Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Selesyn

   50 mikrogram/ml, oral lösning, 100 mikrigram, oral lösning
   selen (som natriumselenit pentahydrat)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, eller apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Selesyn är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Selesyn
   3. Hur du använder Selesyn
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Selesyn ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Selesyn är och vad det används för

   Selesyn är ett läkemedel som tillhör gruppen mineraltillskott. Natriumselenit pentahydrat, den aktiva substansen i Selesyn, är en källa till selen som är ett viktigt spårämne i näringsintaget för att säkerställa en effektiv ämnesomsättning.

   Din läkare har rekommenderat detta läkemedel eftersom tester för att mäta halten av selen i blodet, har visat att du har selenbrist som inte kan korrigeras genom selenintag via kosten.

   Natriumselenit pentahydrat som finns i Selesyn kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Selesyn

   Använd inte Selesyn

   • om du är allergisk mot natriumselenit pentahydrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har selenos (selenförgiftning). För symtom på selenos se avsnitt 3 ”Om du har tagit för stor mängd Selesyn”.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Selesyn.

   Andra läkemedel och Selesyn

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Selesyn oral lösning får inte blandas med så kallade reduktionsmedel såsom vitamin C eftersom en utfällning av selen, vilken inte kan tas upp av kroppen, kan uppstå. Du kan dock ta Selesyn och vitamin C efter varandra med minst 1 timmes mellanrum.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Fertilitet

   Det finns ingen tillgänglig information om vilken roll selen har på fertiliteten.

   Graviditet

   Det finns begränsad information om användning av natriumselenit pentahydrat hos gravida kvinnor. Inga negativa effekter av natriumselenit pentahydrat förväntas på graviditeten eller det ofödda barnet under förutsättning att läkemedlet används vid bevisad selenbrist.

   Amning

   Selen utsöndras i bröstmjölk. Men vid godkända doser av Selesyn förväntas inga effekter på ammade nyfödda/spädbarn

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det finns ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Selesyn

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Selesyn 100 mikrogram, oral lösning används endast som engångsdos.

   Selesyn 50 mikrogram/ml, oral lösning används vid behandling med flera doser.

   Rekommenderad dos är:

   100 mikrogram selen (1 ampull Selesyn 100 mikrogram eller 2 ml Selesyn 50 mikrogram/ml) dagligen. För en kort tid kan upp till 300 mikrogram selen (3 ampuller Selesyn 100 mikrogram eller 6 ml Selesyn 50 mikrogram/ml) tas dagligen.

   Användning

   Selesyn, oral lösning används för självmedicinering.

   Selesyn 100 mikrogram, oral lösning

   Ampull

   Bild 1: Ta loss en ampull och öppna den genom att vrida av spetsen.

   Bild 2: Spruta sedan ut hela innehållet i ampullen i munnen genom att trycka på ampullen.

   Selesyn 50 mikrogram/ml, oral lösning

   Öppna flaskan

   Bild 1: Du måste först göra flaskan klar för användning. Vrid skruvlocket medurs nedåt för att öppna flaskan med den integrerade spetsen i skruvkorken.

   Ta av hatten på flaskan

   Bild 2: Skruva sedan av locket moturs.

   Dosera

   Bild 3: Häll ut den dos din läkare har ordinerat dig genom att försiktigt klämma på flaskan i den medföljande mätkoppen med gradering i milliliter. Ta den uppmätta dosen och stäng flaskan.

   Behandlingens längd

   Hur länge du ska behandlas bestäms av din läkare.

   Din sjuksköterska eller läkare kommer att ta regelbundna blodprover för att kontrollera nivåerna av selen i blodet för att följa effekten av din behandling. Så snart halten av selen är normal kommer din behandling med Selesyn att vara färdig.

   Om du använt för stor mängd av Selesyn

   Om du tar mer Selesyn än vad du borde kan du få följande symtom:

   • akut (kortvarigt): vitlöksdoftande andedräkt, trötthet, illamående, diarré och buksmärtor eller

   • kroniskt (långvarigt) kan ge symtom som påverkar tillväxten av naglar och hår och kan leda till perifer polyneuropati (en sjukdom i en nerv eller nervbana som kan kännas som domningar eller stickningar).

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Selesyn

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Selesyn

   Det finns inga särskilda instruktioner om du slutar att använda Selesyn.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Inga kända biverkningar hittills om läkemedlet tas enligt ordination.

   5. Hur Selesyn ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Selesyn 100 mikrogram, oral lösning

   Inga särskilda förvaringsanvisningar

   Använd Selesyn 100 mikrogram, oral lösning direkt efter att ampullen har öppnats.

   • Selesyn 50 mikrogram/ml, oral lösning

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Den orala lösningen kan användas under 1 vecka efter öppnandet.

   Använd inte detta läkemedel om ampullen eller flaskan är skadad eller om lösningen är grumlig.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på baksidan av den övre delen av ampullen eller på etiketten till flaskan efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är: natriumselenit pentahydrat

   Selesyn 100 mikrogram, oral lösning, 2 ml

   1 ampull med 2 ml oral lösning innehåller:

   0,333 mg natriumselenit pentahydrat, vilket motsvarar 100 mikrogram selen

   Selesyn 50 mikrogram/ml, oral lösning, 10 ml (500 mikrogram)

   En flaska med 10 ml oral lösning innehåller:

   1,67 mg natirumselenit pentahydrat vilket motsvarar 500 mikrogram selen.

   Övriga innehållsämnen är: natriumklorid, vatten för injektionsvätskor, saltsyra

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Selesyn, oral lösning är en klar, färglös lösning.

   Selesyn 100 mikrogram, oral lösning, 2 ml

   Varje LDPE ampull innehåller 2 ml oral lösning

   Förpackningsstorlekar:10, 20, 60 eller 100 ampuller

   Selesyn 50 mikrogram/ml, oral lösning

   1 LDPE flaska med PP skruvkork innehåller10 ml oral lösning.

   Förpackningsstorlekar: 10, 20 eller 50 flaskor

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av marknadsföringstillstånd

   Evolan Pharma AB

   Box 120

   182 12 Danderyd

   Tillverkare

   biosyn Arzneimittel GmbH

   Schorndorfer Strasse 32

   70734 Fellbach

   Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-11-12


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Selesyn

  Oral lösning 50 mikrogram/ml 10 x 10 milliliter Flaska

  • Varunummer: 426263
  • Tillverkare: biosyn Arzneimittel GmbH

  554 kr

  Jämförpris: 5,54 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?