Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Namn:

   Adress:

   Le Vet Beheer B.V.

   Wilgenweg 7

   3421 TV Oudewater

   Nederländerna

   Tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats:

   Namn:

   Adress:

   Produlab Pharma B.V.

   Forellenweg 16

   4941 SJ Raamsdonksveer

   Nederländerna

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Sedadex 0,5 mg/ml, injektionsvätska, lösning för hund och katt dexmedetomidinhydroklorid

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml innehåller:

   ­

   Aktivt innehållsämne:

   Dexmedetomidinhydroklorid

   0,5 mg

   (motsvarande dexmedetomidin

   0,42 mg)

   ­

   Hjälpämnen:

   Metylparahydroxibensoat (E 218)

   1,6 mg

   Propylparahydroxibensoat

   0,2 mg

   Klar, färglös injektionsvätska, lösning.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

   Icke-invasiv, mild till måttligt smärtsam behandling och undersökning som kräver fasthållning, sedering och analgesi av hund och katt.

   Djup sedering och analgesi av hund vid samtidig användning av butorfanol för medicinsk och mindre kirurgisk behandling.

   Premedicinering av hund och katt före induktion och underhåll av generell anestesi.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte till djur med kardiovaskulära sjukdomar.

   Använd inte till djur med allvarliga systemiska sjukdomar eller på djur som är döende.

   Använd inte vid känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

   6. BIVERKNINGAR

   På grund av dess alfa‑2-adrenergiska aktivitet sänker dexmedetomidin hjärtfrekvens och kroppstemperatur.

   Hos somliga hundar och katter kan en minskad andningsfrekvens förekomma. Sällsynta fall av lungödem har rapporterats. Blodtrycket stiger i början och återvänder sedan till normal nivå eller under normal nivå. Till följd av perifervasokonstriktion och venös desaturation vid normal arteriell syresättning kan slemhinnorna vara bleka och/eller blåaktiga.

   Kräkningar kan inträffa 5–10 minuter efter injektion. Vissa hundar och katter kan även få kräkningar vid återhämtningen.

   Muskeltremor kan uppträda under sederingen.

   Grumling av hornhinnan kan uppträda under sedering (se även avsnittet Särskilda försiktighetsåtgärder för djur).

   Då dexmedetomidin och ketamin används efter varandra, med 10 minuters intervall, kan katter emellanåt ådra sig AV-block eller extrasystolier. Förväntade andningsutfall är bradypné, intermittenta andningsmönster, hypoventilation och apné. I kliniska undersökningar var det vanligt med hypoxemi, framförallt inom de första 15 minuterna av narkosen med dexmedetomidin–ketamin. Uppkastningar, hypotermi och nervositet har rapporterats efter sådant bruk.

   När dexmedetomidin och butorfanol används i kombination på hundar, kan bradypné, tachypné, oregelbunden andning (20–30 sek apné som följs av flera snabba andetag), hypoxemi, muskelryckningar, tremor eller hundsimmande frambensrörelser, excitation, hypersalivering, kväljningar, kräkningar, urinering, huderytem, plötsligt uppvaknande eller förlängd sedering förekomma. Brady- och tachyarrytmi har rapporterats. Detta kan även omfatta djup sinusbradykardi, 1:a

   och 2:a gradens AV-block, sinusstillestånd eller sinuspaus samt supraventrikulära och ventrikulära rubbningar.

   När dexmedetomidin används vid premedicinering av hund kan bradypné, tachypné och kräkningar förekomma. Brady- och tachyarrytmi har rapporterats och inbegriper djup sinusbradykardi, 1:a och 2:a gradens AV-block och sinuspaus. Supraventrikulära och ventrikulära rubbningar, sinuspaus och 3:e gradens AV-block kan i sällsynta fall observeras.

