Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Seebri Breezhaler

   44 mikrogram inhalationspulver, hårda kapslar
   glykopyrronium (som glykopyrroniumbromid)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Seebri Breezhaler är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Seebri Breezhaler
   3. Hur du använder Seebri Breezhaler
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Seebri Breezhaler ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Seebri Breezhaler är och vad det används för

   Vad Seebri Breezhaler är

   Detta läkemedel innehåller den aktiva substansen glykopyrroniumbromid. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas bronkvidgande medel.

   Vad Seebri Breezhaler används för

   Detta läkemedel används för att underlätta andningen hos vuxna patienter som har andningssvårigheter på grund av en sjukdom som kallas kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

   Vid KOL dras musklerna runt luftvägarna samman. Därmed blir det svårt att andas. Detta läkemedel förhindrar sammandragningen av musklerna runt luftvägarna och det blir då lättare för luften att passera lungorna.

   Om du använder detta läkemedel en gång dagligen, kommer det att bidra till att minska den påverkan som KOL har på ditt dagliga liv.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Seebri Breezhaler

   Använd inte Seebri Breezhaler

   • om du är allergisk mot glykopyrroniumbromid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Seebri Breezhaler om något av följande stämmer in på dig:

   • du har njurbesvär

   • du har en ögonsjukdom som kallas trångvinkelglaukom

   • du har svårt att urinera.

   Under behandling med Seebri Breezhaler, sluta ta detta läkemedel och tala omedelbart om för läkare:

   • Om du upplever trånghet i bröstet, hosta, väsande andning eller andfåddhet strax efter att du har inhalerat Seebri Breezhaler (tecken på bronkospasm).

   • Om du får andnings- eller sväljsvårigheter, svullnad av tunga, läppar eller ansikte, hudutslag, klåda och nässelutslag (tecken på allergisk reaktion).

   • Om du får ont eller upplever obehag i ögonen, tillfällig dimsyn, halofenomen (färgade ringar runt lampor) eller färgade synfenomen i samband med röda ögon. Detta kan vara tecken på akut trångvinkelglaukom.

   Seebri Breezhaler används som underhållsbehandling för KOL. Använd inte detta läkemedel för att behandla en plötslig attack av andnöd eller väsande andning.

   Barn och ungdomar

   Ge inte detta läkemedel till barn eller ungdomar under 18 år.

   Andra läkemedel och Seebri Breezhaler

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta inkluderar läkemedel som liknar Seebri Breezhaler och som används mot lungsjukdomen, t ex ipratropium, oxitropium eller tiotropium (så kallade antikolinergika).

   Inga specifika biverkningar har rapporterats när Seebri Breezhaler har använts tillsammans med andra läkemedel som används vid behandling av KOL, såsom luftrörsvidgande inhalatorer (t.ex. salbutamol), metylxantiner (t.ex. teofyllin) och/eller orala och inhalerade steroider (t ex prednisolon).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Det finns inga data från användning av detta läkemedel hos gravida kvinnor och det är inte känt om den aktiva substansen i detta läkemedel passerar över till bröstmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är inte troligt att detta läkemedel påverkar din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.

   Seebri Breezhaler innehåller laktos

   Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Seebri Breezhaler

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Hur mycket Seebri Breezhaler du ska använda

   Vanlig dos är inhalation av innehållet i en kapsel om dagen.

   Du behöver bara inhalera en gång dagligen eftersom effekten av detta läkemedel varar i 24 timmar.

   Använd inte mer än vad läkaren ordinerar.

   Äldre

   Om du är 75 år eller äldre kan du använda samma dos av detta läkemedel som rekommenderas för vuxna.

   När du ska inhalera Seebri Breezhaler

   Använd detta läkemedel vid samma tidpunkt varje dag. Då blir det också lättare att komma ihåg att använda läkemedlet.

   Du kan inhalera detta läkemedel när som helst före eller efter intag av mat eller dryck.

   Hur du inhalerar Seebri Breezhaler

   • Den här förpackningen innehåller en inhalator och kapslar (i blister) som innehåller läkemedlet i form av inhalationspulver. Använd endast kapslarna med den inhalator som medföljer förpackningen (Seebri Breezhaler inhalator). Kapslarna ska vara kvar i blistret tills du ska använda dem.

   • Tryck inte kapseln genom folien.

