Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Salofalk

   500 mg, 1000 mg, 1500 mg, 3000 mg enterodepotgranulat
   mesalazin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Salofalk är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Salofalk
   3. Hur du använder Salofalk
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Salofalk ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Salofalk är och vad det används för

   Salofalk enterodepotgranulat innehåller det aktiva innehållsämnet mesalazin, ett inflammationsdämpande ämne som används vid behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar.


   Salofalk används vid:

   • Behandling av akuta perioder och förebyggande mot ytterligare perioder (återfall) med kronisk tjocktarmsinflammation (ulcerös kolit).

   Mesalazin som finns i Salofalk kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Salofalk

   Använd inte Salofalk

   • om du är allergisk mot mesalazin, salicylsyra (ingår i vanliga smärtstillande tabletter som innehåller acetylsalicylsyra) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har allvarligt nedsatt lever- och/eller njurfunktion

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Salofalk:

   • om du har lungsjukdom (särskilt astma),

   • om du tidigare varit överkänslig mot preparat innehållande sulfasalazin.

   • om du har nedsatt lever- eller njurfunktion

   Ytterligare försiktighetsåtgärder

   Under behandlingen kan din läkare vilja ha dig under noggrann medicinsk övervakning och du kan behöva ta regelbundna blod- och urinprover.

   Andra läkemedel och Salofalk

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, särskilt:

   • Vissa medel som påverkar blodets förmåga att levra sig (mediciner mot trombos eller blodförtunnande medel t.ex. warfarin)

   • Azathioprin, 6-merkaptopurin eller tioguanin (läkemedel som används vid behandling av sjukdomar i immunsystemet).

   • Laktulos (läkemedel som används mot förstoppning) eller andra preparat som kan förändra surheten på din avföring.

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria läkemedel. Det kan trots allt gå bra att använda Salofalk och din läkare kan bedöma vad som passar dig.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Du ska endast använda Salofalk under din graviditet om din läkare säger åt dig att göra det.


   Du ska endast använda Salofalk under amning om din läkare säger åt dig att göra det eftersom läkemedlet troligen passerar över i modersmjölken.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Salofalk har ingen eller försumbar effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Salofalk innehåller aspartam och sackaros

   Detta läkemedel innehåller aspartam. Aspartam är en fenylalaninkälla och kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.


   Detta läkemedel innehåller även sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   Varje Salofalk 500 mg dospåse innehåller motsvarande 0,56 mg fenylanilin och 0,02 mg sackaros.

   Varje Salofalk 1000 mg dospåse innehåller motsvarande 1,12 mg fenylanilin och 0,04 mg sackaros.

   Varje Salofalk 1500 mg dospåse innehåller motsvarande 1,68 mg fenylanilin och 0,06 mg sackaros.

   Varje Salofalk 3000 mg dospåse innehåller motsvarande 3,36 mg fenylanilin och 0,12 mg sackaros


   3. Hur du använder Salofalk

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Administreringssätt

   Salofalk är endast avsett för oral användning.


   Salofalk enterodepotgranulat får ej tuggas. Enterodepotgranulatet läggs på tungan och sväljs ned med rikligt med vätska utan att tuggas.


   Dosering

   Ålder och kroppsvikt

   Endos

   Total daglig dos

   Vuxna, äldre och barn som väger mer än 40 kg

   Behandling vid akuta perioder.

   1-6 dospåsar Salofalk 500 mg

   eller

   Salofalk 500 mg: 1×3-6 dospåsar eller 3x1-2 dospåsar

   upp till 3 dospåsar Salofalk 1000 mg

   eller

   Salofalk 1000 mg: 1×3 dospåsar eller 3x1 dospåse

   upp till 2 dospåsar Salofalk 1500 mg

   eller

   Salofalk 1500 mg: 1x1-2 dospåsar

   1 dospåse Salofalk 3000 mg

   Salofalk 3000 mg: 1 x 1 dospåse

   Förebyggande mot ytterligare perioder (för patienter med ökad risk för återfall)

   1-6 dospåsar Salofalk 500 mg

   eller

   Salofalk 500 mg: 3x1 dospåse (förebyggande mot ytterligare perioder – normal dosering) eller 1x6 dospåsar (för patienter med ökad risk för återfall)

   3 dospåsar Salofalk 1000 mg

   eller

   Salofalk 1000 mg: 1×3 dospåsar

   2 dospåsar Salofalk 1500 mg

   eller

   Salofalk 1500 mg 1x2 dospåsar

   1 dospåse Salofalk 3000 mg

   Salofalk 3000 mg: 1 x 1 dospåse

   Barn 6 år och äldre

   Behandling vid akuta perioder.

