2. INNAN DU ANVÄNDER SELEXID

   Använd inte Selexid

   • Om du är allergisk (överkänslig) mot pivmecillinam eller mot något av de övriga innehållsämnena i läkemedlet. En lista med övriga innehållsämnen finns under punkt 6 i denna information

   • Om du lider av förträngning i matstrupen eller om du har några hinder i magtarmkanalen.

   Var särskilt försiktig med Selexid

   Innan du tar Selexid tala om för din läkare

   • Om du är allergisk (överkänslig) mot andra antibiotika inkl. penicillin eller cefalosporin.

   • Om du har någon sjukdom som kan minska mängden av ämnet karnitin i kroppen. Detta är speciellt viktigt för personer med liten muskelmassa, svårinställd diabetes eller förtidigt födda barn

   • Om du har någon känd ämnesomsättningsstörning

   • Om du tar mediciner för behandling av epilepsi, s.k. valproinsyra eller valproat.

   Om du plötsligt får diarré vid behandlingen med Selexid ska du omedelbart kontakta din läkare. Detta kan bero på att du fått tarminflammation (kolit).


   Sluta att ta Selexid och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   • Svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • Svårighet att svälja

   • Nässelutslag och andningssvårigheter.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Effekten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel:

   • Probenecid (medel mot gikt) kan förstärka effekten av Selexid

   • P-piller kan få sämre effekt

   • Metotrexat (mot artrit) kan få kraftigt ökad effekt och bli giftigt.

   Användning av Selexid med mat och dryck

   Selexid kan tas i samband med eller omedelbart efter måltid.

   Tag tabletterna med minst ½ glas vatten. Det är viktigt att ta medicinen med mycket vätska för att undvika problem i matstrupen. Se vidare under punkt 4 i denna information där symtom på sådana problem beskrivs.

   Graviditet och amning

   Rådgör med din läkare innan du börjar ta Selexid.

   Om du är gravid eller planerar att bli gravid: Selexid kan användas under graviditet. Om du ammar: Selexid kan användas under amning


   Informera läkaren om du blir gravid under tiden behandlingen pågår.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Selexid har ingen påverkan på körförmåga och användning av maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU TAR SELEXID

   Ta alltid Selexid enligt läkarens ordination. Fråga läkaren eller apotekspersonalen om du är osäker.

   Dosering

   Din läkare informerar dig om hur många tabletter du eller ditt barn ska ta och hur många gånger per dag läkemedlet ska tas.

   Fördela doserna jämt över dygnet, t.ex. vid dosering 3 gånger dagligen ta en tablett vid frukost, en tablett vid lunch och en tablett vid middagen.

   Kom ihåg att alltid ta tabletterna med minst ½ glas vatten och ej i liggande ställning.


   Vuxna:

   • 200 mg 2 gånger dagligen i 7 dagar

   • alternativt 200 mg 3 gånger dagligen i 5 dagar.

   • eller 400 mg 2–3 gånger dagligen i 3 dagar.

   • Vid svårbehandlade infektioner kan Selexid doseras 200 mg 3 gånger dagligen i 10 dagar.


   Barn över 5 år: 200 mg 3 gånger dagligen.

   Om du har tagit för stor mängd av Selexid

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Selexid

   Om du glömt att ta din medicin, ta den glömda dosen så fort du kommer ihåg. Ta alltid tabletterna tillsammans med minst ½ glas vatten. Ta sedan nästa dos vid den vanliga tiden.

   Om du slutar att använda Selexid

   Det är viktigt att ta all medicin som läkaren har ordinerat. Fullfölj hela tablettbehandlingen även om du känner dig bättre. Det finns annars risk för att sjukdomen återkommer. Om du har frågor kring behandlingen, fråga läkaren eller apotekspersonalen.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Selexid tabletter orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Viktiga biverkningar att vara observant på:

   Du behöver få akut sjukvård om du får något av följande symtom

   • Du har svårt att andas

   • Ansiktet eller halsen svullnar

   • Allvarliga hudutslag eller hudområden som plötsligt svullnar.

   Andra biverkningar:

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter)

   • Diarré. Detta kan bero på inflammation i tarmen (kolit), (se avsnitt 2, Var särskilt försiktig med Selexid)

   • Lös avföring

   • Kräkning

   • Illamående (sjukdomskänsla)


   Mindre vanliga (förekommer hos 1–10 av 1000 patienter)

   • Hudutslag.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter)

   • Inflammation i matstrupen

   • Nässelutslag (urtikaria)

   • Muskelsvaghet eller förlust av muskelmassa. Trötthet eller minskad energi. Dessa symtom kan bero på otillräcklig mängd av ett ämne i kroppen som kallas karnitin.


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter)

   • Svampinfektion i mun eller underliv (symtom kan vara vit beläggning på tungan resp. klåda i underlivet).

   • Angioödem ( se avsnitt 2, Var särskilt försiktig med Selexid)

   • Anafylaktisk reaktion


   Andra biverkningar med okänd frekvens är:

   • Angioödem (se avsnitt 2, Var särskilt försiktig med Selexid)

   • Anafylaktisk reaktion

   • Små förändringar i blodvärden och leverfunktionsvärden. Din läkare kan förklara detta närmare.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR SELEXID SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är: Pivmecillinamhydroklorid.

   • Selexid innehåller 200 mg eller 400 mg pivmecillinamhydroklorid per tablett.

   • Övriga innehållsämnen är hydroxipropylcellulosa, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, simetikonemulsion och paraffin.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Selexid 200 mg är en vit tablett som är märkt med ett lejon på ena sidan och 137 på den andra.

   Förpackningsstorlekar: 14, 15, 20, 30, 40 och 100 tabletter.


   Selexid 400 mg är en vit, kapselformad tablett.

   Förpackningsstorlekar: 10, 15 och 20 tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   LEO Pharma AB, Box 404, 201 24 Malmö, Tel. 040-35 22 00.

   Tillverkare: Recipharm Strängnäs AB, Mariefredsvägen 35, 645 41 Strängnäs (200 mg och 400 mg) alternativt LEO Laboratories Ltd, 285 Cashel Road, Dublin 12, Irland (endast 200 mg).


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2013-10-14

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Selexid®

  Filmdragerad tablett 400 mg 10 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 054309
  • Tillverkare: LEO Pharma AB

  147 kr

  Jämförspris: 14,70 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?