Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ropivacain Fresenius Kabi

   Ropivacain Fresenius Kabi 2 mg/ml injektionsvätska, lösning. Ropivacain Fresenius Kabi 7,5 mg/ml injektionsvätska, lösning. Ropivacain Fresenius Kabi 10 mg/ml injektionsvätska, lösning.
   ropivakainhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal, sjuksköterska eller annan sjukvårdspersonal.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal, sjuksköterska eller annan sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   De fullständiga namnen på de läkemedel som denna bipacksedel täcker är:

   Ropivacain Fresenius Kabi 2 mg/ml injektionsvätska, lösning

   Ropivacain Fresenius Kabi 7,5 mg/ml injektionsvätska, lösning

   Ropivacain Fresenius Kabi 10 mg/ml injektionsvätska, lösning

   I denna bipacksedel nämns de under det gemensamma namnet Ropivacain Fresenius Kabi.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ropivacain Fresenius Kabi är och vad det används för
   Vad du behöver veta innan du får Ropivacain Fresenius Kabi
   3. Hur du använder Ropivacain Fresenius Kabi
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ropivacain Fresenius Kabi ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ropivacain Fresenius Kabi är och vad det används för

   • Ropivacain Fresenius Kabi innehåller den aktiva substansen ropivakain

   • Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas lokalbedövningsmedel. 

   Ropivacain Fresenius Kabi 2 mg/ml injektionsvätska, lösning används hos vuxna och barn i alla åldrar för akut smärtlindring. Det bedövar delar av kroppen, t.ex. efter operation.

   Ropivacain Fresenius Kabi 7,5 mg/ml och 10 mg/ml injektionsvätska, lösning används hos vuxna och barn över 12 år för att bedöva delar av kroppen. Det används för att förhindra att smärtan uppkommer eller för att ge smärtlindring. Den kan användas för att:

   • Bedöva delar av kroppen under operationer, bland annat kejsarsnitt

   • Lindra smärta under förlossning, efter operation eller efter en olycka

   Ropivakainhydroklorid som finns i Ropivacain Fresenius Kabi kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   Vad du behöver veta innan du får Ropivacain Fresenius Kabi

   Du ska inte ges Ropivacain Fresenius Kabi

   • om du är allergisk (överkänslig) mot ropivakainhydroklorid, eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

    • Om du är allergisk mot andra lokalanestetika inom samma klass (tex. lidokain eller bupivakain)

   • om du har fått information om att du har låg blodvolym (hypovolemi). 

   • i ett blodkärl för att bedöva en viss del av kroppen,  eller i livmoderhalsen för att lindra förlossningssmärta.

   Tala med din läkare innan du får Ropivacain Fresenius Kabi om du är osäker om något av ovanstående gäller dig.

   Varningar och försiktighet

   Var särskilt noga med att undvika injektion av Ropivacain Fresenius Kabi direkt i ett blodkärl för att undvika direkt toxisk effekt. Injektion ska inte göras i inflammerade områden.

   Tala om för din läkare, apotekspersonal, sjuksköterska eller annan sjukvårdspersonal innan Ropivacain Fresenius Kabi ges till dig:

   • om ditt allmäntillstånd är dåligt på grund av ålder eller andra faktorer,

   • om du har hjärtbesvär (partiellt eller totalt AV-block),

   • om du har svåra leverbesvär

   • om du har svåra njurbesvär

   Tala om för din läkare om du har något av dessa besvär eftersom dosen av Ropivacain Fresenius Kabi kan behöva anpassas.

   Tala om för din läkare, apotekspersonal, sjuksköterska eller annan sjukvårdspersonal innan Ropivacain Fresenius Kabi ges till dig:

   • om du lider av akutporfyri (problem med uppbyggnaden av rött blodpigment som i vissa fall ger neurologiska symtom). 

   Tala om för din läkare om du själv eller någon i din släkt lider av porfyri eftersom ett annat anestetikum då kan behöva användas.