   • När du påbörjar en ny förpackning ska du använda den nya Seebri Breezhaler inhalator som medföljer förpackningen.

   • Kasta inhalatorn efter 30 dagars användning.

   • Svälj inte kapslarna.

   • Läs anvisningarna i slutet av den här bipacksedeln för få mer information om hur du använder inhalatorn.

   Om du har tagit för stor mängd av Seebri Breezhaler

   Om du har inhalerat för mycket av detta läkemedel eller om någon annan använder dina kapslar av misstag, tala omedelbart om det för läkare eller uppsök närmaste akutmottagning. Visa förpackningen med Seebri Breezhaler. Läkarvård kan behövas.

   Om du har glömt att använda Seebri Breezhaler

   Om du glömmer att inhalera en dos, ta den så snart som möjligt, men ta inte två doser samma dag. Ta sedan nästa dos som vanligt.

   Hur länge du ska fortsätta behandlingen med Seebri Breezhaler

   • Fortsätt att använda detta läkemedel så länge läkaren ordinerar det.

   • KOL är en kronisk sjukdom och du ska använda detta läkemedel varje dag, inte bara när du har andningsbesvär eller andra symtom på KOL.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du undrar hur länge du ska fortsätta behandlingen med detta läkemedel.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Några biverkningar kan vara allvarliga, men är mindre vanliga

   (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • oregelbunden hjärtrytm

   • höga blodsockernivåer (hyperglykemi: typiska symtom är ökad törst eller hunger och frekvent urinering)

   • hudutslag, klåda, nässelutslag, andnings- eller sväljsvårigheter, yrsel (möjliga tecken på en allergisk reaktion)

   • svullnad framför allt av tunga, läppar, ansikte eller svalg (möjliga tecken på angioödem).

   Om du får någon av dessa biverkningar, tala med din läkare omedelbart.

   Några biverkningar kan vara allvarliga, men har ingen känd frekvens

   (frekvensen kan inte beräknas utifrån tillgängliga uppgifter)

   • andningssvårigheter med väsande andning eller hosta (tecken på paradoxal bronkospasm)

   Några biverkningar är vanliga

   (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • muntorrhet

   • sömnsvårigheter

   • rinnande eller täppt näsa, nysningar, halsont

   • diarré eller buksmärta.

   • muskelsmärta

   Några biverkningar är mindre vanliga

   (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • svårigheter och smärta vid urinering

   • smärtsamma och täta urineringar

   • hjärtklappning

   • hudutslag

   • domningar

   • slemmig hosta

   • karies

   • tryck eller smärta under ögonen eller i pannan

   • näsblod

   • smärta i armar eller ben

   • smärta i muskler, skelett eller leder i bröstet

   • magbesvär efter måltider

   • halsirritation

   • trötthet

   • kraftlöshet

   • klåda

   • röstförändringar (heshet)

   • illamående

   • kräkning

   Vissa äldre patienter över 75 år fick huvudvärk (vanligt förekommande) och urinvägsinfektion (vanligt förekommande).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Seebri Breezhaler ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter ”EXP”.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25°C.

   Förvara kapslarna i blisterkartan. Fuktkänsligt. Får endast tas ur blisterkartan precis före användning.

   Kassera varje inhalator efter 30 dagars användning.

   Använd inte detta läkemedel om du märker att förpackningen är skadad eller visar tecken på manipulation.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är glykopyrroniumbromid. Varje kapsel innehåller 63 mikrogram glykopyrroniumbromid (motsvarande 50 mikrogram glykopyrronium). Den avgivna dosen (den dos som lämnar inhalatorns munstycke) motsvarar 44 mikrogram glykopyrronium.

   • Övriga innehållsämnen i inhalationspulvret är laktosmonohydrat och magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Seebri Breezhaler 44 mikrogram inhalationspulver, hårda kapslar är genomskinliga, orange och innehåller ett vitt pulver. De har ”GPL 50” tryckt i svart ovanför, och en företagslogotyp (Logga) tryckt i svart nedanför, ett svart streck.

   Varje förpackning innehåller en inhalator tillsammans med kapslar i blister. Varje blister innehåller antingen 6 eller 10 hårda kapslar.

   Följande förpackningsstorlekar tillhandahålls:

   Förpackningar innehållande 6 x 1, 10 x 1, 12 x 1 eller 30 x 1 hårda kapslar och en inhalator.

