Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Sebivo

   600 mg filmdragerade tabletter
   Telbivudin

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Sebivo är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Sebivo
   3. Hur du tar Sebivo
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Sebivo ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Sebivo är och vad det används för

   Sebivo innehåller det aktiva ämnet telbivudin. Sebivo tillhör en grupp läkemedel som kallas antivirusläkemedel och används för att behandla infektion som orsakats av virus.

   Sebivo används för att behandla kronisk hepatit B hos vuxna. Behandling med Sebivo bör endast övervägas när det inte är möjligt eller lämpligt att använda ett alternativt läkemedel som hepatit B-viruset är mindre benäget att utveckla resistens mot. Din läkare kommer att avgöra vilken behandling som är mest lämplig för dig.

   Hepatit B orsakas av infektion med hepatit B-virus, som angriper levern och leder till leverskada. Behandling med Sebivo minskar mängden hepatit B-virus i kroppen genom att blockera tillväxten av viruset. På så sätt minskar leverskadan och leverfunktionen förbättras.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Sebivo

   Ta inte Sebivo

   • om du är allergisk mot telbivudin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du behandlas med pegylerat eller standard interferon alfa (se ”Intag av andra läkemedel”).

   Om detta gäller för dig, ta inte Sebivo utan tala med läkare.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Sebivo

   • om du har eller har haft njurproblem. Din läkare kan låta utföra laboratorietester för att kontrollera att dina njurar fungerar som de ska före och under behandlingen. Beroende på resultatet av dessa tester kan din läkare råda dig att ändra hur ofta du ska ta Sebivo.

   • om du har skrumplever (ett allvarligt tillstånd som orsakar ”ärr” på levern). I så fall kan läkaren vilja kontrollera dig noggrannare.

   • om du har genomgått levertransplantation.

   • om du tar något läkemedel som kan ge muskelbesvär (tala med läkare eller apotekspersonalen om du är osäker).

   • om du har HIV-, hepatit C- eller hepatit D-infektion, eller om du redan behandlas med något antivirusläkemedel.

   Om något av ovanstående gäller för dig, tala med läkare innan du tar Sebivo.

   Under behandling med Sebivo:

   • Sebivo kan orsaka ihållande oförklarlig muskelsvaghet eller muskelsmärta (myopati). Muskelsymtomen kan utvecklas och bli allvarliga och ibland leda till muskelsönderfall (rabdomyolys), vilket kan orsaka njurskador.

   • Mindre vanliga biverkningar som Sebivo kan leda till är domningar, stickningar, smärta och/eller brännande känsla i armar och/eller ben (perifer neuropati).

   Om du upplever något av dessa symtom under behandlingen med Sebivo, kontakta omedelbart läkare.

   Övriga biverkningar av denna typ av läkemedel

   Sebivo tillhör en grupp läkemedel (en nukleosidanalog) som kan orsaka för mycket mjölksyra i blodet (mjölksyraacidos) vilket vanligtvis förknippas med leverförstoring (hepatomegali). Mjölksyraacidos är en sällsynt men allvarlig biverkning, som ibland kan ha dödlig utgång. Mjölksyraacidos inträffar oftare hos kvinnor, särskilt hos de som är mycket överviktiga. Läkaren kommer följa upp dig regelbundet under tiden du tar Sebivo. Om du upplever muskelsmärta, svår och ihållande magsmärta med illamående och kräkningar, svåra och ihållande andningssvårigheter, trötthet samt svullnad och/eller obehag i buken när du tar Sebivo, kontakta omedelbart läkare.

   Vissa personer kan få mycket allvarliga hepatitsymtom när de slutar att ta läkemedel som Sebivo. Efter att du avslutat behandlingen med Sebivo kommer läkaren regelbundet kontrollera din hälsostatus och ta blodprover för att undersöka levern. Tala omedelbart om för läkaren om du märker några nya eller ovanliga symtom efter att du har avslutat behandlingen (se avsnitt 3 i denna information, ”Om du slutar att ta Sebivo”).