   Barn

   Ropivacain Fresenius Kabi 2 mg/ml injektionsvätska, lösning

   • Hos nyfödda barn eftersom de är mer mottagliga för Ropivacain Fresenius Kabi 2 mg/ml injektionsvätska, lösning.

   • Hos barn under 12 år då vissa injektioner med Ropivacain Fresenius Kabi 2 mg/ml injektionsvätska, lösning för att bedöva delar av kroppen inte är etablerade hos yngre barn.

   Ropivakain 7,5 mg/ml och 10 mg/ml injektionsvätska, lösning

   Hos barn till och med 12 år. Andra styrkor (2 mg/ml, 5 mg/ml) kan vara lämpligare.

   Andra läkemedel och Ropivacain Fresenius Kabi

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjukvårdspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta beror på att Ropivacain Fresenius Kabi kan påverka hur vissa läkemedel fungerar och vissa läkemedel kan ha en effekt på Ropivacain Fresenius Kabi.

   Tala särskilt om för läkaren om du tar något av följande läkemedel:

   • Andra lokalbedövningsmedel 

   • Starkt smärtstillande medel, t.ex. morfin eller kodein,

   • Läkemedel som används för att behandla ojämn hjärtrytm (arytmi), såsom lidokain och mexiletin.

   Din läkare behöver känna till dessa läkemedel för att kunna bestämma rätt dos av Ropivacain Fresenius Kabi för dig.

   Tala också om för läkaren om du tar något av följande läkemedel:

   • Läkemedel mot depression (t.ex. fluvoxamin)

   • Antibiotikaför att behandla infektioner orsakade av bakterier (såsom enoxacin).

   Detta beror på att din kropp tar längre tid att bli av Ropivacain Fresenius Kabi om du tar dessa läkemedel. Om du tar något av dessa läkemedel, bör långvarig användning av Ropivacain Fresenius Kabi undvikas

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Det är inte känt om ropivakain har effekter under graviditet eller utsöndras i bröstmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ropivacain Fresenius Kabi kan göra att du känner dig dåsig och kan påverka reaktionsförmågan. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner förrän dagen efter att du har fått Ropivacain Fresenius Kabi.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ropivacain Fresenius Kabi innehåller natriumklorid

   Detta läkemedel innehåller högst 0,148 mmol (eller 3,4 mg) natrium per ml. Detta ska beaktas av patienter som står på natriumfattig kost.


   3. Hur du använder Ropivacain Fresenius Kabi

   Ropivacain Fresenius Kabi kommer att ges till dig av en läkare. Den dos som din läkare ger dig beror på vilken typ av smärtlindring du behöver. Det beror också på din kroppsstorlek, ålder och fysiska tillstånd.

   Ropivacain Fresenius Kabi ges till dig som en injektion. Vilken del av kroppen där det ska användas beror på varför du får Ropivacain Fresenius Kabi. Din läkare kommer att ge dig Ropivacain Fresenius Kabi i en av följande platser:

   • Den del av kroppen som behöver vara bedövad.

   • Nära den del av kroppen som behöver vara bedövad.

   • I ett område bort från den delen av kroppen som behöver vara bedövad. Detta är fallet om du ges en epidural injektion (i området runt ryggraden).

   När Ropivacain Fresenius Kabi ges i ett av dessa ställen, stoppas nerverna från att kunna skicka smärtmeddelanden till hjärnan. Den stoppar känslor av smärta, värme eller kyla i det område där det används men du kan fortfarande ha andra känslor som tryck eller beröring.

   Dosering

   Dosen beror på vad läkemedlet används för och även på din hälsa, ålder och vikt. Den minsta dos som kan ge effektiv bedövning (anestesi) av aktuellt område ska användas.

   Normaldos

   • för vuxna och barn över 12 år är mellan 2 mg och 300 mg ropivakainhydroklorid.

   • för spädbarn och barn (till och med 12 års ålder) är 1-2 mg per kg kroppsvikt.

   Administreringssätt

   Ropivacain Fresenius Kabi ges av läkare. Det ges genom injektion.

