Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Salbutamol 2care4

   2 mg/ml lösning för nebulisator Salbutamol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR SALBUTAMOL 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER SALBUTAMOL 2CARE4
   3. HUR DU ANVÄNDER SALBUTAMOL 2CARE4
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV SALBUTAMOL 2CARE4

   Vad innehåller Salbutamol 2care4 ?

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är salbutamol

   2 mg/ml (som salbutamolsulfat).

   • Övriga innehållsämnen är natriumklorid,

   vatten för injektionsvätskor och svavelsyra.


   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark.

   Tillverkare

   Laboratoire Unither

   Amiens, Frankrike


   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR SALBUTAMOL 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Läkemedlets utseende och

   förpackningsstorlekar


   Salbutamol 2care4 är en klar, färglös till ljusgul

   lösning i en genomskinlig endosbehållare i

   plast.


   Salbutamol 2care4 är förpackade i kartonger

   med 60 endosbehållare i remsor om 10 st i ett

   foliekuvert.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåSalbutamol 2care4 för?

   Salbutamol tillhör en grupp läkemedel som

   kallas bronkodilatorer som hjälper till att öppna

   luftvägarna i lungorna så att du kan andas

   lättare.


   Salbutamol 2care4 gör det lättare att andas

   för patienter med långvariga andningsbesvär.

   Det används också för att behandla svåra

   astmaanfall.


   Salbutamol som finns i Salbutamol 2care4 kan

   också vara godkänd för att behandla andra

   sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel.

   Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och

   sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor

   och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER SALBUTAMOL 2CARE4

   Använd inte Salbutamol 2care4:

   Ta inte Salbutamol 2care4

   • Om du är allergisk (överkänslig) mot

   salbutamol

   • Om du är allergisk mot något av övriga

   innehållsämnen

   Vissa typer av salbutamol används för att

   kontrollera för tidig förlossning. Salbutamol

   2care4 lösning för nebulisator ska inte

   användas för detta syfte

   Var särskilt försiktig med Salbutamol 2care4:

   Var särskilt försiktig med Salbutamol 2care4

   Tala med läkaren om något av följande gäller

   dig:

   • om du har diabetes

   • om du har en hjärtsjukdom eller nyligen har

   haft en hjärtinfarkt

   • om du har högt blodtryck

   • om du har en överaktiv sköldkörtel

   • om du tidigare har haft en hjärtsjukdom,

   oregelbundna hjärtslag/hjärtrytm inklusive en

   mycket snabb puls eller kärlkramp (angina)

   • om du har ett aneurysm (en utvidgning av

   en blodkärlsvägg)

   • om du har glaukom (ökat tryck i ögonen)

   • om du har fått veta att du har

   feokromocytom (tumör i binjuren). Det är

   en sällsynt tumör som producerar kemikalier

   som kan leda till rastlöshet, högt blodtryck

   och snabbare hjärtslag.

   Graviditet

   Graviditet och amning

   Om du är gravid, tror du är gravid eller ammar

   ska du inte ta Salbutamol 2care4 om inte din

   läkare säger åt dig att göra det.

   Om du blir gravid när du tar detta läkemedel

   ska du omedelbart informera läkaren.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Salbutamol 2care4 har inga kända effekter på

   förmågan att köra bil och använda maskiner.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Salbutamol 2care4:

   Allmänna anvisningar:

   Du ska använda läkemedlet med en nebulisator.

   Den “ånga” som bildas inhaleras därefter

   genom en ansiktsmask eller ett munstycke. Låt

   inte lösningen eller den ånga som bildas av

   nebulisatorn komma i ögonen.

   Användning av andra läkemedel:

   Intag av andra läkemedel

   Tala om för läkaren om du tar något av följande

   läkemedel eftersom de kan påverka Salbutamol

   2care4:

   • steroider inklusive prednisolon

   • läkemedel som kallas xantiner, t.ex. teofyllin

   • läkemedel som kallas betablockare, eftersom

   de kan minska effekten av ditt läkemedel

   • diuretika (kallas vanligtvis ”vätskedrivande

   tabletter”, inklusive icke-kaliumsparande

   diuretika som furosemid och indapamid)

   • digoxin, som används för att behandla

   hjärtsvikt

   • tricykliska antidepressiva (mot depression)

   • ipratropiumbromid (mot astma)


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om

   du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel,

   även receptfria sådana.

