Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ropinirol STADA

   2 mg filmdragerade tabletter
   Ropinirol
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ropinirol STADA är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ropinirol STADA
   3. Hur du använder Ropinirol STADA
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ropinirol STADA ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ropinirol STADA är och vad det används för

   Det aktiva innehållsämnet i Ropinirol Stada är ropinirol, som tillhör en grupp läkemedel som kallas dopaminagonister. Dopaminagonister har liknande verkan som dopamin, som är en naturligt förekommande substans i hjärnan.


   Ropinirol Stada används för:


   Behandling av Parkinsons sjukdom

   • Personer som har Parkinsons sjukdom har låga nivåer av dopamin i vissa delar av hjärnan. Ropinirol verkar på liknande sätt som naturligt dopamin, varför det hjälper till att minska symtomen vid Parkinsons sjukdom.


   Behandling av måttligt till svårt Restless Legs Syndrom.

   • Restless Legs Syndrom (RLS) kallas också för Ekboms syndrom. Personer som har Restless Legs Syndrom har ett ohämmat behov av att röra på benen och ibland armarna och andra delar av kroppen. Vanligen har de obehagliga känselförnimmelser i ben och/eller armar - beskrivet ibland som ”krypningar” eller ”bubblingar”, som kan börja omedelbart efter att de har satt sig eller lagt sig ned och lindring erhålls endast genom rörelse. De har därför ofta problem med att sitta still och speciellt med att sova.

   • Ropinirol Stada lindrar de obehagliga känselförnimmelserna och minskar därför det tvångsmässiga rörelsebehovet i benen och/eller armarna.


   Ropinirol som finns i Ropinirol Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan

   hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ropinirol STADA

   Använd inte Ropinirol STADA

   • om du är är allergisk mot ropinirol eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har en leversjukdom.

   • om du har en svår njursjukdom.


   Tala om för din läkare om du tror att något av ovanstående gäller för dig.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Ropinirol Stada:

   • om du är gravid eller tror att du kan vara gravid.

   • om du ammar.

   • Om du är under 18 år.

   • om du har allvarlig hjärtsjukdom.

   • om du har allvarliga psykiska problem.

   • om du avser att sluta eller börja röka eftersom din läkare då kan behöva justera dosen.


   Tala om för din läkare om något av ovanstående gäller för dig. Om du och din läkare bestämmer att du kan ta Ropinirol Stada, vill förmodligen din läkare att du ska gå på extra kontroller under behandlingstiden.


   Tala om för din läkare om du eller din familj/vårdare lägger märke till att du utvecklar en stark lust eller begär för att bete dig på sätt som är ovanliga för dig, eller om du inte kan motstå impulsen, driften eller frestelsen att utföra vissa aktiviteter som kan skada dig eller andra. Dessa beteenden kallas störd impulskontroll och kan omfatta spelberoende, tvångsmässigt ätande, tvångsmässigt köpande, en onormalt hög sexualdrift eller en ökning av sexuella tankar och känslor. Din läkare kan behöva justera din dos eller avbryta behandlingen.


   Vid dessa fall ska din läkare noggrant övervaka din behandling.


   Restless Legs Syndrom

   Om dina symtom blir värre under behandlingen eller om de börjar tidigare på dagen eller tidigare än förut vid vila, eller om andra kroppsdelar påverkas såsom dina armar, kan din läkare behöva justera din dos av Ropinirol Stada.

   Barn och ungdomar

   Ge inte Ropinirol Stada till barn. Ropinirol Stada förskrivs vanligtvis inte till personer under 18 år.

   Andra läkemedel och Ropinirol STADA

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   En del läkemedel kan påverka effekten av Ropinirol Stada eller göra det mer troligt att du får biverkningar. Ropinirol Stada kan också påverka effekten av andra läkemedel.

   Dessa inkluderar:

   • fluvoxamin, ett antidepressivt medel

   • läkemedel mot andra psykiska problem, t.ex. sulpirid

   • HRT (hormonersättningsmedel)

   • metoklopramid, som används för behandling av illamående och halsbränna

   • antibiotika som ciprofloxacin eller enoxacin

   • något annat läkemedel som kan blockera verkningen av dopamin i hjärnan

   • andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom.


