Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Rizatriptan Orifarm

   10 mg tabletter
   rizatriptan

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare,  apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare,apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Rizatriptan Orifarm är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Rizatriptan Orifarm
   3. Hur du tar Rizatriptan Orifarm
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Rizatriptan Orifarm ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Rizatriptan Orifarm är och vad det används för

   Rizatriptan Orifarm tillhör en grupp läkemedel som kallas selektiva serotonin 5 HT1B/1D receptoragonister.

   Rizatriptan Orifarm används för att behandla huvudvärksfasen av migränattacken hos vuxna.

   Behandling med Rizatriptan Orifarm minskar svullnaden av blodkärlen som omger hjärnan. Denna svullnad orsakar huvudvärken under en migränattack.

   Rizatriptan som finns i Rizatriptan Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Rizatriptan Orifarm

   Ta inte Rizatriptan Orifarm:

   • om du är allergisk mot rizatriptanbensoat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har måttligt eller kraftigt förhöjt blodtryck, eller om du har lätt förhöjt blodtryck som inte behandlas med läkemedel

   • om du har eller någon gång har haft hjärtbesvär inklusive hjärtinfarkt eller bröstsmärtor (kärlkramp) eller om du har haft symtom på hjärtsjukdom

   • om du har allvarlig lever- eller njursjukdom

   • om du har haft stroke (slaganfall) eller mini-stroke (transitorisk ischemisk attack, TIA)

   • om du har problem med blodproppsbildning i dina blodkärl (perifer kärlsjukdom)

   • om du tar monoaminoxidas (MAO) hämmare såsom moklobemid, fenelzin, tranylcypromin eller pargylin (läkemedel mot depression), eller linezolid (ett antibiotikum) eller om det har gått mindre än två veckor sedan du slutade använda MAO-hämmare

   • om du nu använder läkemedel av ergotamintyp, såsom ergotamin eller dihydroergotamin, för att behandla din migrän eller metysergid för att förhindra migränattacker

   • om du använder något annat läkemedel från samma grupp, såsom sumatriptan, naratriptan eller zolmitriptan för att behandla din migrän (se även avsnittet ”Andra läkemedel och Rizatriptan Orifarm” nedan).

   Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller med apotekspersonalen innan du tar Rizatriptan Orifarm.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonalen eller sjuksköterska innan du tar Rizatriptan Orifarm:

   • du har någon av följande riskfaktorer för hjärtsjukdom: högt blodtryck, diabetes, du är rökare eller använder nikotinersättningsmedel, det finns fall av hjärtsjukdom i släkten, du är man och över 40 år eller du är kvinna och har passerat klimakteriet

   • du har nedsatt njur- eller leverfunktion

   • du har en speciell typ av problem med hjärtrytmen (grenblock)

   • du har eller har haft någon typ av allergi

   • din huvudvärk är förenad med yrsel, svårigheter att gå, koordinationssvårigheter eller svaghet i armar och ben

   • du använder något naturläkemedel som innehåller Johannesört

   • du har haft en allergisk reaktion såsom svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg som kan ge andnöd och/eller sväljsvårigheter (angioödem)

   • du tar selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) såsom sertralin, escitalopramoxalat och fluoxetin eller serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) såsom venlafaxin och duloxetin mot depression

   • du har haft kortvariga symtom innefattande bröstsmärta och stramhetskänsla

   Om du tar Rizatriptan Orifarm för ofta kan det resultera i att du får kronisk huvudvärk. I dessa fall kontakta din läkare då du kan behöva sluta ta Rizatriptan Orifarm.

   Beskriv dina symtom för din läkare eller för apotekspersonalen. Din läkare kan avgöra om du lider av migrän. Du ska enbart ta Rizatriptan Orifarm vid en migränattack. Rizatriptan Orifarm ska inte användas för att behandla huvudvärk som kan bero på andra mer allvarliga tillstånd.

   Barn och ungdomar

   Användning av Rizatriptan Orifarm hos barn och ungdomar under 18 år rekommenderas inte.