   Var försiktig så att du inte smittar andra människor

   Även om du tar Sebivo kan du fortfarande infektera andra människor med hepatit B-virus (HBV) genom sexuellt umgänge eller kontakt med smittat blod eller andra kroppsvätskor. Om du har sexuellt umgänge med en person som inte är immun mot hepatit B ska ni alltid använda kondom och undvika all överföring av andra kroppsvätskor. Dela aldrig kanyl med någon annan. Dela inte personliga tillhörigheter som kan bära spår av blod eller kroppsvätskor, som t ex tandborste eller rakblad, med någon annan. Det finns vaccin som förhindrar HBV-infektion.

   Barn och ungdomar

   Sebivo rekommenderas inte till barn och ungdomar.

   Andra läkemedel och Sebivo

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Läkare eller apotekspersonal behöver veta vilka andra läkemedel du tar, eftersom vissa läkemedel kan påverka njurarna. Sebivo lämnar i allmänhet kroppen via njurarna med urinen.

   Använd inte Sebivo om du tar pegylerat eller standard interferon alfa (se ”Ta inte Sebivo”), eftersom kombinationen av dessa läkemedel kan öka risken för att utveckla perifer neuropati (domningar, stickningar och/eller brännande känsla i ben och/eller armar). Tala om för läkare eller apotekspersonal om du behandlas med interferon.

   Graviditet och amning

   - Använd inte Sebivo under graviditet, såvida inte din läkare rekommenderar det. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Din läkare kommer att informera dig om de eventuella riskerna med att ta Sebivo under graviditet.

   - Om du har hepatit B och blir gravid, tala med läkare om hur du ska skydda ditt barn på bästa sätt. Sebivo kan minska risken för överföring av hepatit B-virus till ditt ofödda barn om det tas i kombination med Hepatit B immunglobulin och vaccin mot Hepatit B.

   - Amma inte då du behandlas med Sebivo. Om du ammar, tala med läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Sebivo har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om du känner dig yr när du tar detta läkemedel skall du inte framföra fordon eller använda verktyg eller maskiner.


   3. Hur du tar Sebivo

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Hur mycket Sebivo ska du ta

   Rekommenderad dos av Sebivo är 1 tablett 600 mg om dagen. Ta tabletten ungefär samma tid varje dag.

   Tabletten kan tas med eller utan mat. Svälj den hel tillsammans med lite vatten. Tugga, dela eller krossa den inte.

   Din dos kan behöva sänkas om du har njurproblem. Tala med läkare om du har eller har haft njurproblem.

   Hur länge ska du ta Sebivo

   Fortsätt ta Sebivo varje dag så länge läkaren inte säger något annat. Ändra inte dosen och sluta inte att ta Sebivo utan att först tala med läkare. Detta läkemedel är avsett för långtidsbehandling, kanske under flera månader eller år. Din läkare kommer att kontrollera dig med jämna mellanrum för att se att behandlingen har önskad effekt.

   Om du har tagit för stor mängd av Sebivo

   Om du har tagit för mycket Sebivo, eller om någon annan av misstag har tagit dina tabletter, kontakta omedelbart läkare eller sjukhus och be om råd. Ta med dig tablettförpackningen och visa den för läkaren.

   Om du har glömt att ta Sebivo

   • Om du glömmer att ta Sebivo, ta tabletten så snart du kommer ihåg och ta sedan nästa dos i vanlig tid.

   • Om det emellertid är mindre än 4 timmar kvar innan nästa dos ska du hoppa över den dos du missat och ta nästa dos i vanlig tid.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Detta kan öka risken för att du får oönskade biverkningar. Fråga läkare eller apotekspersonal om du inte är säker på vad du ska göra.

   Om du slutar att ta Sebivo

   Om du avbryter behandlingen med Sebivo kan det leda till att hepatit B-infektionen förvärras, dvs. sjukdomen blir värre och prover visar onormala resultat (ökad virusmängd, ökat ALAT-värde). Sluta inte att ta Sebivo, såvida inte läkare säger det. Se till att Sebivo inte tar slut under tiden du står på Sebivo.

   Efter att du avslutat behandlingen med Sebivo kommer läkaren regelbundet kontrollera din hälsostatus och ta blodprover för att undersöka levern, eftersom hepatit B-infektionen kan förvärras eller bli mycket allvarlig när behandlingen avslutas. Tala omedelbart om för läkaren om du märker några nya eller ovanliga symtom efter att du har avslutat behandlingen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vissa biverkningar kan vara allvarliga:

   - ihållande muskelsvaghet eller muskelsmärta

   - domningar, stickningar, smärta och/eller brännande känsla i armar och/eller ben.

