Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Rizatriptan Teva

   5 mg respektive 10 mg munsönderfallande tabletter
   rizatriptan

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Rizatriptan Teva är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Rizatriptan Teva
   3. Hur du tar Rizatriptan Teva
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Rizatriptan Teva ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Rizatriptan Teva är och vad det används för

   Rizatriptan Teva tillhör en grupp läkemedel som kallas selektiva serotonin 5‑HT1B/1D-receptoragonister.


   Rizatriptan Teva används för att behandla migränattacker med eller utan aura.


   Rizatriptan Teva används för att behandla huvudvärksfasen av migränattacken hos vuxna.


   Behandling med Rizatriptan Teva minskar svullnaden av blodkärlen som omger hjärnan. Denna svullnad orsakar huvudvärken under en migränattack.


   Rizatriptan som finns i Rizatriptan Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Rizatriptan Teva

   Ta inte Rizatriptan Teva

   • om du är allergisk mot rizatriptan eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har måttligt eller kraftigt förhöjt blodtryck, eller om du har lätt förhöjt blodtryck som inte behandlas med läkemedel

   • om du har eller någon gång har haft hjärtbesvär inklusive hjärtinfarkt eller bröstsmärtor (kärlkramp) eller om du har upplevt symtom på hjärtsjukdom

   • om du har allvarliga lever- eller njurproblem

   • om du har haft stroke (slaganfall) eller mini-stroke (transitorisk ischemisk attack, TIA)

   • om du har problem med blodcirkulationen i armar och ben (perifer kärlsjukdom)

   • om du tar monoaminoxidas- (MAO) hämmare såsom moklobemid, fenelzin, tranylcypromin eller pargylin (läkemedel mot depression), eller linezolid (ett antibiotikum) eller om det har gått mindre än två veckor sedan du slutade ta MAO-hämmare

   • om du nu tar läkemedel av ergotamintyp, såsom ergotamin eller dihydroergotamin, för att behandla din migrän eller metysergid för att förhindra migränattacker

   • om du tar något annat läkemedel från samma grupp, såsom sumatriptan, naratriptan eller zolmitriptan för att behandla din migrän (se Andra läkemedel och Rizatriptan Teva nedan).


   Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller med apotekspersonalen innan du tar Rizatriptan Teva.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Rizatriptan Teva

   • om du har någon av följande riskfaktorer för hjärtsjukdom: högt blodtryck, diabetes, du röker eller du använder nikotinersättningsmedel, det finns fall av hjärtsjukdom i släkten, du är man och över 40 år eller du är kvinna och har passerat klimakteriet

   • om du har njur- eller leverproblem

   • om du har en speciell typ av problem med hjärtrytmen (grenblock)

   • du har eller har haft någon typ av allergi

   • om din huvudvärk är förenad med yrsel, svårigheter att gå, koordinationssvårigheter eller svaghet i ben och armar

   • om du använder något naturläkemedel som innehåller Johannesört

   • om du har haft en allergisk reaktion såsom svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg som kan ge andningssvårigheter och/eller sväljningssvårigheter (angioödem)

   • om du tar selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) såsom sertralin, escitalopramoxalat och fluoxetin eller serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) såsom venlafaxin och duloxetin mot depression

   • om du har haft kortvariga symtom innefattande bröstsmärta och stramhetskänsla i bröstet


   Om du tar Rizatriptan Teva för ofta kan det resultera i att du får kronisk huvudvärk. I dessa fall ska du kontakta din läkare, eftersom du kan behöva sluta ta Rizatriptan Teva.


   Beskriv dina symtom för läkare eller apotekspersonal. Din läkare avgör om du har migrän. Du ska enbart ta Rizatriptan Teva vid en migränattack. Rizatriptan Teva ska inte användas för att behandla huvudvärk som kan bero på andra, mer allvarliga tillstånd.


   Användning hos patienter äldre än 65 år

   Det finns inga fullständiga studier av hur säkert och effektivt Rizatriptan Teva är hos patienter äldre än 65 år.

   Barn och ungdomar

   Användning av Rizatriptan Teva hos barn och ungdomar under 18 år rekommenderas inte.

   Andra läkemedel och Rizatriptan Teva

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel, naturläkemedel och läkemedel som du normalt tar mot migrän. Detta för att Rizatriptan Teva kan påverka effekten av andra läkemedel. Andra läkemedel kan även påverka Rizatriptan Teva.