   När dexmedetomidin används som premedicinering till katter kan kräkning, ulkning, bleka slemhinnor och låg kroppstemperatur förekomma. Intramuskulärdosering med 40 mikrogram/kg (följt av ketamin eller propofol) resulterar ofta i sinusbradykardi och sinusarrytmi, ibland 1:a gradens AV-block men resulterar sällan i prematura supraventrikulära depolarisationer, förmaksbigemini, sinuspaus, 2:a gradens AV-block eller ersättningsslag/rytm.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund och katt.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Läkemedlet är avsett för:

   • Hund: intravenös eller intramuskulär användning

   • Katt: intramuskulär användning

   Läkemedlet är inte avsett att användas för upprepade injektioner.

   Dexmedetomidin, butorfanol och/eller ketamin kan blandas i samma spruta eftersom de har bevisats vara farmaceutiskt blandbara.

   Nedanstående doser rekommenderas:

   Hund:

   Dexmedetomidin-doserna baseras på kroppsytan.

   För icke-invasiva, milt till måttligt smärtsamma åtgärder och undersökningar som kräver fasthållning, sedering och analgesi:

   Intravenöst: upp till 375 mikrogram/m2 kroppsyta.

   Intramuskulärt: upp till 500 mikrogram/m2 kroppsyta.

   När dexmedetomidin administreras tillsammans med butorfanol (0,1 mg/kg) för djup sedering och analgesi är den intramuskulära dosen av dexmedetomidin 300 mikrogram/m2 kroppsyta.

   Premedicineringsdosen för dexmedetomidin är 125–375 mikrogram/m2 kroppsyta och administreras 20 minuter före induktion, för ingrepp som kräver anestesi. Dosen ska anpassas till typen av ingrepp, ingreppets längd och patientens tillstånd.

   Användning av dexmedetomidin tillsammans med butorfanol leder till sedering och analgetisk effekt som startar inom 15 minuter efter administrering. Maximal sedering och analgesi erhålls inom 30 minuter efter administrering. Sederingen varar i minst 120 minuter efter administrering och analgesin varar minst i 90 minuter. Spontan återhämtning sker inom 3 timmar.

   Premedicinering med dexmedetomidin minskar avsevärt den dos induktionsmedel som krävs och minskar behovet av inhalationsanestetikum för underhåll av anestesi. I en klinisk studie minskade behovet av propofol och tiopental med 30 respektive 60 %. Alla anestesimedel som används för induktion eller underhåll av anestesi ska administreras tills det att de får effekt. I en klinisk studie bidrog dexmedetomidin till postoperativanalgesi i 0,5–4 timmar. Denna tidsperiods längd är emellertid avhängig av ett antal variabler och ytterligare analgesi ska administreras i enlighet med klinisk bedömning.

   Motsvarande doser baserade på kroppsvikt visas i följande tabeller. Det rekommenderas att en lämpligt graderad spruta används för att säkerställa korrekt dosering vid administrering av små volymer.

   ­

   Hundar

   Vikt (kg)


   Dexmedetomidin

   125 mikrogram/m2

   Dexmedetomidin

   375 mikrogram/m2

   Dexmedetomidin

   500 mikrogram/m2*

   (mikrogram
   /kg)

   (ml)

   (mikrogram
   /kg)

   (ml)

   (mikrogram
   /kg)

   (ml)

