Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning :
   Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Tyskland

   Tillverkare:
   KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel, Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Rompun vet. 20 mg/ml injektionsvätska, lösning. Xylazinhydroklorid

   3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Aktiv substans: Xylazinhydroklorid motsvarande xylazin 20 mg per ml
   Hjälpämnen: Natriumklorid, metylhydroxybensoat, natriumvätekarbonat, vatten för injektionsvätskor.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

   Sedering av nöt, häst, hund och katt för undersökning, behandling samt vid kirurgiska ingrepp.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Pga den andningsdepressiva effekten skall Rompun vet. ej ges vid luftvägsobstruktion eller till djur med signifikantrespiratorisk sjukdom.

   6. BIVERKNINGAR

   Rompun vet. ger dosberoende andningsdepression samt sänkning av andnings- och hjärtfrekvens. Initialt ses kortvarig måttlig stegring av blodtryck och kroppstemperatur följt av måttlig sänkning. Hos hund och katt föreligger en uttalad emetisk effekt. Hos häst, hund och katt ses ibland ändring av hjärtats retledning, AV-block av grad I och II. Hos häst förekommer i bland svettning på flank och hals samt ökad urinavgång. Hos nöt uppträder sporadiskt bölande samt grötformad till tunnflytande träck (ofta 12-16 timmar efter behandling). Salivering förekommer ofta, framförallt hos nöt.

   7. DJURSLAG

   Nöt, häst, hund och katt.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Nervösa och exiterade djur behöver i allmänhet något högre doser än nedan anges. Äldre, sjuka och försvagade djur har lägre tolerans och bör ges avsevärt reduceraddos. Om så erfordras, kan effekten fördjupas och/eller förlängas genom en andra injektion – under noggrant iakttagande av puls, andning och medvetandegrad. Förlängning och fördjupning uppnås vid olika tidpunkter. Fördjupning uppnås lämpligast genom iterering 20 minuter efter första injektionen. Förlängning uppnås genom iterering 30-40 minuter efter första dosen, vid dosalternativ I och II redan efter 20-30 minuter. Totala doseringen nöt intravenöst får inte överstiga dosalternativ III, intramuskulärt dosalternativ IV. Rompun vet. kan ges i kombination med lokalanalgetiska medel.

   Nöt: Rompun vet. ges intramuskulärt eller intravenöst.

   Dosalternativ

   mg/kg

   ml/100 kg

   Intramuskulärt:

   I

   0,05

   0,25

   II

   0,1

   0,5

   III

   0,2

   1,0

   IV

   0,3

   1,5

   Intravenöst:

   I

   0,016-0,024

   0,08-0,12

   II

   0,034-0,05

   0,17-0,25

   III

   0,066-0,1

   0,33-0,5

   Vid intravenös användning reduceras den intramuskulära dosen till 1/3-1/2 beroende på djurens reaktion. Vid intravenös applikation inträder effekten efter en kort tid – durationen förkortas. Injektionen bör ske långsamt.
   Dosalternativ I ger påtaglig sedering. Djuret förblir stående. Den analgetiska effekten är endast tillräcklig för mindre ingrepp, t ex ledningsanestesi. Analgesin är inte tillräcklig för kirurgiska eller smärtsamma ingrepp.
   Dosalternativ II ger uttalad sedering. Risk föreligger att djuret lägger sig ner. Den analgetiska effekten är mer uttalad, men lokalanestesi krävs som komplement för kirurgiska ingrepp.
   Dosalternativ III ger djup sedering, analgesi respektive anestesi och lämpar sig för större kirurgiska ingrepp. Kompletterande intiltrationsanestesi eller ledningsanestesi kan dock vara nödvändig. Djuret är oförmöget att stå upp.
   Dosalternativ IV ger långvarig, djup sedering och muskelrelaxation och bör användas endast i undantagsfall (icke domesticerade djur).

   Häst: Rompun vet. ges intravenöst i doseringen 0,6-1 mg/kg (=3-5 ml 2% lösning/100 kg). Genomsnittsdosen är 0,8 mg/kg (=4 ml 2% lösning/100 kg). Alltefter dos erhålls lättare till djup sedering med individuellt varierande analgesi samt viss muskelrelaxation. Djuren förblir i regel stående.