   Du kommer att behöva ta ytterligare blodprover om du tar följande läkemedel tillsammans med ropinirol:

   Vitamin K-antagonister (används för att minska bildning av blodproppar) såsom warfarin (Waran).

   Ropinirol STADA med mat, dryck och alkohol

   Om du tar Ropinirol Stada med mat är det mindre troligt att du blir illamående eller börjar kräkas. Om du kan är det därför bäst att ta läkemedlet tillsammans med mat.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Ropinirol Stada rekommenderas inte att användas om du är gravid, såvida inte din läkare anser att nyttan för dig är större än risken för ditt ofödda barn. Ropinirol Stada rekommenderas inte att användas om du ammar eftersom det kan påverka mjölkproduktionen.


   Tala omedelbart om för din läkare om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn. Din läkare kommer också ge dig råd om du ammar eller planerar att göra det.

   Din läkare kommer eventuellt råda dig till att sluta ta Ropinirol Stada.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ropinirol Stada kan göra att du känner dig sömnig. I mycket ovanliga fall kan Ropinirol Stada göra att personer känner sig extremt sömniga och göra att personer somnar mycket plötsligt utan förvarning.

   Om du får sådana besvär: kör inte bil, använd inte maskiner och försätt dig inte i någon situation där sömnighet eller risken för att somna kan sätta dig (eller andra) i allvarlig skaderisk eller livsfara. Delta inte i någon av dessa aktiviteter till dess att besvären har upphört. Tala med din läkare om detta orsakar problem för dig.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ropinirol STADA innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Ropinirol STADA

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Ge inte Ropinirol Stada till barn. Ropinirol Stada förskrivs normalt inte till barn under 18 år.


   För doser som inte är praktiska att ta med den här styrkan så finns det andra styrkor att tillgå.

   Det finns 1 tillgänglig styrka av Ropinirol Stada: 2 mg.


   Observera att doserna av Ropinirol Stada skiljer sig åt mellan behandling av Parkinsons sjukdom och Restless Legs syndrom.


   a) Behandling av Parkinsons sjukdom

   Du kan få Ropinirol Stada som enda behandling för att behandla symtomen vid Parkinsons sjukdom. Det kan också ges tillsammans med ett annat läkemedel som kallas för L-dopa (kallas också för levodopa).


   Det kan ta ett tag att hitta den dos Ropinirol Stada som är mest lämplig för dig.


   Den vanliga startdosen är 0,25 mg* ropinirol tre gånger dagligen den första veckan. Därefter kommer din läkare att höja din dos varje vecka under de kommande tre veckorna. Efter det kommer din läkare att stegvis höja din dos till den dos som passar dig bäst. Den vanliga dosen är 1 mg* till 3 mg* tre gånger dagligen (vilket gör att den totala dagliga dosen är 3 mg till 9 mg). Om symtomen av Parkinsons sjukdom inte har förbättrats tillräckligt, kan din läkare bestämma att gradvis höja dosen lite till. En del personer tar upp till 8 mg av Ropinirol Stada tre gånger dagligen (totalt 24 mg per dag).

   Om du också tar andra läkemedel för Parkinsons sjukdom kan din läkare råda dig till att stegvis minska dosen av de andra läkemedlen. Om du tar L-dopa kan du uppleva ofrivilliga rörelser (dyskinesier) när du börjar ta Ropinirol Stada. Berätta för din läkare om detta händer eftersom din läkare kan behöva justera doserna av läkemedlet du tar.


   b) Behandling av Restless Leg syndrom

   Ta Ropinirol Stada en gång dagligen, varje dag vid samma tidpunkt. Ropinirol Stada tas normalt precis innan sänggåendet, men den kan tas upp till 3 timmar före du går och lägger dig. Den exakta dosen av Ropinirol Stada som kan tas är olika för olika personer. Din läkare bestämmer vilken dos som du behöver ta varje dag och du ska följa din läkares instruktioner. När du börjar att ta Ropinirol Stada kommer dosen att ökas gradvis.


