Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Rocephalin

   2 g pulver till infusionsvätska, lösning
   ceftriaxon (som ceftriaxonnatrium)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar få detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Rocephalin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får Rocephalin 
   3. Hur Rocephalin ges
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Rocephalin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Rocephalin är och vad det används för

   Rocephalin är ett antibiotikum som ges till vuxna och barn (inklusive nyfödda). Det fungerar genom att döda bakterier som orsaker infektioner. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas cefalosporiner.


   Rocephalin används för att behandla infektioner i:

   • hjärnan (meningit).

   • lungorna.

   • mellanörat.

   • buken eller bukväggen (peritonit).

   • urinvägarna och njurarna.

   • ben och leder.

   • huden eller mjukvävnader.

   • blodet.

   • hjärtat.


   Det kan ges:

   • för att behandla vissa sexuellt överförbara sjukdomar (gonorré och syfilis).

   • för att behandla patienter med lågt antal vita blodkroppar (neutropeni) som har feber orsakad av en bakterieinfektion.

   • för att behandla infektioner i bröstkorgen hos vuxna med kronisk bronkit.

   • för att behandla borrelia (orsakad av fästingbett) hos vuxna och barn inklusive nyfödda från 15 dagars ålder.

   • för att förhindra infektioner under kirurgi.

   2. Vad du behöver veta innan du får Rocephalin 

   Du ska inte behandlas med Rocephalin om:

   • Du är allergisk mot ceftriaxon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Du har haft en plötslig eller allvarlig allergisk reaktion mot penicillin eller liknande antibiotika (som t.ex. cefalosporiner, karbapenemer eller monobaktamer). Symtomen inkluderar plötslig svullnad i halsen eller ansiktet vilket kan göra det svårt att andas eller svälja, plötslig svullnad av händer, fötter och vrister, och svåra utslag som utvecklas snabbt.

   • Du är allergisk mot lidokain och du ska få Rocephalin som en injektion i en muskel.


   Rocephalin ska inte ges till spädbarn om:

   • Barnet är för tidigt fött.

   • Barnet är nyfött (upp till 28 dagars ålder) och har vissa typer av blodproblem eller gulsot (gulfärgning av huden eller ögonvitorna) eller om barnet ska ges en produkt som innehåller kalcium i en ven.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du behandlas med Rocephalin om:

   • Du nyligen har fått eller ska få produkter som innehåller kalcium.

   • Du nyligen har haft diarré efter att ha tagit ett antibiotikum. Du någonsin haft problem med magen, framför allt kolit (inflammation i tarmen).

   • Du har lever- eller njurproblem.

   • Du har gall- eller njurstenar.

   • Du har haft andra sjukdomar, så som hemolytisk anemi (en minskning av dina röda blodkroppar som kan göra din hud blekgul och orsaka svaghet eller andfåddhet).

   • Du står på en natriumkontrollerad diet.


   Om du behöver ett blod- eller urinprov

   Om du behandlas med Rocephalin under lång tid, kan du behöva ta regelbundna blodprover. Rocephalin kan påverka resultaten av prov för socker i urinen och ett blodprov som kallas Coombs test. Om du ska ta ett prov:


   • Tala om för personen som tar provet att du behandlas med Rocephalin.

   Om du är diabetiker eller behöver övervaka din blodsockernivå ska du inte använda vissa typer av blodsockermätare då dessa kan beräkna ditt blodsocker felaktigt under tiden du får ceftriaxon. Om du använder sådana mätare, läs bruksanvisningen och tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Alternativa testmetoder bör användas vid behov.

   Barn och ungdomar

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan ditt barn behandlas med Rocephalin om:

   • Han/hon nyligen har fått, eller kommer att få en produkt som innehåller kalcium i en ven.

   Andra läkemedel och Rocephalin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Tala speciellt om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

   • En typ av antibiotika som kallas aminoglykosid.

   • Ett antibiotikum som kallas kloramfenikol (används för att behandla infektioner, framför allt i ögonen).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du behandlas med detta läkemedel.


   Din läkare kommer att väga nyttan av att behandla dig med Rocephalin mot risken för ditt barn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Rocephalin kan orsaka yrsel. Om du känner dig yr, kör inte bil eller använd några verktyg eller maskiner. Tala med din läkare om du upplever något av dessa symtom.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur Rocephalin ges

   Rocephalin ges vanligen av en läkare eller sjuksköterska. Det kan ges som dropp (intravenös infusion) eller som en injektion direkt in i en ven


   Rocephalin bereds av läkaren, apotekspersonal eller sjuksköterska och kommer inte att blandas med eller ges samtidigt som kalciuminnehållande injektioner.