   Behandlingstid

   Administrering av ropivakain pågår normalt mellan 2 och 10 timmar vid bedövning före vissa kirurgiska ingrepp och kan pågå i upp till 72 timmar vid smärtlindring under eller efter ett kirurgiskt ingrepp.

   Om du har fått för stor mängd av Ropivacain Fresenius Kabi

   Allvarliga biverkningar från att få i sig för mycket Ropivacain Fresenius Kabi behöver särskild behandling och din läkare är utbildad för att hantera dessa situationer. De första symtomen om du har fått för mycket Ropivacain Fresenius Kabi är vanligen följande

   • hörsel och syn,

   • domning av läpp, tunga och runt munnen,

   • yrsel och berusningskänsla,

   • stickningar,

   • talstörningar som kännetecknas av dålig artikulation (dysartri),

   • muskelstelhet, muskelryckningar, anfall (kramper),

   • lågt blodtryck,

   • långsam eller oregelbunden hjärtrytm.

   Dessa symtom kan föregå hjärtstillestånd, andningsstillestånd eller svåra anfall.

   För att minska risken för allvarliga biverkningar, kommer din läkare sluta ge dig Ropivacain Fresenius Kabi så snart dessa tecken visas. Detta innebär att om någon av dessa händer dig, eller om du tror att du har fått för mycket Ropivacain Fresenius Kabi ska du omedelbart tala om det för läkaren eller sjukvårdspersonalen.

   Allvarliga biverkningar från att ges för mycket Ropivacain Fresenius Kabi inkluderar problem med att tala, muskelryckningar,, skakningar, darrningar, krampanfall och medvetslöshet.

   Tala med läkare eller sjukvårdspersonal om du märker något av ovanstående symtom.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Viktiga biverkningar att vara uppmärksam på:

   Plötsliga livshotandeallergiska reaktioner (t.ex. anafylaxi) är sällsynta och kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare. Eventuella symtom är bland annat 

   • plötsligt utbrott av utslag, 

   • kliande eller knöliga utslag (nässelfeber), 

   • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen, 

   • andfåddhet, pipande eller svårt att andas.

   Om du tror att Ropivacain Fresenius Kabi ger dig en allergisk reaktion ska du omedelbart tala om det för läkaren eller sjukvårdspersonal.

   Övriga eventuella biverkningar:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • Lågt blodtryck (hypotoni). Detta kan göra att du känner dig yr och svimfärdig.

   • Illamående

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Stickningar och domningar (parestesi),

   • Yrsel

   • Huvudvärk

   • Långsam eller snabb hjärtrytm (bradykardi, takykardi)

   • Högt blodtryck (hypertoni)

   • Kräkning

   • Svårt att kissa (urinretention)

   • Feber eller frossa

   • Stelhet

   • Ryggsmärta

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Oro

   • Minskad känslighet eller känsla i huden

   • Svimning

   • Andningssvårigheter

   • Låg kroppstemperatur (hypotermi)

   • Vissa symtom kan uppträda om injektionen av misstag gavs i ett blodkärl eller om du har fått för mycket Ropivacain Fresenius Kabi (se avsnitt 3 ovan, ”Om du har fått för stor mängd av Ropivakain Fresenius Kabi”). Symtomen är bland annat anfall (kramper), yrsel eller berusningskänsla, domning i läpparna och runt munnen, domning i tungan, hörselproblem, synproblem, talstörningar, muskelstelhet, darrningar

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

   • Hjärtattack (hjärtstillestånd),

   • Ojämn hjärtrytm (arytmi)

   Andra möjliga biverkningar inkluderar:

   • Domningar på grund av nervirritation orsakad av nålen eller injektionen. Detta brukar inte vara under längre tid.

   • Ofrivilliga muskelrörelser (dyskinesi).

   Eventuella biverkningar som observerats med andra lokalbedövningsmedel och som även kan orsakas av Ropivacain Fresenius Kabi är bland annat:

   • Domning på grund av nervirritation som orsakas av nålen eller av injektionen. Normalt går domningen snabbt över.