   Ta inte Rizatriptan Teva:

   • om du redan tar en 5HT1B/1D -receptoragonist (kallas ibland för "triptaner"), såsom sumatriptan, naratriptan eller zolmitriptan

   • om du tar en monoaminoxidas (MAO)-hämmare såsom moklobemid, fenelzin, tranylcypromin, linezolid eller pargylin eller om det har gått mindre än två veckor sedan du slutade ta en MAO-hämmare

   • om du använder läkemedel av ergotamintyp, såsom ergotamin eller dihydroergotamin för att behandla din migrän

   • om du använder metysergid för att förhindra migränattacker.


   Att ta Rizatriptan Teva tillsammans med de ovan listade läkemedlen kan öka risken för biverkningar.


   Du bör vänta minst 6 timmar efter att ha tagit Rizatriptan Teva, innan du tar läkemedel av ergotamintyp såsom ergotamin, dihydroergotamin eller metysergid.


   Du bör vänta minst 24 timmar efter att ha tagit läkemedel av ergotamintyp, innan du tar Rizatriptan Teva.


   Be din läkare om råd hur du ska ta samt riskerna med att ta Rizatriptan Teva:

   • om du tar propranolol (se avsnitt 3 Hur du tar Rizatriptan Teva)

   • om du tar SSRI såsom sertralin, escitalopramoxalat och fluoxetin eller SNRI såsom venlafaxin och duloxetin mot depression.

   Rizatriptan Teva med mat och dryck

   Det kan ta längre tid innan Rizatriptan Teva verkar, om det intas efter måltid. Även om det är bättre att ta Rizatriptan Teva på fastande mage, kan du ändå ta läkemedlet efter måltid.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Det är inte känt om Rizatriptan Teva är skadligt för fostret om det tas av en gravid kvinna.


   Amning bör undvikas under 24 timmar efter behandling.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan känna dig sömnig eller yr när du tar Rizatriptan Teva. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om detta inträffar.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rizatriptan Teva innehåller aspartam (E951) och laktos

   Innehåller aspartam, en fenylalaninkälla. Kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.


   Om din läkare har talat om för dig att du är överkänslig mot vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Rizatriptan Teva

   Rizatriptan Teva används för att behandla migränattacker. Ta Rizatriptan Teva så fort som möjligt efter att du fått din migränhuvudvärk. Använd inte Rizatriptan Teva för att förhindra en attack.


   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos är 10 mg.


   Om du för närvarande tar propranolol eller har njur- eller leverproblem bör du använda den lägre dosen, 5 mg, av Rizatriptan Teva. Det ska gå minst 2 timmar mellan intag av propranolol och Rizatriptan Teva. Maximalt kan man ta 2 doser under en 24-timmarsperiod.


   Hur du tar Rizatriptan Teva


   Rizatriptan Teva är en munsönderfallande tablett som löses upp i munnen. Den munsönderfallande tabletten kan användas i situationer när dryck inte finns tillgängligt, eller för att undvika illamående och kräkningar som kan uppstå vid intag av tabletter med vätska.


   Hantera inte tabletterna med fuktiga händer, eftersom de munsönderfallande tabletterna då kan lösas upp.

   1. Håll blisterremsan i kanterna och ta av en blistercell från resten av remsan genom att försiktigt riva av längs perforeringen runt den.

   2. Dra försiktigt av baksidan.

   3. Tryck försiktigt ut tabletten.

   4. Placera tabletten på tungan. Den kommer att lösas upp direkt i munnen så att den lätt kan sväljas.


   Administrering.


   Om migränen återkommer inom 24 timmar
   Hos vissa patienter kan migränsymtomen återkomma inom ett dygn. Om din migrän återkommer kan du ta ytterligare en dos Rizatriptan Teva. Du ska alltid låta det gå minst 2 timmar mellan doserna.


   Om du fortfarande har migrän efter två timmar

   Om du inte svarar på den första dosen av Rizatriptan Teva under en attack, ska du inte ta en andra dos av Rizatriptan Teva för behandling av samma attack. Det är dock troligt att du kommer att svara på Rizatriptan Teva under nästa attack.


   Ta inte fler än 2 doser Rizatriptan Teva under ett dygn (till exempel, ta inte fler än två 5 mg munsönderfallande tabletter eller två 10 mg munsönderfallande tabletter under en 24‑timmarsperiod). Du ska alltid vänta minst två timmar mellan doserna.


   Om ditt tillstånd försämras; uppsök medicinsk vård.

   Om du har tagit för stor mängd av Rizatriptan Teva

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med läkemedelsförpackningen.


   Symtom på överdosering kan inkludera yrsel, dåsighet, kräkningar, svimning och långsam hjärtrytm.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar kan förekomma med detta läkemedel.