   Den vanliga dosen


   Din läkare kommer att bestämma den korrekta dosen av Rocephalin för dig. Dosen beror på svårighetsgrad och typ av infektion; huruvida du står på några andra antibiotika; din vikt och ålder; hur väl dina njurar och lever fungerar. Antalet dagar eller veckor som du får Rocephalin beror på vilken typ av infektion du har.


   Vuxna, äldre och barn 12 år eller äldre och med en kroppsvikt på 50 kilogram (kg) eller mer:

   • 1 till 2 g en gång per dag beroende på svårighetsgrad och typ av infektion. Om du har en allvarlig infektion kommer din läkare att ge dig en högre dos (upp till 4 g en gång per dag). Om din dagliga dos är högre än 2 g, kan du få det som en singeldos en gång per dag eller som två separata doser.


   Nyfödda och barn från 15 dagar till 12 års ålder med en kroppsvikt mindre än 50 kg:

   • 50-80 mg Rocephalin för varje kg av barnets kroppssvikt en gång dagligen beroende på svårighetsgrad och typ av infektion. Om du har en allvarlig infektion kommer din läkare att ge dig en högre dos upp till 100 mg per kg kroppssvikt upp till ett maximum av 4 g en gång dagligen. Om din dagliga dos är högre än 2 g, kan du få det som en singeldos en gång per dag eller som två separata doser.

   • Barn med en kroppsvikt av 50 kg eller mer ska ges den vanliga vuxna dosen.


   Nyfödda barn (0 – 14 dagar)

   • 20-50 mg Rocephalin för varje kg av barnets kroppsvikt en gång dagligen beroende på allvarlighetsgrad och typ av infektion.

   • Den maximala dagliga dosen ska inte vara högre än 50 mg för varje kg av barnets kroppsvikt.


   Personer med lever- och njurproblem

   Du kan ges en annan dos än standarddosen. Din läkare kommer att bestämma hur mycket av Rocephalin du behöver och kommer att kontrollera dig noggrant beroende på hur svår din lever- eller njursjukdom är.

   Om du har fått mer Rocephalin än du borde

   Om du av misstag får mer än den förskrivna dosen, kontakta omedelbart din läkare eller närmaste sjukhus.

   Om du har glömt att använda Rocephalin

   Om du missar en injektion ska du få den så snart som möjligt. Om det däremot snart är dags för din nästa injektion ska du hoppa över den missade injektionen. Ta inte en dubbel dos (två injektioner samtidigt) för att kompensera för en missad dos.

   Om du slutar att använda Rocephalin

   Sluta inte ta Rocephalin om inte din läkare säger åt dig att göra det. Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, kontakta din läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar kan inträffa med detta läkemedel:


   Allvarliga allergiska reaktioner (ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data)


   Om du får en allvarlig allergisk reaktion, tala omedelbart om det för din läkare.

   Symtomen kan inkludera:

   • Plötslig svullnad av ansiktet, halsen, läppar eller mun. Detta kan göra det svårt att andas eller svälja.

   • Plötslig svullnad av händer, fötter eller vrister.


   Allvarliga hudutslag (ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data)


   Om du får allvarliga hudutslag, tala omedelbart om det för din läkare.

   • Symtomen kan inkludera ett allvarligt hudutslag som utvecklar sig plötsligt, med blåsor eller fjällande av huden och möjligen blåsor i munnen.


   Andra möjliga biverkningar:


   Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 personer)

   • Avvikelser i dina vita blodkroppar (så som en minskning i leukocyter och en ökning av eosinofiler) och blodplättar (minskning av trombocyter).

   • Lös avföring eller diarré.

   • Förändringar i resultaten från blodprover för leverfunktion.

   • Utslag.


   Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 personer)

   • Svampinfektioner (till exempel torsk).

   • En minskning av antalet vita blodkroppar (granulocytopeni).

   • En minskning av antalet röda blodkroppar (anemi).

   • Problem med hur ditt blod levrar sig. Symtomen kan inkludera att lätt få blåmärken och smärta och svullnad i lederna.

   • Huvudvärk.

   • Yrsel.

   • Illamående eller kräkningar.

   • Pruritus (klåda).

   • Smärta eller en brännande känsla längs venen som Rocephalin gavs i. Smärta där injektionen gavs.

   • Hög kroppstemperatur (feber).

   • Avvikande njurfunktionstest (ökat blodkreatinin).