   *endast intramuskulärt

   2–3

   9,4

   0,04

   28,1

   0,12

   40

   0,15

   3,1–4

   8,3

   0,05

   25

   0,17

   35

   0,2

   4,1-5

   7,7

   0,07

   23

   0,2

   30

   0,3

   5,1-10

   6,5

   0,1

   19,6

   0,29

   25

   0,4

   10,1-13

   5,6

   0,13

   16,8

   0,38

   23

   0,5

   13,1-15

   5,2

   0,15

   15,7

   0,44

   21

   0,6

   15,1-20

   4,9

   0,17

   14,6

   0,51

   20

   0,7

   20,1-25

   4,5

   0,2

   13,4

   0,6

   18

   0,8

   25,1-30

   4,2

   0,23

   12,6

   0,69

   17

   0,9

   30,1-33

   4

   0,25

   12

   0,75

   16

   1,0

   33,1-37

   3,9

   0,27

   11,6

   0,81

   15

   1,1

   37,1-45

   3,7

   0,3

   11

   0,9

   14,5

   1,2

   45,1-50

   3,5

   0,33

   10,5

   0,99

   14

   1,3

   50,1-55

   3,4

   0,35

   10,1

   1,06

   13,5

   1,4

   55,1-60

   3,3

   0,38

   9,8

   1,13

   13

   1,5

   60,1-65

   3,2

   0,4

   9,5

   1,19

   12,8

   1,6

   65,1-70

   3,1

   0,42

   9,3

   1,26

   12,5

   1,7

   70,1-80

   3

   0,45

   9

   1,35

   12,3

   1,8

   >80

   2,9

   0,47

   8,7

   1,42

   12

   1,9

   För djup sedering och analgesi med butorfanol

   Hundar

   Vikt

   (kg)

   Dexmedetomidin

   300 mikrogram/m2intramuskulärt

   (mikrogram/kg

   (ml)

   2-3

   24

   0,12

   3,1-4

   23

   0,16

   4,1-5

   22,2

   0,2

   5,1-10

   16,7

   0,25

   10,1-13

   13

   0,3

   13,1-15

   12,5

   0,35

   15,1-20

   11,4

   0,4

   20,1-25

   11,1

   0,5

   25,1-30

   10

   0,55

   30,1-33

   9,5

   0,6

   33,1-37

   9,3

   0,65

   37,1-45

   8,5

   0,7

   45,1-50

   8,4

   0,8

   50,1-55

   8,1

   0,85

   55,1-60

   7,8

   0,9

   60,1-65

   7,6

   0,95

   65,1-70

   7,4

   1

   70,1-80

   7,3

   1,1

   >80

   7

   1,2

   Katt:

   Dosen för katt är 40 mikrogram dexmedetomidinhydroklorid/kg kroppsvikt motsvarande en volym av 0,08 ml Sedadex/kg kroppsvikt när den används vid icke-invasiva, milt till måttligt smärtsamma åtgärder som kräver fasthållning, sedering och analgesi.

   När dexmedetomidin används till premedicinering på katt, används samma dos. Premedicinering med dexmedetomidin minskar avsevärt den dos induktionsmedel som krävs och minskar behovet av inhalationsanestetikum för underhåll av anestesi. I en klinisk studie sänktes behovet av propofol med 50 %. Alla anestesimedel som används för induktion eller underhåll av anestesi ska administreras tills det att de får effekt.

   Anestesi kan induceras 10 minuter efter premedicinering med administrering av en intramuskulär måldos av 5 mg ketamin/kg kroppsvikt eller intravenösadministrering av propofol till effekt. Dosering för katt visas i följande tabell.

   Katter

   Vikt

   (kg)

   Dexmedetomidin 40 mikrogram/kg intramuskulärt

   (mikrogram/kg)

   (ml)

   1–2

   40

   0,1

   2,1–3

   40

   0,2

   3,1–4

   40

   0,3

   4,1–6

   40

   0,4

   6,1–7

   40

   0,5

   7,1–8

   40

   0,6

   8,1–10

   40

   0,7

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Förväntade sedativa och analgetiska effekter uppnås inom 15 minuter efter administreringen och bibehålls i upp till 60 minuter efter administrering. Sederingen kan upphävas med atipamezol (se avsnitt 12, Överdosering). Atipamezol ska ges tidigast 30 minuter efter ketamin-administrering.

   10. KARENSTIDER

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 56 dagar.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen efter Utg.dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar

   Administrering av dexmedetomidin till valpar yngre än 16 veckor och kattungar yngre än 12 veckor har inte undersökts.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Behandlade djur ska vistas i varm och jämn temperatur både under behandlingen och under återhämtningen.

   Det rekommenderas att djuren fastar 12 timmar före administrering. Vatten kan ges.

