Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Rozex

   0,75 % gel
   metronidazol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   Vad Rozex gel är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Rozex gel
   3. Hur du använder Rozex gel
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Rozex gel ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Vad Rozex gel är och vad det används för

   Rozex gel innehåller metronidazol, som är ett antibiotikum, som är aktivt endast mot ett fåtal sorters bakterier.

   Rozex gel används mot rodnad och utslag vid hudsjukdomen rosacea. Rosacea är en hudsjukdom som drabbar de centrala delarna av ansiktet (pannan, näsan, kinderna och hakan) med rodnader, knottror och varblåsor.

   En läkare bör ha fastställt diagnosen rosacea innan behandling med Rozex gel inleds.

   Det är inte klarlagt om gelen verkar mot rosacea genom att påverka hudens bakterieflora eller genom någon annan effekt på huden. Metronidazol har inte visats ha effekt mot andra hudsjukdomar eller hudinfektioner.

   Metronidazol som finns i Rozex gel kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Rozex gel

   Använd inte Rozex gel

   • om du är allergisk (överkänslig) mot metronidazol eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Rozex gel.

   • Kontakt med ögon och slemhinnor bör undvikas.

   • Om huden blir irriterad kan Du antingen använda Rozex gel mindre ofta eller göra ett tillfälligt uppehåll i behandlingen. Ta kontakt med läkare vid kraftig hudirritation.

   • UV-exponering (solning, solarium, UV-lampa) bör undvikas under behandlingen.

   • Tala om för din läkare om du lider eller har lidit av någon blodsjukdom.

   • Långvarig eller ej nödvändig användning av Rozex gel bör undvikas.

   Barn

   Detta läkemedel bör inte användas till barn eftersom erfarenhet saknas.

   Andra läkemedel och Rozex gel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Erfarenhet av användning under graviditet saknas. Rozex gel ska endast användas under graviditet om Din läkare bedömer det nödvändigt. Rådgör därför med läkare före användning under graviditet.

   Rozex gel passerar över till modersmjölk. Rådgör med läkare före användning under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Rozex gel påverkar inte förmågan att köra bil eller hantera maskiner.

   Rozex gel innehåller propylenglykol, metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat

   Propylenglykol (E1520) kan orsaka hudirritation.

   Rozex gel innehåller konserveringsmedlen metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216), vilka kan ge en allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


   3. Hur du använder Rozex gel

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är 2 applikationer på huden dagligen (morgon och kväll). Gelen påstryks i ett tunt lager på de hudpartier i ansiktet som ska behandlas. Innan användning, rengör huden med en mild tvål. Du kan använda kosmetika som inte är täckande, uttorkande eller sammandragande när du har strukit på Rozex gel.

   Normal behandlingstid är tre till fyra månader. Kontakta din läkare om du upplever att behandlingen inte hjälper.

   Om du använt för stor mängd av Rozex gel

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112 ) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Rozex gel

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   Hudbiverkningar såsom brännande och stickande smärtkänsla, torrhet, rodnad, irritation, klåda och försämring av rosacea.

   Mindre vanliga (förekommer hos mellan 1 av 100 och 1 av 1000 användare):

   Metallsmak i munnen, stickning eller domning av armar och ben samt illamående.

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   Kontakteksem, svullnad av ansiktet, fjällning.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Rozex gel ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

   • Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är metronidazol. 1 gram gel innehåller metronidazol 7,5 mg (0,75 %).

   • Övriga innehållsämnen är: carbomer, propylenglykol (E1520), natriumedetat, metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216), natriumhydroxid och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Klar eller ljusgul gel som kan förändras till aningen brunaktig med tiden.

   Rozex gel tillhandahålls i aluminiumtub innehållande 30 g (receptfri) och 50 g.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Galderma Nordic AB

   Seminariegatan 21

   752 28 Uppsala

   Sverige

   tfn: 018-444 0330

   fax: 018-444 0335

   e-post: nordic@galderma.com

   Tillverkare

   Laboratoires Galderma

   ZI Montdésir

   74540 Alby-Sur-Chéran

   Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-07-10


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rozex®

  Gel 0,75 % 50 gram Tub

  • Varunummer: 088909
  • Tillverkare: Galderma Nordic AB

  162,35 kr

  Jämförpris: 3,25 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?