   Flerpack innehållande 90 (3 förpackningar med 30 x 1) hårda kapslar och 3 inhalatorer.

   Flerpack innehållande 96 (4 förpackningar med 24 x 1) hårda kapslar och 4 inhalatorer.

   Flerpack innehållande 150 (15 förpackningar med 10 x 1) hårda kapslar och 15 inhalatorer.

   Flerpack innehållande 150 (25 förpackningar med 6 x 1) hårda kapslar och 25 inhalatorer.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar finnas tillgängliga i ditt land.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Novartis Europharm Limited

   Vista Building

   Elm Park, Merrion Road

   Dublin 4

   Irland

   Tillverkare

   Novartis Pharma GmbH

   Roonstrasse 25

   D-90429 Nürnberg

   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Lietuva

   SIA "Novartis Baltics" Lietuvos filialas

   Tel: +370 5 269 16 50

   България

   Novartis Bulgaria EOOD

   Тел.: +359 2 489 98 28

   Luxembourg/Luxemburg

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Česká republika

   Novartis s.r.o.

   Tel: +420 225 775 111

   Magyarország

   Novartis Hungária Kft.

   Tel.: +36 1 457 65 00

   Danmark

   Novartis Healthcare A/S

   Tlf: +45 39 16 84 00

   Malta

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +356 2122 2872

   Deutschland

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +49 911 273 0

   Nederland

   Novartis Pharma B.V.

   Tel: +31 26 37 82 111

   Eesti

   SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

   Tel: +372 66 30 810

   Norge

   Novartis Norge AS

   Tlf: +47 23 05 20 00

   Ελλάδα

   Novartis (Hellas) A.E.B.E.

   Τηλ: +30 210 281 17 12

   Österreich

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +43 1 86 6570

   España

   Novartis Farmacéutica, S.A.

   Tel: +34 93 306 42 00

   Polska

   Novartis Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 375 4888

   France

   Novartis Pharma S.A.S.

   Tél: +33 1 55 47 66 00

   Portugal

   Novartis Farma ‑ Produtos Farmacêuticos, S.A.

   Tel: +351 21 000 8600

   Hrvatska

   Novartis Hrvatska d.o.o.

   Tel. +385 1 6274 220

   România

   Novartis Pharma Services Romania SRL

   Tel: +40 21 31299 01

   Ireland

   Novartis Ireland Limited

   Tel: +353 1 260 12 55

   Slovenija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +386 1 300 75 50

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Novartis Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 5542 5439

   Italia

   Novartis Farma S.p.A.

   Tel: +39 02 96 54 1

   Suomi/Finland

   Novartis Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

   Κύπρος

   Novartis Pharma Services Inc.

   Τηλ: +357 22 690 690

   Sverige

   Novartis Sverige AB

   Tel: +46 8 732 32 00

   Latvija

   SIA “Novartis Baltics”

   Tel: +371 67 887 070

   United Kingdom

   Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

   Tel: +44 1276 698370


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-07-09


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

   Bruksanvisning till Seebri Breezhaler inhalator

   • Läs följande anvisningar noga så att du vet hur du ska använda detta läkemedel.

   • Använd endast den Seebri Breezhaler inhalator som medföljer förpackningen. Använd inte Seebri Breezhaler kapslarna med någon annan inhalator och använd inte Seebri Breezhaler inhalator för att ta något annat läkemedel i form av kapsel.

   • Tryck inte kapseln genom folien för att ta ut den från blisterkartan.

   • När du påbörjar en ny förpackning ska du använda den nya Seebri Breezhaler Kassera varje inhalator efter 30 dagars användning. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner och inhalatorer som inte längre används.

   • Svälj inte kapslarna. Pulvret i kapslarna är avsett att inhaleras.

   Förpackningen med Seebri Breezhaler

   Varje förpackning med Seebri Breezhaler innehåller:

   • en Seebri Breezhaler inhalator

   • en eller flera blister med antingen 6 eller 10 Seebri Breezhaler kapslar som ska användas i inhalatorn.

   Bild 1

   Inhalator

   Blisterkarta

   Inhalatorns bottendel

   Hur du använder inhalatorn

   Bild 1

   Ta av locket.

