• Dexrazoxan
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Savene

   20 mg/ml pulver och vätska till koncentrat till infusionsvätska, lösning
   dexrazoxan
   kalium och natrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Savene är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Savene
   3. Hur du använder Savene
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Savene ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Savene är och vad det används för

   Savene innehåller den aktiva substansen dexrazoxan, som är ett motgift mot cancerläkemedel som kallas antracykliner.

   De flesta läkemedel mot cancer administreras intravenöst (i en ven). Ibland inträffar en olycka och läkemedlet hamnar utanför venen och in i den omgivande vävnaden eller läcker från venen in i den omgivande vävnaden. Denna händelse kallas extravasering. Det är en allvarlig komplikation eftersom den kan ge svår vävnadsskada.

   Savene används för att behandla antracyklinextravasering hos vuxna. Det kan minska den vävnadsskada som antracyklinextravasering ger.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Savene

   Använd inte Savene

   • om du är allergisk mot dexrazoxan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du planerar att bli gravid och inte vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra en graviditet

   • om du ammar

   • om du får vaccin mot gula febern.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Savene:

   • Savene ska endast ges till dig om du har haft en extravasering i samband med kemoterapi som innehåller antracyklin.

   • Under behandling med Savene undersöks området där extravaseringen har skett regelbundet och blodprov tas regelbundet på dig för att kontrollera dina blodkroppar.

   • Om du har leverproblem övervakar läkaren din leverfunktion under behandlingen.

   • Om du har njurproblem övervakar läkaren tecken på förändringar av dina blodkroppar.

   Barn och ungdomar

   Savene ska inte ges till barn under 18 år.

   Andra läkemedel och Savene

   Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Tala särskilt om för läkare eller sjuksköterska om du tar eller kan tänkas ta något av följande läkemedel:

   • Vacciner: Du ska inte använda Savene om du kommer att få vaccin mot gula febern och det rekommenderas inte att du använder Savene om du kommer att få vaccin innehållande levande virus.

   • En produkt innehållande DMSO (en kräm mot vissa hudsjukdomar).

   • Fenytoin (ett läkemedel mot epilepsi) (Savene kan minska effekten av detta läkemedel).

   • Antikoagulantia (blodförtunnande medel) (ditt blod kan behöva testas oftare).

   • Ciklosporin eller takrolimus (båda hämmar immunförsvaret och används för att förhindra bortstötning av transplanterade organ).

   • Myelosuppressiva läkemedel (minskar produktionen av röda, vita eller koagulerande blodkroppar).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel.

   Savene ska inte administreras till dig om du är gravid.

   Du får inte amma under tiden du behandlas med Savene.

   Om du är sexuellt aktiv bör du använda effektiva preventivmedel för att förhindra graviditet under och upp till sex månader efter behandlingen, oavsett om du är man eller kvinna (se avsnitt 2 ”Använd inte Savene”).

   Det finns begränsad information om effekten av Savene på fertilitet – tala med din läkare om du har frågor kring detta.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Yrsel, trötthet och plötslig svimning har rapporterats hos ett fåtal patienter som behandlas med Savene. Behandlingen antas ha en begränsad påverkan på körförmågan och förmågan att använda maskiner.

   Savene innehåller kalium och natrium

   Savene vätska innehåller 98 mg kalium i varje flaska om 500 ml, vilket kan vara skadligt för personer som står på diet med lågt kaliumintag eller har njurproblem. Om du löper en risk för att få höga kaliumnivåer i blodet kommer läkaren att övervaka detta.

   Savene vätska innehåller också 1,61 g natrium (huvudkomponent i salt för matlagning/bordssalt) i varje flaska om 500 ml. Detta motsvarar 81 % av det rekommenderade maximala dagliga kostintaget av natrium för en vuxen.


   3. Hur du använder Savene

   Savene kommer att ges till dig under övervakning av läkare med erfarenhet av cancerbehandling.

   Rekommenderad dos

   Dosen bestäms utifrån din längd, vikt och njurfunktion. Läkaren beräknar din kroppsyta i kvadratmeter (m2) för att avgöra vilken dos du ska få. Den rekommenderade vuxendosen (vid normal njurfunktion) är:

   Dag 1: 1000 mg/m2

   Dag 2: 1000 mg/m2

   Dag 3: 500 mg/m2

   Din läkare kan sänka dosen om du har njurproblem.

