Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   RotaTeq

   oral lösning. Rotavirusvaccin (levande)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan ditt barn blir vaccinerat Den innehåller information som är viktig för dig..

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Om ditt barn får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ROTATEQ ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DITT BARN FÅR ROTATEQ
   3. HUR DU ANVÄNDER ROTATEQ
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR ROTATEQ SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD ROTATEQ ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   RotaTeq är ett oralt vaccin som hjälper till att skydda späd- och småbarn mot gastroenterit (diarré och kräkningar) orsakade av rotavirusinfektion och det kan ges till spädbarn från 6 till 32 veckors ålder (se avsnitt 3). Vaccinet innehåller 5 typer av levande rotavirusstammar. När ett spädbarn får vaccinet, bildar immunsystemet (kroppens eget försvar) antikroppar mot de vanligast förekommande typerna av rotavirus. Antikropparna hjälper till att skydda mot gastroenterit orsakat av dessa typer av rotavirus.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DITT BARN FÅR ROTATEQ

   Använd inte RotaTeq

   • om ditt barn är allergiskt mot något av detta vaccins innehållsämnen (se avsnitt 6). Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

   • om ditt barn har utvecklat en allergisk reaktion efter att ha fått en dos av RotaTeq eller något annat rotavirusvaccin.

   • om ditt barn har haft tarminvagination (en tarmförträngning där en sektion av tarmen omsluter en annan sektion).

   • om ditt barn föddes med en missbildning i magtarmkanalen som kan leda till mottaglighet för tarminvagination.

   • om ditt barn har en sjukdom som reducerar hans/hennes infektionsmotstånd.

   • om ditt barn har en allvarlig infektion och hög feber. Det kan bli nödvändigt att senarelägga vaccinationen tills efter tillfrisknandet. En mildare infektion, som en förkylning, bör inte vara något problem, prata dock med din läkare först.

   • om ditt barn har diarré eller kräks. Det kan bli nödvändigt att senarelägga vaccinationen tills efter tillfrisknandet.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan ditt barn får RotaTeq om ditt barn:

   • har genomgått en blodtransfusion eller mottagit immunoglobulin under de senaste 6 veckorna.

   • har en tät kontakt med exempelvis en familjemedlem som har ett försvagat immunsystem, t.ex. en person som har cancer eller som tar mediciner som kan försvaga immunsystemet.

   • har någon rubbning i magtarmkanalen.

   • inte har ökat i vikt och längd så som kan förväntas.


   Var som vanligt noga med att tvätta händerna noggrant när du bytt smutsiga blöjor.


   Liksom alla vacciner kan det hända att RotaTeq inte fullständigt skyddar alla barn som vaccineras, även när alla tre doser har tagits.


   Om ditt barn redan har infekterats med rotavirus men ännu inte är sjukt vid vaccinationstillfället, så kan det hända att RotaTeq inte kan förhindra sjukdomen.


   RotaTeq skyddar inte mot diarré och kräkning på grund av andra orsaker än rotavirus.

   Andra läkemedel och RotaTeq

   RotaTeq kan ges samtidigt som ditt barn får andra vanligen rekommenderade vaccinationer, som exempelvis vaccin mot difteri, stelkramp, pertussis (kikhosta), Haemophilus influenzae typ b, inaktiverat eller oralt poliomyelit-vaccin, hepatit B-vaccin, konjugerat vaccin mot pneumokockinfektioner och konjugerat vaccin mot grupp C-meningokockinfektion.


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas få andra läkemedel (eller andra vacciner).

   RotaTeq med mat och dryck

   Det finns inga restriktioner för intag av föda eller vätska, inklusive bröstmjölk, vare sig före eller efter vaccinationen med RotaTeq.

   RotaTeq innehåller sackaros

   Om du fått veta att ditt barn inte tål vissa sockerarter, tala om det för läkaren/sjuksköterskan innan vaccinet ges.


   3. HUR DU ANVÄNDER ROTATEQ

   RotaTeq ÄR ENDAST AVSETT FÖR INTAG VIA MUNNEN.


