Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ropinirol Krka

   2 mg, 4 mg samt 8 mg depottabletter
   ropinirol
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ropinirol Krka är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ropinirol Krka
   3. Hur du använder Ropinirol Krka
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ropinirol Krka ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ropinirol Krka är och vad det används för

   Den aktiva substansen i Ropinirol Krka är ropinirol som tillhör en grupp av läkemedel som kallas dopaminagonister. Dopaminagonister påverkar hjärnan på liknande sätt som en naturlig substans som kallas dopamin.

   Ropinirol Krka depottabletter används för behandling av Parkinsons sjukdom

   Personer som har Parkinsons sjukdom har låga nivåer av dopamin i vissa delar av hjärnan.

   Ropinirol verkar på liknande sätt som naturligt dopamin, varför det hjälper till att minska symtomen vid Parkinsons sjukdom.

   Ropinirol som finns i Ropinirol Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ropinirol Krka

   Använd inte Ropinirol Krka

   • om du är allergisk (överkänslig) mot ropinirol eller mot något av övriga innehållsämnen i Ropinirol Krka

   • om du har en svår njursjukdom

   • om du har en leversjukdom

   Tala om för din läkare om du tror att något av ovanstående gäller för dig.

   Varningar och försiktighet

   Tala om för din läkare innan du börjar ta Ropinirol Krka:

   • om du är gravid eller tror att du är gravid

   • om du ammar

   • om du är yngre än 18 år

   • om du har allvarliga hjärtbesvär

   • om du har allvarliga psykiska problem

   • om du har haft några ovanliga begär och/eller beteenden (såsom överdrivet spelande eller överdrivet sexuellt beteende)

   • om du inte tål vissa sockerarter (såsom laktos)

   Tala om för din läkare om du tror att något av ovanstående gäller för dig. Din läkare kanske beslutar att Ropinirol Krka inte är lämpligt för dig eller att du behöver extra kontroller medan du tar det.

   Tala om för din läkare om du eller din familj/vårdare lägger märke till att du utvecklar en stark lust eller begär för att bete dig på sätt som är ovanliga för dig, eller om du inte kan motstå impulsen, driften eller frestelsen att utföra vissa aktiviteter som kan skada dig eller andra. Dessa beteenden kallas störd impulskontroll och kan omfatta spelberoende, tvångsmässigt ätande, tvångsmässigt köpande, en onormalt hög sexualdrift eller en ökning av sexuella tankar och känslor. Din läkare kan behöva justera din dos eller avbryta behandlingen.

   Rökning och Ropinirol Krka

   Tala om för din läkare om du börjar eller slutar röka medan du tar Ropinirol Krka. Din läkare kan behöva ändra dosen.

   Andra läkemedel och Ropinirol Krka

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Kom ihåg att tala om för din läkare eller apotekspersonal om du börjar ta ett nytt läkemedel medan du tar Ropinirol Krka.

   En del läkemedel kan påverka effekten av Ropinirol Krka, eller göra det mer troligt att du får biverkningar. Ropinirol Krka kan också påverka effekten av andra läkemedel.

   Dessa läkemedel inkluderar:

   • fluvoxamin som används mot depression

   • läkemedel mot andra psykiska problem, t.ex. sulpirid

   • HRT (hormonersättningsbehandling)

   • metoklopramid, som används för att behandla illamående och halsbränna

   • ciprofloxacin eller enoxacin, som är antibiotika

   • andra läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom

   Tala med din läkare om du tar eller nyligen har tagit något av ovanstående läkemedel.

   Ropinirol Krka med mat, dryck och alkohol

   Du kan ta Ropinirol Krka med mat eller utan mat.

   Det rekommenderas att man inte dricker alkohol under behandling med Ropinirol Krka.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Ropinirol Krka rekommenderas inte att användas om du är gravid, såvida inte din läkare har bedömt att nyttan för dig om du tar Ropinirol Krka är större än risken för ditt ofödda barn. Ropinirol Krka rekommenderas inte att användas om du ammar eftersom det kan påverka mjölkproduktionen.

   Tala omedelbart om för din läkare om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid. Din läkare kommer också att ge dig råd om du ammar eller planerar att göra det. Din läkare kan också råda dig att sluta ta Ropinirol Krka.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ropinirol Krka kan göra att du känner dig sömnig. Medicinen kan göra att du känner dig extremt sömnig och ibland kan man somna mycket plötsligt utan någon förvarning.