   Savene ges genom infusion i en av venerna. Infusionen tar 1-2 timmar.

   Administreringsfrekvens

   Du kommer att få infusionen en gång dagligen under 3 på varandra följande dagar. Den första infusionen ges så snart som möjligt och inom de första sex timmarna efter extravasering av ett antracyklinläkemedel.

   Saveneinfusionen kommer att ges vid samma tidpunkt varje dag under din behandling.

   Savene kommer inte ges igen vid nästa antracyklincykel, om inte extravasering sker igen.

   Om du får mer Savane än du ska

   Om du får mer Savene än du ska, kommer du övervakas noggrant med avseende på dina blodkroppar, potentiell mag-tarm påverkan, hudreaktioner och håravfall.

   Om Savene kommer i kontakt med hud ska det berörda området omedelbart sköljas ordentligt med vatten.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vissa biverkningar kan vara allvarliga och behöver behandlas omedelbart.

   Följande allvarliga biverkningar har rapporterats för patienter under behandling med Savene (okänd frekvens):

   • Allergiska reaktioner, symtom som klåda, utslag, svullnad i ansikte eller svalg, väsande andning, andfåddhet eller andningssvårigheter, förändringar i medvetandegrad, lågt blodtryck, plötslig svimning

   Om du får något av ovanstående symtom bör du söka läkare omedelbart.

   Andra eventuella biverkningar listas nedan:

   Mycket vanliga: kan påverka fler än 1 av 10 personer

   • Illamående

   • Reaktioner vid injektionsstället (smärta vid injektionsstället, röd, svullen eller smärtande hud vid injektionsstället eller förhårdnad i huden vid injektionsstället)

   • Minskat antal vita blodkroppar och blodplättar

   • Infektion (efter en operation eller andra infektioner)

   Vanliga: kan påverka upp till 1 av 10 personer

   • Kräkning

   • Diarré

   • Trötthet, sömnighet, yrsel, plötslig svimning

   • Nedsättning av syn, lukt, hörsel, känsel eller smak

   • Feber

   • Inflammation i blodkärlet där behandlingen ges (flebit)

   • Inflammation i ett blodkärl precis under huden, ofta med en liten blodpropp

   • Blodpropp i venen, vanligtvis i en arm eller ett ben

   • Inflammation i munnen

   • Muntorrhet

   • Håravfall

   • Klåda

   • Viktminskning, minskad aptit

   • Muskelsmärta, tremor (okontrollerad muskelrörelse)

   • Vaginalblödning

   • Andningssvårigheter

   • Pneumoni (lunginflammation)

   • Svullna armar eller ben (ödem)

   • Sårkomplikationer

   • Förändrad leverfunktion (kan ses i testresultat)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via:

   Finland

   webbplats: www.fimea.fi

   Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

   Biverkningsregistret

   PB 55

   00034 FIMEA

   Sverige

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   5. Hur Savene ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen, pulverflaskans etikett och på etiketten på flaskan med vätska efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Förvara pulverflaskorna och flaskorna med vätska i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är dexrazoxan. Varje injektionsflaska innehåller 500 mg dexrazoxan som 589 mg dexrazoxan hydroklorid.

   • Övriga innehållsämnen är: Vätskan som innehåller natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetattrihydrat, natriumglukonat, natriumhydroxid och vatten för injektion.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Savene beredningssats består av Savene pulver till koncentrat (vitt till benvitt pulver) och Savene vätska. En beredningssats för akut behandling innehåller 10 injektionsflaskor med Savene pulver och 3 flaskor med Savene vätska tillsammans med 3 flaskhängare.

   Koncentrationen av dexrazoxan efter rekonstitution med 25 ml Savene vätska är 20 mg/ml. Koncentratet är svagt gult.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Clinigen Healthcare B.V.

   Schiphol Boulevard 359

   WTC Schiphol Airport, D Tower 11th floor

   1118BJ Schiphol

   Nederländerna

   Tillverkare:

   Cenexi-Laboratoires Thissen SA

   Rue de la Papyrée2-4-6

   B-1420 Braine-L’Alleud

   Belgien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   01/2019


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Beredningsanvisning för Savene, 20 mg/ml, pulver och vätska till koncentrat till infusionsvätska, lösning

   Det är viktigt att du läser hela innehållet i denna beskrivning före beredningen av Savene.