   3. HUR DU ANVÄNDER SALBUTAMOL 2CARE4

   Doseringsanvisning

   Ta alltid Salbutamol 2care4 enligt läkarens

   anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal

   om du är osäker.

   Läkaren kan be dig använda nebulisatorn

   regelbundet varje dag eller bara om du har

   väsande och pipande andning eller är andfådd.

   Låt det gå 3–6 timmar mellan doserna. Du ska

   alltid följa läkarens anvisningar.


   Vuxna och barn 12 år eller äldre

   • Den vanliga startdosen är 2,5 mg upp till

   4 gånger dagligen. Läkaren kan öka detta

   till 5 mg upp till 4 gånger dagligen.


   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i

   originalförpackningen.

   Administrering

   figur 1

   1. Förbered nebulisatorn enligt tillverkarens

   bruksanvisning och/eller de doseringsanvisningar

   du har fått av läkaren.

   2. Ta ut en remsa med endosbehållare

   från foliekuvertet. Ta bort en eller två

   endosbehållare (beroende på din dos)

   [Figur 1] och lägg tillbaka resten i

   foliekuvertet och lägg tillbaka kuvertet i

   kartongen. Använd aldrig en endosbehållare

   som är öppnad eller om lösningen är

   missfärgad.

   3. Håll endosbehållaren upprätt och öppna den

   genom att vrida av toppen. [Figur 2]


   fig


   fig2

   4. Tryck ut innehållet i endosbehållaren i

   nebulisatorns dosbehållare, om du inte fått

   andra anvisningar av läkaren.


   5. Kasta den tomma endosbehållaren.

   6. Om läkaren har sagt att du ska späda

   lösningen, ska du BARA göra det med steril

   0,9 % koksaltlösning. Använd den mängd

   läkaren har anvisat.

   7. Vrid på nebulisatorn och andas in “ångan”

   lugnt och med djupa andetag med hjälp av

   en ansiktsmask eller ett munstycke. Om du

   använder en ansiktsmask ska du kontrollera

   att den sitter ordentligt. Skydda ögonen från

   den ånga som bildas eftersom den kan leda

   till smärta eller obehag om den kommer in i

   ögonen. Detta är särskilt viktigt om du har

   glaukom.

   8. Hur lång tid det tar innan läkemedlet

   omvandlas till ånga beror på vilken typ av

   utrustning du använder. Behandlingen är

   avslutad när det inte längre kommer någon

   fin ånga från masken eller munstycket.

   9. Du måste rengöra nebulisatorn,

   ansiktsmasken och/eller munstycket i varmt

   tvålvatten och skölja dem noggrant efter

   varje användning.


   Hos de flesta personer börjar Salbutamol 2care4

   att lindra den väsande och pipande andningen

   och åtstramningen i bröstet inom cirka 5

   minuter och effekterna bör hålla i sig i cirka

   4–6 timmar. När du har använt nebulisatorn

   några gånger vet du hur länge effekten normalt

   håller i sig.


   Kontakta omedelbart läkare om:

   • Du inte får lindring av den aktuella dosen

   eller du måste ta fler inhalationer.

   • Din andning inte förbättras eller försämras

   • Du känner åtstramning i bröstet

   Detta är tecken på att din sjukdom inte är

   under kontroll och att du kan behöva en

   annan eller ytterligare behandling.


   Läkaren kan också ordinera en annan typ av

   lösning för nebulisatorn som du ska använda

   samtidigt som det här läkemedlet. Följ läkarens

   anvisningar om hur du använder nebulisatorn

   på rätt sätt. Fråga läkaren om du är tveksam.

   Om du använder mera Salbutamol 2care4 än du borde:

   Om du har tagit för stor mängd av

   Salbutamol 2care4 kan du känna dig sjuk och

   övertrött, skakig, yr, ha bröstsmärta och känna

   att ditt hjärta slår snabbare än vanligt.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel

   eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet

   av misstag kontakta läkare, sjukhus eller

   Giftinformationscentralen (tel. 112) för

   bedömning av risken samt rådgivning.

   Du ska inte köra bil om du känner dig skakig.

   Ta med dig den här bipacksedeln eller en

   endosbehållare så att sjukhuset vet vad du har

   tagit.