   Om du får sådana besvär: kör inte, använd inga maskiner och försätt dig inte i någon situation där sömnighet eller insomning kan försätta dig (eller andra) i risk för allvarlig skada eller livsfara. Delta inte i någon av dessa aktiviteter till dess att besvären har upphört

   Tala med din läkare om det här blir ett problem för dig.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ropinirol Krka innehåller laktos

   Ropinirol Krka innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Ropinirol Krka

   Ta alltid Ropinirol Krka enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ge inte Ropinirol Krka till barn. Ropinirol Krka förskrivs normalt inte till personer under 18 år.

   Du kan få Ropinirol Krka som enda behandling för att behandla symtomen vid Parkinsons sjukdom. Det kan också ges tillsammans med ett annat läkemedel som kallas för L-dopa (kallas också för levodopa). Om du tar L-dopa kan du eventuellt uppleva ofrivilliga ryckiga rörelser när du börjar ta Ropinirol Krka. Tala om för din läkare om detta händer eftersom din läkare kan behöva minska dosen av L-dopa.

   Hur mycket Ropinirol Krka behöver du ta?

   Det kan ta ett tag att hitta den dos av Ropinirol Krka som är mest lämplig för dig.

   Den vanliga startdosen av Ropinirol Krka depottabletter är 2 mg en gång dagligen den första veckan. Din läkare kan öka din dos till 4 mg av Ropinirol Krka depottabletter en gång dagligen från den andra behandlingsveckan. Om du är mycket gammal kan din läkare öka din dos långsammare. Därefter kan läkaren justera din dos till dess du får den dos som är bäst för dig. En del personer tar upp till 24 mg av Ropinirol Krka depottabletter varje dag.

   Om du upplever biverkningar i början av din behandling som du inte kan acceptera ska du tala med din läkare. Din läkare kan råda dig till att byta till en lägre dos av ropinirol filmdragerade tabletter (tabletter med snabbare frisättning) som du ska ta tre gånger per dag.

   Ta inte mer Ropinirol Krka än vad din läkare har rekommenderat.

   Det kan ta några veckor innan du får effekt av Ropinirol Krka.

   Hur du tar din dos av Ropinirol Krka

   Ta Ropinirol Krka en gång dagligen, vid samma tidpunkt varje dag.

   Svälj Ropinirol Krka depottabletterna hela med ett glas vatten.

   Bryt INTE, tugga eller krossa inte depottabletterna. Om du gör det finns det en risk för överdosering eftersom läkemedlet kommer att tas upp i din kropp för snabbt.

   Ropinirol Krka

   Om du byter från ropinirol tabletter med snabbare frisättning

   För att bestämma din dos av Ropinirol Krka depottabletter kommer din läkare att utgå ifrån den dos av ropinirol filmdragerade tabletter (tabletter med snabbare frisättning) som du tagit.

   Ta dina ropinirol filmdragerade tabletter (tabletter med snabbare frisättning) som vanligt dagen innan du byter. Ta därefter dina Ropinirol Krka depottabletter nästa morgon och ta inga fler ropinirol filmdragerade tabletter (tabletter med snabbare frisättning).

   Om du använt för stor mängd av Ropinirol Krka

   Kontakta omedelbart en läkare eller apotekspersonal. Om det är möjligt, visa dem förpackningen.

   En person som har tagit en överdos kan få något av följande symtom: illamående, kräkningar, yrsel (en roterande känsla), sömnighet, mental eller fysisk trötthet, svimning eller hallucinationer.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, tel. 09471 977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Ropinirol Krka

   Ta inte dubbeldos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har glömt att ta din dos av Ropinirol Krka under en eller flera dagar ska du fråga din läkare om råd hur du ska börja ta den igen.

   Om du slutar att använda Ropinirol Krka

   Sluta inte ta Ropinirol Krka utan rådgivning.

   Ta Ropinirol Krka så länge som din läkare har rekommenderat för dig. Sluta inte, såvida inte din läkare sagt att du ska göra det.

   Om du plötsligt slutar ta Ropinirol Krka kan dina symtom av Parkinsons sjukdom snabbt bli mycket värre.

   Om du behöver sluta att ta Ropinirol Krka kommer din läkare stegvis minska din dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Ropinirol Krka orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningarna av Ropinirol Krka inträffar mer sannolikt i början av behandlingen och/eller när dosen höjs. De är vanligtvis milda och kan minska efter en tids användning av läkemedlet. Om du är orolig över några biverkningar ska du kontakta din läkare.