   Hund: Rompun vet. ges intramuskulärt (eventuellt intravenöst) i doseringen 1-3 mg/kg (= 0,5-1,5 ml 2 % lösning/ 10 kg).

   Katt: Rompun vet. ges intramuskulärt (eventuellt subkutant eller intravenöst) i doseringen 1-3 mg/kg (= 0,05-0,15 ml 2 % lösning/kg).

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   -

   10. KARENSTID

   Slakt: Nöt, häst: 1 dygn
   Mjölk: 0 dygn

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25°C

   Får ej frysas

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Särskilda försiktighetsmått vid användning på djur
   Hund och katt: Pga den emetiska effekten bör Rompun vet. ej ges till djur som misstänks ha sjukdomstillstånd som kan försämras genom kräkningar.

   Nöt: Den 2%-iga lösningen lämpar sig inte för infångande av förvildade nötkreatur.

   Rompun vet. skall användas med försiktighet hos djur med hjärtsjukdom. Xylazin kan öka urinproduktionen, varför Rompun vet. skall användas med försiktighet vid obstruktion i urinvägarna.
   Hos nöt och häst rekommenderas vid hög dosering svält några timmar före ingreppet.
   Vid längre eftersömn bör djuret skyddas för nedkylning och starkt solljus.
   Den hos alla liggande idisslare ibland förekommande tympanismen hävs genom lämpliga åtgärder (t ex upprättande i bröstläge). Vid ingrepp i sido- och ryggläge rekommenderas för undvikande av aspiration av saliv och vomvätska att hålla djurets huvud och hals lågt med nosen som lägsta punkt.
   För hund och katt har Rompun vet. initialt en övergående emetisk effekt. Risken för kräkningar kan reduceras genom svält 6-24 timmar före injektionen eller genom intravenösadministrering. Vid eventuellt uppträdande andningsstillestånd bör hunden intuberas och övertrycksandning utföras.

   För att ej riskera abort bör Rompun vet. ej användas under sista dräktighetsmånaden.

   Xylazin förlänger induktionstiden vid tiopentalnarkos.
   Vid kombination av Rompum vet. med medel för allmän anestesi, t ex barbiturater, måste största försiktighet iakttagas. Sådan användning bör endast tillämpas av veterinär med anestesiologisk erfarenhet. Utrustning för att säkerhetsställa livsviktiga funktioner skall finnas tillgänglig.

   Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur
   Vid oavsiktligt oralt intag eller själv-injektion, sök omedelbart medicinsk hjälp och visa bipacksedeln eller etiketten för läkaren, men KÖR INTE BIL eftersom sedering och blodtrycksförändringar kan uppstå.
   Undvik kontakt med hud, ögon eller slemhinnor.
   Efter kontamination, tvätta genast exponerad hud med stora mängder vatten. Avlägsna kontaminerade kläder som är i direkt kontakt med hud.
   Om produkten oavsiktligt kommer in i ögonen, skölj med rikligt med färskt vatten.
   Om symptom uppstår, sök läkarhjälp.
   Om gravida kvinor handskas med produkten skall särskild försiktighet iakttas för att undvika självinjektion eftersom sammandragningar i livmodern och sänkt blodtryck hos fostret kan uppstå efter oavsiktlig systemisk exponering.

   Råd til läkare: Rompun vet. är en alfa-2-adrenorectoragonist och symptom efter absorption kan omfatta kliniska effekter inkluderande dosberoende sedation, andningsdepression, bradykardi, hypotension, muntorrhet och hyperglykemi. Ventrikulära arytmier har också rapporterats.
   Respiratoriska och hemodynamiska symptom skall behandlas symptomatiskt.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-11-15

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.:

   Bayer A/S

   Animal Health

   Arne Jacobsens Allé 13

   2300 Köpenhamn S

   Danmark

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rompun® vet.

  Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml 25 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 022545
  • Tillverkare: Bayer A/S

  325,50 kr

  Jämförpris: 13,02 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?