   Bild 2

   Öppna inhalatorn:

   Håll inhalatorns botten i ett stadigt grepp och fäll ned munstycket. Inhalatorn är nu öppen.

   Bild 3

   Förbered kapseln:

   Skilj ett blister från blisterkartan genom att riva längs perforationen.

   Dra av bottenfolien så att kapseln exponeras.


   Tryck inte kapseln genom folien.

   Bild 4

   Ta ut en kapsel:

   Kapslar måste alltid förvaras i blistret och tas ur blistret omedelbart före användning.

   Ta med torra händer ut en kapsel från blistret.

   Svälj inte kapslarna.

   Bild 5

   Sätt i kapseln:

   Lägg kapseln i kapselfacket.


   Lägg aldrig kapseln direkt i munstycket.

   Bild 6

   Stäng inhalatorn:

   Fäll tillbaka munstycket tills du hör ett klickljud.


   Bild 7

   Stick hål på kapseln:

   • Håll inhalatorn upprätt med munstycket pekande uppåt.

   • Stick hål på kapseln genom att med en stadig rörelse pressa in de båda knapparna på inhalatorns sidor samtidigt. Gör detta endast en gång.

   • Du ska höra ett klickljud när det går hål på kapseln.

   Bild 8

   Släpp ut sidoknapparna helt.

   Bild 9

   Andas ut:

   Andas ut så mycket du kan innan du placerar munstycket i munnen.


   Blås inte i munstycket.

   Bild 10

   Inhalera läkemedlet:

   Gör så här för att andas in läkemedlet djupt i luftvägarna:

   • Håll inhalatorn som visas på bilden. Sidoknapparna ska vara riktade åt höger respektive vänster. Tryck inte på sidoknapparna.

   • Placera munstycket i munnen och slut läpparna hårt runt munstycket.

   • Andas in snabbt men ordentligt och så djupt du kan. Tryck inte på sidoknapparna.

   Bild 11

   Obs!

   När du andas in genom inhalatorn, snurrar kapseln i facket och du ska höra ett susande ljud. Du kommer att känna en söt smak när läkemedlet kommer ner i lungorna.


   Om du inte hör ett susande ljud:

   Kapseln kan ha fastnat i kapselfacket. Om detta händer:

   • Öppna inhalatorn och lossa försiktigt kapseln genom att knacka på botten av inhalatorn. Tryck inte på sidoknapparna.

   • Inhalera läkemedlet igen genom att upprepa steg 9 och 10.

   Bild 12

   Håll andan:

   När du har inhalerat läkemedlet:

   • Håll andan i minst 5-10 sekunder eller så länge du kan medan du tar ut inhalatorn ur munnen.

   • Andas sedan ut.

   • Öppna inhalatorn för att se om något pulver finns kvar i kapseln.

   Om det finns pulver kvar i kapseln:

   • Stäng inhalatorn.

   • Upprepa steg 9 till 12.

   De flesta tömmer kapseln med en eller två inhalationer.


   Mer information

   Vissa personer kan ibland få kortvarig hosta strax efter inhalation av läkemedlet. Om detta inträffar behöver du inte vara orolig. Så länge kapseln är tom, har du fått i dig tillräckligt med läkemedel.

   Bild 13

   När du har inhalerat din dagliga dos av Seebri Breezhaler:

   • Öppna munstycket igen och ta ut den tomma kapseln genom att tippa ut den ur kapselfacket. Kasta den tomma kapseln i hushållssoporna.

   • Stäng inhalatorn och sätt på locket.

   Förvara inte kapslarna i Seebri Breezhaler inhalator.

   Mer information

   Ibland kan mycket små bitar av kapseln komma igenom filtret och in i munnen. Om detta händer kommer du att kunna känna dessa bitar på tungan. Det är inte skadligt att svälja eller andas in dem. Risken för att kapseln krossas ökar om du sticker hål på kapseln fler än en gång (steg 7).

   Hur du rengör inhalatorn

   Tvätta inte inhalatorn med vatten. Om du vill rengöra inhalatorn, torka munstyckets insida och utsida med en ren, luddfri duk så att eventuellt pulver avlägsnas. Håll inhalatorn torr.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Seebri Breezhaler

  Inhalationspulver, hård kapsel 44 mikrogram 30 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 426318
  • Tillverkare: Novartis Sverige AB

  345,04 kr

  Jämförpris: 11,50 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?