   • Nervskador. Dessa kan i sällsynta fall (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare) ge bestående besvär.

   • Om för mycket Ropivacain Fresenius Kabi ges i spinalvätskan kan hela kroppen bedövas.

   Barn

   Hos barn är biverkningarna desamma som hos vuxna, förutom lågt blodtryck som uppträder mindre ofta hos barn (kan förekomma hos upp till 1 av 10 barn) och kräkning som uppträder oftare hos barn (kan förekomma hos fler än 1 av 10 barn). 

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ropivacain Fresenius Kabi ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Ropivacain Fresenius Kabi ska användas före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen, ampullen efter EXP eller ytterkartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

   Använd inte Ropivacain Fresenius Kabi om en fällning syns i injektionsvätskan.

   Läkaren eller sjukhuset förvarar normalt Ropivacain Fresenius Kabi och ansvarar för kvaliteten på öppnad produkt som inte används omedelbart. De ansvarar dessutom för att oanvänt Ropivacain Fresenius Kabi tas om hand på rätt sätt.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Läkaren, sköterskan eller apotekspersonalen tar hand om läkemedel som inte längre behövs. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är ropivakain 2 mg/ml, 7,5 mg/ml eller 10 mg/ml.
    En 10 ml polypropylenampull innehåller 20 mg, 75 mg eller 100 mg ropivakain (i form av hydroklorid).
    En 20 ml polypropylenampull innehåller 40 mg, 150 mg eller 200 mg ropivakain (i form av hydroklorid).

   • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, saltsyra (för pH-justering), natriumhydroxid (för pH-justering) samt vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ropivacain Fresenius Kabi injektionsvätska, lösning, är en klar, färglös injektionsvätska, lösning.

   Ropivacain Fresenius Kabi 2 mg/ml, 7,5 mg/ml och 10 mg/ml injektionsvätska, lösning, finns i 10 ml och 20 ml transparanta polypropylenampuller.

   Förpackningsstorlekar:

   1, 5, 10 ampull(er) i blisterförpackning

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande av försäljning:

   Fresenius Kabi AB

   751 74 Uppsala

   Tillverkare:

   Fresenius Kabi Norge AS

   Postboks 430

   N-1753 Halden

   Norge


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-02-07


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Hantering

   Ropivacain Fresenius Kabi ska endast användas av, eller under överinseende av, läkare med erfarenhet av regionalanestesi (se avsnitt 3).

   Hållbarhet

   Hållbarhet i oöppnad förpackning

   3 år

   Hållbarhet i öppnad förpackning

   Av mikrobiologiska skäl bör öppnad produkt användas omedelbart. Om produkten inte används omedelbart ansvarar användare för förvaringstid och förvaringsbetingelser före användning och ska normalt inte vara längre än 24 timmar i 2-8 °C.

   Ropivacain Fresenius Kabi produkter är fria från konserveringsmedel och endast avsedda för engångsbruk. Överbliven lösning ska kasseras.

   Läkemedlet ska inspekteras visuellt före användning. Lösningen ska endast användas om den är klar och fri från partiklar, och om behållaren är intakt.

   Intakt behållare får inte autoklaveras igen.

   Dosering

   Ropivacain Fresenius Kabi 2 mg/ml injektionsvätska, lösning

   Vuxna och barn över 12 år

   Nedanstående tabell är en vägledning till dosering för de vanligare nervblockaderna. Den lägsta möjliga dos för att ge en effektiv nervblockad ska användas. Läkarens erfarenhet och kunskap om patientens fysiska status är viktiga när dosen bestäms.