   En läkare eller sjuksköterska kommer att ge rekommenderad dos med RotaTeq till ditt barn. Vaccinet ges genom att försiktigt klämma på tuben och hälla vaccinet i ditt barns mun. Vaccinet kan ges oberoende av mat, vätska eller bröstmjölk. Om barnet spottar ut eller kräks upp det mesta av vaccindosen kan man ge en engångsdos som ersättning vid samma vaccinationsbesök.

   Vaccinet får inte under några omständigheter injiceras.


   Första dosen (2 ml) RotaTeq kan ges från 6 veckors ålder, och bör ges innan 12 veckors ålder (ca 3 månader). RotaTeq får ges till för tidigt födda spädbarn förutsatt att graviditeten varade minst 25 veckor. Dessa spädbarn bör få den första dosen vaccin mellan 6 och 12 veckor efter födseln.


   Ditt barn får 3 doser RotaTeq med minst fyra veckors mellanrum. Det är viktigt att ditt barn får alla 3 doser av vaccinet för skydd mot rotavirus. Det rekommenderas att alla tre doserna har givits vid 20-22 veckors ålder. Alla tre doserna måste ha tagits vid 32 veckors ålder.


   När RotaTeq ges till ditt barn vid första dosen, rekommenderas det att ditt barn även får RotaTeq (och inte något annat rotavirusvaccin) för att avsluta vaccinkuren.

   Om du har glömt ett besök för RotaTeq:

   Det är viktigt att du följer läkarens anvisningar om ditt barns återbesök för uppföljningsdoserna. Om du glömmer eller inte kan återkomma till läkaren på den avtalade tiden, rådfråga läkaren.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


   Liksom alla vacciner och läkemedel kan detta vaccin orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar rapporterades i kliniska studier av RotaTeq eller efter introduktion på marknaden:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 spädbarn)

   feber, diarré, kräkning.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 spädbarn)

   övre luftvägsinfektioner.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 spädbarn)

   magsmärta, snuva och halsont, öroninfektion, utslag, blodig avföring*.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 spädbarn)

   bronkialspasm (väsande andning eller hosta), nässelutlsag.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 spädbarn)

   tarminvagination (en tarmförträngning där en sektion av tarmen omsluter en annan sektion)*

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal patienter)

   allergiska reaktioner som kan vara allvarliga (anafylaxi)*, allergiska svullnader som kan påverka ansikte, läppar, tunga eller svalg*, lättretlighet*.

   * Dessa biverkningar rapporterades efter introduktion på marknaden

   ϯ Symtom på tarminvagination kan inkludera svåra magsmärtor, ihållande kräkningar, blod i avföringen, svullen buk och/eller hög feber.


   Hos mycket för tidigt födda barn (födda i eller före 28 graviditetsveckan) kan längre uppehåll än normalt mellan andetagen förekomma under 2-3 dagar efter vaccinationen.


   Vänd dig till läkare/sjuksköterska om du vill ha mer information om biverkningarna av RotaTeq.


   Rapportering av biverkningar

   Om ditt barn får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även

   biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR ROTATEQ SKA FÖRVARAS

   Förvara detta vaccin utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före det utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras i kylskåp (2oC-8oC). Förvara doseringstuben i ytterförpackningen. Ljuskänsligt.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration för RotaTeq


   De aktiva substanserna i RotaTeq är 5 human-bovina reassortanta rotavirustyper:


   G1

   2,2 x 106 infektiösa enheter

   G2

   2,8 x 106 infektiösa enheter

   G3

   2,2 x 106 infektiösa enheter

   G4

   2,0 x 106 infektiösa enheter

   P1A[8]

   2,3 x 106 infektiösa enheter


   Övriga innehållsämnen i RotaTeq är: sackaros, natriumcitrat, natriumdivätefosfatmonohydrat, natriumhydroxid, polysorbat 80, odlingsmedia (innehållande oorganiska salter, aminosyror och vitaminer) och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Oral lösning


   Detta vaccin finns i en endostub och är en blekgul klar vätska som kan ha en rosa nyans.