   Om du upplever något av dessa symtom, kontakta omedelbart läkare.

   Sebivo kan även orsaka andra biverkningar:

   Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 patienter)

   • Yrsel, huvudvärk

   • Hosta

   • Diarré, illamående, magsmärta

   • Hudutslag

   • Trötthet

   • Blodproverna kan visa på högre värden av vissa leverenzymer (t.ex. ALAT, ASAT), amylas, lipas eller kreatinkinas.

   Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 patienter)

   • Ledsmärta

   • Ihållande muskelsvaghet eller muskelsmärta (myopati/myosit), muskelkramp

   • Rygg- nack- och flanksmärta

   • Domningar, stickningar, smärta och/eller brännande känsla i armar och/eller ben eller runt munnen

   • Smärta i nedre delen av ryggen eller höften som ibland strålar ut i benet (ischias)

   • Smakförändring

   • Sjukdomskänsla.

   Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1 000 patienter)

   • Överskott av mjölksyra i blodet (laktacidos)

   • Muskelsönderfall (rabdomyolys).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Sebivo ska förvaras

   Förvaras detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Använd inte detta läkemedel om förpackningen är skadad eller visar tecken på otillåtna förändringar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är telbivudin. En tablett innehåller 600 mg telbivudin.

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, povidon, natriumstärkelseglykolat, kolloidal vattenfri kiseloxid, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid (E171), talk och makrogol.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Sebivo filmdragerade tabletter är vita till lätt gulaktiga, ovala, filmdragerade tabletter, präglade med ”LDT” på ena sidan.

   Sebivo filmdragerade tabletter levereras i förpackningar om 28 eller 98 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Novartis Europharm Limited

   Vista Building

   Elm Park, Merrion Road

   Dublin 4

   Irland

   Tillverkare

   Novartis Pharma GmbH

   Roonstrasse 25

   90429 Nürnberg

   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Luxembourg/Luxemburg

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   България

   Novartis Pharma Services Inc.

   Тел.: +359 2 489 98 28

   Magyarország

   Novartis Hungária Kft. Pharma

   Tel.: +36 1 457 65 00

   Česká republika

   Novartis s.r.o.

   Tel: +420 225 775 111

   Malta

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +356 2298 3217

   Danmark

   Novartis Healthcare A/S

   Tlf: +45 39 16 84 00

   Nederland

   Novartis Pharma B.V.

   Tel: +31 26 37 82 111

   Deutschland

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +49 911 273 0

   Norge

   Novartis Norge AS

   Tlf: +47 23 05 20 00

   Eesti

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +372 66 30 810

   Österreich

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +43 1 86 6570

   Ελλάδα

   Novartis (Hellas) A.E.B.E.

   Τηλ: +30 210 281 17 12

   Polska

   Novartis Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 375 4888

   España

   Novartis Farmacéutica, S.A.

   Tel: +34 93 306 42 00

   Portugal

   Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

   Tel: +351 21 000 8600

   France

   Novartis Pharma S.A.S.

   Tél: +33 1 55 47 66 00

   România

   Novartis Pharma Services Romania SRL

   Tel: +40 21 31299 01

   Ireland

   Novartis Ireland Limited

   Tel: +353 1 260 12 55

   Slovenija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +386 1 300 75 50

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Novartis Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 5542 5439

   Italia

   Novartis Farma S.p.A.

   Tel: +39 02 96 54 1

   Suomi/Finland

   Novartis Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

   Κύπρος

   Novartis Pharma Services Inc.

   Τηλ: +357 22 690 690

   Sverige

   Novartis Sverige AB

   Tel: +46 8 732 32 00

   Latvija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +371 67 887 070

   United Kingdom

   Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

   Tel: +44 1276 698370

   Lietuva

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +370 5 269 16 50


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-04-12


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Sebivo®

  Filmdragerad tablett 600 mg 28 styck Blister

  • Varunummer: 087014
  • Tillverkare: Novartis Sverige AB

  4.295,45 kr

  Jämförpris: 153,41 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?