   Andra läkemedel och Rizatriptan Orifarm

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även de läkemedel du normalt tar för din migrän. Detta för att Rizatriptan Orifarm kan påverka effekten av vissa läkemedel. Andra läkemedel kan också påverka Rizatriptan Orifarm.

   Ta inte Rizatriptan Orifarm

   • om du redan tar ett läkemedel som ibland kallas för "triptan" (5‑HT1B/1D‑receptoragonist), såsom sumatriptan, naratriptan eller zolmitriptan (för migrän).

   • om du använder en MAO-hämmare såsom moklobemid, fenelzin, tranycypromin, linezolid eller pargylin eller om det har gått mindre än två veckor sedan du slutade använda en MAO‑hämmare (för t.ex. depression).

   • om du använder läkemedel av ergotamintyp, såsom ergotamin eller dihydroergotamin för att behandla din migrän.

   • om du använder metysergid för att förhindra migränattacker.

   Att ta Rizatriptan Orifarm tillsammans med de ovan listade läkemedlen kan öka risken för biverkningar.

   Du bör vänta minst 6 timmar efter att ha tagit Rizatriptan Orifarm innan du tar läkemedel av ergotamintyp såsom ergotamin, dihydroergotamin eller metysergid.

   Du bör vänta minst 24 timmar efter att ha tagit läkemedel av ergotamintyp innan du tar Rizatriptan Orifarm.

   Be din läkare om råd hur du ska ta samt riskerna med att ta Rizatriptan Orifarm

   • om du använder propranolol (se avsnitt 3: Hur du tar Rizatriptan Orifarm).

   • om du använder SSRI såsom sertralin, escitalopramoxalat och fluoxetin eller SNRI såsom venlafaxin och duloxetin mot depression.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Rizatriptan Orifarm med mat och dryck

   Det kan ta längre tid innan Rizatriptan Orifarm verkar, om det tas efter det att du ätit. Även om det är bättre att ta det på fastande mage så kan du ändå ta det efter måltid.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. 

   Det är inte känt om Rizatriptan Orifarm är skadligt för fostret om det tas av en gravid kvinna.

   Amning bör undvikas 24 timmar efter behandling.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan känna dig sömnig eller yr när du använder Rizatriptan Orifarm. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om detta inträffar.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du tar Rizatriptan Orifarm

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rizatriptan Orifarm används för att behandla migränattacker. Ta Rizatriptan Orifarm så fort som möjligt när du fått din migränattack. Använd det inte för att förhindra en attack.

   Rekommenderad dos är 10 mg.

   Om du för närvarande använder propranolol eller har nedsatt njur- eller leverfunktion bör du använda en dos på 5 mg. Det ska gå minst två timmar mellan det att du tar propranolol och rizatriptan upp till maximalt 2 doser under en 24 timmars period.

   Brytskåran är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel. Därmed kan inte Rizatriptan Orifarm delas i två lika stora doser och är inte lämplig för behandling av patienter som behöver en dos på 5 mg. Om du behöver dosen 5 mg bör du kontakta din läkare.

   Om migränen återkommer inom 24 timmar

   Hos vissa patienter kan migränsymtomen återkomma inom ett dygn. Om din migrän återkommer kan du ta ytterligare en dos Rizatriptan Orifarm. Du ska alltid låta det gå minst två timmar mellan doserna.

   Om du fortfarande har migrän efter två timmar

   Om du inte svarar på den första dosen av Rizatriptan Orifarm under en attack, så ska du inte ta en andra dos av Rizatriptan Orifarm för behandling av samma attack. Det är dock troligt att du kommer att svara på Rizatriptan Orifarm under nästa attack.

   Ta inte fler än två doser Rizatriptan Orifarm under samma 24-timmarsperiod. Det ska gå minst två timmar mellan doserna.

   Sök vård om ditt tillstånd försämras.

   Användning hos patienter äldre än 65 år

   Det finns inga fullständiga studier av hur säkert och effektivt Rizatriptan Orifarm är hos patienter äldre än 65 år.

   Om du har tagit för stor mängd av Rizatriptan Orifarm

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med läkemedelsförpackningen. Symtom på överdosering kan inkludera yrsel, dåsighet, kräkningar, svimning och långsam hjärtrytm.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar kan förekomma med detta läkemedel.