   RotaTeq finns i förpackningar om 1 eller 10 doseringstuber. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning: Sanofi Pasteur MSD SNC, 162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, Frankrike


   Tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats: Merck Sharp and Dohme, B.V., Waarderweg, 39, 2031 BN, Haarlem, Nederländerna

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


   België/Belgique/Belgien: Sanofi Pasteur MSD, Tél/Tel: +32.2.726.95.84

   България: Мерк Шарп и Доум България ЕООД, тел. + 359 2 819 3740

   Česká republika: Merck Sharp & Dohme s.r.o., Tel.: +420 233 010 111

   Danmark: Sanofi Pasteur MSD, Tlf: +45 23 32 69 29

   Deutschland: Sanofi Pasteur MSD GmbH, Tel: +49 30 499198-0

   Eesti: Merck Sharp & Dohme OÜ, Tel: +372.6144.200

   Ελλάδα: ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., Τηλ: +30.210.8009111

   España: Sanofi Pasteur MSD S.A., Tel: +34.91.371.78.00

   France: Sanofi Pasteur MSD SNC, Tél: +33.4.37.28.40.00

   Ireland: Sanofi Pasteur MSD Ltd, Tel: +3531.468.5600

   Ísland: Sanofi Pasteur MSD, Sími: +32.2.726.95.84

   Italia: Sanofi Pasteur MSD Spa, Tel: +39.06.664.092.11

   Kύπρος: Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited, Τηλ: 800 00 673 (357 22866700)

   Latvija: SIA Merck Sharp & Dohme Latvija, Tel: +371.67364.224

   Lietuva: UAB Merck Sharp & Dohme, Tel. +370 5 2780 247

   Luxembourg/Luxemburg: Sanofi Pasteur MSD, Tél: +32.2.726.95.84

   Magyarország: MSD Pharma Hungary Kft, Tel: + 36.1.888.5300

   Malta: Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited, Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

   Nederland: Sanofi Pasteur MSD, Tel: +31.23.567.96.00

   Norge: Sanofi Pasteur MSD, Tlf: +47.67.50.50.20

   Österreich: Sanofi Pasteur MSD GmbH, Tel: +43.1.890.34.91.14

   Polska: MSD Polska Sp. z o.o., Tel.: +48.22.549.51.00

   Portugal: Sanofi Pasteur MSD, SA, Tel: +351 21 470 45 50

   România: Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L., Tel: + 4021 529 29 00

   Slovenija: Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o,Tel: +386.1.520.4201

   Slovenská republika: Merck Sharp & Dohme, s.r.o., Tel: +421.2.58282010

   Suomi/Finland: Sanofi Pasteur MSD, Puh/Tel: +358.9.565.88.30

   Sverige: Sanofi Pasteur MSD, Tel: +46 8 564 888 60

   United Kingdom: Sanofi Pasteur MSD Ltd, Tel: +44.1.628.785.291


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   17/12/2015

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälsovårdspersonal:

   Anvisningar

   För att administrera vaccinet:

   Picture 1

   Riv upp skyddspåsen och ta ut doseringstuben.

   Picture 2

   Avlägsna vätskan från tubens spets genom att hålla tuben lodrätt och knacka på den vridbara hatten.

   Picture 3

   Öppna doseringstuben med 2 enkla rörelser:


   1.Punktera tubens spets genom att skruva hatten medurs tills den fastnar.

   Picture 4

   2.Avlägsna hatten genom att vrida den moturs.

   Picture 5

   Administrera dosen genom att försiktigt klämma ut vätskan i barnets mun mot kindens insida tills doseringstuben är tom. (Det kan finnas en restdroppe kvar i tubens spets.)

   Kasta den tomma tuben och hatten i godkända behållare för biologiskt avfall enligt lokala föreskrifter.


   Allt oanvänt produktmaterial och avfall ska kasseras i enlighet med lokala föreskrifter.


   Se även avsnitt 3. Hur du använder RotaTeq.


  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  RotaTeq

  Oral lösning 2 milliliter Endosbehållare

  • Varunummer: 066678
  • Tillverkare: Sanofi Pasteur MSD Sverige

  429,50 kr

  Jämförspris: 214,75 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?