   Startdosen är 0,25 mg* en gång dagligen. Efter två dagar kommer din läkare förmodligen att öka din dos till 0,5 mg* en gång dagligen under de återstående dagarna av den första behandlingsveckan. Din läkare kan sedan öka dosen med 0,5 mg* per vecka i tre veckor upp till en dos på 2 mg dagligen. Hos vissa patienter som inte når tillräcklig förbättring kan dosen ökas gradvis till maximalt 4 mg dagligen.


   Efter tre månaders behandling med Ropinirol Stada kan din läkare komma att justera dosen eller avbryta din behandling beroende på dina symtom och hur du mår.


   * Ropinirol Stada med denna styrka finns inte tillgänglig i Sverige.


   Ta inte mer Ropinirol Stada än vad din läkare har rekommenderat.

   Det kan ta ett antal veckor innan du får effekt av Ropinirol Stada.


   Svälj Ropininrol Stada-tabletterna hela med ett glas vatten. Det är bäst att ta Ropinirol Stada tillsammans med mat eftersom det kan göra det mindre troligt att du blir illamående.

   Användning för barn och ungdomar

   Ge inte Ropinirol Stada till barn. Ropinirol Stada förskrivs normalt inte till barn under 18 år.

   Om du använt för stor mängd av Ropinirol STADA

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om det är möjligt visa dem din Ropinirol Stada förpackning.


   En person som har tagit en överdos av Ropinirol Stada kan få något av följande symtom:

   • svimning,

   • dåsighet,

   • illamående,

   • kräkningar,

   • hallucinationer,

   • halsbränna,

   • magont,

   • yrsel (eller känsla av att det snurrar),

   • mental eller fysisk trötthet.

   Om du har glömt att använda Ropinirol STADA

   Ta inte extra tabletter för att kompensera för glömd dos.

   Ta bara din nästa dos Ropinirol Stada vid den vanliga tidpunkten.

   Om du har missat att ta din dos Ropinirol Stada under en dag eller mer ska du konsultera din läkare för råd om hur du börjar behandlingen igen.

   Om du slutar att använda Ropinirol STADA

   Sluta inte att ta Ropinirol Stada utan läkares rådgivning.

   Ta Ropinirol Stada så länge som din läkare har rekommenderat dig.

   Om du behöver sluta ta Ropinirol Stada kommer din läkare stegvis minska din dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Biverkningarna av Ropinirol Stada inträffar mer sannolikt i början av behandlingen och/eller när dosen höjs. De är vanligtvis milda och kan minska efter en tids användning av läkemedlet. Om du är orolig över några biverkningar ska du kontakta din läkare.


   Möjliga biverkningar vid behandling av Parkinsons sjukdom:


   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   • svimning

   • sömnighet

   • illamående


   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   • hallucinationer (se saker som inte är verkliga)

   • kräkningar

   • yrsel (eller en känsla av att det snurrar)

   • halsbränna

   • magont

   • svullna ben

   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 avnändare

   • yrsel och svimningskänsla speciellt när man plötsligt reser sig upp (detta beror på blodtrycksfall)

   • känna sig mycket trött dagtid (extrem sömnighet)

   • somna mycket plötsligt utan att först ha känt sig sömnig (plötsliga sömnattacker)

   • psykiska biverkningar såsom delirium (svår förvirring), vanföreställningar (irrationella idéer) och paranoia (sjuklig misstänksamhet).


   Ingen känd frekvens: (förekommer hos okänt antal användare):

   • Allergiska reaktioner såsom röda, kliande svullnader på huden (nässelutslag). Svullnad av ansiktet, läpparna, munnen, tungan eller halsen som kan orsaka svårigheter att svälja eller andas samt utslag eller intensiv klåda (se avsnitt 2)

   • Förändring i leverfunktionen, som har visats i blodprover

   • Överdriven användning av Ropinirol Stada (pga dopaminergt dysregleringssyndrom)


   Om du tar Ropinirol Stada samtidigt med levodopa

   Personer som tar Ropinirol Stada samtidigt med levodopa kan få andra biverkningar efter en tid:

   • ofrivilliga ryckiga rörelser (dyskinesier) är en mycket vanlig biverkan. Om du tar L-dopa kan du uppleva ofrivilliga rörelser (dyskinesier) när du börjar ta Ropinirol Stada. Berätta för din läkare om detta händer eftersom din läkare kan behöva justera dosen av läkemedlen du tar.

