Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   RotaTeq

   oral lösning
   Rotavirusvaccin, levande

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan ditt barn blir vaccinerat Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Om ditt barn får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad RotaTeq är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan ditt barn får RotaTeq
   3. Hur du använder RotaTeq
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur RotaTeq ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad RotaTeq är och vad det används för

   RotaTeq är ett oralt vaccin som hjälper till att skydda späd- och småbarn mot gastroenterit (diarré och kräkningar) orsakade av rotavirusinfektion och det kan ges till spädbarn från 6 till 32 veckors ålder (se avsnitt 3). Vaccinet innehåller 5 typer av levande rotavirusstammar. När ett spädbarn får vaccinet, bildar immunsystemet (kroppens eget försvar) antikroppar mot de vanligast förekommande typerna av rotavirus. Antikropparna hjälper till att skydda mot gastroenterit orsakat av dessa typer av rotavirus.

   2. Vad du behöver veta innan ditt barn får RotaTeq

   Använd inte RotaTeq

   • om ditt barn är allergiskt mot något av detta vaccins innehållsämnen (se avsnitt 6). Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

   • om ditt barn har utvecklat en allergisk reaktion efter att ha fått en dos av RotaTeq eller något annat rotavirusvaccin.

   • om ditt barn har haft tarminvagination (en tarmförträngning där en sektion av tarmen omsluter en annan sektion).

   • om ditt barn föddes med en missbildning i magtarmkanalen som kan leda till mottaglighet för tarminvagination.

   • om ditt barn har en sjukdom som reducerar hans/hennes infektionsmotstånd.

   • om ditt barn har en allvarlig infektion och hög feber. Det kan bli nödvändigt att senarelägga vaccinationen tills efter tillfrisknandet. En mildare infektion, som en förkylning, bör inte vara något problem, prata dock med din läkare först.

   • om ditt barn har diarré eller kräks. Det kan bli nödvändigt att senarelägga vaccinationen tills efter tillfrisknandet.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan ditt barn får RotaTeq om ditt barn:

   • har genomgått en blodtransfusion eller mottagit immunoglobulin under de senaste 6 veckorna.

   • har en tät kontakt med exempelvis en familjemedlem som har ett försvagat immunsystem, t.ex. en person som har cancer eller som tar mediciner som kan försvaga immunsystemet.

   • har någon rubbning i magtarmkanalen.

   • inte har ökat i vikt och längd så som kan förväntas.

   Kontakta omedelbart läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal om ditt barn uppvisar svår magsmärta, ihållande kräkningar, blod i avföringen, uppsvullen mage och/eller hög feber efter att ha fått RotaTeq (se även avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

   Var som vanligt noga med att tvätta händerna noggrant när du bytt smutsiga blöjor.

   Liksom alla vacciner kan det hända att RotaTeq inte fullständigt skyddar alla barn som vaccineras, även när alla tre doser har tagits.

   Om ditt barn redan har infekterats med rotavirus men ännu inte är sjukt vid vaccinationstillfället, så kan det hända att RotaTeq inte kan förhindra sjukdomen.

   RotaTeq skyddar inte mot diarré och kräkning på grund av andra orsaker än rotavirus.

   Andra läkemedel och RotaTeq

   RotaTeq kan ges samtidigt som ditt barn får andra vanligen rekommenderade vaccinationer, som exempelvis vaccin mot difteri, stelkramp, pertussis (kikhosta), Haemophilus influenzae typ b, inaktiverat eller oralt poliomyelit-vaccin, hepatit B-vaccin, konjugerat vaccin mot pneumokockinfektioner och konjugerat vaccin mot grupp C-meningokockinfektion.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas få andra läkemedel (eller andra vacciner).

   RotaTeq med mat och dryck

   Det finns inga restriktioner för intag av föda eller vätska, inklusive bröstmjölk, vare sig före eller efter vaccinationen med RotaTeq.

   RotaTeq innehåller sackaros

   Om du fått veta att ditt barn inte tål vissa sockerarter, tala om det för läkaren/sjuksköterskan innan vaccinet ges.


   3. Hur du använder RotaTeq

   RotaTeq ÄR ENDAST AVSETT FÖR INTAG VIA MUNNEN.

   En läkare eller sjuksköterska kommer att ge rekommenderad dos med RotaTeq till ditt barn. Vaccinet ges genom att försiktigt klämma på tuben och hälla vaccinet i ditt barns mun. Vaccinet kan ges oberoende av mat, vätska eller bröstmjölk. Om barnet spottar ut eller kräks upp det mesta av vaccindosen kan man ge en engångsdos som ersättning vid samma vaccinationsbesök.