   Om du glömt att ta Salbutamol 2care4:

   Om du har glömt att ta Salbutamol 2care4,

   ta nästa dos när det är dags för den eller innan

   du får väsande och pipande andning. Ta inte

   dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Salbutamol 2care4 avslutas:

   Om du slutar att använda Salbutamol 2care4

   kan detta göra din sjukdom värre. Sluta inte ta

   detta läkemedel om inte läkaren har sagt att du

   ska gör det.

   Om du har ytterligare frågor om detta

   läkemedel ska du kontakta läkare eller

   apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Salbutamol 2care4

   orsaka biverkningar men alla användare

   behöver inte få dem.


   Alla läkemedel kan orsaka allergiska

   reaktioner, även om allvarliga allergiska

   reaktioner är mycket sällsynta. Tala

   omedelbart om för läkaren om du plötsligt

   får väsande och pipande andning,

   andningsbesvär, svullnad av ögonlock,

   ansikte, läppar eller svalg, utslag eller

   klåda, speciellt om hela kroppen påverkas.


   I sällsynta fall kan inhalerade läkemedel

   som salbutamol leda till akut pipande och

   väsande andning och/eller andfåddhet.

   Sluta omedelbart ta detta läkemedel om det

   inträffar och sök läkare.


   Följande biverkningar har också rapporterats:


   Vanliga biverkningar (drabbar sannolikt färre

   än 1 person av 10):

   rastlöshet, tremor (skakningar), illamående,

   smakförändringar (dålig, obehaglig eller

   ovanlig smak), svettning, yrsel, utslag,

   nässelfeber, klåda, hudrodnad, huvudvärk,

   irritation i mun och svalg, brännande känsla på

   tungan.


   Sällsynta biverkningar (drabbar sannolikt färre

   än 1 person av 1 000):

   hyperaktivt beteende, medvetenhet om

   hjärtslagen, ökat antal hjärtslag, oregelbunden

   hjärtrytm eller bröstsmärta, muskelkramp, ökat

   blodflöde eller smärta i armar och ben.


   Ibland kan detta läkemedel leda till lägre

   nivåer av kalium i blodet som kan göra att du

   känner dig allmänt sjuk och övertrött. Du kan

   också uppleva att du behöver kissa ofta. Om

   du märker någon av dessa biverkningar, tala

   med läkaren som kan se till att du får lämna ett

   blodprov.


   Mycket sällsynta biverkningar (drabbar

   sannolikt färre än 1 person av 10 000): mycket

   lättretlig, sömnstörningar, hallucinationer,

   hudutslag, svullnad av ansikte, läppar, ögon

   och svalg, svimningskänsla och kollaps.


   En del personer kan ibland drabbas av

   bröstsmärta (på grund av hjärtproblem som

   t.ex. kärlkramp), även om det inte är känt

   exakt hur ofta det inträffar. Tala om för läkare/

   barnmorska om du drabbas av dessa symtom

   vid behandling med salbutamol, men sluta

   inte använda läkemedlet om du inte fått

   information om att du ska göra det.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare

   apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta

   gäller även biverkningar som inte nämns i

   denna information. Du kan också rapportera

   biverkningar direkt via Läkemedelsverket,

   Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats: www.

   lakemedelsverket.se. Genom att rapportera

   biverkningar kan du bidra till att öka

   informationen om läkemedels säkerhet.

   5. FÖRVARING AV SALBUTAMOL 2CARE4

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i

   originalförpackningen.


   Används före utgångsdatum som anges på

   etiketten efter Utg.dat. och på endosbehållaren

   efter Exp. Utgångsdatumet är den sista dagen i

   angiven månaden.


   Öppna ett foliekuvert i taget och använd alla

   10 endosbehållare innan du öppnar nästa

   kuvert. Sätt alltid tillbaka foliekuvertet i

   kartongen efter användning. När du öppnar ett

   foliekuvert ska du notera öppningsdatum och

   lägga till 6 månader till detta datum, som är

   ”utgångsdatum”. Oanvända endosbehållare som

   finns kvar i foliekuvertet efter ”utgångsdatum”

   ska inte användas utan lämnas in på apoteket.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller

   bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen

   hur man gör med mediciner som inte längre

   används. Dessa åtgärder är till för att skydda

   miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-06-17

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Salbutamol 2care4

  Lösning för nebulisator 2 mg/ml 6 x 10 x 2,5 milliliter Endosbehållare

  • Varunummer: 128171
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  223,67 kr

  Jämförspris: 1,86 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?