   I studier på vuxna var de mest rapporterade biverkningarna yrsel, sömnighet och trötthet.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • myrkrypningar (parestesier), huvudvärk, nedsatt känslighet i huden (hypestesi), nedsatt mental skärpa, sömnlöshet

   • snabba eller oregelbundna hjärtslag (palpitation)

   • rodnad (kortvarig rödhet i ansiktet)

   • svalgbesvär

   • illamående, muntorrhet, kräkningar, diarré, matsmältningsbesvär (dyspepsi)

   • tyngdkänsla i delar av kroppen, nacksmärta, stelhet

   • buk- eller bröstsmärta.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • dålig smak i munnen

   • ostadig gång (ataxi), yrsel (svindel), dimsyn, darrningar, svimning (synkope)

   • förvirring, nervositet

   • förhöjt blodtryck (hypertension), törst, värmevallning, svettning

   • hudutslag, klåda och upphöjda hudutslag (nässelutslag), svullnad av ansiktet, läppar, tunga och/eller svalg som kan orsaka andningssvårigheter och/eller sväljsvårigheter (angioödem), andningssvårigheter (dyspné)

   • åtstramningskänsla i delar av kroppen, muskelsvaghet

   • förändringar i hjärtslagens rytm eller hastighet (arytmi), avvikelser på EKG (undersökning där man mäter hjärtats elektriska aktivitet), mycket snabb hjärtrytm (takykardi)

   • ansiktssmärta, muskelsmärta.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • pipande och väsande andning

   • allergisk reaktion (överkänslighet), plötslig livshotande allergisk reaktion (anafylaxi)

   • stroke (detta förekommer oftast hos patienter med riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom (högt blodtryck, diabetes, rökning, användning av nikotinersättningsmedel, hjärtsjukdom eller stroke i släkten, män över 40 års ålder, kvinna som har passerat klimakteriet, särskilda hjärtrytmrubbningar (grenblock))

   • långsamma hjärtslag (bradykardi).


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • hjärtinfarkt, spasm i hjärtats blodkärl (dessa förekommer oftast hos patienter med riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom (högt blodtryck, diabetes, rökning, användning av nikotinersättningsmedel, hjärtsjukdom eller stroke i släkten, män över 40 års ålder, kvinna som har passerat klimakteriet, särskilda hjärtrytmrubbningar (grenblock))

   • ett så kallat serotonergt syndrom som kan orsaka biverkningar såsom koma, instabilt blodtryck, extremt hög kroppstemperatur, rubbning i samordningen av muskelrörelser, oro och hallucinationer

   • allvarlig hudavlossning med eller utan feber (toxisk epidermal nekrolys)

   • kramp (krampanfall)

   • spasm i blodkärl i armar och ben innefattande köldkänsla och domning av händer och fötter

   • spasm i blodkärlen i tjocktarmen vilket kan orsaka buksmärta.


   Kontakta omedelbart läkare om du får symtom på allergiska reaktioner, serotonergt syndrom, hjärtattack eller stroke.


   Kontakta dessutom din läkare om du märker av några symtom som kan tyda på en allergisk reaktion (såsom utslag eller klåda) när du tagit Rizatriptan Teva.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Rizatriptan Teva ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter Utg. dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen i Rizatriptan Teva är rizatriptan.

   En 5 mg munsönderfallande tablett innehåller 5 mg rizatriptan motsvarande 7,265 mg rizatriptanbensoat.

   En 10 mg munsönderfallande tablett innehåller 10 mg rizatriptan motsvarande 14,53 mg rizatriptanbensoat.


   Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, majsstärkelse, mannitol (E421), pregelatiniserad stärkelse (majs), aspartam (E951), pepparmintsmak, kolloidal vattenfri kiseldioxid, natriumstearylfumarat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Rizatriptan Teva 5 mg munsönderfallande tabletter: vita till benvita, runda, plana munsönderfallande tabletter med fasade kanter, märkta med “IZ” på ena sidan och “5” på andra sidan.


   Rizatriptan Teva 10 mg munsönderfallande tabletter: vita till benvita, runda, plana munsönderfallande tabletter med fasade kanter, märkta med “IZ” på ena sidan och “10” på andra sidan.


   Förpackningsstorlekar: 2, 3, 6, 12, 18, 28 eller 30 munsönderfallande tabletter per förpackning.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Teva Sweden AB
   Box 1070
   251 10 Helsingborg


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-03-07


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rizatriptan Teva

  Munsönderfallande tablett 10 mg 18 x 1 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 481428
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  105,74 kr

  Jämförpris: 5,87 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?