   1. FORMULERING

   Savene levereras som:

   1. Savene pulver till koncentrat

   2. Vätska till Savene

   Savene pulver måste rekonstitueras i 25 ml Savene vätska för att erhålla ett koncentrat, som före administreringen måste spädas vidare med den i flaskan återstående volymen Savene vätska.

   2. REKOMMENDATION FÖR SÄKER HANTERING

   Savene är ett läkemedel mot cancer och vanliga procedurer för korrekt hantering och kassering av läkemedel mot cancer ska användas, nämligen:

   • Personalen ska ha utbildning för att rekonstituera läkemedlet.

   • Gravid personal ska inte arbeta med detta läkemedel.

   • Personal som hanterar detta läkemedel under rekonstitution ska använda skyddskläder, inklusive mask, skyddsglasögon och handskar.

   • Oavsiktlig kontakt med huden eller ögonen ska behandlas omedelbart och noggrant med stora mängder vatten.

   3. BEREDNING FÖR INTRAVENÖSADMINISTRERING

   3.1 Rekonstitution av Savene pulver (beredning av koncentrat)

   3.1.1 Använd en spruta försedd med nål och dra aseptiskt upp 25 ml från flaskan med Savene vätska.

   3.1.2 Injicera hela innehållet i sprutan i injektionsflaskan som innehåller Savene pulver.

   3.1.3 Ta bort sprutan och nålen och blanda manuellt genom att vända flaskan upprepade gånger tills pulvret är helt upplöst. Får inte skakas.

   3.1.4 Låt injektionsflaskan med koncentrat stå i 5 minuter i rumstemperatur och kontrollera att lösningen är homogen och klar. Koncentratet är svagt gult.

   Koncentratet innehåller 20 mg dexrazoxan per ml och ska omedelbart spädas vidare. Den innehåller inte antibakteriellt konserveringsmedel.

   3.1.5 Förvara den öppnade flaskan med vätska under aseptiska förhållanden. Vätskan kommer att behövas för spädning av koncentratet.

   3.2 Spädning av koncentratet

   3.2.1 Upp till fyra flaskor innehållande Savene koncentrat kan behövas för att erhålla den dos som behövs för patienten. Baserat på den dos uttryckt i mg som behövs för patienten, dra aseptiskt upp motsvarande volym innehållande 20 mg dexrazoxan per ml från rätt antal injektionsflaskor innehållande koncentrat. Använd en graderad spruta försedd med nål.

   3.2.2 Injicera den nödvändiga volymen tillbaka i den öppnade flaskan Savene vätska (se punkt 3.1.5). Lösningen får inte blandas med några andra läkemedel.

   3.2.3 Blanda lösningen med en försiktig omrörande rörelse.

   3.2.4 Savene ska administreras aseptiskt som en 1–2 timmars infusion vid rumstemperatur och normala ljusförhållanden.

   3.2.5 Liksom alla parenterala produkter ska Savene koncentrat och infusionsvätska, lösning inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före administrering. Lösningar som innehåller fällning ska kasseras.

   4. FÖRVARING

   4.1 Före rekonstitution och spädning:

   • Förvaras vid högst 25 °C.

   • Förvara pulverflaskorna och flaskorna med vätska i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   4.2 Efter rekonstitution och spädning:

   • Kemisk och fysisk bruksstabilitet efter rekonstitution och påföljande spädning i vätskan har påvisats för 4 timmar i förvaring vid 2 till 8 °C.

   • För att undvika potentiell kontamination av läkemedlet med mikrober, bör produkten användas omedelbart.

   • Om läkemedlet inte används omedelbart ska det förvaras vid en temperatur på 2 till 8 °C (i kylskåp) i högst 4 timmar.

   5. DESTRUKTION

   Allt material som används vid beredning, administrering eller rengöring, inklusive handskar, liksom flytande avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  Savene

  Pulver till koncentrat och vätska till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml Dexrazoxan 10 x 500 milligram Kombinationsförpackning

  • Varunummer: 101064
  • Tillverkare: Clinigen Healthcare B.V.

  129.177 kr

  Jämförpris: 25,84 kr / milligram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?