   Koncentration

   mg/ml

   Volym

   ml

   Dos

   mg

   Tillslag

   minuter

   Duration

   timmar

   Lumbalepiduraladministrering

   Bolusdos

   2,0

   10-20

   20-40

   10-15

   0,5-1,5

   Intermittenta injektioner (påfyllnadsdos) (vid t.ex. vaginal förlossning)

   2,0

   10-15 (med minsta intervall 30 minuter)

   20-30   Kontinuerlig infusion vid t.ex. vaginal förlossning

   2,0

   6-10 ml/h

   12-20 mg/h

   n/a

   n/a

   Postoperativ smärtlindring

   2,0

   6-14 ml/h

   12-28 mg/h

   n/a

   n/a

   Thorakalepiduraladministrering

   Kontinuerlig infusion (postoperativ smärtlindring)

   2,0

   6-14 ml/h

   12-28 mg/h

   n/a

   n/a

   Regionala nervblockader

   (t.ex. mindre nervblockader och infiltration)

   2,0

   1-100

   2,0-200

   1-5

   2-6

   Perifera nervblockader
   (femoralisblockad eller interskalenblockad)

   Kontinuerlig infusion eller intermittenta injektioner (t.ex. för postoperativ smärtlindring)

   2,0

   5-10 ml/h

   10-20 mg/h

   n/a

   n/a

   n/a = inte tillämpbar (not applicable)

   Administreringssätt

   Noggrann aspirering innan och under injektionen rekommenderas för att förhindra intravaskulära injektioner. När en stor dos ska injiceras rekommenderas en testdos på 3-5 ml 2 % lidokain med adrenalin 1:200 000. En oavsiktlig intravaskulär injektion kan t.ex. ge en tillfällig ökning av hjärtfrekvensen och en oavsiktlig intratekal injektion kan ge tecken på spinalblockad.

   Aspirering ska göras före och under administrering av huvuddosen, vilken ska injiceras långsamt eller med ökande doser, med en hastighet på 25-50 mg/min, under noggrann övervakning av patientens vitala funktioner och kontinuerlig verbal kontakt med patienten. Om toxiska symtom uppkommer ska injektionen omedelbart avbrytas.

   Vid epiduralblockad för kirurgi har engångsdoser på upp till 250 mg ropivakain använts och tolererats väl.

   Vid blockad av plexus brachialis har en engångsdos på 300 mg använts i ett begränsat antal patienter och tolererats väl.

   Vid förlängd blockad, antingen genom kontinuerlig infusion eller genom upprepade bolusinjektioner, måste risken för toxiska plasmanivåer eller lokala nervskador beaktas. Kumulativa doser på upp till 675 mg ropivakain för kirurgi och postoperativ smärtlindring administrerat under 24 timmar tolererades väl hos vuxna, såsom postoperativ kontinuerlig epidural infusion med hastigheter på 28 mg/timme under 72 timmar. Hos ett begränsat antal patienter har högre doser, upp till 800 mg per dag, administrerats med relativt få biverkningar.

   För behandling av postoperativ smärta kan följande teknik rekommenderas: om inte påbörjat preoperativt, induceras epiduralblock med Ropivacain Fresenius Kabi 7,5 mg/ml via en epidural kateter. Smärtlindring underhålls med infusion av Ropivacain Fresenius Kabi 2 mg/ml. Infusionshastigheter på 6-14 ml (12-28 mg) per timme ger en adekvat smärtlindring vid måttlig till svår postoperativ smärta och i de flesta fall ses endast svag icke-progressiv motorblockad. Maximal duration för epiduralblockad är 3 dagar. Det är dock viktigt att monitorera den analgetiska effekten, och ta bort katetern så snart smärtnivån tillåter. Med denna teknik erhålles en signifikant minskning av behovet av kompletterande opioidbehandling.

   I kliniska studier har man administrerat ropivakain 2 mg/ml, enbart eller i kombination med fentanyl 1-4 μg/ml, som en epidural infusion för postoperativ smärtlindring i upp till 72 timmar. Kombinationen av ropivakain och fentanyl gav bättre smärtlindring, men orsakade opioida biverkningar. Kombinationen av ropivakain och fentanyl har endast undersökts med ropivakain 2 mg/ml.