   Vaccinet får inte under några omständigheter injiceras.

   Första dosen (2 ml) RotaTeq kan ges från 6 veckors ålder, och bör ges innan 12 veckors ålder (ca 3 månader). RotaTeq får ges till för tidigt födda spädbarn förutsatt att graviditeten varade minst 25 veckor. Dessa spädbarn bör få den första dosen vaccin mellan 6 och 12 veckor efter födseln.

   Ditt barn får 3 doser RotaTeq med minst fyra veckors mellanrum. Det är viktigt att ditt barn får alla 3 doser av vaccinet för skydd mot rotavirus. Det rekommenderas att alla tre doserna har givits vid 20-22 veckors ålder. Alla tre doserna måste ha tagits vid 32 veckors ålder.

   När RotaTeq ges till ditt barn vid första dosen, rekommenderas det att ditt barn även får RotaTeq (och inte något annat rotavirusvaccin) för att avsluta vaccinkuren.

   Om du har glömt ett besök för RotaTeq:

   Det är viktigt att du följer läkarens anvisningar om ditt barns återbesök för uppföljningsdoserna. Om du glömmer eller inte kan återkomma till läkaren på den avtalade tiden, rådfråga läkaren.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla vacciner och läkemedel kan detta vaccin orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta omedelbart läkare eller hälso-och sjukvårdspersonal om ditt barn uppvisar något av följande symtom:

   • Allergiska reaktioner (förekommer hos ett okänt antal spädbarn) som kan vara allvarliga (anafylaxi) och kan inkludera: allergisk svullnad som kan påverka ansiktet, läpparna, tungan eller svalget.

   • Kramp i luftrören (bronkialspasm) (sällsynt, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 spädbarn). Detta kan uppträda som väsande andning, hosta eller svårigheter att andas.

   • Svår magsmärta, ihållande kräkningar, blod i avföringen, svullen mage och/eller hög feber. Dessa kan vara symtom på en mycket sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 spädbarn) men allvarlig biverkan som kallas tarminvagination (en tarmförträngning där en del av tarmen omsluter en annan del).

   Andra biverkningar som rapporterats vid användning av RotaTeq är följande:

   • Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 spädbarn): feber, diarré, kräkningar

   • Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 spädbarn): övre luftvägsinfektioner

   • Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 spädbarn): magsmärtor (se även ovan för tecken på den mycket sällsynta biverkningen tarminvagination), rinnande näsa och ont i halsen, öroninfektion, utslag, blod i avföringen

   • Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 spädbarn): nässelutslag

   • Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal spädbarn): irritabilitet

   Hos mycket för tidigt födda barn (födda i eller före 28 graviditetsveckan) kan längre uppehåll än normalt mellan andetagen förekomma under 2-3 dagar efter vaccinationen.

   Vänd dig till läkare/sjuksköterska om du vill ha mer information om biverkningarna av RotaTeq.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur RotaTeq ska förvaras

   Förvara detta vaccin utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före det utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2 oC-8 oC). Förvara doseringstuben i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration för RotaTeq

   De aktiva substanserna i RotaTeq är 5 human-bovina reassortanta rotavirustyper:

   G1

   2,2 x 106 infektiösa enheter

   G2

   2,8 x 106 infektiösa enheter

   G3

   2,2 x 106 infektiösa enheter

   G4

   2,0 x 106 infektiösa enheter

   P1A[8]

   2,3 x 106 infektiösa enheter

   Övriga innehållsämnen i RotaTeq är: sackaros, natriumcitrat, natriumdivätefosfatmonohydrat, natriumhydroxid, polysorbat 80, odlingsmedia (innehållande oorganiska salter, aminosyror och vitaminer) och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Oral lösning.

   Detta vaccin finns i en endostub och är en blekgul klar vätska som kan ha en rosa nyans.

