Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Salofalk

   1000 mg enterodepotgranulat
   mesalazin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Salofalk är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Salofalk
   3. Hur du använder Salofalk
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Salofalk ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Salofalk är och vad det används för

   Salofalk enterodepotgranulat innehåller det aktiva innehållsämnet mesalazin, ett inflammationsdämpande ämne som används vid behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar.

   Salofalk används vid:

   • behandling av akuta perioder och förebyggande av ytterligare perioder (återfall) med kronisk tjocktarmsinflammation (ulcerös kolit).

   Mesalazin som finns i Salofalk kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Salofalk

   Använd inte Salofalk

   • om du är allergisk mot mesalazin, salicylsyra, salicylater såsom acetylsalicylsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

   • om du har allvarligt nedsatt lever- och/eller njurfunktion.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Salofalk:

   • om du tidigare har haft problem med dina lungor, i synnerhet om du lider av astma,

   • om du tidigare har varit överkänslig mot preparat innehållande sulfasalazin, en substans besläktad med mesalazin,

   • om du har nedsatt leverfunktion,

   • om du har nedsatt njurfunktion.

   Ytterligare försiktighetsåtgärder

   Under behandlingen kan din läkare vilja ha dig under noggrann medicinsk övervakning och du kan behöva ta regelbundna blod- och urinprover.

   Andra läkemedel och Salofalk

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, särskilt:

   • Azathioprin, 6-merkaptopurin eller tioguanin (läkemedel som används vid behandling av sjukdomar i immunsystemet).

   • Vissa medel som påverkar blodets förmåga att levra sig (läkemedel mot blodpropp eller blodförtunnande medel t.ex. warfarin).

   • Laktulos (läkemedel som används mot förstoppning) eller andra preparat som kan förändra surheten på din avföring.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria läkemedel. Det kan trots allt gå bra att använda Salofalk och din läkare kan bedöma vad som passar dig.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Du ska endast använda Salofalk under din graviditet om din läkare säger åt dig att göra det.

   Du ska endast använda Salofalk under amning om din läkare säger åt dig att göra det, eftersom läkemedlet troligen passerar över i modersmjölken.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Salofalk har ingen eller försumbar effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Salofalk innehåller aspartam och sackaros

   Detta läkemedel innehåller sötningsmedlet aspartam. Aspartam är en fenylalaninkälla och kan vara skadligt för personer med fenylketonuri. Varje Salofalk 1000 mg dospåse innehåller motsvarande 1,12 mg fenylanilin.

   Varje Salofalk 1000 mg dospåse innehåller motsvarande 0,04 mg sackaros.

   Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Salofalk

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Administreringssätt

   Salofalk är endast avsett för oral användning.

   Salofalk enterodepotgranulat får ej tuggas. Enterodepotgranulatet läggs på tungan och sväljs ned med rikligt med vätska utan att tuggas.

   Dosering

   Ålder och kroppsvikt

   Endos

   Total daglig dos

   Vuxna, äldre och barn som väger mer än 40 kg

   Behandling vid akuta perioder

   upp till 3 dospåsar Salofalk 1000 mg

   1×3 dospåsar eller 3x1 dospåse

   Förebyggande mot ytterligare perioder (för patienter med ökad risk för återfall)

   3 dospåsar Salofalk 1000 mg

   1×3 dospåsar

   Barn 6 år och äldre

   Behandling vid akuta perioder


   30-50 mg mesalazin /kg kroppsvikt/dag en gång dagligen eller uppdelat på olika doseringstillfällen

   Förebyggande mot ytterligare perioder


   15-30 mg mesalazin/kg kroppsvikt/dag uppdelat på olika doseringstillfällen

   Vuxna och äldre

   Normal dos, om inte din läkare föreskrivit annat, vid behandling av akuta perioder av ulcerös kolit är:

   Beroende på vad som krävs i varje individuellt fall, 3 dospåsar Salofalk 1000 mg en gång dagligen (motsvarar 3 g mesalazin dagligen), intas med fördel på morgonen eller 1 dospåse Salofalk 1000 mg 3 gånger dagligen (morgon, middag, kväll).

    

   För att förebygga återfall av ulcerös kolit

   Normal dosering för att förebygga ytterligare perioder med ulcerös kolit är:

   1 dospåse Salofalk 500 mg tre gånger dagligen (motsvarar 1,5 g mesalazin per dag).

   Om din läkare bedömt att du har ökad risk för återfall så är doseringen för att förhindra ytterligare episoder av ulcerös kolit:

   3 dospåsar Salofalk 1000 mg en gång dagligen, intas med fördel på morgonen (motsvarar 3 g mesalazin dagligen).

   Användning för barn

   Det finns endast begränsad dokumentation beträffande effekt hos barn (ålder 6‑18 år).

   Barn 6 år och äldre

   Fråga din läkare om vilken som är den exakta dosen av Salofalk för ditt barn.

   Vid akuta perioder: bestäms individuellt och inleds med 30-50 mg mesalazin per kg kroppsvikt och dag som bör ges en gång dagligen, med fördel på morgonen eller på uppdelade doseringstillfällen. Den maximala dosen är 75 mg mesalazin per kg kroppsvikt och dag. Den totala dosen skall inte överstiga maximal vuxendos.

