Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Samsca

   15 mg respektive 30 mg tabletter
   tolvaptan

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Samsca är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Samsca
   3. Hur du tar Samsca
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Samsca ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Samsca är och vad det används för

   Samsca, vilket innehåller den aktiva substansen tolvaptan, tillhör en grupp läkemedel som kallas vasopressinantagonister. Vasopressin är ett hormon som hjälper till att förhindra vätskeförlust i kroppen genom att minska urinmängden. Antagonistbetyder att läkemedlet förhindrar att vasopressin håller kvar vatten i kroppen. Detta leder till att mängden vatten i kroppen minskas genom att urinproduktionen ökar, och som ett resultat höjer det nivån eller koncentrationen av natrium i blodet.


   Samsca används för att behandla låga nivåer av serumnatrium hos vuxna. Du har ordinerats Samsca därför att du har en sänkt natriumnivå i blodet som en följd av en sjukdom som kallas SIADH (inadekvat ADH-sekretion) där njurarna håller kvar för mycket vatten. Denna sjukdom orsakar en för stor produktion av hormonet vasopressin, vilket har gjort att natriumnivåerna i ditt blod har blivit för låga (hyponatremi). Det kan leda till att du får problem med koncentration och minne, eller med att hålla balansen.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Samsca

   Använd inte Samsca

   • om du är allergisk mot tolvaptan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om dina njurar inte fungerar (ingen urinproduktion)

   • om du har en sjukdom som gör att salthalten i blodet stiger (”hypernatremi”)

   • om du har en sjukdom som är associerad med en mycket låg blodvolym

   • om du inte känner när du är törstig

   • om du är gravid

   • om du ammar.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Samsca:


   • om du inte kan dricka tillräckligt mycket vatten eller om du inte får dricka mycket vätska

   • om du har problem med att urinera eller om du har förstorad prostata

   • om du har en leversjukdom

   • om du har diabetes.


   Drick tillräckligt med vatten
   Samsca ger upphov till vattenförlust eftersom det ökar din urinproduktion. Denna vattenförlust kan leda till biverkningar, t.ex. muntorrhet och törst eller ännu allvarligare biverkningar som njurproblem (se avsnitt 4). Därför är det viktigt att du har tillgång till vatten och att du kan dricka tillräckligt med vatten när du är törstig.

   Barn och ungdomar

   Samsca är inte lämpligt för barn och ungdomar (under 18 år).

   Andra läkemedel och Samsca

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Produkter som innehåller ketokonazol (mot svampinfektioner), makrolidantibiotika, eller diltiazem (behandling för högt blodtryck och bröstsmärta) kan öka effekterna av Samsca. Samsca kan öka effekten av digoxin (används för att behandla oregelbundna hjärtslag och hjärtsvikt).
   Barbiturater (används för att behandla epilepsi/kramper och vissa sömnstörningar) eller rifampicin (mot tuberkulos) kan minska effekterna av Samsca.


   Andra produkter som ökar mängden salt i blodet eller innehåller stora mängder salt kan förstärka effekterna av Samsca. Läkemedel som också ökar din urinproduktion (diuretika) kan öka risken ytterligare för biverkningar som hör ihop med vätskeförlust (se ”Drick tillräckligt med vatten” ovan). Därför ska du tala om för läkaren vilka läkemedel du tar eller nyligen har tagit, även receptfria läkemedel.


   Samsca kan minska effekten av desmopressin (används för att öka blodets förmåga att levra sig).


   Det kan ändå vara så att du kan ta dessa läkemedel och Samsca tillsammans. Din läkare kan avgöra vad som är mest lämpligt för dig.

   Samsca med mat och dryck

   • Undvik att dricka grapefruktjuice när du tar Samsca.

   Graviditet och amning

   Gravida kvinnor får inte ta detta läkemedel.

   Ammande kvinnor får inte använda detta läkemedel.


   Fertila kvinnor ska använda en adekvat preventivmetod under behandlingen med detta läkemedel.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Samsca har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Dock kan du ibland känna dig yr eller svag, eller svimma kortvarigt.

   Samsca innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Samsca

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   • Behandling med Samsca inleds på sjukhus.

   • För behandling av låg natriumnivå (hyponatremi) kan dosen vara från 15 mg till 60 mg en gång om dagen. Läkaren kommer att börja med en dos på 15 mg och kan sedan öka den till högst 60 mg för att uppnå önskad natriumnivå i blodet. För att övervaka effekterna av Samsca kommer läkaren att göra regelbundna blodtester.

   • Svälj tabletten hel med ett glas vatten, utan att tugga.

   • Ta tabletterna en gång om dagen, helst på morgonen, med eller utan mat.

   Om du har tagit för stor mängd av Samsca

   Om du har tagit fler tabletter än din ordinerade dos ska du dricka rikligt med vatten och kontakta din läkare eller närmaste sjukhus omedelbart. Kom ihåg att ta med dig läkemedelsförpackningen så att det framgår tydligt vad du har tagit.

   Om du har glömt att ta Samsca

   Om du har glömt att ta din tablett ska du ta dosen så snart du kommer ihåg det samma dag. Om du inte tar din tablett samma dag ska du ta din normala dos nästa dag. Ta INTE dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Samsca

   Om du slutar att ta Samsca kan detta leda till att din låga natriumhalt kommer tillbaka. Därför ska du bara sluta att ta Samsca om du märker biverkningar som kräver snabb läkarvård (se avsnitt 4) eller om läkaren säger åt dig att göra det.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Om du märker någon av följande biverkningar kan du behöva akut medicinsk vård. Sluta att ta Samsca och kontakta läkare omedelbart eller vänd dig till närmaste sjukhus om du:


   • märker att du har svårt att urinera

   • märker att ansikte, läppar eller tunga svullnat upp, du får klåda, utslag över hela kroppen, eller om det väser starkt när du andas eller du får andnöd (symtom på en allergisk reaktion).


