Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Selegilin Mylan

   5 mg och 10 mg tabletter

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Selegilin Mylan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Selegilin Mylan
   3. Hur du använder Selegilin Mylan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Selegilin Mylan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Selegilin Mylan är och vad det används för


   Selegilinhydroklorid som finns i Selegilin Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


   Selegilin Mylan är ett läkemedel som används vid behandling av Parkinsons sjukdom. Selegilin Mylan kan användas ensamt eller i kombination med annan parkinsonbehandling.


   Parkinsons sjukdom uppkommer vid brist i vissa delar av hjärnan på ett ämne som kallas dopamin. Selegilin Mylan minskar nedbrytningen av det dopamin som finns i hjärnan eller som tillföres genom behandling med L-dopa. Selegilin Mylan lindrar därmed symtomen på Parkinsons sjukdom, darrningar, skakningar och muskelstelhet minskar. Selegilin Mylan i kombination med L-dopa reducerar också de svängningar i effekt som kan uppkomma efter längre tids användning av L-dopa.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Selegilin Mylan

   Ta inte Selegilin Mylan:

   • om du är allergisk mot selegilinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du använder läkemedel mot depression, som fluoxetin, sertralin, paroxetin, fluvoxamin, citalopram, venlafaxin, imipramin, maprotilin eller klomipramin.

   • om du tar någon annan monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) som t.ex. linezolid (ett antibiotikum).

   • om du tar läkemedel som tillhör gruppen sympatomimetika (t.ex. adrenalin, efedrin)

   • om du tar smärtstillande läkemedel som tillhör gruppen opioider (t.ex. petidin och tramadol)

   • om du har magsår eller sår i tolvfingertarmen

   • om du fått Selegilin Mylan för användning i kombination med L-dopa måste du även vara medveten om i vilka situationer du inte ska använda L-dopa. Läs därför även bipacksedeln för ditt L-dopa-läkemedel. Rådfråga din läkare om du är osäker.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Selegilin Mylan

   • om du tidigare har haft magsår eller sår i tolvfingertarmen

   • om du har svårbehandlat högt blodtryck

   • om du har svår kärlkramp (angina pectoris)

   • om du har oregelbunden hjärtrytm

   • om du har nedsatt njur- eller leverfunktion

   • om du har psykisk sjukdom

   • om du ska opereras under narkos

   • om du tar andra läkemedel som påverkar centrala nervsystemet

   Om du samtidigt behandlas med moklobemid (MAO-hämmare mot depression) ska du undvika tyraminrik föda, såsom lagrad ost, rött vin och jästprodukter.


   Om du befinner dig i riskgruppen för att utveckla någon form av hjärt-kärlsjukdom kan Selegilin Mylan i kombination med L-dopa öka risken för att du ska råka ut för blodtrycksfall.

   Andra läkemedel och Selegilin Mylan

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana..


   Vissa andra läkemedel ska eller bör inte kombineras med Selegilin Mylan på grund av ökad risk för svåra biverkningar.


   Läkemedel som ska undvikas är:

   • läkemedel för behandling av depression (SSRI, SNRI och tricykliska antidepressiva), som moklobemid, fluoxetin, sertralin, paroxetin, fluvoxamin, citalopram, venlafaxin, imipramin, maprotilin eller klomipramin

   • tramadol (mot smärta)

   • petidin (mot svår smärta)

   • sympatomimetiska läkemedel (t.ex. adrenalin, efedrin).

   • MAO-hämmare som linezolid (ett antibiotikum) och moklobemid (mot depression)

   Tala om för din läkare om du tar något av dessa läkemedel eller om du nyligen slutat ta dem, eftersom du i vissa fall inte får börja ta Selegilin Mylan förrän 5 veckor efteråt.


   Läkemedel som bör undvikas är:

   • p-piller.

   För dopamin (används för behandling av chocktillstånd) och vissa läkemedel som kräver noggrann inställning av dosen (digoxin och blodförtunnande medel) kan det krävas extra försiktighet och kontroller om de kombineras med Selegilin Mylan.

   Selegilin Mylan med mat, dryck och alkohol

   Om du samtidigt behandlas med moklobemid (MAO-hämmare mot depression) ska du undvika tyraminrik föda, såsom lagrad ost, rött vin och jästprodukter.

   Undvik kombination med alkohol.

   Graviditet och amning

   Det finns begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Selegilin Mylan bör inte användas under graviditet.


   Det kan inte uteslutas att selegilin går över i modersmjölk. Selegilin Mylan bör inte användas under amning.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar några läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Selegilin Mylan kan orsaka yrsel. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Selegilin Mylan innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin, eftersom Selegilin Mylan innehåller laktos.


   3. Hur du använder Selegilin Mylan

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosen ska bestämmas av läkare som avpassar den individuellt för dig.

   Vanlig dos för vuxna: som engångsdos på morgonen: 1 tablett à 10 mg eller 2 tabletter à 5 mg.


   Vanlig dos vid kombinationsbehandling med andra parkinsonmediciner: 5-10 mg per dag, som engångsdos på morgonen eller uppdelat på morgon- och lunchdos.

   Om du använt för stor mängd av Selegilin Mylan

   Om Du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (förekommer hos 1 till 10 användare av 100):

   Ofrivilliga rörelser, rörelsesvårigheter yrsel, huvudvärk, långsammare hjärtrytm, illamående, förvirring, ångest, vanföreställningar, psykisk sjukdom med störd verklighetsuppfattning (psykos). Övergående lätt förhöjda levervärden.


   Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 användare av 1000):

   Muntorrhet (noggrann munhygien är därför viktig), humörförändringar, lätta övergående sömnsvårigheter, oregelbunden och snabbare hjärtrytm.


   Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000):

   Hudutslag, rastlöshet, upprördhet, svårigheter att kissa. Blodtrycksfall som leder till yrsel när du reser dig upp från sittande eller liggande ställning.


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   Tvångsmässiga beteenden, hypersexualitet, störd impulskontroll, ofullständing tömning av urinblåsan.


   Eftersom Selegilin Mylan ökar effekten av medicinering med L-dopa kan biverkningar liknande dem som uppträder vid överdosering av L-dopa förekomma. Detta motverkas av att dosen L-dopa sänks. Vanligast är att ofrivilliga rörelser förekommer. Ändra aldrig själv den dos som föreskrivits utan att rådgöra med läkare.

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Selegilin Mylan ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön..

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är selegilinhydroklorid 5 mg respektive 10 mg.

   • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är laktosmonohydrat, majsstärkelse, povidon, citronsyramonohydrat, talk och magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar:

   5 mg tabletterna är vita välvda tabletter, diameter 6 mm, märkta SN5.

   10 mg tabletterna är vita välvda tabletter med brytskåra, diameter 8 mm, märkta SN/10.

   Förpackningsstorlek: 100 tabletter i plastburk.


   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

   Mylan AB

   Box 23033

   104 35 Stockholm

   Tel. 08 555 227 50, Fax: 08 555 227 51, E-post: inform@mylan.se


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2013–11–21


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Selegilin Mylan

  Tablett 10 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 164818
  • Tillverkare: Mylan AB

  496,35 kr

  Jämförpris: 4,96 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?