   • förvirring är en vanlig biverkan


   Möjliga biverkningar vid behandling av Restless Legs syndrom:


   Mycket vanliga : kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   • illamående

   • kräkningar


   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   • nervositet

   • svimning

   • dåsighet

   • trötthet (mental eller fysisk)

   • yrsel (en roterande känsla)

   • magsmärtor

   • förvärring av RLS (symtomen kan börja tidigare än vanligt eller vara mer intensiva eller påverka delar av kroppen som tidigare varit opåverkade såsom armarna eller återkomma tidigt på morgonen).


   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   • förvirring

   • hallucinationer (”ser” saker som inte finns)

   • yrsel eller svimningskänsla, särskilt när du ställer dig upp plötsligt (detta orsakas av blodtrycksfall)


   Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

   • förändrad leverfunktion, som har visat sig i blodprover

   • känna sig mycket sömniga under dagtid (extrem sömnighet)

   • somna mycket plötsligt utan att först ha känt sig sömnig (plötsliga sömnattacker)


   En del patienter kan få följande biverkningar

   • allergiska reaktioner såsom röda, kliande svullnader på huden (nässelutslag). Svullnad av ansiktet, läpparna, munnen, tungan eller halsen som kan orsaka svårigheter att svälja eller andas samt utslag eller intensiv klåda (se avsnitt 2).

   • andra psykotiska reaktioner utöver hallucinationer såsom svår förvirring (delirium), irrationella idéer (vanföreställningar) och sjuklig misstänksamhet (paranoia)

   • Överdriven användning av ropinirol Stada (pga. dopaminergt dysregleringssyndrom)


   Eventuella biverkningar som gäller för båda behandlingarna

   Du kan uppleva följande biverkningar:

   Agressivitet

   Oförmåga att motstå en impuls att utföra en handling som kan vara skadlig såsom:

   • En stark impuls till överdrivet spelande trots allvarliga konsekvenser för dig personligen eller för din familj.

   • Förändrat eller ökat sexuellt intresse eller beteende som gör dig eller andra märkbart bekymrade, t.ex. en ökad sexualdrift.

   • Okontrollerbart och överdrivet behov av att köpa saker och spendera pengar.

   • Hetsätning (att äta stora mängder mat på kort tid) eller tvångsmässigt ätande (att äta mer mat än normalt och mer än vad som behövs för att mätta din hunger).


   Tala om för din läkare om du upplever något av dessa beteenden för att diskutera sätt att hantera eller minska symtomen.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ropinirol STADA ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på blistret, på burketiketten eller på ytterkartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   PVC/Aclar/Aluminiumblister: Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


   HDPE-burk: Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


   Aluminium/Aluminiumblister: Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är ropinirol

   En filmdragerad tablett innehåller 2,28 mg ropinirolhydroklorid motsvarande 2 mg ropinirol.


   Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat

   Tabletthölje: hypromellos, makrogol 400, titandioxid (E171), polysorbat 80, röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172) och indigokarmin (E132)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ropinirol Stada 2 mg är runda, rosa filmdragerade tabletter.

   Ropinirol Stada 2 mg finns tillgängliga i blisterförpackningar om 7, 21, 30, 50, 60, 84 eller 90 filmdragerade tabletter och i burkar om 7, 21, 30, 50, 60, 84 eller 90 filmdragerade tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   STADA Arzneimittel AG

   Stadastrasse 2-18

   D-61118 Bad Vilbel

   Tyskland


   Alternativ tillverkare

   Ibefar - Indústria Farmacêutica, S.A.

   Rua Consiglieri Pedroso, n.° 121 - 123 - Queluz de Baixo

   Barcarena 2734-501

   Portugal


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   STADA Nordic ApS

   Marielundvej 46 A

   2730 Herlev

   Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-01-08


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ropinirol Stada

  Filmdragerad tablett 2 mg 84 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 051072
  • Tillverkare: STADA Nordic ApS

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?