   Vid långvariga perifera nervblockader som utförs antingen som kontinuerlig infusion eller genom upprepade injektioner måste man beakta risken för uppkomst av toxiska plasmakoncentrationer eller lokal nervskada. I kliniska studier etablerades femoralisblockad med 300 mg ropivakain 7,5 mg/ml och interskalen blockad med 225 mg ropivakain 7,5 mg/ml inför kirurgiskt ingrepp. Smärtlindring upprätthölls därefter med ropivakain 2 mg/ml. Infusionshastigheter eller intermittenta injektioner på 10-20 mg per timme under 48 timmar gav tillfredställande smärtlindring och tolererades väl.

   Koncentrationer över 7,5 mg/ml ropivakain har inte dokumenterats vid kejsarsnitt.

   Nedsatt njurfunktion

   Vanligtvis är det inte nödvändigt att justera dosen hos patienter med nedsatt njurfunktion, vid engångsdoser eller korttidsanvändning.

   Nedsatt leverfunktion

   Ropivakain metaboliseras i levern och ska därför användas med försiktighet hos patienter med allvarlig leversjukdom. Vid upprepad dosering kan doserna behöva minskas på grund av fördröjd eliminering.

   Barn från 0 till och med 12 års ålder


   Koncentration

   mg/ml

   Volym

   ml/kg

   Dos

   mg/kg

   Kaudal epiduralblockad
   För blockad nedanför T12, till barn upp till 25 kg

   2,0

   1

   2

   Kontinuerligepiduralinfusion
   Till barn upp till 25 kg
   0 - 6 månader
   Bolusdosa

   2,0

   0,5-1

   1-2

   Infusion upp till 72 timmar

   2,0

   0,1 ml/kg/h

   0,2 mg/kg/h

   6 - 12 månader
   Bolusdosa

   2,0

   0,5-1

   1-2

   Infusion upp till 72 timmar

   2,0

   0,2 ml/kg/h

   0,4 mg/kg/h

   1 - 12 år
   Bolusdosb

   2,0

   1

   2

   Infusion upp till 72 timmar

   2,0

   0,2 ml/kg/h

   0,4 mg/kg/h

   De i tabellen angivna doserna ska ses som riktlinjer för användning hos barn. Det föreligger individuella variationer. Hos barn med en hög kroppsvikt är ofta en gradvis sänkning av dosen nödvändig, och ska baseras på idealvikten. Volymen för kaudal epiduralblockad och för epidurala bolusdoser bör inte överstiga 25 ml hos någon patient. Standardreferenslitteratur ska konsulteras både när det finns faktorer som kräver specifika blockadtekniker och när det finns individuella patientförutsättningar.

   a) Doser i det nedre dosintervallet rekommenderas till torakal epiduralblock, medan doser i övre dosintervallet rekommenderas till lumbal eller kaudal epiduralblock.

   b) Rekommenderas för lumbalt epiduralblock. Det rekommenderas att bolusdoserna för torakal epidural smärtlindring minskas.

   Spädbarn och barn 1-12 år:

   De föreslagna ropivakaindoserna för perifer nervblockad i spädbarn och barn kan användas som riktlinjer för användning till barn utan allvarlig sjukdom. Konservativa doser och noggrann övervakning rekommenderas för barn med allvarlig sjukdom.

   Enstaka injektioner för perifer nervblockad (t.ex. ilioinguinala nervblockad, plexus brachialis-blockad) bör inte överstiga 2,5-3,0 mg/kg.

   För kontinuerlig infusion för perifer nervblockad rekommenderas 0,2-0,6 mg/kg/h (0,1-0,3 ml/kg/h) upp till 72 timmar.

   Användning av ropivakain hos prematura barn har inte studerats.

   Administreringssätt

   Noggrann aspirering innan och under injektionen rekommenderas för att förhindra intravaskulära injektioner. Patientens vitala funktioner ska övervakas noggrant under injektionen. Om toxiska symtom uppkommer ska injektionen omedelbart avbrytas.