   I studier på vuxna var de oftast rapporterade biverkningarna yrsel, sömnighet och trötthet.

   Sluta ta Rizatriptan Orifarm och kontakta läkare eller ta dig till närmaste akutmottagning omedelbart om du upplever något av följande symtom:

   • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg; sväljsvårigheter; nässelutslag och andnöd - mindre vanlig biverkning.


   • allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor (toxisk epidermal nekrolys)) – sällsynt biverkning.


   • plötsliga nässelutslag, klåda, rodnad och/eller svullnad av t.ex. ögon, läppar eller svalg (anafylaxi) - sällsynt biverkning.


   • hjärtinfarkt och spasm i hjärtats blodkärl samt stroke. Förekommer främst hos patienter med riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom (högt blodtryck, diabetes, rökning, användning av nikotinersättningsmedel, hjärtsjukdom eller stroke i släkten, män över 40 års ålder, postmenopausala kvinnor, särskilda hjärtrytmrubbningar (grenblock) - sällsynt biverkning.


   • ett allvarligt tillstånd kallat ”serotonergt syndrom” som kan orsaka koma, instabilt blodtryck, extremt hög kroppstemperatur, rubbning i samordningen av muskelrörelser, oro och hallucinationer - sällsynt biverkning.


   • kramp (krampanfall) - förekommer hos ett okänt antal användare.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till  1 av 10 användare)

   • myrkrypningar (parestesier), huvudvärk, nedsatt känslighet för beröring av huden (hypestesi), nedsatt mental skärpa, darrningar

   • snabb eller oregelbunden hjärtrytm (palpitationer), mycket snabb hjärtrytm (takykardi)

   • rodnad (kortvarig i ansiktet), värmekänsla, svettning

   • svalgbesvär, andnöd (dyspné)

   • illamående, muntorrhet, kräkningar, diarré

   • tyngdkänsla i delar av kroppen

   • buk- eller bröstsmärtor

   • hudutslag

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • ostadig gång (ataxi), yrsel (svindel), dimsyn

   • förvirring, sömnlöshet, nervositet

   • förhöjt blodtryck (hypertension), törst, magbesvär (dyspepsi)

   • nacksmärta, åtstramningskänsla i delar av kroppen, stelhet, muskelsvaghet

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • dålig smak i munnen

   • svimning (synkope)

   • ansiktssmärta, pipande andning


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • spasm i blodkärl i armar och ben innefattande köldkänsla och domning av händer och fötter

   • spasm i blodkärlen i tjocktarmen vilket kan orsaka buksmärta

   • muskelsmärta

   • förändringar i hjärtslagens rytm eller hastighet (arytmi), långsamma hjärtslag (bradykardi), avvikelser på EKG (undersökning där man mäter hjärtats elektriska aktivitet).

   Kontakta dessutom din läkare om du märker av några symtom som kan tyda på en allergisk reaktion (till exempel utslag eller klåda) när du tagit Rizatriptan Orifarm.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Rizatriptan Orifarm ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn-och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. Dat./EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur kastar läkemedel  som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är rizatriptan. En tablett innehåller 10 mg rizatriptan motsvarande 14,53 mg rizatriptanbensoat.

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, pregelatiniserad majsstärkelse, järnoxid (E172) och magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Rizatriptan Orifarm, tabletter

   Bleka, rosa, runda, bikonvexa tabletter med en diameter på 8,0 mm med en skåra.

   PA/aluminium/PVC/Aluminiumblister med 2, 3, 6 eller 18 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Orifarm Generics A/S

   Energivej 15

   5260 Odense S

   Danmark

   Lokal företrädare:

   Orifarm Generics AB

   Ingmar Bergmans Gata 2

   Box 56048

   102 17 Stockholm

   info@orifarm.com

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Danmark Rizatriptan Orifarm

   Norge Rizatriptan Orifarm

   Sverige Rizatriptan Orifarm


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-09-27


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rizatriptan Orifarm

  Tablett 10 mg 18 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 190507
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  450,45 kr

  Jämförpris: 25,03 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?