   30-50 mg mesalazin /kg kroppsvikt/dag en gång dagligen eller uppdelat på olika doseringstillfällen

   Förebyggande mot ytterligare perioder

   15-30 mg mesalazin/kg kroppsvikt/dag uppdelat på olika doseringstillfällen

   Vuxna och äldre

   Normal dos, om inte din läkare föreskrivit annat, vid behandling av akuta perioder med ulcerös kolit är:

   Beroende på vad som krävs i varje individuellt fall, 3-6 dospåsar Salofalk 500 mg en gång dagligen (motsvarar 1,5 till 3 g mesalazin dagligen), intas med fördel på morgonen eller 1-2 dospåsar 3 gånger dagligen (morgon, middag, kväll) eller 3 dospåsar Salofalk 1000 mg en gång dagligen (motsvarar 3 g mesalazin dagligen), intas med fördel på morgonen eller 1 dospåse Salofalk 1000 mg 3 gånger dagligen (morgon, middag, kväll) eller 1-2 dospåsar Salofalk 1500 mg en gång dagligen (motsvarar 1,5-3 g mesalazin dagligen), intas med fördel på morgonen eller 1 dospåse Salofalk 3000 mg en gång dagligen, intas med fördel på morgonen (motsvarar 3 g mesalazin dagligen).


   För att förebygga återfall av ulcerös kolit

   Normal dosering för att förebygga ytterligare perioder med ulcerös kolit är: 1 dospåse Salofalk 500 mg tre gånger dagligen (motsvarar 1,5 g mesalazin per dag).


   Om din läkare bedömt att du har ökad risk för återfall så är doseringen för att förhindra ytterligare episoder av ulcerös kolit:

   6 dospåsar Salofalk 500 mg en gång dagligen, intas med fördel på morgonen (motsvarar 3 g mesalazin) eller 3 dospåsar Salofalk 1000 mg en gång dagligen, intas med fördel på morgonen (motsvarar 3 g mesalazin dagligen) eller 2 dospåsar Salofalk 1500 mg en gång dagligen, intas med fördel på morgonen (motsvarar 3 g mesalazin dagligen) eller 1 dospåse Salofalk 3000 mg en gång dagligen, intas med fördel på morgonen (motsvarar 3 g mesalazin dagligen).


   Om möjligt bör i allmänhet Salofalk 1000 mg, Salofalk 1500 mg eller Salofalk 3000 mg användas vid dosrekommendationer större än 1,5 g mesalazin och upp till 3 g mesalazin.


   Användning för barn

   Det finns endast begränsad dokumentation beträffande effekt hos barn (åler 6–18 år).


   Barn 6 år och äldre

   Fråga din läkare om vilken som är den exakta dosen Salofalk för ditt barn.

   Vid akuta perioder: bestäms individuellt, starta med 30-50 mg mesalazin per kg kroppsvikt och dag som bör ges en gång dagligen, med fördel på morgonen eller på uppdelade doseringstillfällen. Den maximala dosen är 75 mg mesalazin per kg kroppsvikt och dag. Den totala dosen skall inte överstiga maximal vuxendos.

   För att förebygga återfall: bestäms individuellt, starta med 15-30 mg mesalazin per kg kroppsvikt och dag som ska ges på uppdelade doseringstillfällen. Den totala dosen skall inte överstiga rekommenderad vuxendos.

   Halva vuxendosen rekommenderas till barn som väger upp till 40 kg, och normal vuxendos till dem som väger över 40 kg. På grund av det höga innehållet aktiv substans i Salofalk 1500 mg och Salofalk 3000 mg används dessa sturkor inte för behandling av barn som väger mindre än 40 kg. Istället bör Salofalk 500 mg eller 1000 mg användas.


   Behandlingstid

   Din läkare bestämmer hur länge du behöver fortsätta behandlingen med detta läkemedel. Detta beror på ditt tillstånd.


   Både vid behandling av akut ulcerös kolit och vid långtidsbehandling skall enterodepotgranulatet användas regelbundet och konsekvent för att uppnå önskad effekt.


   Tala med din läkare om du tycker effekten av Salofalk är för stark eller för svag.

   Om du har tagit för stor mängd av Salofalk

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Kontakta din läkare om du är osäker så att han eller hon kan bestämma vad du ska göra. Om du tar för mycket Salofalk granulat vid ett tillfälle, fortsätt att ta nästa dos som rekommenderat. Ta inte mindre mängd.

   Om du glömt att ta Salofalk

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om du slutar att använda Salofalk

   Sluta inte att använda detta läkemedel innan du talat med din läkare.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Salofalk orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Alla läkemedel kan ge upphov till allergiska reaktioner men allvarliga allergiska reaktioner är mycket sällsynta. Om du får något av följande symtom efter att ha tagit detta läkemedel bör du omedelbart kontakta läkare:


   • Allergiska hudutslag

   • Feber

   • Andningssvårigheter


   Om du upplever en markant försämring av ditt allmänna hälsotillstånd, speciellt följt av feber och/eller ömhet i svalg och mun, bör du omedelbart avsluta behandlingen och ta kontakt med läkare.