   RotaTeq finns i förpackningar om 1 eller 10 doseringstuber. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning: MSD VACCINS, 162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, Frankrike

   Tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats: Merck Sharp and Dohme, B.V., Waarderweg, 39, 2031 BN, Haarlem, Nederländerna

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   MSD Belgium BVBA/SPRL

   Tél/Tel: +32(0)27766211

   dpoc_belux@merck.com

   Lietuva

   UAB Merck Sharp & Dohme
   Tel.: +370.5.2780.247
   msd_lietuva@merck.com

   България

   Мерк Шарп и Доум България ЕООД,
   тел.: + 359 2 819 3737
   info-msdbg@merck.com

   Luxembourg/Luxemburg

   MSD Belgium BVBA/SPRL

   Tél: +32(0)27766211

   dpoc_belux@merck.com

   Česká republika

   Merck Sharp & Dohme s.r.o.
   Tel.: +420 233 010 111
   dpoc_czechslovak@merck.com

   Magyarország

   MSD Pharma Hungary Kft.
   Tel.: + 36.1.888.5300

   hungary_msd@merck.com

   Danmark

   MSD Danmark ApS

   Tlf: + 45 4482 4000

   dkmail@merck.com

   Malta

   Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited.
   Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

   malta_info@merck.com

   Deutschland

   MSD SHARP & DOHME GMBH

   Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

   e-mail@msd.de

   Nederland

   Merck Sharp & Dohme BV

   Tel: 0800 9999000

   (+31 23 5153153)

   medicalinfo.nl@merck.com 

   Eesti

   Merck Sharp & Dohme OÜ

   Tel.: +372 6144 200

   msdeesti@merck.com

   Norge

   MSD (Norge) AS

   Tlf: +47 32 20 73 00

   msdnorge@msd.no

   Ελλάδα

   MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

   Τηλ: +30 210 98 97 300

   dpoc_greece@merck.com

   Österreich

   Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

   Tel: +43 (0) 1 26 044

   msd-medizin@merck.com

   España

   Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

   Tel: +34 91 321 06 00

   msd_info@merck.com

   Polska

   MSD Polska Sp. z o.o.
   Tel.: +48.22.549.51.00

   msdpolska@merck.com

   France

   MSD VACCINS

   Tél: +33 (0)1 80 46 40 40

   Portugal

   Merck Sharp & Dohme, Lda

   Tel: +351 21 4465700

   clic@merck.com

   Hrvatska

   Merck Sharp & Dohme d.o.o.
   Tel: +385 1 66 11 333

   croatia_info@merck.com

   România

   Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L

   Tel: + 4021 529 29 00

   msdromania@merck.com

   Ireland

   Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

   Tel: +353 (0)1 2998700

   medinfo_ireland@merck.com

   Slovenija

   Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.
   Tel: +386.1.520.4201

   msd.slovenia@merck.com

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: + 354 535 7000

   Slovenská republika

   Merck Sharp & Dohme, s. r. o
   Tel: +421 2 58282010

   dpoc_czechslovak@merck.com

   Italia

   MSD Italia S.r.l.

   Tel: +39 06 361911

   medicalinformation.it@merck.com

   Suomi/Finland

   MSD Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

   info@msd.fi 

   Κύπρος

   Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited
   Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

   cyprus_info@merck.com

   Sverige

   Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

   Tel: +46 77 5700488

   medicinskinfo@merck.com

   Latvija

   SIA Merck Sharp & Dohme Latvija
   Tel: +371.67364.224
   msd_lv@merck.com

   United Kingdom

   Merck Sharp & Dohme Limited

   Tel: +44 (0) 1992 467272

   medicalinformationuk@merck.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   05/2018


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälsovårdspersonal:

   Anvisningar

   För att administrera vaccinet:

   Picture 1

   Riv upp skyddspåsen och ta ut doseringstuben.

   Picture 2

   Avlägsna vätskan från tubens spets genom att hålla tuben lodrätt och knacka på den vridbara hatten.

   Picture 3

   Öppna doseringstuben med 2 enkla rörelser:


   1.Punktera tubens spets genom att skruva hatten medurs tills den fastnar.

   Picture 4

   2. Avlägsna hatten genom att vrida den moturs.

   Picture 5

   Administrera dosen genom att försiktigt klämma ut vätskan i barnets mun mot kindens insida tills doseringstuben är tom. (Det kan finnas en restdroppe kvar i tubens spets.)

   Kasta den tomma tuben och hatten i godkända behållare för biologiskt avfall enligt lokala föreskrifter.

   Allt oanvänt produktmaterial och avfall ska kasseras i enlighet med lokala föreskrifter.

   Se även avsnitt 3. Hur du använder RotaTeq.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  RotaTeq

  Oral lösning 2 milliliter Endosbehållare

  • Varunummer: 066678
  • Tillverkare: Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

  429,50 kr

  Jämförpris: 214,75 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?