   En kaudal epiduralinjektion av ropivakain 2 mg/ml ger tillräcklig postoperativ smärtlindring nedanför T12 hos de flesta barn, när dosen 2 mg/kg ges som 1 ml/kg. Volymen av den kaudala epiduralinjektionen kan justeras för att styra utbredningen av den sensoriska blockaden, enligt rekommendationer i standardreferenslitteratur. Doser upp till 3 mg/kg givna som 3 mg/ml har använts hos barn äldre än 4 år. Denna koncentration är dock associerad med en högre frekvens motorblock.

   Det rekommenderas att den beräknade dosen av lokalanestetika ges som avdelade doser, oavsett administreringsväg.

   Om infusion av ropivakain rekommenderas kan Ropivacain Fresenius Kabi infusionsvätska, lösning, användas.

   Ropivakain Kabi 7,5 mg/ml och Ropivakain Kabi 10 mg/ml injektionsvätska, lösning

   Vuxna och barn över 12 år

   Nedanstående tabell är en vägledning till dosering för de vanligare nervblockaderna. Den lägsta möjliga dos för att ge en effektiv nervblockad ska användas. Läkarens erfarenhet och kunskap om patientens fysiska status är viktiga när dosen bestäms.


   Koncentration

   mg/ml

   Volym

   ml

   Dos

   mg

   Tillslag

   minuter

   Duration

   timmar

   KIRURGISK ANESTESI

   Lumbalepiduraladministrering

   Kirurgi

   7,5

   15-25

   113-188

   10-20

   3-5


   10,0

   15-20

   150-200

   10-20

   4-6

   Kejsarsnitt

   7,5

   15-20

   113-150 1)

   10-20

   3-5

   Torakalepiduraladministrering

   För att etablera blockad för postoperativ smärtlindring

   7,5

   5-15 (beroende på injektions-nivå)

   38-113

   10-20

   n/a 2)

   Stora nervblockader*

   Plexus brachialis blockad

   7,5

   30-40

   225-300 3)

   10-25

   6-10

   Regionala nervblockader

   (t.ex. mindre nervblockader och infiltration)

   7,5

   1-30

   7,5-225

   1-15

   2-6

   *Avseende stora nervblockader kan dosrekommendationer endast ges för plexus brachialis-blockad. För andra stora nervblockader kan lägre doser behövas. Det finns idag ingen erfarenhet av specifika dosrekommendationer för andra blockader.

   1) Ökande doser ska användas, med en startdos på ca 100 mg (97,5 mg = 13 ml; 105 mg = 14 ml) som ges under 3-5 minuter. Två extra doser, totalt ytterligare 50 mg, kan ges om nödvändigt.

   2) n/a = inte tillämpbar (not applicable)

   3) Dosen för stora nervblockader måste anpassas beroende på administreringsställe och patientens status. Interskalen och supraklavikulär plexus brachialis-blockad kan vara förknippade med en högre frekvens av allvarliga biverkningar, oavsett vilken typ av lokalanestetika som används.

   Administreringssätt

   Noggrann aspirering innan och under injektionen rekommenderas för att förhindra intravaskulära injektioner. När en stor dos ska injiceras rekommenderas en testdos på 3-5 ml 2 % lidokain med adrenalin 1:200 000. En oavsiktlig intravaskulär injektion kan t.ex. ge en tillfällig ökning av hjärtfrekvensen och en oavsiktlig intratekal injektion kan ge tecken på spinalblockad.

   Aspirering ska göras före och under administrering av huvuddosen, vilken ska injiceras långsamt eller med ökande doser, med en hastighet på 25-50 mg/min, under noggrann övervakning av patientens vitala funktioner och kontinuerlig verbal kontakt med patienten. Om toxiska symtom uppkommer ska injektionen omedelbart avbrytas.

   Vid epiduralblockad för kirurgi har engångsdoser på upp till 250 mg ropivakain använts och tolererats väl.

   Vid blockad av plexus brachialis har en engångsdos på 300 mg använts i ett begränsat antal patienter och tolererats väl.