   Sällsynta (kan drabba upp till 1 av tusen personer)

   • Inflammation av tjocktarmen (kolon). Symtomen inkluderar diarré, vanligtvis med blod och slem, magsmärta och feber.

   • Svårigheter att andas.

   • Upphöjda utslag (nässelutslag) som kan täcka stora delar av din kropp, en kliande känsla och svullnad.

   • Blod eller socker i din urin.

   • Ödem (vätskeansamling).

   • Frossa.


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • En sekundär infektion som kanske inte svarar på det antibiotika som tidigare förskrivits.

   • En typ av anemi där röda blodkroppar förstörs (hemolytisk anemi).

   • Allvarlig minskning av vita blodkroppar (agranulocytos).

   • Kramper.

   • Svindel (en snurrande känsla).

   • Inflammation av bukspottkörteln (pankreatit). Symtomen inkluderar svåra magsmärtor som sprider sig till din rygg.

   • Inflammation i slemhinnan i munnen (stomatit).

   • Inflammation i tungan (glossit). Symtomen inkluderar svullnad, rodnad och ömhet i tungan.

   • Problem med din gallblåsa, vilket kan orsaka smärta, illamående och kräkningar.

   • Ett neurologiskt tillstånd som kan förekomma hos nyfödda med svår gulsot (kärnikterus).

   • Njurproblem orsakade av utfällningar av kalciumceftriaxon. Smärta kan uppstå vid urinering eller låg produktion av urin.

   • Ett falskt positivt resultat för Coombs-test (ett test för vissa blodproblem).

   • Ett falskt positivt test för galaktosemi (en onormal ansamling av sockerarten galaktos).

   • Rocephalin kan störa vissa typer av blodglukostester – fråga din läkare.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Rocephalin ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och på flaskans etikett efter förkortningen Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 30ºC. Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


   Kemisk och fysikalisk stabilitet för färdigberedd lösning är 6 timmar om den förvaras vid 25ºC eller lägre och 24 timmar om den förvaras i kylskåp (2ºC-8ºC).


   Ur mikrobiologisk synpunkt ska läkemedlet användas omedelbart. Om det inte används omedelbart är förvaringstider och förhållanden före användning användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än vad som anges ovan för den kemiska och fysikaliska stabiliteten för färdigberedd lösning.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är ceftriaxon.

   En flaska innehåller 2 g ceftriaxon som ceftriaxonnatrium.


   Rocephalin ska inte blandas i samma spruta med något läkemedel.


   Infusionsslangen ska spolas efter varje administrering.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Rocephalin består av pulver till injektionsvätska, lösning.


   Pulvret är vitt till gulorange.


   En förpackning innehåller 1 flaska.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Roche AB

   Box 47327

   100 74 Stockholm

   Sweden


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


   Belgien, Luxemburg: Rocephine

   Danmark, Island, Sverige: Rocephalin

   Tyskland, Nederländerna, Portugal, Rumänien: Rocephin

   Italien: Rocefin


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-07-13


   Följande information är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal

   Hantering

   För intravenös infusion: 2 g löses i minst 40 ml av någon av följande kalciumfria lösningar:

   natriumklorid 9 mg/ml, natriumklorid 4,5 mg/ml + glukos 25 mg/ml, glukos 50 mg/ml, glukos 100 mg/ml, dextran 60 mg/ml i glukos 50 mg/ml, hydroxietylstärkelse 60-100 mg/ml eller vatten för injektionsvätskor. Dosen ges som en intravenös infusion under minst 30 minuter.

   Se produktresumén för mer information.


   Lidokain ska aldrig användas som lösningsmedel vid intravenös administrering.


   Inkompabiliteter

   Baserat på litteraturrapporter är ceftriaxon inte kompatibelt med amsakrin, vankomycin, flukonazol och aminoglykosider.


   Lösningar innehållande ceftriaxon bör inte blandas med eller tillsättas till andra läkemedel. I synnerhet ska inte spädningsvätskor innehållande kalcium, (t ex Ringer-lösning, Hartmanns-lösning) användas för att lösa upp ceftriaxonflaskor eller ytterligare späda en upplöst flaska för intravenös administrering, eftersom utfällning kan bildas. Ceftriaxon får inte blandas eller ges samtidigt med lösningar som innehåller kalcium inklusive total parenteral nutrition.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rocephalin®

  Pulver till infusionsvätska, lösning 2 g 2 gram Injektionsflaska

  • Varunummer: 018705
  • Tillverkare: Roche AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?