Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   SALAGEN®

   5 mg filmdragerade tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR SALAGEN® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER SALAGEN®
   3. HUR DU ANVÄNDER SALAGEN®
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV SALAGEN®

   Vad innehåller SALAGEN® ?

   Innehållsdeklaration

   – Den aktiva substansen är pilokarpinhydroklorid.

   En tablett innehåller 5 mg pilokarpinhydroklorid.

   – Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa och stearinsyra.

   Filmdragering: Opadry vit, OY-7300

   (innehållande hypromellos, makrogol 400, titandioxid (E 171))

   och karnaubavax.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark

   Tillverkare

   Piramal Healthcare UK Limited, Storbritannien

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR SALAGEN® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Varje tablett är rund, kupad och vit till färgen och märkt med ”SAL”

   på ena sidan och ”5” på den andra.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåSALAGEN® för?

   Det aktiva innehållsämnet i Salagen är

   pilokarpinhydroklorid. Pilokarpinhydroklorid

   hör till en grupp läkemedel som kallas

   parasympatomimetika eller kolinerga

   substanser.


   Salagen verkar genom att stimulera vissa nerver

   och körtlar i kroppen. Medan du tar Salagen,

   kommer din kropp att producera mer saliv,

   tårar, svett, magsaft och slem.


   Salagen används:

   – om du har fått strålbehandling för cancer i huvudet eller

   halsen och du lider av muntorrhet

   – om du har fått diagnosen Sjögrens syndrom och lider av

   torr mun och/eller torra och/eller kliande ögon


   Pilokarpinhydroklorid som finns i Salagen

   kan också vara godkänd för att behandla

   andra sjukdomar som inte nämns i denna

   produktinformation. Fråga läkare, apotek eller

   annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare

   frågor och följ alltid deras instruktion.


   Om du har frågor angående hur Salagen verkar

   och varför detta läkemedel har ordinerats åt

   dig, tala med din läkare.

   2. INNAN DU ANVÄNDER SALAGEN®

   Använd inte SALAGEN®:

   – om du är allergisk (överkänslig) mot pilokarpinhydroklorid

   eller mot något av övriga innehållsämnen i Salagen

   – om du har obehandlad astma

   – om du har obehandlad hjärt- eller njursjukdom

   – om du lider av en kronisk sjukdom och du behandlas med något

   läkemedel som verkar på samma sätt som Salagen

   – om du har inflammation i ögats regnbågshinna (irit).


   Ifall något av de ovan nämnda berör dig,

   kontakta din läkare innan du börjar använda Salagen.

   Var särskilt försiktig med SALAGEN®:

   Tala om för läkaren innan du tar Salagen om du

   har problem med:

   – lungorna (t.ex. astma, kronisk bronkit och/eller kroniskt

   obstruktiv lungsjukdom)

   – hjärtat (t.ex. hjärtsvikt, oregelbunden puls)

   – gallblåsan (t.ex. gallsten)

   – magen (t.ex. mag- eller tolvfingertarmssår)

   – levern (t.ex. nedsatt leverfunktion)

   – störningar i nervsystemet/psykiska problem

   – njurarna (t.ex. njursvikt eller njursten)

   – ögonen (t.ex. trångvinkelglaukom (grön starr))


   Ögonundersökningar:

   Din läkare vill kanske undersöka dina ögon innan du börjar

   behandlingen. Berätta för din läkare om dina ögon inte har

   undersökts på en tid.


   Om du svettas kraftigt:

   Om du svettas kraftigt medan du tar Salagen bör du öka

   vätskeintaget. Om detta inte hjälper, kontakta läkare eftersom

   ett alltför litet vätskeintag kan leda till uttorkning och organskador.

   Graviditet

   Använd inte Salagen under graviditet utan

   läkares rekommendation. Ifall du är, eller tror

   att du är gravid bör du kontakta din läkare innan

   du tar Salagen.


   Manlig fertilitet

   Om du planerar att skaffa barn, fråga din läkare

   om råd innan du tar detta läkemedel.

   Amning

   Använd inte Salagen under graviditet utan

   läkares rekommendation. Ifall du är, eller tror

   att du är gravid bör du kontakta din läkare

   innan du tar Salagen.


   Använd inte Salagen om du ammar.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du

   tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Salagen kan förorsaka yrsel eller påverka synen,

   i synnerhet kan du ha problem att se bra i

   mörker. Ifall detta sker är det bäst att du inte

   kör bil eller använder verktyg eller maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i

   kondition att framföra motorfordon eller utföra

   arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet.

   En av faktorerna som kan påverka din

   förmåga i dessa avseenden är användning av

   läkemedel på grund av deras effekter och/eller

   biverkningar. Beskrivning av dessa effekter

   och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs

   därför all information i denna bipacksedel för

   vägledning. Diskutera med din läkare eller

   apotekspersonal om du är osäker.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller

   nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Det är särskilt viktigt att berätta för läkaren om

   du använder läkemedel för behandling av:

   – högt blodtryck, hjärtbesvär eller ögonproblem (t.ex. betablockerare)

   – diarré (t.ex. atropin)

   – astma (t.ex. ipratropium för inhalation)

   3. HUR DU ANVÄNDER SALAGEN®

   Doseringsanvisning

   Använd alltid Salagen enligt läkarens

   anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal

   om du är osäker.