   Efter behandling ska djuret inte ges vatten eller foder innan det kan svälja.

   Grumling av hornhinnan kan uppträda under sedering. Ögonen ska skyddas med lämplig ögonsalva.

   Bör användas med försiktighet på äldre djur.

   Dexmedetomidins säkerhet har inte fastställts hos avelshannar.

   Nervösa, aggressiva eller upphetsade djur bör ges tillfälle att lugna sig innan behandlingen påbörjas. Frekvent och regelbunden övervakning av andnings- och hjärtfunktioner ska utföras. Pulsoximetri kan användas men är inte nödvändigt för en adekvat övervakning. Utrustning för manuell ventilering bör finnas tillgänglig ifall andningsdepression eller apné skulle tillstöta vid användning av dexmedetomidin

   och ketamin för induktion av generell anestesi på katt. Det är tillrådligt att ha tillgång till syrgas om hypoxemi skulle uppstå eller misstänkas.

   Sjuka eller försvagade hundar och katter får endast ges dexmedetomidin som premedicinering före induktion och uppehållande av generell anestesi efter bedömning av eventuella risker och fördelar.

   Användning av dexmedetomidin vid premedicinering av hundar och katter gör att en avsevärt mindre mängd induktionsläkemedel krävs för induktion av anestesi. Administreringen av intravenöst induktionsläkemedel ska ske under noggrann uppsikt tills det att effekt uppnås. Behovet av inhalationsanestetikum för underhåll av anestesi minskar också.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur

   Dexmedetomidin är ett sederande och sömngivande medel. Det är viktigt att undvika självinjektion. Vid oavsiktligt intag via munnen eller självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information. KÖR INTE BIL då läkemedlet kan medföra sedering och förändringar av blodtrycket.

   Gravida kvinnor ska hantera läkemedlet med särskild försiktighet för att undvika självinjektion eftersom livmodersammandragningar och sänkt blodtryck hos fostret kan uppstå efter oavsiktlig systemisk exponering.

   Undvik att läkemedlet kommer i kontakt med hud, ögon eller slemhinnor. Användning av skyddshandskar rekommenderas. Om hud eller slemhinnor kommer i kontakt med läkemedlet tvätta exponerad hud direkt och skölj med riklig mängd vatten. Ta av kontaminerade kläder som har direkt kontakt med hud. Vid kontakt med ögon skölj rikligt med vatten. Om symtom uppträder kontakta läkare för råd.

   Personer som är överkänsliga mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne ska administrera läkemedlet med försiktighet.

   Råd till läkare: Sedadex är en alfa‑2-adrenoreceptoragonist, symtom efter absorption kan medföra kliniska effekter inkluderande dosberoende sedering, andningsdepression, sänkning av både blodtryck och hjärtfrekvens, muntorrhet och hyperglykemi. Ventrikulära arytmier har också rapporterats.

   Respiratoriska och hemodynamiska symtom bör behandlas symtomatiskt. Den specifika antagonisten atipamezol, som är en alfa‑2-adrenoceptorantagonist godkänd för användning på djur, har endast använts i experimentellt syfte på människor, för att motverka dexmedetomidininducerade effekter.

   Användning under dräktighet och digivning

   Dexmedetomidins säkerhet har inte fastställts under dräktighet och digivning hos de avsedda djurslagen. Användning rekommenderas därför inte under dräktighet och digivning.

   Andra läkemedel och Sedadex

   Användning av andra läkemedel som verkar dämpande på centrala nervsystemet förväntas förstärka effekten av dexmedetomidin, varför en lämplig dosjustering måste göras. Antikolinergika bör användas med försiktighet tillsammans med dexmedetomidin.

   Administrering av atipamezol efter dexmedetomidin upphäver effekten och förkortar

   återhämtningsperioden. Hundar och katter är i normalfallet vakna och står upp inom 15 minuter.