   Symtomen kan i mycket sällsynta fall bero på en minskning i antalet vita blodkroppar i ditt blod (ett tillstånd kallad för agranulocytos), vilket kan göra dig mer benägen att utveckla en allvarlig infektion. Ett blodprov kan bekräfta om symtomen beror på läkemedlets effekt på ditt blod.


   Följande biverkningar har också rapporterats av patienter som använder mesalazin:


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • Buksmärtor, diarré, gasbesvär (flatulens), illamående, kräkningar.

   • Huvudvärk, yrsel.

   • Bröstsmärta, andfåddhet eller svullnad av armar och ben p.g.a. av att ditt hjärta påverkas.

   • Ökad hudkänslighet för solljus och ultraviolett ljus (fotosensitivitet).


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Försämrad njurfunktion, ibland med svullna armar och ben eller flanksmärta

   • Allvarlig magsmärta p.g.a. akut bukspottkörtelinflammation.

   • Andnöd, hosta, väsande andning, lunginfiltrat på röntgen p.g.a. av ett allergiskt och/eller inflammatoriskt lungtillstånd.

   • Allvarlig diarré och magsmärtor p.g.a. en allergisk reaktion orsakad av läkemedlet i tjocktarmen.

   • Hudrodnad eller inflammation.

   • Muskel- och ledvärk.

   • Feber, halsont eller sjukdomskänsla p.g.a. förändrad blodbild.

   • Gulsot eller magsmärtor p.g.a. leversjukdom eller försämrat gallflöde.

   • Håravfall och utveckling av skallighet.

   • Domningar och stickningar i händer och fötter (perifer neuropati).

   • Reversibel minskning i produktion av sädesvätska.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Salofalk ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och dospåsen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är mesalazin. Varje Salofalk 500 mg dospåse motsvarar 500 mg mesalazin. Varje Salofalk 1000 mg dospåse motsvarar 1000 mg mesalazin. Varje Salofalk 1500 mg dospåse motsvarar 1500 mg mesalazin. Varje Salofalk 3000 mg dospåse motsvarar 3000 mg mesalazin.


   • Övriga innehållsämnen är aspartam (E951), karmellosnatrium, mikrokristallin cellulosa, citronsyraanhydrat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, hypromellos, magnesiumstearat, metakrylsyra-metylmetakrylat-sampolymer (1:1) (Eudragit L 100), metylcellulosa, Polyakrylatdispersion 40% (Eudragit NE 40 D innehållande 2% Nonoxinol 100), povidon, K25, simetikon, sorbinsyra, talk, titandioxid (E 171), trietylcitrat och vanillinarom (innehållande sackaros).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Salofalk enterodepotgranulat är avlånga eller runda, gråvita enterodepotgranulat.


   Salofalk enterodepotgranulat är förpackade i dospåsar.

   Varje dospåse Salofalk 500 mg innehåller 930 mg granulat.

   Varje dospåse Salofalk 1000 mg innehåller 1,86 g granulat

   Varje dospåse Salofalk 1500 mg innehåller 2,79 g granulat

   Varje dospåse Salofalk 3000 mg innehåller 5,58 g granulat


   Tillgängliga förpackningsstorlekar för Salofalk 500 mg är 50, 100 och 300 påsar.

   Tillgängliga förpackningsstorlekar för Salofalk 1000 mg är 20, 50, 60, 100 och 150 påsar.

   Tillgängliga förpackningsstorlekar för Salofalk 1500 mg är 20, 30, 35, 45, 50, 60, 70, 90, 100 och 150 påsar.

   Tillgängliga förpackningsstorlekar för Salofalk 3000 mg är: 10, 15, 20, 30, 50, 60, 90 och 100 påsar.


   Alla förpackningsstorlekar kommer eventuellt inte att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Dr. Falk Pharma GmbH, Leinenweberstr. 5, 79108 Freiburg, Tyskland.


   Information lämnas av:

   Vifor Pharma Nordiska AB

   Torshamnsgatan 30 A

   SE-164 40 Kista

   Sverige

   Tel. +46 8 5580 6600

   e-mail: info.nordic@viforpharma.com


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Salofalk: Bulgarien, Danmark, Finland, Tyskland, England, Grekland, Irland, Lettland, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Sverige, Spanien, Tjeckien och Ungern.


   Colitofalk: Belgien och Luxemburg.

   Mesagran: Österrike.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-12-28


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Salofalk

  Enterodepotgranulat 3000 mg 50 dospåsar Dospåse

  • Varunummer: 391918
  • Tillverkare: Vifor Pharma Nordiska AB

  1.482,73 kr

  Jämförpris: 29,65 kr / dospåsar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?