Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

   55216 Ingelheim am Rhein

   Tyskland


   Tillverkare:

   Labiana Life Science, S.A.

   Venus, 26 Can Parellada

   08228 Terrassa

   Barcelona

   Spanien


   KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

   Projensdorfer Straße 324 24106 Kiel

   Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Sedivet vet. 10 mg/ml injektionsvätska, lösning

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml innehåller:

   Aktiv substans:10 mg romifidinhydroklorid vilket motsvarar 8,76 mg romifidin.

   Hjälpämnen: Natriumklorid, klorkresol 2 mg och vatten för injektionsvätskor.

   4. INDIKATION(ER)

   Sedering av häst före undersökning och behandling. Som premedicinering vid kirurgiska ingrepp och vid rädsla för transport. Sedivet vet. kan användas på hästar som premedicinering före induktion av generell anestesi.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas till svårt sjuka djur med hjärtsvikt eller nedsatt lever- eller njurfunktion.

   Skall inte användas på dräktiga ston under sista dräktighetsmånaden.

   6. BIVERKNINGAR

   Typiska biverkningar av alfa-2-agonister såsom bradykardi, benignreversibelhjärtarytmi med andra gradens AV-block och hypotension kan förekomma. Övergående ataxi och svettningar kan förekomma liksom hyperglykemi och ökad urinering.

   I mycket sällsynta fall kan överkänslighetsreaktioner förekomma.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Häst.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Intravenös användning

   Doseringsintervall 0,04 - 0,12 mg romifidinhydroklorid/kg kroppsvikt. Sederingens varaktighet och verkningsdjup är dosberoende.


   Dos mg romifidinhydroklorid / kg

   Dos ml injektionsvätska / 100 kg

   Verkningsdjup

   Duration (i medeltal)

   0,04

   0,4

   Sedering låg

   25–50 min.

   0,08

   0,8

   Sedering medel

   40–90 min.

   0,12

   1,2

   Sedering hög

   60–90 min.


   Sänkning av huvudet är första tecknet på sedation. Induktion av generell anestesi kan påbörjas 8-10 minuter efter administrering av Sedivet vet. Behandlingen kan vid behov kombineras med lokalanestetika och/eller opioida analgetika.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Inga särskilda anvisningar.

   10. KARENSTIDER

   Slakt: 10 dygn

   Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag

   Klinisk undersökning bör utföras innan sedering och/eller anestesi. Vid administrering bör hästen vistas på lugn och tyst plats.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Liksom vid andra sedativa i denna klass kan avvärjningsrörelser, t.ex. sparkar, förekomma även på uppenbarligen väl sederade djur. Detta kan reduceras med hjälp av opioider. Sedvanliga försiktighetsåtgärder är därför av yttersta vikt.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur

   Vid oavsiktligt intag genom munnen eller självinjektion, uppsök omedelbart läkare och visa

   bipacksedeln eller etiketten för läkaren, men KÖR INTE BIL eftersom sedering och blodtrycksförändringar kan uppstå.

   Undvik kontakt med hud, ögon eller slemhinnor.

   Tvätta omedelbart exponerad hud med rikligt med vatten.

   Ta av förorenade kläder som är i direktkontakt med hud.

   Om produkten oavsiktligt kommer in i ögat, skölj med rikligt med rent vatten. Om

   symtomen kvarstår, uppsök läkare.

   Om gravida kvinnor ska hantera produkten bör särskild försiktighet iakttas för att undvika självinjektion eftersom oavsiktlig systemisk exponering kan leda till livmodersammandragningar och sänkt blodtryck hos fostret.


   Rekommendation till läkare:

   Romifidin är en alfa-2-adrenoreceptoragonist som kan leda till symtom efter absorption i form av kliniska effekter som dosberoende sedering, andningsdepression, bradykardi, hypotension, torr mun och hyperglykemi. Även ventrikelflimmer har rapporterats. Andnings- och hemodynamiska symtom bör behandlas symtomatiskt.


   Användning under dräktighet och laktation

   Dräktighet:

   Sedivet vet. skall inte användas på dräktiga ston under sista dräktighetsmånaden.

   Laktation:

   Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under laktation.


   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

   Effekten av Sedivet vet. kan potentieras med andra psykoaktiva substanser såsom anxiolytika, andra sedativa eller morfinliknande substanser. Samtidig intravenös tillförsel av alfa-2-agonister och trimetoprimsulfa har rapporterats kunna utlösa fatala arytmier. Inga sådana effekter har rapporterats för Sedivet vet. Dock rekommenderas att inte ge intravenösa injektioner med trimetoprimsulfa till hästar sederade med Sedivet vet.


   Överdosering

   Doser på upp till fem gånger av den högsta rekommenderade dosen har förorsakat övergående biverkningar av de slag som beskrivs i avsnitt Biverkningar. Dessutom har övergående ataxi och hyperglykemi observerats.

   I fall av överdosering förväntas biverkningar, som beskrivs i avsnitt Biverkningar, vara allvarligare och förekomma oftare. I sådana fall ska symtomatisk behandling påbörjas.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-04-28

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlek: Glasflaska 1 x 20 ml.


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

   Strødamvej 52

   2100 Köpenhamn Ö

   Danmark

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Sedivet® vet.

  Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml 20 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 567933
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordi

  540,50 kr

  Jämförpris: 27,03 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?