   Vid förlängd blockad, antingen genom kontinuerlig infusion eller genom upprepade bolusinjektioner, måste risken för toxiska plasmanivåer eller lokala nervskador beaktas. Kumulativa doser på upp till 675 mg ropivakain för kirurgi och postoperativ smärtlindring administrerat under 24 timmar tolererades väl hos vuxna, såsom postoperativ kontinuerlig epidural infusion med hastigheter på 28 mg/timme under 72 timmar. Hos ett begränsat antal patienter har högre doser, upp till 800 mg per dag, administrerats med relativt få biverkningar.

   För behandling av postoperativ smärta kan följande teknik rekommenderas: om inte påbörjat preoperativt, induceras epiduralblock med Ropivacain Fresenius Kabi 7,5 mg/ml via en epidural kateter. Smärtlindring underhålls med infusion av Ropivacain Fresenius Kabi 2 mg/ml. Infusionshastigheter på 6-14 ml (12-28 mg) per timme ger en adekvat smärtlindring vid måttlig till svår postoperativ smärta och i de flesta fall ses endast svag icke-progressiv motorblockad. Maximal duration för epiduralblockad är 3 dagar. Det är dock viktigt att monitorera den analgetiska effekten, och ta bort katetern så snart smärtnivån tillåter. Med denna teknik erhålles en signifikant minskning av behovet av kompletterande opioidbehandling.

   I kliniska studier har man administrerat ropivakain 2 mg/ml, enbart eller i kombination med fentanyl 1-4 μg/ml, som en epidural infusion för postoperativ smärtlindring i upp till 72 timmar. Kombinationen av ropivakain och fentanyl gav bättre smärtlindring, men orsakade opioida biverkningar. Kombinationen av ropivakain och fentanyl har endast undersökts med ropivakain 2 mg/ml.

   Vid långvariga perifera nervblockader som utförs antingen som kontinuerlig infusion eller genom upprepade injektioner måste man beakta risken för uppkomst av toxiska plasmakoncentrationer eller lokal nervskada. I kliniska studier etablerades femoralisblockad med 300 mg ropivakain 7,5 mg/ml och interskalen blockad med 225 mg ropivakain 7,5 mg/ml inför kirurgiskt ingrepp. Smärtlindring upprätthölls därefter med ropivakain 2 mg/ml. Infusionshastigheter eller intermittenta injektioner på 10-20 mg per timme under 48 timmar gav tillfredställande smärtlindring och tolererades väl.

   Koncentrationer över 7,5 mg/ml ropivakain har inte dokumenterats vid kejsarsnitt.

   Nedsatt njurfunktion

   Vanligtvis är det inte nödvändigt att justera dosen hos patienter med nedsatt njurfunktion, vid engångsdoser eller korttidsanvändning.

   Nedsatt leverfunktion

   Ropivakain metaboliseras i levern och ska därför användas med försiktighet hos patienter med allvarlig leversjukdom. Vid upprepad dosering kan doserna behöva minskas på grund av fördröjd eliminering.

   Barn till och med 12 år

   Användningen av ropivakain 7,5 och 10 mg/ml kan vara förknippade med systemiska och centrala toxiska händelser i barn. Lägre styrkor (2 mg/ml, 5 mg/ml) är lämpligare för administrering till denna patientgrupp.

   Kirurgisk anestesi (t.ex. epidural administrering) kräver i allmänhet högre koncentrationer och doser. Ropivacain Fresenius Kabi 10 mg/ml-formuleringen rekommenderas för epidural anestesi när ett fullständigt motorblock är viktig för operationen. För smärtlindring (t.ex. epidural administrering för akut smärtlindring) rekommenderas de lägre koncentrationerna och doserna.

   Inkompatibiliteter

   Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

   Alkalinisering kan medföra utfällning eftersom ropivakain är svårlösligt vid pH över 6,0.

   Destruktion

   Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ropivacain Fresenius Kabi

  Injektionsvätska, lösning 7,5 mg/ml 5 x 20 milliliter Ampull

  • Varunummer: 122369
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  567 kr

  Jämförpris: 5,67 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?