   Tabletterna ska tas via munnen. Tugga eller bit

   inte tabletten. Ta varje Salagentablett med ett

   glas vatten under eller direkt efter maten.


   Försök att ta tabletterna jämnt under dagen,

   t.ex. en på morgonen, en på eftermiddagen och

   en på kvällen.


   Äldre personer (65 år och äldre)

   Personer som är 65 år eller äldre kan använda

   Salagen utan dosjustering.


   Barn och ungdomar (2 till 17 år)

   Säkerheten hos Salagen har inte fastställts hos

   barn och ungdomar.


   Vanlig dos är:

   – För patienter, som har fått

   strålbehandling för cancer i huvudet eller

   halsen: Den normala dosen för vuxna är 1

   tablett (5 mg) tre gånger om dagen. Kom ihåg att ta

   dagens sista tablett tillsammans med kvällsmålet.


   – För patienter med Sjögrens syndrom: Den

   normala dosen för vuxna är 1 tablett

   (5 mg) fyra gånger om dagen. Ta den sista tabletten

   precis innan du går och lägger dig.


   – För patienter med nedsatt leverfunktion:

   Om du har cirros (leversjukdom), börjar

   läkaren din behandling med en lägre dos.

   Beroende på hur du svarar på behandlingen,

   kan läkaren gradvis öka din dos upp till den

   rekommenderade dosen per dygn.


   Beroende på hur du svarar på behandlingen,

   kan läkaren föreslå en högre eller lägre dos.

   Dosen kan ökas upp till 30 mg (6 tabletter) om dagen.

   Administrering

   Läkaren talar om för dig exakt hur länge du

   bör ta tabletterna. Om ingen förbättring märks

   efter 2-3 månaders behandling kan läkaren

   besluta att avbryta behandlingen.

   Om du använder mera SALAGEN® än du borde:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel

   eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet

   av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller

   Giftinformationscentralen (tel. 112) för

   bedömning av risken samt rådgivning. Du kan

   vara i behov av läkarvård.

   Om du glömt att ta SALAGEN®:

   Du kan ta din tablett tillsammans med mat

   så fort du kommer ihåg det, om det är mindre

   än 6 timmar sedan du skulle ha tagit den. Ta

   sedan nästa tablett åtminstone 3-4 timmar

   senare än du normalt skulle ha tagit den.

   Om det är mer än 6 timmar sedan du skulle ha

   tagit tabletten och det är dags att ta nästa

   tablett, ta bara en tablett. Det innebär att du

   kommer att ta en tablett mindre den dagen.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för

   glömd tablett.

   Effekter som kan uppträda när behandling med SALAGEN® avslutas:

   Dina symtom kan bli värre om du avslutar

   behandlingen med Salagen. Avsluta inte

   behandlingen utan att läkaren rekommenderat det.

   Om du har ytterligare frågor om dettaläkemedel

   kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Salagen orsaka

   biverkningar, men alla användare behöver inte

   få dem.


   Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än

   1 av 10 patienter):

   – influensaliknande symtom

   – svettning

   – huvudvärk

   – behov av mer frekvent urinering


   Vanliga biverkningar (förekommer hos mellan 1 och 10 patienter

   av 100):

   – trötthet

   – frossa

   – rinnande näsa

   – allergiska reaktioner inklusive hudutslag och klåda

   – yrsel

   – diarré, förstoppning

   – matsmältningsproblem, buksmärta, illamående, kräkningar

   – ökad salivutsöndring

   – plötslig hudrodnad, förhöjt blodtryck

   – hjärtklappning

   – rinnande ögon, onormal syn, röda, svullna ögon och ögonsmärta


   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos mellan 1 och 10

   patienter av 1000):

   – ökat behov att urinera

   – gasbesvär

   Följande biverkningar som följd av inverkan av den aktiva substansen

   kan också förekomma:

   – andnöd

   – svåra magsmärtor

   – förändringar i hjärtats rytm eller frekvens

   – lågt blodtryck, svimning

   – darrningar

   – förändringar i det mentala tillståndet inklusive minnestörningar

   och humörsvängningar, förvirring


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller

   apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar

   som inte nämns i denna information. Du

   kan också rapportera biverkningar direkt

   (se detaljer nedan). Genom att rapportera

   biverkningar kan du bidra till att öka

   informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   5. FÖRVARING AV SALAGEN®

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på

   kartongen efter ”Utg. dat.” Utgångsdatumet är

   den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Fuktkänsligt.

   Använd inte Salagen ifall förpackningen är

   defekt eller skadad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland

   hushållsavfall. Fråga apotekspersonal hur man

   gör med mediciner som inte längre används.

   Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-08-21

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Salagen

  Filmdragerad tablett 5 mg 84 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 457977
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  525,65 kr

  Jämförspris: 6,26 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?