Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL

   Sebacil vet. 500 mg/ml koncentrat till kutan lösning

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Bayer Animal Health GmbH
   D–51368 Leverkusen, Tyskland.


   Tillverkare:
   KVP Pharma + VeterinärProdukte GmbH
   Projensdorfer Str. 324
   D-24106 Kiel
   Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Sebacil vet. 500 mg/ml koncentrat till kutan lösning. Foxim.

   3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml koncentrat innehåller


   Aktiv substans:

   Foxim 500 mg


   Koncentratet är klart, ljusgult till brunt.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

   Svin: Mot löss och skabbkvalster.
   Får: Mot fästingar, lusflugor, pälsätande och blodsugande löss och skabbkvalster.
   Hund: Mot fästingar, loppor, pälsätande och blodsugande löss och skabbkvalster.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Användes inte till valpar före 3 månaders ålder samt digivande tikar och tikar i sista dräktighetsveckan. Skall inte ges till djur som är kraftigt försvagade av andra orsaker eller direkt efter kraftig ansträngning. Ska inte användas vid överkänslighet mot aktivt innehållsämne eller mot något hjälpämne.
   Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

   6. BIVERKNINGAR

   Sebacil vet. tolereras väl i angiven dosering.


   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Svin, får och hund

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR

   Dosen bestäms av veterinär som avpassar den individuellt för Ditt djur.
   Veterinärens dosering skall alltid följas.
   0,1% lösning används till alla djur. Sebacil vet. är ett till färgen gult 50%-igt koncentrat, avsett att spädas med vatten till bruksfärdig kutan lösning.


   Spädningsschema

   Koncentration av lösning

   Mängd Sebacil vet.

   Vattenmängd

   0,1 %

   10 ml

   5 l

   50 ml

   25 l

   Behandlingen utförs 2-3 gånger med 7-14 dagars mellanrum. Lösningen ska inte sköljas ur pälsen.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Blanda lösningen genom att först hälla i hälften av vattnet. Tillsätt Sebacil vet. och därefter resten av vattnet. Rör om ordentligt. Kärl som används vid beredningen får inte användas för livsmedel.


   OBSERVERA att lösningen inte skall sköljas ur pälsen.


   Svin.

   Spruta eller tvätta hela djuret med borste. Ägna särskild omsorg åt ben, buk, hudveck och insida av öron.
   Gör grundligt rent i boxarna. Spruta box och inredning med lösning av samma koncentration som djuren behandlats med.


   Får.

   Spruta eller bada djuren.
   Behandla alla djur och deras omgivning (stall och redskap) grundligt med lösning av samma koncentration som ovan.


   Hund.

   Ställ hunden i badkaret. Blötlägg pälsen ordentligt med ljummet vatten och eventuellt milt schampo om hunden är mycket smutsig. Massera in lösningen i hela hundens päls även huvud och öronlappar.
   Behandla omgivningen genom att dammsuga ordentligt, tvätta filtar och dylikt i 60º C och spraya hundens liggplats med en spray mot ohyra. Detta upprepas varannan vecka vid angrepp av löss eller loppor. Hundar i direktkontakt bör också badas i Sebacil vet.


   Undvik direktkontakt av produkten och den färdiga emulsionen med hud och ögon. Använd skyddshandskar (engångshandskar i nitrilgummi), skyddande kläder (långärmad tröja, långbyxor, stövlar och vattentätt förkläde) samt skyddsglasögon vid användande av produkten. Oavsiktligt kontaminerade kläder bör avlägsnas omedelbart. Vid oavsiktligt spill på huden tvätta genast med tvål och vatten. Vid oavsiktligt spill i ögonen, skölj med riklig mängd vatten. Vid långvarig eller ofta upprepad behandling samt vid dimning; använd andningsmask (helmask) med partikelfilter klass IIb (P2) och gasfilter A klass II (A2). Vid sprayning inomhus, använd en halv ansiktsmask med partikelfilter FFP3 (skydd mot fint damm och vattenbaserade dimmor). Andas inte in spraydimman. Vädra omsorgsfullt i lokaler där behandling skett. På vitt underlag eller vitaktig päls kan preparatet orsaka en gulaktig färgton.


   Spraya inte i motvind. Spraya inte i närvaro av oskyddade personer.


   Som med andra organofosfater, vid förgiftningssymptom sök omedelbart medicinsk hjälp och visa etiketten.


   Förvaras åtskilt från mat och foder. Vid handhavande av produkten, varken ät, drick eller rök.


   Återanvänd inte den tomma behållaren.

   10. KARENSTID

   Slakt: Svin 9 dygn samt får 42 dygn.
   Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras vid högst 25 ºC
   Färdigberedd lösning skall användas inom 24 timmar.
   Koncentratet skall användas före utgångsdatum som finns på förpackningen.

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Användning av andra läkemedel
   Effekten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med andra läkemedel t. ex. en del muskelavslappande medel.
   Rådgör därför alltid med veterinär före samtidig behandling med andra läkemedel till djuret.


   Användning under dräktighet och laktation
   Digivande tikar och tikar i sista dräktighetsveckan skall ej behandlas.
   Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.


   Vad skall man göra om man gett djuret för stor dos?
   Som med alla organofosfater kan oavsiktlig överdosering leda till bieffekter och förgiftningssymtom såsom dreglande, ofrivilliga ögonrörelser (nystagmus), diarré, långsam hjärtrytm (bradykardi), muskelstelhet, okoordinerade muskelrörelser (ataxi), darrningar (tremor), kramper (konvulsioner) och slutligen koma med andnödssyndrom. Uppsök genast medicinsk hjälp och visa etiketten.


   Miljöegenskaper
   Produkten är mycket giftig för vattenlevande organismer, fåglar och bin. Det kan orsaka långvariga skadliga effekter på vattenmiljöer.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Åar reservoarer, vattendrag, dammar eller andra vattenkällor skall inte kontamineras. Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall ska destrueras enligt gällande anvisningar.


   Deaktivering av 1% brukslösning som har använts till bad-behandling: Tillsätt 1 kg släckt kalk till 100 liter lösning. Det basiska (alkaliska) ämnet skall reagera i 96 timmar (för att sänka foxim-koncentrationen till 0,2%), därefter kan lösningen blandas i gödsel.


   Vid spridning av gödsel från behandlade djur på lantbruksjord skall det, för att undgå utsläpp i vattenmiljön, hållas ett säkerhetsavstånd på 10 meter till vattendrag och sjöar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-09-23

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning


   Information lämnas av:
   Bayer A/S

   Animal Health

   Arne Jacobsens Allé 13

   2300 Köpenhamn S

   Danmark

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Sebacil® vet.

  Koncentrat till kutan lösning 500 mg/ml 250 milliliter Flaska

  • Varunummer: 158659
  • Tillverkare: Bayer A/S

  453 kr

  Jämförpris: 1,81 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?