   Katt: Efter samtidig administrering av 40 mikrogram dexmedetomidin/kg kroppsvikt intramuskulärt och 5 mg ketamin/kg kroppsvikt intramuskulärt till katt, ökade dexmedetomidins maximala koncentration till det dubbla men ingen effekt sågs på Tmax. Medelvärdet för halveringstiden för elimination för dexmedetomidin ökade till 1,6 timmar och den totala exponeringen (AUC) ökade med 50 %.

   En dos om 10 mg ketamin/kg i kombination med 40 mikrogram dexmedetomidin/kg kan orsaka takykardi.

   Atipamezol upphäver inte effekten av ketamin.

   Överdosering (symtom, akuta åtgärder, motgift)

   Hund:

   Vid överdosering eller om effekterna av dexmedetomidin blir potentiellt livshotande är den lämpliga dosen av atipamezol 10 gånger den första dosen av dexmedetomidin (mikrogram/kg kroppsvikt eller mikrogram/m2 kroppsyta). Dosvolymen på atipamezol (koncentration 5 mg/ml) är densamma som dosvolymen av Sedadex 0,5 mg/ml som administrerades till hund, oberoende av administreringsvägen av Sedadex.

   Katt:

   Vid överdosering eller om effekterna av dexmedetomidin blir potentiellt livshotande är den lämpliga antagonisten atipamezol med följande intramuskulära dos: 5 gånger den första dosen av dexmedetomidin i mikrogram/kg kroppsvikt. Dosvolymen av atipamezol (koncentration 5 mg/ml) är hälften (1/2) av volymen av Sedadex 0,5 mg/ml som administrerades till katt.

   Efter samtidig exponering för en överdos av dexmedetomidin (tre gånger den rekommenderade dosen) och 15 mg ketamin/kg kan atipamezol administreras på en rekommenderad dosnivå för att motverka effekterna som inducerats av dexmedetomidin.

   Blandbarhetsproblem

   Inga kända.

   Dexmedetomidin är blandbart med butorfanol och ketamin i samma spruta i åtminstone två timmar.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT VETERINÄRMEDICINSKT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Fråga veterinären eller apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   12/08/2016

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   10 ml injektionsflaska av färglöst typ I-glas, försluten med gummikork av brombutyl och aluminiumförslutning i en pappkartong.

   Förpackningsstorlek: 1 injektionsflaska.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   België/Belgique/Belgien

   Kela Veterinaria N.V./S.A.

   Industriepark west 68

   9100 Sint-Niklaas

   Tél/Tel: + 32 (0)3-7806390

   info@kelavet.be

   Luxembourg/Luxemburg

   Kela Veterinaria N.V./S.A.

   Industriepark west 68

   9100 Sint-Niklaas

   BELGIUM

   Tél/Tel: + 32 (0)3-7806390

   info@kelavet.be

   Република България

   Le Vet Beheer B.V.

   Wilgenweg 7

   3421 TV Oudewater

   THE NETHERLANDS

   Teл: +31-(0)348-565858

   info@levetpharma.com

   Magyarország

   Alpha-Vet

   Állatgyógyászati Kft.

   8000 Székesfehérvár

   Homoksor 7.

   Tel.: +36-22/516402

   vevoszolgalat@alpha-vet.hu

   Česká republika

   Sevaron, s.r.o.

   Palackého třída 163a

   612 00 Brno

   Tel: +420 541426370

   info@sevaron.cz

   Malta

   Le Vet Beheer B.V.

   Wilgenweg 7

   3421 TV Oudewater

   THE NETHERLANDS

   Tel: +31-(0)348-565858

   info@levetpharma.com

   Danmark

   Dechra Veterinary Products A/S

   Mekuvej 9

   7171 Uldum

   Tlf: +45 7690 1100

   Nederland

   AST Farma B.V.

   Wilgenweg 7

   3421 TV Oudewater

   Tel: +31-(0)348-563434

   info@astfarma.nl

   Deutschland

   Le Vet Beheer B.V.