   Kontakta läkare om du får symtom i form av trötthet, aptitförlust, obehag i övre högra delen av magen, mörk urin eller gulsot (huden eller ögonen gulnar).


   Andra biverkningar:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • törst

   • illamående


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 till av 10 användare)

   • förhöjda nivåer av leverenzymer i blodet

   • muntorrhet

   • omåttligt vattendrickande

   • ökat behov av att urinera, eller av att urinera oftare

   • vattenförlust

   • trötthet, allmän svaghet

   • minskad aptit

   • förstoppning

   • yrsel

   • lågt blodtryck när du ställer dig upp

   • svimning

   • fläckig blödning i huden

   • klåda

   • feber

   • höga nivåer av natrium, kalium, kreatinin, urinsyra och blodsocker

   • snabb höjning av natriumnivån

   • sänkt nivå av blodsocker

   • huvudvärk

   • allmän sjukdomskänsla

   • diarré

   • blod i urinen


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • ökning av bilirubin i blodet

   • njurproblem

   • förändrad smakupplevelse

   • kliande utslag


   Ingen känd frekvens Andra biverkningar har förekommit hos ett mycket litet antal personer men deras exakta frekvens är inte känd.

   • allergiska reaktioner (se ovan)


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Samsca ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är tolvaptan.
   En Samsca 15 mg tablett innehåller 15 mg tolvaptan.
   En Samsca 30 mg tablett innehåller 30 mg tolvaptan.


   Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylcellulosa, magnesiumstearat, indigokarmin (E 132) aluminiumlack.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Samsca 15 mg är en blå, trekantig, konvex tablett med ”OTSUKA” och ”15” på ena sidan.
   Samsca 30 mg är en blå, rund, konvex tablett med ”OTSUKA” och ”30” på ena sidan.

   Läkemedlet tillhandahålls i perforerade endosblister om 10 x 1 tabletter. En förpackning med 10 Samsca-tabletter innehåller ett blister med 10 tabletter och en förpackning med 30 Samsca-tabletter innehåller tre blister med 10 tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

   Gallions, Wexham Springs

   Framewood Road

   Wexham, SL3 6PJ

   Storbritannien


   Tillverkare

   AndersonBrecon (UK) Ltd.

   Wye Valley Business Park

   Brecon Road

   Hay-on-Wye

   Hereford, HR3 5PG

   Storbritannien


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

   Tél/Tel: +44 (0)203 747 5000

   Lietuva

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

   Tel: +44 (0)203 747 5000

   България

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

   Teл: +44 (0)203 747 5000

   Luxembourg/Luxemburg

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

   Tel/ Tél: +44 (0)203 747 5000

   Česká republika

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

   Tel: +44 (0)203 747 5000

   Magyarország

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

   Tel: +44 (0)203 747 5000

   Danmark

   Otsuka Pharma Scandinavia AB

   Tlf: +46854 528 660

   Malta

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

   Tel: +44 (0)203 747 5000

   Deutschland

   Otsuka Pharma GmbH

   Tel: +49691 700 860

   Nederland

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

   Tel: +44 (0)203 747 5000

   Eesti

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

   Tel: +44 (0)203 747 5000

   Norge

   Otsuka Pharma Scandinavia AB

   Tlf: +46854 528 660

   Ελλάδα

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

   Thλ: +44 (0)203 747 5000

   Österreich

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

   Tel: +44 (0)203 747 5000

   España

   Otsuka Pharmaceutical S.A

   Tel: +3493 2081 020

   Polska

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

   Tel: +44 (0)203 747 5000

   France

   Otsuka Pharmaceutical France SAS

   Tél: +33147 080 000

   Portugal

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

   Tel: +44 (0)203 747 5000

   Hrvatska

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

   Tel: +44 (0)203 747 5000

   România

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

   Tel: +44 (0)203 747 5000

   Ireland

   Otsuka Pharmaceuticals (UK) Ltd

   Tel: +44 (0)203 747 5300

   Slovenija

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

   Tel: +44 (0)203 747 5000

   Ísland

   Otsuka Pharma Scandinavia AB

   Tlf: +46854 528 660

   Slovenská republika

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

   Tel: +44 (0)203 747 5000

   Italia

   Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l.

   Tel: +39 02 00 63 27 10

   Suomi/Finland

   Otsuka Pharma Scandinavia AB

   Tel/ Puh: +46854 528 660

   Κύπρος

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

   Thλ: +44 (0)203 747 5000

   Sverige

   Otsuka Pharma Scandinavia AB

   Tel: +46854 528 660

   Latvija

   Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

   Tel: +44 (0)203 747 5000

   United Kingdom

   Otsuka Pharmaceuticals (UK) Ltd

   Tel: +44 (0)203 747 5300


   Denna bipacksedel ändrades senast

   19/06/2014. Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Samsca

  Tablett 15 mg 10 x 1 styck Blister

  • Varunummer: 038376
  • Tillverkare: Otsuka Pharma Scandinavia AB

  10.399 kr

  Jämförspris: 1.039,90 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?