   Mycket vanliga biverkningar (inträffar hos fler än 1 av 10 personer)

   • svimning

   • sömnighet

   • illamående

   Vanliga biverkningar (inträffar hos 1 till 10 personer av 100)

   • hallucinationer (ser saker som inte finns)

   • kräkningar

   • yrsel (roterande känsla)

   • halsbränna

   • magsmärtor

   • förstoppning

   • svullna ben, fötter eller händer

   Mindre vanliga biverkningar (inträffar hos 1 till 10 personer av 1 000)

   • yrsel och svimningskänsla speciellt när man plötsligt reser sig upp (detta beror på blodtrycksfall)

   • känna sig mycket trött dagtid (extrem sömnighet)

   • somna mycket plötsligt utan att först ha känt sig sömnig (plötsliga sömnattacker)

   • psykiska biverkningar såsom delirium (uttalad förvirring), vanföreställningar (irrationella idéer) och paranoia (sjuklig misstänksamhet)

   En del patienter kan få följande biverkningar

   • allergiska reaktioner såsom röda, kliande svullnader på huden (nässelutslag). Svullnad av ansiktet, läpparna, munnen, tungan eller halsen som kan orsaka svårigheter att svälja eller andas samt utslag eller intensiv klåda

   • förändringar i leverfunktionen, som har visats i blodtester

   • oförmåga att motstå en impuls att utföra en handling som kan vara skadlig såsom:

    o En stark impuls till överdrivet spelande trots allvarliga konsekvenser för dig personligen eller för din familj

    o Förändrat eller ökat sexuellt intresse eller beteende som gör dig eller andra märkbart bekymrade, t.ex. en ökad sexualdrift

    o Okontrollerbart och överdrivet behov av att köpa saker och spendera pengar

    o Hetsätning (att äta stora mängder mat på kort tid) eller tvångsmässigt ätande (att äta mer mat än normalt och mer än vad som behövs för att mätta din hunger)

   Tala om för din läkare om du upplever något av dessa beteenden för att diskutera sätt att hantera eller minska symtomen.

   Om du tar Ropinirol Krka samtidigt med L-dopa

   Personer som tar Ropinirol Krka samtidigt med L-dopa kan få andra biverkningar efter en tid:

   • ofrivilliga rörelser är en mycket vanlig biverkning

   • förvirring är en vanlig biverkning

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Ropinirol Krka ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 30°C.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är ropinirol:

    • Ropinirol Krka 2 mg depottabletter:

     Varje depottablett innehåller 2 mg ropinirol (som hydroklorid)

    • Ropinirol Krka 4 mg depottabletter:

     Varje depottablett innehåller 4 mg ropinirol (som hydroklorid)

    • Ropinirol Krka 8 mg depottabletter:

     Varje depottablett innehåller 8 mg ropinirol (som hydroklorid)

   • Övriga innehållsämnen är:

    • Ropinirol Krka 2 mg depottabletter:

     hypromellos (typ 2208), laktosmonohydrat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, carbomerer 4000-11000 mPa.s, hydrerad ricinolja, magnesiumstearat i tablettkärnan och hypromellos (typ 2910), titandioxid (E 171), makrogol 400, röd järnoxid (E 172), gul järnoxid (E 172) i filmdrageringen.

    • Ropinirol Krka 4 mg och 8 mg depottabletter:

     hypromellos (typ 2208), laktosmonohydrat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, carbomerer 4000-11000 mPa.s, hydrerad ricinolja, magnesiumstearat i tablettkärnan och hypromellos (typ 2910), titandioxid (E 171), makrogol 400, röd järnoxid (E 172), gul järnoxid (E 172), svart järnoxid (E 172) i filmdrageringen.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ropinirol Krka 2 mg depottabletter:

   Tabletterna är ljusröda, bikonvexa och ovala.

   Ropinirol Krka 4 mg depottabletter:

   Tabletterna är ljusbruna, bikonvexa och ovala.

   Ropinirol Krka 8 mg depottabletter:

   Tabletterna är brunröda, bikonvexa och ovala.

   Tabletterna tillhandahålls i kartonger med 10, 21, 28, 30, 42, 60, 84 och 90 depottabletter i blister (OPA/Al/PVC//Al).

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   KRKA Sverige AB

   Göta Ark 175

   118 72 Stockholm

   Sverige

   Tillverkare

   KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenien

   TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2013-03-12


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ropinirol Krka

  Depottablett 2 mg 84 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 579635
  • Tillverkare: KRKA Sverige AB

  394,35 kr

  Jämförpris: 4,69 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?