   Wilgenweg 7

   3421 TV Oudewater

   THE NETHERLANDS

   Tel: +31-(0)348-565858

   info@levetpharma.com

   Norge

   Dechra Veterinary Products AS

   Henrik Ibsens Gate 90

   0255 Oslo

   Tlf: +47 48 02 07 98

   Eesti

   Zoovetvaru

   Uusaru 5

   Saue 76505 Harjumaa

   Tel: +372-6709006

   zoovet@zoovet.ee

   Österreich

   Richter Pharma AG

   Feldgasse 19

   4600 Wels

   Tel. +43 7242 4900

   office@richter-pharma.at

   Ελλάδα

   Petline S.A.

   Finos Film Road, Thesi Xousmiza

   19004 Spata-Attikis

   Τηλ: +30-(0)210 6069800

   info@petline.gr

   Polska

   aniMedica Polska Sp. z o.o.

   ul. Chwaszcyńska 198a

   81-571 Gdynia

   Tel: +48 58 572 24 38

   España

   B. Braun VetCare SA

   Carretera de Terrassa 121

   E-08191 Rubi (Barcelona)

   Tel: +34 93 586 62 00

   Portugal

   B. Braun Medical, Lda.

   Est. Consiglieri Pedroso, 80

   Queluz Park – Queluz de Baixo

   P-2730-053 Barcarena

   Tel: +351 21 4368251

   France

   Dechra Veterinary Products SAS

   60 Avenue du Centre

   78180 Montigny-le-Bretonneux

   Tél: +33 1 3048 7140

   România

   Maravet S.A.

   Baia Mare

   cod 430016

   Str. Maravet nr.1

   Tel: +40262211964

   Ireland

   Animalcare Limited

   10 Great North Way

   York Business Park

   Nether Poppleton York YO26 6RB

   UNITED KINGDOM

   Tel: +44 (0)1904 487687

   Slovenija

   TPR d.o.o.

   Litostrojska c. 44E

   1000 Ljubljana

   Tel: +386 1 505 58 82

   info@medvet.si

   Ísland

   Icevet

   P.O. Box 374

   602 Akureyri

   Sími: +354 544 2240

   icevet@icevet.is

   Slovenská republika

   Sevaron, s.r.o.

   Palackého třída 163a

   612 00 Brno

   CZECH REPUBLIC

   Tel: +420 541426370

   info@sevaron.cz

   Italia

   Ecuphar Italia S.R.L.

   Viale Francesco Restelli 3/7, piano 1,

   20124 Milano (Italia)

   Tel. + 39 0282950604

   Suomi/Finland

   FaunaPharma Oy. C/O Oriola Oy

   P.O. Box 8

   FIN-02101 Espoo

   Puh/Tel: +358 45 2300 665

   info@faunapharma.fi

   Κύπρος

   Le Vet Beheer B.V.

   Wilgenweg 7

   3421 TV Oudewater

   THE NETHERLANDS

   Τηλ: +31-(0)348-565858

   info@levetpharma.com

   Sverige

   Dechra Veterinary Products AB

   Stora Wäsby Orangeriet 3

   19437 Upplands Väsby

   Tel: +46 (0) 8 32 53 55

   Latvija

   Zoovetvaru

   Uusaru 5

   Saue 76505 Harjumaa

   ESTONIA

   Tel: +372-6709006

   zoovet@zoovet.ee

   United Kingdom

   Animalcare Limited

   10 Great North Way

   York Business Park

   Nether Poppleton York YO26 6RB

   Tel: +44 (0)1904 487687

   Lietuva

   Zoovetvaru

   Uusaru 5

   Saue 76505 Harjumaa

   ESTONIA

   Tel: +372-6709006

   zoovet@zoovet.ee

   Hrvatska

   TPR d.o.o.

   Litostrojska c. 44E

   1000 Ljubljana

   SLOVENIA

   Tel: +386 1 505 58 82

   info@medvet.si

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Sedadex

  Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml 1 x 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 435635
  • Tillverkare: Dechra Veterinary Products AB

  425 kr

  Jämförpris: 42,50 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?