   För att förebygga återfall: bestäms individuellt, starta med 15-30 mg mesalazin per kg kroppsvikt och dag som ska ges på uppdelade doseringstillfällen. Den totala dosen skall inte överstiga rekommenderad vuxendos.

   Halva vuxendosen rekommenderas till barn som väger upp till 40 kg, och normal vuxendos till dem som väger över 40 kg.

   Behandlingstid

   Din läkare bestämmer hur länge du behöver fortsätta behandlingen med detta läkemedel. Detta beror på ditt tillstånd.

   För att få maximal nytta av läkemedlet ska Salofalk användas regelbundet och konsekvent både vid behandling av akut ulcerös kolit och vid långtidsbehandling, i enlighet med de instruktioner du fått.

   Tala med din läkare om du tycker effekten av Salofalk är för stark eller för svag.

   Om du har tagit för stor mängd av Salofalk

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Kontakta läkare om du är osäker så att han eller hon kan bestämma vad du ska göra. Om du tar för mycket Salofalk granulat vid ett tillfälle, fortsätt att ta nästa dos som rekommenderat. Ta inte mindre mängd.

   Om du har glömt att ta Salofalk

   Ta inte en dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Salofalk

   Sluta inte att ta detta läkemedel innan du talat med din läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Alla läkemedel kan ge upphov till allergiska reaktioner men allvarliga allergiska reaktioner är mycket sällsynta. Om du får något av följande symtom efter att ha tagit detta läkemedel bör du omedelbart kontakta läkare:

   • Allergiska hudutslag

   • Feber

   • Andningssvårigheter

   Om du upplever en markant försämring av ditt allmänna hälsotillstånd, speciellt om du samtidigt får feber och/eller ont i halsen och munnen, bör du omedelbart avsluta behandlingen och ta kontakt med läkare.

   Symtomen kan i mycket sällsynta fall bero på en minskning i antalet vita blodkroppar i ditt blod (ett tillstånd kallad för agranulocytos), vilket kan göra dig mer benägen att utveckla en allvarlig infektion. Ett blodprov kan bekräfta om symtomen beror på läkemedlets effekt på ditt blod.

   Följande biverkningar har också rapporterats av patienter som använder mesalazin:

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • Buksmärta, diarré, gasbesvär (flatulens), illamående, kräkningar.

   • Huvudvärk, yrsel.

   • Bröstsmärta, andfåddhet eller svullnad av armar och ben p.g.a. att ditt hjärta påverkas.

   • Ökad hudkänslighet för solljus och ultraviolett ljus (fotosensitivitet).

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Försämrad njurfunktion, ibland med svullna armar och ben eller flanksmärta.

   • Allvarlig magsmärta p.g.a. akut bukspottkörtelinflammation.

   • Andnöd, hosta, väsande andning, lunginfiltrat på röntgen p.g.a. allergiska och/eller inflammatoriska lungtillstånd.

   • Allvarlig diarré och magsmärtor p.g.a. en allergisk reaktion orsakad av läkemedlet i tjocktarmen.

   • Hudrodnad eller inflammation.

   • Muskel- och ledvärk.

   • Feber, halsont eller sjukdomskänsla p.g.a. förändrad blodbild.

   • Gulsot eller magsmärta p.g.a. leversjukdom eller försämrat gallflöde.

   • Håravfall och utveckling av skallighet.

   • Domningar och stickningar i händer och fötter (perifer neuropati).

   • Reversibel minskning i produktion av sädesvätska.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Salofalk ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och dospåsen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är mesalazin. Varje Salofalk 1000 mg dospåse motsvarar 1000 mg mesalazin.

   Övriga innehållsämnen är aspartam (E 951), karmellosnatrium, mikrokristallin cellulosa, vattenfri citronsyra, vattenfri kolloidal kiseldioxid, hypromellos, magnesiumstearat, metakrylsyra - metylmetakrylatsampolymer (1:1) (Eudragit L 100), metylcellulosa, polyakrylatdispersion 40% (Eudragit NE 40 D innehållande 2% nonoxinol 100), povidon K 25, simetikon, sorbinsyra, talk, titandioxid (E 171), trietylcitrat och vanillinarom (innehållande sackaros).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Salofalk enterodepotgranulat är avlånga eller runda, gråvita granulat.

   Varje dospåse innehåller 1,86 g granulat

   Tillgängliga förpackningsstorlekar för Salofalk 1000 mg är 20, 50, 60, 100 och 150 påsar.

   Alla förpackningsstorlekar kommer eventuellt inte att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

   Dr. Falk Pharma GmbH

   Leinenweberstr. 5

   79108 Freiburg

   Tyskland

   Tel. +49 (0) 761 / 1514-0

   Fax +49(0) 761 / 1514-321

   E-post: zentrale@drfalkpharma.de

   Information lämnas av:

   Vifor Pharma Nordiska AB

   Torshamnsgatan 30 A

   SE-164 40 Kista

   Sverige

   Tel. +46 8 5580 6600

   e-mail: info.nordic@viforpharma.com

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Bulgarien, Danmark, Finland, Grekland, Irland, Lettland, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Ungern: Salofalk.

   Belgien och Luxemburg: Colitofalk.

   Österrike: Mesagran.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-10-24


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Salofalk®

  Enterodepotgranulat 1000 mg 100 styck Dospåse

  • Varunummer: 018971
  • Tillverkare: Vifor Pharma Nordiska AB

  1.065,23 kr

  Jämförpris: 10,65 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?